ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၶၢတ်ႇၾႆးၾႃႉပဵၼ်ပီ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလႅၼ်လိၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 5/7/2022

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၶၢတ်ႇၾႆးၾႃႉပဵၼ်ပီ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလႅၼ်လိၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢတ်ႇၾႆးၾႃႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ယွၼ်ႉတၢင်းၾၢႆႇၶႄႇတတ်းပႅတ်ႈ တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2021 မႃးၵွပ်ႈပၼ်ႁႃလႅၼ်လိၼ်တီႈၶႅၼ်ႈၵၼ်။

ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း မီးႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇသဝ်း 161 လင် တင်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၾင်ႇတၢင်းႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း သေတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၼႆႉႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသွင် ၵီႊလူဝ်ႊမေႊတိူဝ်ႊသေ ယူႇဝႆႉၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးသၢႆၾႆးၾႃႉတေႃႇၸူးမႄႈၼမ်ႉမၢဝ်းသင်၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၵႃႈလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၾႆးၾႃႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်သွင် ၾင်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ယၢဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2020 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ် တႄႇႁဵတ်းႁူဝ်ႉသွင်ထၢပ်ႈ ႁၢင်ႇလႅၼ် လိၼ်မွၵ်ႈ 15- 20 မႄႊတိူဝ်ႊၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈလူဝ်ႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၼႆယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ႉၼၼ်ႉသုင် 7 မေႊတိူဝ်ႊ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈထႅင်ႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈ သမ်ႉသုင်သုင် 5 မေႊတိူဝ်ႊ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး တတ်းလတ်းၶၢမ်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သေၺၢပ်ႈဝႆႉလႅၼ် လိၼ်တႆး-ၶႄႇယဝ်ႉႁဵတ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ၶၢတ်ႇလၢႆးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/7/ 2021 ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင်သေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇၶဝ် တႄႇႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်း ၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃးဢဝ်ၼင်လိၼ် ၾင်ႇမိူင်းတႆး ၼႂ်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးႁႄႉႁၢမ်ႈလႄႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ၶဝ်မႃး တီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႉပႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇၶဝ်မႃးပႃးပိူဝ်ႈ တႃႇတေၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶႄႇၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းမႃး။

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႄႇဢၼ်မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉမႂ်ႇသႂ်ႇၼိူဝ်လိၼ်ၼႃးၶဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/7/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႄႇၶဝ်မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉမႃးတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉထႅင်ႈသေ ဢဝ်ရူတ်ႊထုၺ်ႇ/ထႆၼိုင်ႈလမ်း မႃးၶုတ်းလုၵ်း ၶုတ်းႁူးတႃႇတေၾင်သဝ်ႁူဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႄႇၶဝ် လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈရူတ်ႊထုၺ်ႇ/ထႆ ၶုတ်းႁူးၶဝ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၵႃးသိုၵ်းၶႄႇသၢမ်လမ်း ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၼႄလွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃလႅၼ်လိၼ် ၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈသုမ်းတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႆသေလိုၼ်းသုတ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈသိုပ်ႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉမႂ်ႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်း ထူမ်ပၼ်လုၵ်းႁူးလိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ၶုတ်း တႃႇၾင်သဝ်ႁူဝ်ႉ တင်းမူတ်းသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶုတ်းထုၺ်ႇ/ ထႆၶဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်းမူတ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉသွင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/7/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၾႆးၾႃႉၶႄႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်သွင် ဢၼ်သူင်ႇပၼ် ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉတတ်းပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၶဝ်လႆႈ တၢင်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾႆးၾႃႉ တီႈမိူင်းမၢဝ်း (သူၺ်ႇလီႇ) သေလၢတ်ႈဝႃႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သွင် ၶဝ်တေႃႇပၼ် ၾႆးၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉတႄႉဢမ်ႇမႃးလႆႈသၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၸၢၵ်ႈၾႆးလႄႈၽႅၼ်ႇသႅင်လႅတ်ႇ (Solar panels) သေၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးမီးငိုၼ်းတႄႉလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၾႆးတဵၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/10/2021 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾႆးၾႃႉၶႄႇၶဝ် မႂ်တၢမ်ႇငိုၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သွင် 7,000 ယူၼ်ႊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၾႆးဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းသေ ဝၼ်းၼၼ်ႉဝၢႆးဝၼ်းၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၾႆးတႃႇဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 19/10/2021 မီးၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈလႆႈတတ်းၵႂႃႇၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵပ်းသၢၼ်တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾႆးၾႃႉၶႄႇၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ယုင်ႈၼႃႇ ပႆႇတၼ်းႁဵတ်းပၼ်ၼႆသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉတႄႉတိုၼ်း ဝႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉၾူၼ်ႊၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းယဝ်ႉ။ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး ၾႆးၾႃႉၵေႃႈၺႃးတတ်းမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းလႆႈသိုဝ်ႉၾႆးၾႃႉမိူင်းၶႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီ။ လႆႈၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈ တိတ်းတင်ႈပၼ် မႄႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႊ ၼႂ်းပီ 2002၊ ၼိုင်ႈဢၼ်လႂ်မႅၼ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ 560 ယူၼ်ႊ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လႆႈပၼ်ၵႃႈၾႆးၼိုင်ႈယူႊၼိတ်ႊလႂ် 1 ယူၼ်ႊငိုၼ်းၶႄႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၾႆးၾႃႉ ႁႅင်းၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ပိုတ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းပီ 2009 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵႃႈၾႆးၵေႃႈလူတ်းလူင်းၵႂႃႇလိူဝ် 0.6 ယူၼ်ႊ။

ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ဢၼ်သူင်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶေႃႈမုၼ်းတၢမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ လွင်ႈၾႆးၾႃႉၺႃးတတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၼ် ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶႄႇၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းၽိုတ်ႉၸိမ်ႁိမ်ဢဝ်လႅၼ်လိၼ်ၾင်ႇမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ။ လႅၼ်လိၼ်ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၶႄႇၶဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႁဵတ်းၶူဝ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၸူး ၼမ်ႉၶမ်း တီႈဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈၸၢင်ႈသုမ်းတီႈလိၼ်ပႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶႄႇပေႃးလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇပၼ်ၾႆးတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီသေလၢႆလႄႈ ဢမ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း။

ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ ၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ၼၼ်ႉ မီးၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ China’s Yunnan United Power Development Co. Ltd. လႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉမိူင်းမၢၼ်ႈ Burma’s Ministry of Electric Power ႁူမ်ႈ ပုၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိၼ်ၵႅၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈသူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Build-Operate-Transfer (BOT) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 40 ပီ။ ႁႅင်းၾႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 600 မႄႊၵႃႊဝတ်ႊၼၼ်ႉ တႃႇ 400 မႄႊၵႃႊဝတ်ႊ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈတႃႇ 200 မႄႊၵႃႊဝတ်ႊ သူင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉ တီႈၽၢႆၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ၼၼ်ႉၵမ်ႈ ၼမ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းသၢႆၾႆးၾႃႉႁႅင်းသုင်သေသူင်ႇၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈႁူင်းႁုင်ႁဵၵ်ႇ တီႈလွႆတႃႈၵွင် ဢၼ်မီးႁိမ်းထီးၶျၢႆႉ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ China Nonferrous Metal Mining Group ၵေႃႉႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၺႃးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၶူင်းၵၢၼ်ၶႄႇ ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ၼမ်ႉ မၼ်း လႄႈတေႃႈၵႅတ်ႊ ၶၢမ်ႈမိူင်း (China National Petroleum Corporation’s transnational oil and gas pipelines) ဢၼ်လတ်းၶၢမ်ႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈ 200 မႄႊတိူဝ်ႊ တၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2010 ၽွင်းတိုၵ်ႉတႄႇၾင်တေႃႈမၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ် လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၽွင်း မႃးၶုတ်းလုၵ်းၾင်ၼႂ်းၼႃးၶဝ်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးၾင်တႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉ လုင်းဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ပွၵ်ႉဢွင်ႇမျႅတ်ႈတႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢၼ်ၾင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃးမၼ်း ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၾင်တေႃႈၵႅတ်ႊ ၼၼ်ႉလႆႈတိူဝ်ႉၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ယွၼ်ႉဝႃႈ တေႃႈၸၢင်ႈၸတ်ႉပွင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းယင်းလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆလူင်ၸဵင် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸႄႈတွၼ်ႈယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇတွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၼပ်ႉႁဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈႁူပ်ႉၺႃးၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵွပ်ႈၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈလူင်းႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်းတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၾႃတတ်းၽၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾင်ႇ ၼမ်ႉယူတ်ႇလူင်း၊ ပၼ်ႁႃတႃႈၶုတ်းသၢႆးဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၵူၺ်း။ သၢႆးဢၼ်ၶုတ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢဝ်တေႃႉသူင်ႇပၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃလူမ်းဢမ်ႇ ၸိုၼ်ႈ သႂ်ၽွင်းတေႃႉသူင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ                        +66: 88 680 4913             (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                  +66 62 569 5220         (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English

 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ