သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢပ်ႇၶျေႃး၊ ၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်း “ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ” ႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 7/9/2018

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢပ်ႇၶျေႃး၊ ၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်း “ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ” ႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ – တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 23/07/2018 ထိုင်ဝၼ်းထိ 9/8/2018 သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႃႈတပ်ႉၵွင်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶမယ 115၊ 501၊ 504၊ 505 လႄႈ 506 ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ/ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမေးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 21 ၵေႃႉႁၢပ်ႇၶျေႃး လႄႈသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉလႄႈ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းဝၢႆး တႅၼ်း ၽွင်းပႃႇ တီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ၵျွၵ်းမေးၶဝ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ။လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈတီႈဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ပၢႆပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းသိုင်ႇၵႂၢႆး/ၶွၵ်ႈၵႂၢႆးတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ တူႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/08/2018 ၼၼ်ႉတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သိပ်းဢဵတ်းၵေႃႉလူင်းၵႂႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတေၺႃးၽေးယွၼ်ႉၽၢႆၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉလႄႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ၵျိူဝ်ႊမၼီႊ၊ၵျႃႊပၢၼ်ႊလႄႈမိူင်းၶႄႇၶဝ် လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵမ်းၵမ်းလႆႈၾၢင်ႉထိုင်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်ယွၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃသေလႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁိမ်း ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၽွင်းသွင်ပီပူၼ်ႉမႃး။မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 430၊ 518၊ၶလယ 249၊ 295၊ 296၊ 284 ႁူၵ်းတပ်ႉၵွင်လႄႈပျီႇတုၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ႁႃႈၸႄႈဝဵင်း တင်ႈတႄႇၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2018။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသေပေႃႉထုပ်ႉလႄႈမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သွၵ်ႈတဝ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉသေတႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး မိပ်ႇငႅၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁႂ်ႈထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပေႃႉထုပ်ႉ၊တဵၵ်းႁၢပ်ႇၶျေႃး၊ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆ “ၽွင်းၵႂၢတ်ႉ လၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ” ပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်းဢွင်ႈတီႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမေး

 1. 1.သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းပူႇၵၢင်ႉလၢႆ

ၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 23/07/2018 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 115 မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းပူႇ ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်လူင်ဢၼ်ယူႇၼႃႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းၵျွၵ်းမေး 12 လၵ်း၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇ ၼေးသႂ်ႇလုင်းၵၢင်ႉဝႃႈၸွႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်သိုၵ်းတႆး။

ယၢမ်း 2 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇၵႃးသၢမ်လမ်းသေႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉလုင်းၸၢႆး ၼွင်ႉဢႃယု 50။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁွပ်ႈႁိူၼ်းသေဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ။သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၼေးပူႇၵၢင်ႉဝႃႈမီးၵွင်ႈ၊ပိူၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈမႃးၸူးႁဝ်းဝႃႈ သူၸွႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈႁိမ်းႁွမ်းထိုင်ယၢမ်း 3 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉဢမ်ႇႁၼ်သင်။ၵူၺ်းၵႃႈဢဝ် ငိုၼ်း ၵႂႃႇ 50,000 ၵျၢပ်ႈသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်။

ၽွင်းတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈပူႇၵၢင်ႉဝႃႈယႃႇပၼ်ၽႂ်ႁူႉ၊ယႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၾဵတ်ႊပုၵ်ႊလႄႈဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊၼႆ။

2. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉသူင်ႇတၢင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/08/2018 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယတပ်ႉ 501 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၵျွၵ်းမေးမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇၼၢႆႇထူးဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇသေဢွၵ်ႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ /ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၼႃႈလိၼ်။ၽွင်းၶဝ်ထိုင်ၼမ်ႉပႅၼ်သေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇထိုင်ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမေးယၢမ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃပူႇႁဵင် ပၢင်ႇလေႃႉ ႁႂ်ႈႁႃထေႃႈလႄႈ ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်။ ပူႇႁဵင်ႁႃပၼ်ၶဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (4) ၵေႃႉ လႄႈထေႃႈၼိုင်ႈလမ်းၵႂႃႇသူင်ႇၶဝ်တၢင်းပဵင်းၼိမ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ။ၶဝ်ၵႂႃႇလူင်းတီႈပၢင်ၶိုၵ်ႉၶူၺ်ႇသေၶိုၼ်းသိုပ်ႇပႆတၢင်းလတ်း ၵႂႃႇထိုင်ပဵင်းၼိမ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၸမ် 1 မူင်းဝၢႆး ဝၼ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉသီႇၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉသူင်ႇတၢင်းၼၼ်ႉ

 1. ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ (ၸဝ်ႈထေႃႈ)
 2. ၸၢႆးပႃႉဢေး (ၵူၼ်းၸွမ်းၵူၼ်းႁေႃႈထေႃႈ)
 3. ၸၢႆးၸၢမ်ႇလူႇ (ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းထိုင်ပဵင်းၼိမ်လႆႈၼွၼ်းၸွမ်းၶဝ်တီႈဢႅတ်ႉၵျီးၶိုၼ်း)
 4. ၸၢႆးၵျေႃႇ (ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းထိုင်ပဵင်းၼိမ်လႆႈၼွၼ်းၸွမ်းၶဝ်တီႈဢႅတ်ႉၵျီးၶိုၼ်း )

3.       သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 ၵေႃႉၺႃးႁၢပ်ႇၶျေႃး၊ ၺႃးပိတ်ႉ လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ပၢႆ ၺႃးၵုမ်းၶင်ၼႂ်းသိုင်ႇၵႂၢႆး၊ ဢဝ်ၶွင်လၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈယႃႉၵွႆ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 501 ႁွတ်ႈတီႈၵုင်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ပဵင်းၼိမ် ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 38 လင် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉမႃးသူင်ႇတၢင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ တၢင်း ၼႃႈၶႃႈဢမ်ႇႁူႉလီပႂ်ႉဝႆႉတီႈၼႆႈ ၶႃႈတေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵူၼ်းႁူႉတၢင်းမႃးသူင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈပေႃးထိုင်ဝၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇပႂ်ႉ ယဝ်ႉတီႈၼႆႈ။ႁဵတ်းၼၼ်သေၶဝ်ဢွၼ် ၵၼ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်းၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်းၶဝ်ပေႃးထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယဝ်ႉ ႁၢင်မၼ်းသမ်ႉမီးတီႈၵုင်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ (2)လုၵ်ႈ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ 45 ဝႃးသေၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ သိုၵ်း ၶဝ် တၢႆ(2) ၵေႃႉတီႈ ၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ႁဵတ်းၼၼ်သေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢင်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မီးႁိမ်းၼၼ်ႉၼႆလႄႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉယိုဝ်းၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉမွၵ်ႈ (30) ၼႃးထီး။ ယွၼ်ႉၶဝ် ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်းလႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင် ပဵၼ်ႁိူၼ်းပႃႈၵုၺ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈ တဝ်ႁိူၼ်း ပူႇၵၢင်ႉ လုင်းတေႇဝိင်ႇ ပႃႈ ၼၢင်း ပီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉၵွႆ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ (3) လမ်း လႄႈ ဢဝ်ငိုၼ်း ၵႂႃႇ (500,000)ၵျၢပ်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ ပၢႆႈၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈ ၽွင်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း ႁႆႈ ၼႂ်းသူၼ်သေ ဢမ်ႇႁတ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ 50 ပၢႆၵမ်ႈၼမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ သိုင်ႇ ၵႂၢႆးၸၢႆးထုၼ်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၼွၼ်း တီႈၼၼ်ႈ (3) ၶိုၼ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 3/8/2018 ထိုင် ဝၼ်းထိ 5/8/2018။ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယႃႇ ၵႂႃႇ တၢင်းလႂ် ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈသိုင်ႇၵႂၢႆးၼၼ်ႉၼႆ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတိုဝ်ၵႂႃႇတူၺ်း ႁိူၼ်းမၼ်း လႄႈၺႃး ပၢပ်းၼိုင်ႈၵမ်း။

ၸၢႆးတေႃးၼ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶင်ဝႆႉတီႈၼိူဝ်ႁိူၼ်း သေမၼ်းၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ လႄႈၵႂႃႇ လၢတ်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်၊ၵူၺ်းၵႂၢမ်းၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၵၼ်လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢင်ႇ မၼ်းလၵ်ႉပၢႆႈၼႆသေမိူဝ်ႈ မၼ်းတေလူင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉတူၵ်းႁိူၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းၵူၼ်းၸၢႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 11 ၵေႃႉသေတဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး၊တဵင်ႇထူင်ၶူဝ်းၶွင်ပၼ်ၶဝ်ၽွင်းၵႂႃႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီးသေၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈယၢမ်း 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။တီႈပဵင်းၼိမ်တႄႉၵိုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉယူႇဝႆႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 ၵေႃႉၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶဝ်တဵင်ႇၶူဝ်းၶဝ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 5/8/2018။ မၢင်ၸိူဝ်းၺႃးပိတ်ႉလႄႈၺႃးပေႃႉ ၵွပ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇတၢင်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 ၵေႃႉၸိူဝ်းၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ-

 1. လုင်းသၢင်ႇၵၢၼ်း
 2. ၸၢႆးဢေး
 3. လုင်းဢွင်ႇၸၢမ်ႇ (ၺႃးၵၢင်ႇပိုတ်းၵွင်းလင်ၵမ်းလႄႈၺႃးထုပ်ႉတီႈတႃပေႃးၵမ်ႇ)
 4. ၸၢႆးၸၼ်ႇတႃႇ
 5. ၸၢႆးၶမ်းလူႇ (ၺႃးပိတ်ႉၼိုင်ႈၵမ်း)
 6. ၸၢႆးဢၢႆႈလၢၼ် (ၺႃးပိတ်ႉၵမ်း)
 7. ၸၢႆးဢွင်ႇၶိင်ႇ (ၺႃးပိတ်ႉၵမ်း)
 8. ၸၢႆးဢွင်ႇၸိင်ႇ (ၺႃးသူၼ်ႈၵွင်ႈၼိုင်ႈၵမ်း)
 9. ၸၢႆးလူႇ
 10. ၸၢႆးဢၢႆႈထွၼ်း (ၺႃးမတ်ႉပေႈပိၵ်ႇ)
 11. လုင်းၸၢႆးထူး

4.       ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉၺႃးႁၢပ်ႇၶျေႃး၊ ၼႄတၢင်း၊ ပႄၽႃႇသႃႇ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉဢမ်ႇပေႃးတဵမ် ၺႃး တိၼ်ပိတ်ႉလႄႈပေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးပၢပ်းမႅပ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/8/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 501 ၵမ်ႈၼမ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်သေ ၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်ႉၵျီး ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ မွၵ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်း။ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီးၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 80 လင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ ၸွမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သေဢဝ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 8/8/2018။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉသူင်ႇ တၢင်း ပၼ်ၶဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး 3 ၵေႃႉ- ၸၢႆးၶေႇမိင်ႇ၊ လုင်းၸိၵ်ႉတ လႄႈၸၢႆးၵေႃး ထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ယူႇၸွမ်းၶဝ်ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၸၢႆးပီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းပႄၽႃႇသႃႇပၼ်ၶဝ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသီႇဝၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/8/2018 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးတေႃးၼ ဢႃယု 30 (ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးတဵမ်) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉတူၵ်းႁိူၼ်းသေပေႃႉထုပ်ႉ။ လုင်းၸၢင်းထုၼ်း ဢႃယု 50 ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ် တိုၵ်ႉဢွႆႇၵႂၢႆးမၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢပ်းမႅပ်ႉသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢဝ်ၶဵဝ်းငႃၶေႃး ၵွပ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇ လွင်ႈ တၢင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇမၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/8/2018 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ၸိသင်ႇ လုင်းၶမ်း ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် (ယူႇ တၢင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး) လႄႈၸၢႆးသေႃး ဢႃယု 40 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်ႉၵျီးသေတဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်။

5.       သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိူၼ်း-ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပွႆႇၶိုၼ်းဝၢႆးတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်တုၵ်းယွၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/8/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီးသေ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵႅၼ် ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် 11 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး 4 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် 2 ၵေႃႉ ၸွမ်းသူင်ႇတၢင်းပၢၼ်ၶဝ်ယူႇ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵႅၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်ႁိူၼ်း- ႁိူၼ်းၸၢႆးၸၢမ်ႇပႃႉ လႄႈၼၢင်းမျႃႉမွၼ်း ထႅင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၼၢႆးလၢႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ။

ဝၼ်းထိ 8/8/2018 ယၢမ်း11 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵျွၵ်းမႄး လႄႈဢူၺ်း ၵေႃႉႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ် 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်သေ ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ တႅၼ်း ၽွင်း ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွင်ႇၼၢႆႇထူး ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းပၢင်ၵႅၼ် ၼၼ်ႉ သေ တွင်ႈထၢမ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်း ၸိူဝ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁၢပ်ႇ ၶျေႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇၼၢႆႇထူး လၢတ်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ဝႃႈ “ၽွင်းႁဝ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ/ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ယူႇၼႆႉ ႁဝ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႄတၢင်းႁဝ်း ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၺွပ်းၺႃး ၵူၼ်း ၽိတ်း။ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ လႆႈဝႃႈ ၵေႃႉလႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၵေႃႉလႂ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၸင်ႇႁွင်ႉၶဝ်မႃး ၸွမ်း ႁဝ်း။ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉႁဝ်းတေပွႆႇပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵင်းၼိမ်လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး 15 ၵေႃႉ မိူဝ်းႁိူၼ်း ၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပႆႇပွႆႇ ဝၼ်းၼၼ်ႉ၊ ၶဝ်လႆႈ ယူႇ ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 9/8/2018 ဝၼ်းဢၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

6.       သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်တပ်ႉၵွင် ဢဝ်ၶွင်လၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/8/2018 ယၢမ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်တပ်ႉၵွင်- ၶမယ 504 ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၶမယ 505 ၼမ်ႉလၼ်ႈ လႄႈၶမယ 506 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 1 ၼႂ်း တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသေႃႉ ဢိူင်ႇပၢင် ၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်း မႄး သေတဵၵ်းယႃႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းပႃႈမၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉဢဝ် ငိုၼ်း 190,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၾူၼ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈသႂၢင်းႁႅင်း/ထၢတ်ႈ (Power Bank) လႄႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်တိူၵ်ႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ယုင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇမူတ်း။

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆ ၼႂ်း 5 ၸႄႈဝဵင်း ပိူဝ်ႈတႃႇမိပ်ႇငႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း

1.       သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလွမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/7/2018 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 430 တပ်ႉၵွင်းသၢႆး ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် တွင်းလိၼ်း ထုတ်ႉဢွၼ်ႁူဝ် 30 ပၢႆ ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇလႄႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ် ပွတ်းၸၢၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတီႈလွႆယႄး သေလတ်းလူင်းသႂ်ႇပွၵ်ႉၵုင်းၼွင် ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင်။

ဝၢႆးဝၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်း 2 ၵေႃႉ

 1. လုင်းထွၼ်း ဢႃယု 58 လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းတေႇဝိင်ႇ ပႃႈမၢႆ ပွၵ်ႉၵုင်းၼွင် ၼွင်ပႃတႅပ်း၊ ၺႃးၺွပ်းၽွင်း 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈၵွင်းမူးၼွင် ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်း။
 1. ၸၢႆးတႅမ်ႇ ဢႃယု 35 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းငႄႇ ပႃႈမႅင်ႉ ပွၵ်ႉၵုင်းဢွၵ်ႇ ၼွင်ပႃတႅမ်း၊ ၺႃးၺွပ်းယၢမ်း 8 ၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈၵွင်းမူး ၵုင်းဢွၵ်ႇၼွင်ပႃတႅပ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/7/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 430 ၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတၢင်း ၼွင်မူဝ်မႃး၊ တိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶိင် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၼွင်မူဝ်သေ ဢၢၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မႃးၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈၸွမ်းတၢင်း လႄႈ ၺႃးၺွပ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ-

 1. ၸၢႆးငူၺ်ႇ ဢႃယု 22 လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပီႉ ပႃႈဢိၼ်း ယူႇဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆ လႅမ်
 2. ၸၢႆးၵျုၼ်း ဢႃယု 22 လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵျေႃႇ ပႃႈဢူၵ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လေး ဢိူင်ႇၼႃးယၢႆႈ/ယႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶၢမ်းၼမ်ႉယွၵ်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉၼႆႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းသေ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸၢၼ်း ႁူဝ် ပူင်း။ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉသေယွၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း။ (မိူဝ်ႈ ပၢႆလိူၼ် ဢေႃးၵၢတ်ႉၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉတိတ်းတၢမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ယိုၼ် ယၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၼႆႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵျၢမ်ႇၸမႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉထုၵ်ႇၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။)

2.       သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/7/2018 ယၢမ်း 7 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 518 လႄႈၶလယ 284 ဢၼ်ၶုၼ် သိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇသဵင်ႇလတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ပၵ်းတပ်ႉတီႈမိူင်းၼၢႆး ပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇ သိုၵ်း ၸၵၶ 2 မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၶဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသပ်ႉပေႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးသေ ၵႂႃႇ ဢဝ် လၢႆၵႆႇလႄႈငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

 1. လုင်းတႃႇ ပႃႈထုၼ်း သုမ်းၵႆႇသွင်တူဝ် မႅၼ်ငိုၼ်း 9,000 ၵျၢပ်ႈ
 2. ၸၢႆးဢေႃးတ ၼၢင်းလဵၵ်ႉ သုမ်းငိုၼ်း 33,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸၢႆးဢေႃးတ ၵႂႃႇလၢတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၶဝ် လႄႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း။

3.       ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉပႃးၸဵမ် ပူႇၵၢင်ႉၺႃးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းႁူဝ်ပူင်း ပေႃႉထုပ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/7/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉမုၵ်ႉ 9 လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉႁူးလႅင် ဢိူင်ႇမူၺ်ႇတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလႅင် ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း။ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၶဝ် သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ပေႃႉႁႅမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉ ပႃးၸဵမ်ပူႇၵၢင်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ

 1. လုင်းၵေႃးဝိ ဢႃယု 50 ပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးလႅင် ၺႃးပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢဝ် သူၼ်ႈၵွင်ႈ တွင်ႈတမ်သႂ်ႇ တီႈၼိဝ်ႉမိုဝ်း လႄႈ ၵွၵ်းႁူဝ် ထိုင်တီႈပေႃးတႅၵ်ႇ ဢွၵ်ႇ လိူတ်ႈ
 2. ၸၢႆးၵိုတ်း ဢႃႇယု 27 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်း ပေး + ပႃႈၸၢမ်ႇ ၺႃးတိၼ်ပိတ်ႉလူမ်ႉ ယဝ်ႉ ၺႃးပႃး သူၼ်ႈ ၵွင်ႈ ပေႃႉသႂ်ႇ တီႈ ၵွၵ်းႁူဝ်ပေႃးတႅၵ်ႇ လႄႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ယင်းပႆႇမီးၽႂ်လႂ်ႁူႉဝႃႈ ၵႂႃႇမီး ၵႃႈလႂ်
 3. ၸၢႆးပၼ်ႇတႃႉဝ ဢႃႇယု 21 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းလွႆ + ပႃႈၵွႆႇ ၺႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်း ငႃသႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇသင်
 4. ၸၢႆးလူင် ဢႃႇယု 31 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပေး + ပႃႈပွႆး ၺႃးပိတ်ႉလူမ်ႉသေ ၺႃးသၼ်ၵွင်ႈ သွင်ႉသႂ်ႇ တီႈၵွင်းလင် 2 ၵမ်း
 5. ၸၢႆးၵွႆႇ ဢႃႇယု 36 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းလိုၼ်း + ပႃႈလိူၼ် ၺႃးတိၼ်ပိတ်ႉသႂ်ႇ 15 ၵမ်း ၺႃးသၼ်ၵွင်ႈ သွင်ႉသႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ် 3 ၵမ်း လႄႈ ၵွင်းလင် 1 ၵမ်း
 6. ၸၢႆးသူႉၸိင်ႇတႃႇ ဢႃႇယု 38 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵေႃးၸၢမ်ႇလႃႉ + ပႃႈသိုဝ်ႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ 20 ၵမ်း။

4.       ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၼႃး ၺႃးၸႅတ်ႈထၢမ်၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၺွပ်း ယွၼ်ႉမီးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/8/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 296 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈ မႆႉပူၵ်ႇ ပၢင်ပီႇ မွၵ်ႈ 35 ၵေႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇသေၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ၺႃး ၸၢၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၸၢႆး ၸိၵ်ႉတ (ဢၼ် မၼ်း ၸၢႆးၸႂ်ႉၵူႈဝၼ်း) ၼၼ်ႉသေ မၢပ်ႇၼေးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမၼ်းသေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈယၢမ်း 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ တပ်ႉ 296 ပၵ်းတပ်ႉ ႁိမ်းမႆႉပူၵ်ႇ ပၢင်ပီႇ ယူႇတၢင်းၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇတူၵ်းမိူင်း ပၼ်ႇ ႁၢင်ႇ ယၢၼ် မိူင်းပၼ်ႇ 30 လၵ်း။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ဝူင်ႈထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 296 ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႇၼႅၼ်ႈ ၼႃသေ ၸွမ်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈသေ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႈၼႂ်းၼႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းႁႆႈၼႃးၶဝ်။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶလယ 296 ၼႆႉပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ တႃႈၵေႃႈ-ၵႃလိ သေပႃးဝႆႉ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။

5. သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶွင်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/8/2018 ယၢမ်း 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 295 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 လုၵ်ႉတၢင်းပႃႇၵၢင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မႃးသေမႃး ယင်ႉ လိုဝ်ႈၼွၼ်းတီႈၵျွင်းၸၢၵ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၼိူဝ်ဝတ်ႉ/ၵျွင်း တႂ်ႈၵျွင်း ၵျွင်းၵဝ်ႇ ၵျွင်းမႂ်ႇ ပႃးၸဵမ် ၵျွင်းသုင်းသွမ်း သွၵ်ႈမူတ်းဢမ်ႇထၢမ် ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈၽႂ်လႂ်သေ သွၵ်ႈႁႃ ဢမ်ႇႁၼ် သင်။

ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉဢွၵ်ႇတီႈၵျွင်းၸၢၵ်ႈသေ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ တၢင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင် ႁိူၼ်း သေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ

 1. လုင်းဢႃလေႃးၵ ဢႃယု 50 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းတႃႉ ပႃႈသူၺ်ႇ
 2. လုင်းသူၺ်ႇ ဢႃယု 40 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းတႃႉ ပႃႈသႃႇ

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႆႇသၢမ်တူဝ် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 20,000 ၵျၢပ်ႈ၊ မေႃႈ ၶၢင် ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်း 10,000 ၵျၢပ်ႈလႄႈၾႃႉၼိုင်ႈမၢၵ်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်း 10,000ၵျၢပ်ႈ။

ထိုင်ယၢမ်းၵၢင် 11 မူင်းၶိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်းသေၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်း ၶုၼ် မိူၼ် ၵၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းၸၢႆးပီး ဢႃယု 25 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသု လႄႈပႃႈၼု သေလၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်း ၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း မႅၼ်ႈငိုၼ်း 125,000 ၵျၢပ်ႈ။

6.       သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 18 ႁိူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/8/2018 ယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 249 (ဢၼ်လုၵ်ႉပထူးမႃး)၊ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵီႇတေႃႇ ဝၢၼ်ႈဢေႃႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ႁၢင်ႇၵၼ် မွၵ်ႈ 4 လၵ်း သေၵႂႃႇၶူၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ယႃႈသႆး ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈငူပ်ႉတိူၵ်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇမူတ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ-

 1. ႁိူၼ်းလုင်းမၢႆ + ပႃႈမၢတ်ႈ
 2. ႁိူၼ်းပႃႈမူၼ်း
 3. ႁိူၼ်းပႃႈၵျီႇ
 4. ႁိူၼ်းၸၢႆးၸိၵ်ႉတ + ၼၢင်းဢူႉ
 5. ႁိူၼ်းၸၢႆးဝိရိယ + ၼၢင်းၵိုတ်း
 6. ႁိူၼ်းပႃႈသီႇ
 7. ႁိူၼ်းၸၢႆးၸိတ်ႉတ
 8. ႁိူၼ်းၸၢႆးၼႃႇလိင်ႇတ + ၼၢင်းၼူၼ်း
 9. ႁိူၼ်းတုၸႃႇတ + ၼၢင်းတႅင်ႇ
 10. ႁိူၼ်းပႃႈၵျီႇလႄႈၸၢႆးဢေႃးၼၼ်ႇတႃႇ
 11. ႁိူၼ်းပႃႈၵွႆႇ
 12. ႁိူၼ်းပႃႈၼူႉ
 13. ႁိူၼ်းၸၢႆးပၼ်ႇတိ + ၼၢင်းၸိင်ႇ
 14. ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်း + ပႃႈထုၼ်း
 15. ႁိူၼ်းလုင်းဢေႃး + ပႃႈၵျီႇ
 16. ႁိူၼ်းလုင်းၵေႃး
 17. ႁိူၼ်းလုင်းၼုမ်ႇ
 18. ႁိူၼ်းလုင်းမေႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃသင် ဢမ်ႇႁၼ်သေ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼွၼ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းယူႇယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                   +66: 62- 941-9600             (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း           +66: 97- 173-1530             (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးသႅင်တႆး                   +66: 81- 474-5604             (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

PDF files:>>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ