သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ပၢႆ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4,000 ႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၽွင်းပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇၼွင်မိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 27/7/2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ပၢႆ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4,000 ႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇၼွင်မိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸွမ်းၸဵင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼွင်လူင်မိူင်းပၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ပႅတ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ပၢႆလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 4,000 ပၢႆလႆႈႁၢမ်း ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF။

ဝၼ်းထိ 12/5/2022 ၸုမ်း PDF ၽၢႆၶုၼ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း Pa-O National Organization (PNO) ႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈတီႇရိ တၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ (ၺွင်ႇသူၺ်ႇ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဢၼ်လုၵ်ႉယွင်ႁူၺ်ႈၵႂႃႇမိူင်းပၢႆး။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈၵႂၢတ်ႇလၢၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆသေပိုတ်ႇ သိုၵ်း၊ တေႃႉဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတပ်ႉၶမယ 422 လႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆ ၶုၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇၼွင်လူင်မိူင်းပၢႆး၊ တႄႇပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၸွမ်းၸုမ်း PDF သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/5/2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4,000 ပၢႆၼႂ်း ဢိူင်ႇ လွႆပဝ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း သီသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်းလႄႈတူၼ်ႈတီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈ ၵႂႃႇ တၢင်းလွႆၵေႃႇ (မိူင်းယၢင်းလႅင်) လႄႈပၢႆႈၶဝ်ႈၸူး မိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းထိ 16/5/2022 ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်း PDF တီႈဝၢၼ်ႈသီမီးလေႃႉ တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၼွင်လူင်မိူင်းပၢႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတပ်ႉၸုမ်းလူင် 66 ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅင်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင်မိူင်းပၢႆး-ယွင်ႁူၺ်ႈ ပႃးၸဵမ်ထႅမ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း။

ဝၼ်းထိ 16/5/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ဝၢၼ်ႈသွင်ၼမ်ႉၵေး ဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီး ပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်း (ထၢတ်ႈသီႇ) ႁူတ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယဝ်ႉဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ။ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 40 ပၢႆၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၺႃး ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ။

ဝၼ်းထိ 17/5/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 ၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉၼႂ်း ဢိူင်ႇလွႆပဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈလွႆၵုၼ်ၵၢင် (လွႆပၢၼ်းၸူင်ႇ) ဢၼ်မီးၼႂ်း ၼွင်လူင်မိူင်းပၢႆး။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးဝတ်ႉ/ၵျွင်းတီႈလွႆပၢၼ်းၸူင်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယင်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈ ၽေးမီးဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ /ၵျွင်းၼၼ်ႉထႅင်ႈသွင် ၵေႃႉ။

ဝၼ်းထိ 20/5/2022 ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လႄႈၸုမ်း PDF ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇလူင်ယဝ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈတႄႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းႁႃႇယႂ်ႇ လႄႈ ၾႆးတၼ်း မႆႈသၢမ်ႁိူၼ်းၵူၺ်း။

ၶိုၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇလူင်၊ ဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇသူမ်ႈ။ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 လင်ၺႃးၾႆးမႆႈ။

ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း
ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၼမ်ႉၵေး

ဝၼ်းထိ 26/5/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းၼိူဝ်လွႆမိူင်းၵူႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဢိူင်ႇလွႆပဝ်းၼၼ်ႉ လူင်းလွႆမႃးၼႂ်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶမ်းသေ တႄႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈ။ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 20 ပၢႆၺႃးၾႆးမႆႈ။

ဝၼ်းထိ 3/6/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႃႉႁေႈသေ ဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 20 လင်ပၢႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢဝ်ၾႆးၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ဝၼ်းထိ 21/6/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇလူင် ယႃႉတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း၊ ရူတ်ႊၶိူင်ႈၼိုင်ႈလမ်း၊ လိၼ်ပုၺ် (မေႇဢေႃးၸႃႇ) လႄႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢမ်လင်။

မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈဝႆႉၸွမ်းတိၼ်လွႆမိူင်းၵူႈ

ဝၼ်းထိ 22/6/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွႆပဝ်းသွင်လင်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ လွႆ ပဝ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်း ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶဝ်ယင်း ဢဝ်မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ႁၢင်ႈဝႆႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ယူႇၼိူဝ်လွႆမိူင်းၵူႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႆႉဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးသူႈမီး ၵူၼ်းႁတ်းၸႂ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇလွႆပဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး။ ႁဵတ်းႁႆႈ၊ ၼႃးၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတင်း မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈ လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈပီၼႆႉယွၼ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် သေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းတေႉတေႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ          +66: 88 680 4913           (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်      +66 62 569 5220         (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

Download PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ