ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈႁၢဝ်ႉႁႅင်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းထိ 8/8/2018

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈႁၢဝ်ႉႁႅင်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း11 ၸုမ်း တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 37 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းသၽႃႇဝလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။

ၼၢင်းလႅင်းလႅင်းၵေႃႉဢၼ်ပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝႁဝ်းၼႆႉ မီးၵၢၼ်ယႃႉလုၼမ်ၼႃႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ပီမႃးၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်း ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၵၢၼ်ယႃႉၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽေးၶဵၼ်တေႃႇၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းထႅင်ႈၵူၺ်း ။ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆတင်းသဵင်ႈ တၵ်းလႆႈၵိုတ်း ပႅတ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ပေႃးမီးၽၢႆယႄးယႂႃႇတီႈၵျွၵ်ႉသီႇ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2010 ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ယင်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆထႅင်ႈသီႇဢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ၊ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇလႄႈတႃႇထႅင်ႈသၢမ်ဢၼ် ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆဢၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူၼ်မိူင်းၶႄႇ၊မိူင်းၵျိူဝ်ႇမၼ်ႇၼီႇ၊သဝိတ်ႉၸိူဝ်ႇလႅၼ်ႇလႄႈၵျႃႇပၢၼ်ၶဝ်ႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း။ သင်ဝႃႈၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၸိုင် ၼမ်ႉတေလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 653 ၵေႃႉ၊ တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွၵ်းမၢၵ်ႇဝၢၼ် 637 ဢေႇၵႃႉ၊တီႈလိၼ်ၼႃး 140 ဢေႇၵႃႉ၊ သူၼ်ႁႆႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆပႃးၸဵမ်ဝတ်ႉ/ၵျွင်း၊ ၵွင်းမူး၊ ႁူင်းႁဵၼ်း  ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾေႇၾေႃႇဝႃႇရီႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇလူင်းတီႈၾင်ႇၵေႃႇသၢင်ႈၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉလႄႈတင်းလွင်ႈၽေးသၽႃႇဝၽၢႆတႅၵ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈလီၽၢၼ်ႈလီၵူဝ်သင်ဝႃႈၽၢႆၼမ်ႉတူႈတႅၵ်ႇ။ ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉတူႈဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼေႃႇဝူၺ်းၶဝ်လူင်းတိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇ (ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၼၼ်ႉ

 • ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းတႆး(Shan State Farmers’ Network)
 • ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး(Tai Youth Network (TYN)
 • ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (Tai Youth Power United)
 • ဝၼ်းမူဝ်း(One More)
 • ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး(Shan Women Action’s Network)
 • ၽူဝ်းတေႃႇၵျွင်းပရႁိတ(Bo Taw Kyaung Parahita)
 • Sawn Son Shin Women Network
 • ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းသူၺ်ႇသီႇပေႃႉ(Shwe Hsipaw Women Organization)
 • ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပွၵ်ႉၸၢတ်ႈသု(Jart Su Youth Association)
 • ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၼၢင်းယိင်းသီႇပေႃႉ(Hsipaw Women Network)
 • တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 37 ဝၢၼ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                         +95 (0) 9-262-108-062

ၼၢင်းၶိၼ်ႇမႃႇဢေး                  +95 (0) 9-781-169-316

ၸၢႆးထေး                                +95 (0) 9-444-997-738

ၵူဝ်ႇၽူင်းၵျေႃႇ                          +95 (0) 9-457-898-318

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                              +95 (0) 9-971-879-982

PDF files:Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ