သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်၊ တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းႁွၼ်ႈထဝ်ႇတဝ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၼွင်ၶဵဝ်၊ သီႇပေႃႉလႄႈမိူင်းသူႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2016ctober 2016

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 8/2016ဝၼ်းထိ 29/11/2016သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်၊ တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းႁွၼ်ႈထဝ်ႇတဝ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၼွင်ၶဵဝ်၊ သီႇပေႃႉလႄႈမိူင်းသူႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2016ၽိုၼ်းတၢမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉလႆႈတိတ်းတၢမ်းၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်း သၢမ်ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွၼ်ႈထဝ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ႁႃပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2016

 1. ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈတိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၼႂ်းၼွင်ၶဵဝ်
 2. သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း2,000 ပၢႆလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်
 3. ယိုဝ်းၸၢဝ်းၼႃးၵူၼ်းမိူင်းသူႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆတီႈလၢၼ်ႇ(ၵဵတ်ႊ)ၵူတ်ႇထတ်းယွၼ်ႉဢမ်ႇၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ

  1. သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်လႄႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းသွၵ်ႈတဝ်ႁႃသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၼွင်ၶဵဝ်

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/10/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 27 ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆ၊ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၺွပ်း၊ဝၼ်းထိ 20/10/2016 သမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးဢႃယု52 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၼွင်ၶဵဝ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတိၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်၊ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/10/2016 ၶၢမ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1:30 ဝၢႆးဝၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅတ်ႇၵေႃႉ (ၸိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း) လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်သိူဝ်ဢၼ်ယူႇတၢင်းတူၵ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 15 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊသေႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးၽွင်းၼၼ်ႉၶဝ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶမယ 114 လႄႈ 115 ဢဝ်ၵွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇၶဝ်။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၵိုတ်းၵႃးၶဝ်သေဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉ လမ်းၸွမ်း။ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉလႅၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းလင်ၶဝ်ၽၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၵွင်းလႄႈလွႆၶႂၢင်သေမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉဢၼ်မႃးၸွမ်းၵႃးၼၼ်ႉတႄႉတၼ်းၸၢင်ႈပၢႆႈလွတ်ႈယူႇၵူၺ်းၵႃႈၸၢႆးသူၺ်ႇဢႃယု 27 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢင်းၼူမ်းၺႃးၵွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတၢႆၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈလွႆၶႂၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉဝၢႆးဝၼ်းသေထူပ်းႁၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလၢႆလၢႆႁွႆးယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢင်းၼူမ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸၢႆးၸေႃးဢႃယု 18 တႄႉလႅပ်ႈၺႃးၺွပ်းသေယင်းပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်းဝႃႈမၼ်းမီးတီႈလႂ်။

  လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵမ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 50 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၼီပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းလႄႈၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်တီႈဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈယင်ႉဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/10/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု52 ယူႇဝၢၼ်ႈသူမ်ႈသၢႆႇဢၼ်ယူႇၸမ်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝၼ်းထိ 10/10/2016 ၼၼ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးယိုဝ်းဝၼ်းၼၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၸွႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေတိၺွပ်းၵႂႃႇ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/10/2016 ၼၼ်ႉလုင်းသူၺ်ႇၶမ်း-ၸၢဝ်းၼႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းႁူင်းယႃတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်း တလေး) သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈသူမ်ႈသၢႆႇ။ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2:30 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 114လႄႈ115 ၼွင်ၶဵဝ် တႃႇၵႃးသွင်လမ်းမႃးတီႈႁိူၼ်းလုင်း သူၺ်ႇၶမ်းၶဝ်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 40 လွမ်ႉဝႆႉႁိူၼ်းမၼ်း သေယႃႉၽၵ်း တူ လႄႈ ၽၵ်းတူပွင်ႇသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၵ်းတူပွင်ႇလႆႈလုၵွႆသွင်ဢၼ်။

  ၽွင်းလုင်းသူၺ်ႇၶမ်းလုၵ်ႉပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈ မႃးၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းသေလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်း ၺႃး ၺွပ်းယဝ်ႉၼႆ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထၢမ်သင်ၸၵ်ႉဢဝ်တူဝ်မတ်ႉသေသေႉၼေး ၸႅတ်ႈ ထၢမ် ဝႃႈ “သူၼႆႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်း လုင်းထုၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ် သိုၵ်းတႆး ၸွင်ႇၸႂ်ႈ? မီးလိၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈသူလႄႈၶိင်းထုၼ်းၼႆႉၵပ်း သိုပ်ႇ ၵၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းသူၺ်ႇၶမ်း

လုင်းသူၺ်ႇၶမ်းလၢတ်ႈၼႄသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇသင်ပၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆ သေတသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇထွမ်ႇမၼ်း။ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၸွမ်းလုင်းသူၺ်ႇၶမ်းၼၼ်ႉမီးမေးမၼ်း ၼၢင်းသေႃးယီႇ (ႁွင်ႉပႃႈတိၼ်ႇငူၺ်ႇ)ဢႃယု 46 ၼၼ်ႉၵူၺ်း လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉတႄႉတိုၵ်ႉၶဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝႆႉ ၼႂ်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇယူႇ။ၽွင်းၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၺႃး မတ်ႉပူၵ်ႉတႃယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈၺႃးၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈၼင်ႈ လူင်းဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်။

ၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ႁႃၸွမ်းၼႂ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းတေႃႇထိုင် 4:50 ၵၢင်ၼႂ်သေပႂ်ႉဢူးသဵင်ႇလုၺ်ႇႁူဝ် ပဝ်ႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသူမ်ႈသၢႆႇ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းသင်ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇတီႈႁိူၼ်းၵႂႃႇၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5:00 ၵၢင်ၼႂ်သေဢဝ်လုင်းသူၺ်ႇၶမ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၶဝ်။မေးမၼ်း ၼၢင်းသေႃးယီႇၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေဢဝ်ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတီႈလႂ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/10/2016 ၼၼ်ႉလုင်းၵျေႃႇၸူဝ်းၼွင်ႉၶူၺ်လုင်းသူၺ်ႇၶမ်းလႄႈၸၢႆးၽူးဢွင်ႇၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ် ၽိူၵ်ႇၵဝ်ႇၵႂႃႇတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈၶမယ 114 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼွင်ၶဵဝ်သေယွၼ်းထူပ်းလုင်းသူၺ်ႇၶမ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းမီးၼႂ်းတပ်ႉၼႆသေဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁူပ်ႉထူပ်း။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈလွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢၢင်ႈဝႃႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၸွမ်း SSPP/SSA ၼႆၼၼ်ႉယူႇ၊ SSPP/SSA ၼႆႉၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဢမ်ႇ ၵၢတ်ႈ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈလႆႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢႆး သူၺ်ႇလႄႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၸၢႆးၸေႃးတင်းလုင်းသူၺ်ႇၶမ်းၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း2,000 ပၢႆလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/10/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 147လႄႈၶမယ 291 ၼမ်ႉပွင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း 120 ပၢႆတိုၵ်း ယိုဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ(ယူႇတၢင်းၸၢၼ်း သီႇပေႃႉ 10 လၵ်း) သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ2,000 ပၢႆလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း။ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉယူႇယဝ်ႉ။လွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈမႅပ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ။.

   

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁႃတီႈသေႃႉႁူမ်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 7:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်သေႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ၊ၸႄႊၶၢၼ်၊ၼမ်ႉၽၢတ်ႇ၊ၼမ်ႉၶႅဝ်း၊ၼမ်ႉႁူၵ်း၊ဝၢၼ်ႈၶၢႆး၊ဝၢၼ်ႈၶူးၸိူဝ်းၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈဝတ်ႉဝႃး(ၵျွင်း) ႁိမ်းႁွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေႃႉတဝ်ယႃႉၵွႆ

သၢႆမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၸိူဝ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်
1. လုင်းသႅင် + ပႃႈဢေး ၶူဝ်းႁိူၼ်း (ၵႃႈၶၼ် 150,000 ၵျၢပ်ႈ)
2. လုင်းသႃႇ + ပႃႈၺုၼ်ႉ မင်းၵူၺ်း 1 လႄႈသၢႆၶေႃး 1
3. လုင်းပၢင်ႇ ြၽႃး 1 သူႇ
4. လုင်းထုၼ်း + ပႃႈၺုၼ်ႉ ြၽႃး 1 သူႇ
5. လုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ မိတ်ႈ 2 မၢၵ်ႈ
6. လုင်းပီးယဵၼ်ႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်း
7. လုင်းၼၼ်ႇတႃႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်း
8. ပႃႈပွၵ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်း
9. လုင်းသႅင်ယွင်ႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်း
10. ပီႈသႃႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်း
11. ပႃႈသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်း
12. ၼၢႆးသႃႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်း
13. လုင်းဢုၵ်တမ ၶူဝ်းႁိူၼ်း

သၢႆမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းသီႇပေႃႇဝၼ်းထိ 23-24/10/2016

သၢႆမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈဝတ်ႉဝႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/10/2016 ၼၼ်ႉတၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

ၶပ်ႉမၢႆ ပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈ တီႈလုၵ်ႉမႃး ႁူဝ်ၼပ်ႉ
1. ဝတ်ႉ(ၵျွင်း)မိူင်းၶိူဝ်း ၼႃးလေႃႉ 47 ၼွၵ်ႈသေႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 513 ၵေႃႉဢၼ်ပိုင်ႈဢိင်ယူႇတီႈဝတ်ႉဝႃးယဝ်ႉယင်းမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 100 တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

613

ၸႄႊၶၢၼ် 86
ၼမ်ႉၽၢတ်ႇ 92
ၼမ်ႉၶႅဝ်း 109
ၼမ်ႉႁူၵ်း 131
ဝၢၼ်ႈၶၢႆး 22
ဝၢၼ်ႈၶူး 26
ႁူမ်ႈ 513
2. ဝတ်ႉၼွင်ဝၼ်း ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ 167
3. ဝတ်ႉသီထွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ 150
4. ဝတ်ႉသွင်ၵေး ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ 350
5. ဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ 120
6. ဝတ်ႉသၢႆလေး ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ 165
7. ၼွင်ပူး ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ 68
8. ၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ 128
9. ဝတ်ႉၼႃးလိူဝ်ႇသၢႆးၶၢဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ 105
10. ၼႃးဢုင် ဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ 8 264
ဝၢၼ်ႈၼႃး 256
ႁူမ်ႈ 264
ႁူမ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းတင်းမူတ်း 2,130

  1. ယိုဝ်းၸၢဝ်းၼႃးၵူၼ်းမိူင်းသူႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆတီႈလၢၼ်ႇ(ၵဵတ်ႊ)ၵူတ်ႇထတ်းယွၼ်ႉဢမ်ႇၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/10/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးဢႃယု 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶပ်းလူတ်ႉၽၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈလၢၼ်ႇ(ၵဵတ်ႊ)ၵူတ်ႇထတ်း။

  လုင်းသုၸၢဝ်းၼႃးလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမၼ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ်ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈသေၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႄးဝႆႉတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထိ 23/10/2016။

  ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉၶဝ်လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉမီးယူႇတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈပွၵ်ႉ4 ၼႂ်းဝဵင်း။လၢၼ်ႇ(ၵဵတ်ႊ)ၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယတပ်ႉ 149 ၸင်ႇႁႃႁဵတ်းမႃးမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ်လိူၼ်ပၢႆၼႆႉၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈယူႇတီႈၼၼ်ႈတႃႇသေႇ။ပႃႈလင်လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 300 ထတ်းသမ်ႉမီးလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပလိၵ်ႊ/ယႄးၶဝ်ဢၼ်မီးမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ပလိၵ်ႊ/ယႄးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ်ၼၼ်ႉမၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵႆႉၸႂ်ႉၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊လူတ်ႉၵႃးၶဝ်ၵိုတ်းသေၵဵပ်း“ၶွၼ်ႇ” ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈတႃႇၵႃႈ မႄးတၢင်းၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၼႂ်ၼၼ်ႉလုင်းသုလႄႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းတႄႉဢမ်ႇလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႊ/ ယႄးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ်ၸႂ်ႉၵိုတ်း။

  ဝၢႆးၵႂႃႇဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်တီႈႁၢၼ်ႉမႄးလူတ်ႉယဝ်ႉလုင်းသုၸႂ်ႉလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၽၵ်းသေၶိုၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်မႄးၼၼ်ႉပွၵ်ႈႁႃႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း။

  ၽွင်း 10.00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉလုင်းသုၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းမုင်ႈၸူးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပလိၵ်ႊ/ယႄးတီႈပွၵ်ႉ 4။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉယင်းလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလုင်းသုသေၽၢတ်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇဢမ်ႇၺႃးႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၸႂ်ႉၵိုတ်းသင်၊ၵူၺ်းၵႃႈပလိၵ်ႊ/ယႄးၶဝ်ၼၼ်ႉႁွင်ႉသႂ်ႇ လုင်းသုႁႂ်ႈၵိုတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈလုင်းသုဢမ်ႇၵိုတ်းသေသိုပ်ႇၶပ်းလူတ်ႉၽၢတ်ႈၵႂႃႇၸူးလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  ၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉမီးတီႈႁိမ်းလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 90 ထတ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ႁၼ် တၢမ်တႃ ႁၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇလုင်းသု ယူႇယဝ်ႉ။မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉ ၺႃးၵွင်ႇၵေႃႈလႄႈပွင်ႇ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတၢင်းတႃ မၼ်း ၽၢႆႇၶႂႃသေတၢႆထင်တီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  ပေႃးလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်း မၢင် ၸိူဝ်း ၵႂႃႇၸူးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၼၼ်ႉသေ ထၢမ် ႁႃလွင်ႈတၢင်းဝႃႈပဵၼ်သင်ၼႆယူႇ။ပလိၵ်ႊ/ ယႄးၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်း ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းၶဝ်ယိုဝ်းဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈထၢမ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် သင်ၼႆၼၼ်ႉၶဝ် တွပ်ႇဝႃႈ “ႁဝ်းၸႂ်ႉၶဝ် ၵိုတ်း၊ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်း။သိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၵိုတ်းယူႇ၊ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇ ၶႂ်ႈယိုဝ်း မၼ်းတၢႆ။ၶဝ်ယိုဝ်းၶိုၼ်ႈ ၾႃႉၵူၺ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလုင်းသု

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉလုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသု ၶီႇလူတ်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်းပႃးတင်းၽၵ်းဢၼ်မၼ်းသိုဝ်ႉမႃးသေၽႅဝ်ၵႂႃႇ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။မၼ်းၸၢႆးလႆႈႁၼ်လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းသွင်လမ်းပႃးတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၸွမ်းၼၼ်ႉ တင်းၼမ်လႄႈလႆႈႁၼ်ပႃးတူဝ်တၢႆဢၼ်ၼွၼ်းသိူဝ်ႇၼိူဝ်ၶၢင်ႈတၢင်းယဝ်ႉဢဝ်ၽႃယၢင်ႁူမ်ႇဝႆႉပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ် တွၼ်ႈ ။မၼ်းၸၢႆးတွင်းၵူၼ်ပေႃႈမၼ်းဢၼ်ၸပ်းဝႆႉတီႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉသေၶဝ်ႈၸႂ်ဝႃႈပေႃႈမၼ်းၸၢႆးၺႃးယိုဝ်းၼႆ ယဝ်ႉ။မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈၶပ်းလူတ်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်းၽႂ်းသေမိူဝ်းႁႃမႄႈမၼ်းၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉၽုၵ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ယူႇၼႂ်း သူၼ် ၼၼ်ႉသေၶႃသွင်ၵေႃႉၶိုၼ်းၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်း၊ၽွင်းၼၼ်ႉတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉပေႃးဢဝ်သႂ်ႇၵႃး ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ မိူင်းသူႈယဝ်ႉ။

လၢၼ်ႇ(ၵဵတ်ႊ)ၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုင်းသုၺႃးယိုဝ်း(ႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်ႇၸီႉၼႄဢွင်ႈတီႈတူဝ်တၢႆလုင်းသု))

ၵႃးပလိၵ်ႊ/ယႄးသွင်လမ်းပႃးတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေၵႂႃႇၸွမ်းထိုင်တီႈႁူင်းယႃတီႈဢၼ်မေႃယႃၶဝ်ၽႃတတ်းတူၺ်း ႁွႆး ၸဵပ်းတီႈႁူဝ်လုင်းသုလႄႈဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၵႂႃႇဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈယဵၼ်သေထႅပ်းသေႃးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 1:30 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလုင်းသုသၢဝ်းၵေႃႉလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ်သေၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵွပ်ႈဝႃႈႁွင်ႈယဵၼ်ၼၼ်ႉထႅပ်းသေႃးဝႆႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉပလိၵ်ႊ/ ယႄးႁႃႈၵေႃႉမႃးသေၸိသင်ႇႁႂ်ႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၼၼ်ႉၵႂႃႇၾင်ၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ယႄးၶဝ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇတၢပ်ႈ ဢဝ်သႂ်ႇၵွမ်ႇယဝ်ႉၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈပႃႈဢွင်ႇမေးလုင်းသုလၢတ်ႈတီႈယႄးၶဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၾင်ပေႃးပႆႇလႆႈၵွမ်ႇၼႆယဝ်ႉ။မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈယႄးၶဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၼႆႉတေလႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆဝႆႉသၢမ်ဝၼ်းဢမ်ႇၼၼ်ၼိုင်ႈဝူင်ႈသေၽိတ်းပၢင်းသင်ၶႃႇၸဝ်ႈမႃးလွတ်ႈႁေႃးလႄႈႁႅၼ်းသွမ်းႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီပၼ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉယႄးၶဝ်ၵေႃႈပွႆႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽူႈတၢႆၼၼ်ႉၵႂႃႇႁႃၵွမ်ႇမႃးလႄႈၽိတ်ႈပၢင်းသင်ၶႃႇၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉၼႂ်းမိူင်းသူႈမႃးတီႈႁူင်းယႃသေလွတ်ႈႁေႃးပၼ်လုင်းသုၽွင်း 3.30 ဝၢႆးဝၼ်း ယဝ်ႉၶိုၼ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလုင်းသုၵႂႃႇၾင်တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈမိူင်းသူႈယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၸႃႉလုင်းသု

တၢမ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးမၼ်းဝႃႈၽွင်းမၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉပႃးငိုၼ်းၵႂႃႇ 10,000,000 ၵျၢပ်ႈၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၶႂ်ႈသိုဝ်ႉဝူဝ်း၊ၵႂၢႆး သင်ၵႂႃႇၺႃးပေႃႈၵႃႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၼႆယဝ်ႉ။ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉမၼ်းယင်းတိုဝ်းယၢမ်းမူင်းၶမ်း လႄႈပႃးၾူၼ်းႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉယဝ်ႉၵူၼ်းလုမ်းလႃးႁူင်း ယႃၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈလႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈငိုၼ်းၸွမ်းတူဝ်မၼ်း 186,000 ၵျၢပ်ႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႊ/ယႄးၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈတီႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းဝႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၾူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉလႆႈၵဵပ်းဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႊၼႆသေတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းယင်းပႆႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်း။

မေးၼၢင်းလုင်းသုလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းၼၢင်းယင်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်တီႈပလိၵ်ႊ/ယႄးၶဝ်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1-2/11/2016 ၼႆႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလုင်းသုလႆႈႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်(ၵူဝ်ႇၸႃး) ပၼ်မၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မေးၼၢင်းလုင်းသုလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလိူင်ႈၼႆႉႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ပေႃးလႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းသင်။ၽူဝ်ၶႃႈၼႆႉဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ၽိတ်း။ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႂ်း“ၼႃႈလိၼ်လမ်” (ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်) လႄႈဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ႁတ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းလႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းမႄးတၢင်းႁၼ်မႅၼ်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းယူႇသေတၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇလွင်ႈၼႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းသုၼႆႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ်မႃး။တၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင်ၵိုတ်းဝႆႉမေးၼၢင်းလႄႈလုၵ်ႈလၢင်းသွင်ၵေႃႉလုၵ်ႈၸၢႆးဢႃယု 20 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈယိင်းဢႃယု 18 ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

တင်ႈတႄႇလၢႆလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈသၢင်ႈတပ်ႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းသူႈပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸို်င်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၵွင်ႈပႃးၵၢင်ႇသင်ၼႆႉလႄႈတၢင်းႁဵတ်းလိူင်းၸိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပလိၵ်ႊ/ယႄးဢၼ်တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလုင်းသုၸတ်းပၢင် ၸႃႉၽႂ်းၽႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢၼ်မီးလွင်ႈ ၸႅင်ႈလႅင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလိူင်ႈၼႆႉလႄႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈလႆႈယိုဝ်းလုင်းသုတၢႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                       +66: (0) 62- 941-9600   (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး)

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း                 +66: (0) 63-838-9029  (ဢင်းၵိတ်း ၊မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ