သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလႄႈမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ 9 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 20/5/2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလႄႈမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ 9 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းထိ 15/4/2024 ထိုင်ဝၼ်းထိ 16/5/2024 ၼၼ်ႉယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 23 ၵေႃႉၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3,000 ပၢႆၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႄႈပၢင်ႇဢူႈလူင် လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉယင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 လင်လုၵွႆပႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/4/2024 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (Mandalay PDF) ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းပၢင်ႇဢူႈလူင် တီႈဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႊသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မႃးယင်ႉလိုဝ်ႈၽွင်းပီမႂ်ႇ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ (သၢင်းၵႅၼ်ႇ)။ ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇၸူးမူႇဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပၢင်ႇဢူႈလူင်လႄႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 15/4/2024 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပၢင်ႇဢူႈလူင် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 15 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ။ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈသေ တိူဝ်ႉၺႃးဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၾႆးမႆႈပဵၼ်ၽဝ်ႇယဝ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသၢမ်လင်လုၵွႆ။

ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇလၢမ်းထိုင်ဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ၊ ပႃႁပ်းလႄႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း (Jet) 2 လမ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၸႃႇလီႇ။ မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇလူင်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၼ်းၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 23 ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 တီႈဝၢၼ်ႈသူမ်ႈသၢႆႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ လႆႈဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃပၢင်ႇဢူႈလူင်။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း (Jet) ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတီႈဝၢၼ်ႈယႄႇပူင်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 35 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ သေတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လင်လုၵွႆလႄႈ ၺႃးပႃးဝူဝ်းတူဝ်ၼိုင်ႈတၢႆ။ ထိုင်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမူင်းၶၢင် PDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈလႄႈတပဵၵ်ႉၵျိၼ်း၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႆႈဢိုတ်းတၼ်/ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၵႂႃႇမႃး။ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ပႃး/ တူၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈတေၵႂႃႇယႃတူဝ်တီႈတိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၼၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။

ဝၼ်းထိ 20/4/2024 ၼၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၵုင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈဢႃယုမွၵ်ႈ 50 လွၼ်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈတၢႆထႅင်ႈ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထိ 15/4/2024 လႄႈ ဝၼ်းထိ 5/5/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ မၢၵ်ႇလႄႈ ယူႇတီႈပၢင်ႇဢူႈလူင်သေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ၊ ၺွင်ႇၵူင်း လႄႈတင်းမူႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵူင်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်မွၵ်ႈႁိမ်း 60 လင်လုၵွႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသေ ၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ်မေႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 30 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈႁိမ်းႁွမ်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ပႃးၸဵမ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ၊ ၵမ်ႉၵေႃႇ၊ ၸႃႇလီႇ၊ ပႃႁပ်း၊ ၼႃးပႅၼ်ႈလႄႈၺွင်ႇၵူင်း လႆႈပၢႆႈႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်း ပၢင်ပွႆး (ပၢၼ်ႉ ပူၺ်း)၊ ဢိၼ်းဝၢႆ လႄႈၺွင်ႇၵူင်း ပၢႆႈယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/5/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ယူႇတီႈဝတ်ႉပၢင်ပွႆး ၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ ဢၢင်ႈမိူဝ်းတူၺ်းသူၼ်ဢွႆႈၶဝ်သေ မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ဝႆႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ၸိူဝ်းၶဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈလႆႈဢဝ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ပၢင်ႇဢူႈလူင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/5/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင် ၶမ်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈမၢၵ်ႇတီးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ၶဝ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်သိူဝ် (တူင်း သေႇ) ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်။ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈၵွႆ၊ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆး 1 ၵေႃႉတင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 တၢႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/5/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး (ပၢၼ်ႉပူၺ်း) ၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်သိူဝ် သၢမ်ၵမ်း။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 7 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 လင်လုၵွႆပႃး။

ဝၼ်းထိ 16/5/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇတလူင်း ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈပႃႁပ်း ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်သေ တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 16 ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းပႃး။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်သိူဝ်ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      66 99 246 5673/   66 94 728 6696      Signal  (တႆး, ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                 66 99 289 6080                                      Signal (မၢၼ်ႈ)

တၢဝ်းလူတ်ႇ >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ