သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆသွင်ၵေႃႉ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်း လၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 26/7/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆသွင်ၵေႃႉ

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၸွမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 8/7/2023 ထိုင်ဝၼ်းထိ 18/7/2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူး ၵူႈ တၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆသွင်ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈႁူၵ်းၵေႃႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထိ 8/7/2023 ဝၢႆးဝၼ်း ၽွင်းသိုၵ်းၶၢင် မူၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 507 လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈၶလယ 69 သႅၼ်ဝီဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 100 ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-မူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထိ 9/7/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽၢႆ ဢိူင်ႇဢူႇယႃႇ ၽုၼ်ႇၵွင်းလိၼ်။ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းသွင်ပီႈ ၼွင်ႉဢႃယု 30 ပၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းႁိူၼ်း။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉယွၼ်ႉၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃ။

ဝၼ်းထိ 10-11/7/2023 ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းထိုင်မၢၼ်ႈပဵင်း ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ လႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၽၵ်းၵႃ ၼႂ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ။

ဝၼ်းထိ 10/7/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်း ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သင်သေ တႃႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈတပ်ႉ ၵွင်ႈလူင်ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ၵႂႃႇၵူႈႁူး ၵူႈ တၢင်းၼႂ်း ဝဵင်း။ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇ ႁိမ်းၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းယုဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈတေၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၶႃလူင်မၼ်းၼၢင်းလႄႈလႆႈဢဝ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃၵူတ်ႉၶၢႆ ယူတ်းယႃတူဝ်။

ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇ တၢင်းႁွင်ႇလႄႈတၢင်းၸၢၼ်း ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၽႃ ၶၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်း ထိ 16/7/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်း ႁူင်းလဵင်ႉဝူဝ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉႁဵတ်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 50 ယူႇႁိမ်းႁူင်းလဵင်ႉဝူဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်လိုမ်းတူဝ်သေတၢႆၵႂႃႇ။ မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝူဝ်းတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ 5 တူဝ်။

ဝၼ်းထိ 18/7/2023 ပၢင်တိုၵ်းလူင်ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 88 ဢၼ် ပၵ်းတီႈ လွႆၵွင်းယႃႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းယႃႈလႄႈမၢၼ်ႈပဵင်း။ မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉ ၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းယႃႈသွင်လင် လႄႈၼႂ်းမၢၼ်ႈပဵင်းထႅင်ႈၼိုင်ႈလင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 123 ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ် ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၸီးတပၢၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉၺႃးတေႃႇ ၶၼ်ႇၼၼ်ႇ ဢႃယု 47 ပီ၊ မွင်ႇပရႃႇၸိတ်ႉ ဢႃယု 16 ပီ၊ မွင်ႇပရႃႇသၢၼ်ႇ ဢႃယု 9 ပီ လႄႈမႄႇရီႇ ဢႃယႃ 21 ပီ။ မွင်ႇ မွင်ႇပရႃႇၸိတ်ႉ တႄႉတၢႆ ၽွင်းဢဝ် တူဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃၵူတ်ႉၶၢႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းယႃႈ ဢၼ်မီးလင် ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 30 လင်လႄႈမၢၼ်ႈပဵင်းဢၼ်မီးလင် ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 20 လင် ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းသွင်ဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 220 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈဝႆႉတီႈၵျွင်း ၽြႃးၶရိယၼ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းယႃႈ။

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696      Signal  (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်      +66:98118 3767         (မၢၼ်ႈ)

 Download PDF files >>>  Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ