ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉပေႃႉထုပ်ႉ၊ဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃး ၼႂ်းၵႄႇသီႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 13/9/2022

ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉပေႃႉထုပ်ႉ၊ဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃး ၼႂ်းၵႄႇသီႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉလဵင်ႉဝူဝ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃးမၼ်းၸၢႆးႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႇသီႇ/ၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/8/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ ဢဝ်ဝူဝ်းၵႂႃႇလဵင်ႉၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ လႅၼ်ၶႅၼ်တပ်ႉ ၶလယ 131 မၢၼ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉတိုၵ်ႉဢၢင်ႈတေယိုဝ်း ဝူဝ်းမၼ်းလႄႈ လႆႈႁိပ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႄႉႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉဢွၵ်ႇတပ်ႉၶဝ်မႃးသေ ထၢမ်လုင်း သူၺ်ႇထုၼ်းဝႃႈ “ၼၼ်ႉပဵၼ်ဝူဝ်းသူႁႃႉ?” ၽွင်းလုင်းသူၺ်ႇ ထုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ “ၸႂ်ႈဢေႃႈ” ၼႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၸႂ်ႉလုင်းသူၺ်ႇ ထုၼ်းၶုပ်ႉၶဝ်ႇလူင်း။ လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၵႂၢမ်းၶဝ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉမႃးလွမ်ႉတူဝ်လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းယဝ်ႉ ဢဝ်တႃမိုဝ်းထုပ်ႉ သူၼ်ႈၵွင်ႈတွႆႇမၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈၼႂ်းပႅမ်း လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ၼၼ်ႉမႃးပၢတ်ႇ/ထိူဝ်ၶေႃး လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈႁႃႈၵေႃႉ ႁိမ်းၼၼ်ႉႁၼ်သေ ဢၢင်ႈမႃးၸွႆႈလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵေႃႈဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉသေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်း။

လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၵႄႇသီႇ သေလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃ တူဝ်၊ လႆႈယဵပ်ႉႁွႆးၸဵပ်းသိပ်းႁွႆး တင်းမူတ်းမီး 30 ႁွႆး။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးဝၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 131 ၶဝ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ ပႃးၸဵမ်ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးၸူးလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းတီႈႁူင်းယႃၵႄႇသီႇ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵုမ်းၶင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈပၼ်တၢမ်ႇၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းတီႈလုၵ်ႈလၢၼ် ပီႈၼွင်ႉလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းဝႃႈ ယႃႇဢဝ်လွင်ႈၼႆႉတၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဢမ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်သင်တီႈလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈဝႃႈၶဝ်တေပၼ်တၢမ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇတႄႉၼႆဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း။

လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ဢႃယုလႆႈ 47 ပီ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်ပေႃႈမၢႆႈသေ ယူႇၸွမ်းလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်း သေလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ငိုၼ်းတႃႇလုမ်းလႃး ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃတႄႉတႄႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈႁဵတ်းမိူၵ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ တီႈတပ်ႉၶလယ 131 ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ                        +66: 88 680 4913        (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                  +66 62 569 5220         (မၢၼ်ႈ)

ၸၼ်ဢဝ်ၽၢႆႇ PDF တီႈတႂ်ႈၼႆႉ >>>

Shan Burmese English

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ