သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တိၺွပ်းလႄႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢပ်ႇၶျေႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၼ်းထိ 28/12/2016

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 10/2016

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တိၺွပ်းလႄႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢပ်ႇၶျေႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

  1. သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 33 သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈယႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/11/2016 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 33 ၵုမ်းၵမ်သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းသေ ယႃႉလႅဝ်ပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 14 လင်တီႈဝၢၼ်ႈၶူင်ႈလူင်ပၢင်ႇသႆၢးၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူင်ႈလူင်ၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း 60 လင်သေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 310 ၵေႃႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈ ၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယွၼ်ႉဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇမွၵ်ႈလၵ်းၼိုင်ႈမီးပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၸူင် လႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း ႁွင်ႇ (ၶၢင်၊တဢၢင်း၊ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႄႈရၶၢႆႇ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၸၢင်းတူၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်သိုပ်ႇယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူင်ႈလူင်လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၸူင် မႃးၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးမႃးထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈၶူင်ႈလူင်သေလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 33 ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵၢမ်ႇလီလႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢမ်ႇတိူဝ်ႉမၼ်းၸၢႆး။

သၢႆမၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉလုလႅဝ်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၸူင် ၼၼ်ႉမီးၼင်ႇပႃႈ တႂ်ႈၼႆႉ

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၵွႆ
1. လုင်းယီႊမၢႆ- ပႃႈၶမ်းလႅင် ၵွင်ႈထၢႆႇၵႃႈၶၼ် 410,000 ၵျၢပ်ႈ၊ပီႇႁူသွင်ၵူႈၵႃႈၶၼ် 226,000 ၵျၢပ်ႈ၊ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၶၢႆၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵႃႈၶၼ် 478,500 ၵျၢပ်ႈ၊ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40,000 ၵျၢပ်ႈလႄႈငိုၼ်းၶႄႇ 600 ယႂၼ်။
2. ဢၢႆႈၵေႃႇငိုၼ်း- ၼၢင်းၶမ်းလႅင် ထုၼ်း ၽၵ်းတူႁိူၼ်းလႄႈၽၵ်းတူပွင်ႇၵွႆ
3. ၼၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်း ၽၵ်းတူႁိူၼ်းလႄႈၽၵ်းတူပွင်ႇၵွႆ
4. ဢၢႆႈသေႃး၊ၼၢႆးသူၺ်ႇႁၢၼ်ႇ ၾူၼ်းသွင်လုၵ်ႈၵႃႈၶၼ် 180,000 ၵျၢပ်ႈ၊ပီႇႁူၵူႈၼိုင်ႈၵႃႈၶၼ် 110,000 ၵျၢပ်ႈ
5. ဢၢႆႈသၢင်ႇ- ၼၢင်းၶမ်းထုၼ်း ၽၵ်းတူႁိူၼ်းလႄႈၽၵ်းတူပွင်ႇၵွႆ
6. ဢၢႆႈဢွင်ႇလႃႉ + မသူဝ်း ၽၵ်းတူႁိူၼ်းလႄႈၽၵ်းတူပွင်ႇၵွႆ
7. ဢၢႆႈထေး + ဢေးမၢႆ ၾူၼ်းလႄႈယၢမ်းမူင်းႁွႆႈမိုဝ်းၵႃႈၶၼ် 300,000 ၵျၢပ်ႈ
8. ဢၢႆႈသၢမ်ၸိင်ႇ+ ၼၢင်းၶမ်းလႅင်း သူၺ်ႇဢွင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၶၢႆၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 8,200 ယႂၼ်
9. ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် + ၼၢင်းထွၼ်းသႃႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 5,300 ယႂၼ်၊ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၶၢႆၵႃႈၶၼ် 300,000 ၵျၢပ်ႈ
10. ဢၢႆႈပူး + ၼၢင်းဢွင်ႇ ၽၵ်းတူႁိူၼ်းလႄႈၽၵ်းတူပွင်ႇၵွႆ
11. ဢၢႆႈထူၺ်း + ၼၢင်းသူၺ်ႇမျႃႉ ၽၵ်းတူႁိူၼ်းလႄႈၽၵ်းတူပွင်ႇၵွႆ
12. ဢၢႆႈတဵင်းဢူး + ၼၢင်းၶမ်းယဵၼ်ႇ ၽၵ်းတူႁိူၼ်းလႄႈၽၵ်းတူပွင်ႇၵွႆ
13. ဢၢႆႈပဝ်း + ၼၢင်းၶမ်းလႃႉ ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၶၢႆၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵႃႈၶၼ် 700,000 ၵျၢပ်ႈ
14. လၢဝ်းဝူး + ၼၢင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၽၵ်းတူႁိူၼ်းလႄႈၽၵ်းတူပွင်ႇၵွႆ

 

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသီႇၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းတဵၵ်းၸႂ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းပၼ်ၶဝ်တီႈမိူင်းၵူဝ်း ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝူင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/11/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ပွၵ်ႉ 6 ၼႂ်း မိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႈၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢၼ် ယူႇ ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 33 လႄႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ဢၼ်ၵုမ်းၵမ် ပၵ်းသဝ်းယူႇၽၢႆႇ ႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၶမ်းတိၺွပ်း ၽွင်းၶဝ်လုၵ်ႉတီႈသုမ်ႉပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇသေမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးၸွမ်းၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇသေ သေႃႉႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်း ၽွင်း ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/11/2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶဝ်ၺႃးၺွပ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ် ႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇတပ်ႉ ၶဝ် တီႈမိူင်း ၵူဝ်း ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 23 ဝၼ်းသေၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်း 14/11/2106 ယၢမ်း 4 မူင်းပၢႆပၢႆးလႃႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၼႆႉ မီး လင်ႁိူၼ်း 35 လင်ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 155 ၵေႃႉ။

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႃယု တီႈယူႇ လွင်ႈတၢင်းလုသုမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း
 1 ၸၢႆးဢၢႆႈသႅင် 30 ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း
 2 ၸၢႆးဢၢႆႈယုင်ႉ 20 ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်မႆႈမူတ်း
 3 ၸၢႆးဢၢႆႈပွႆး 20 ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း
 4 ၸၢႆးဢၢႆႈမူၼ်း 16 ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း
  1. ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပၢင်ႇသၢႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 33 လႄႈတပ်ႉ 99  တိႉၺွပ်း ပေႉၵိၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05­­/12/ 2016 ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသၢႆးၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈတိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉသေဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:30 ၼၼ်ႉၸၢႆးလိူၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶႂၢင်ႊယဝ်ႊသႅၼ်ႊ – ပႃႈၼၢင်းသႅင်ၶွတ်ႇ ယူႇပၢင်ႇ သၢႆး ပွၵ်ႉ 1 ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတၢင်းၽေပွၵ်ႉ 1 သေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ် မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ လႂ်မႃးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်း ၸၢႆးပဵၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေတ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတိႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးသႂ်ႇၶွၵ်ႈယူႇ။ ၽွင်းမၼ်း ၸၢႆးတိုၵ်ႉ ယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉ မၼ်း ၸၢႆး 7 ၵမ်း။

ထိုင်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းထိ 06/12/2016 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇၵပ်းၽူင်းႁႃလုင်းမၼ်းၸၢႆး လုင်း ၵျေႃႇထူၺ်းႁႂ်ႈ ၵႂႃႇၸူးတီႈႁူင်းပလိၵ်ႊ/ယႄး သေ လုင်းၵျေႃႇထူၺ်းၵေႃႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်း မၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ တီႈၶဝ်သေ ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၸၢႆးလိူၼ်ယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                               +66: (0) 62- 941-9600   (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး)

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း            +66: (0) 63-838-9029 (ဢင်းၵိတ်း၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ