ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ထုင်ႉထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉမထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 02/2017ဝၼ်းထိ 06/03/2017

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈထုင်ႉထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/02/2017 ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်လႂ်ၸုမ်းလႂ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁႄ။

လုင်းၸၢမ်ႇၽေႇဢႃႇယု (57)ပီဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ် ထုင်ႉၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸုမ်း 4 ထုင်ႉၼမ်ႉမ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းတိၼ် လွႆႁႆႈမၼ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇၼႃးၵုၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းလုၵ်း ထၢင်ထၢၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး။  မၢၵ်ႇၵွင်ႈသီႇလုၵ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈၵွၵ်းႁူဝ်၊ တီႈႁူဝ်ၸႂ်၊တီႈမိုဝ်း ၽၢႆႇသၢႆႉလႄႈၸွမ်း ၶႅၼ်။ ယိုဝ်းတၢင်းၼႃႈလႄႈတၢင်းလင်။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၸၢႆးဢေးလုၵ်ႉၵုၼ်းပဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်သေလႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆလုင်းၸၢမ်ႇၽေႇ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 4.30 ဝၢႆးဝၼ်း။မၼ်းၸၢႆးၼႅတ်ႈမိူဝ်းႁွင်ႉလုၵ်ႈယိင်း လုင်းၸၢမ်ႇၽေႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်မႃးလုမ်းလႃး၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈပၢင်းဢဝ်မုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈႁူဝ်ပဝ်ႈ (ဢူၵ်ႉၵထ)ၵႂႃႇတူၺ်းတူဝ်တၢႆလုင်း ၸၢမ်ႇ ၽေႇ တီႈသူၼ်။

 

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁႆႈဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းႁႆႈလုင်းၸၢမ်ႇၽေႇၼိုင်ႈၽႃႇလူင်ႇ (မွၵ်ႈ 200 မီႊတႃႊ) ၼၼ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈၶဝ်လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသၢမ်သီႇၵမ်းမေႃးမႃးတၢင်းႁႆႈ လုင်းၸၢမ်ႇၽေႇယူႇၽွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇတူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထိ 27/02/2017 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႊမၢၼ်ႈလႄႈမေႃယႃ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မႃးၸႅတ်ႈ ထတ်းတူၺ်းသေ ဢဝ်ပႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလႄႈသိူဝ်ႈမၼ်း မိူဝ်းၵႂႃႇ။

ဝၼ်းထိ 28/02/2017 ၼၼ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးမၼ်း လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၸင်ႇလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢမ်ႇၽေႇၼႆႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈၼမ်ႉမမႃးၶၢဝ်းတၢင်း (30) ပီတေႃႇထိုင်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်။ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်တင်းပႃႈၼၢင်းသႅင်ဢူးသေ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် (5) ၵေႃႉ၊ 1. ၼၢင်းမျႃႉလေး၊ 2. ၼၢင်းမျႃႉ ထေး၊ 3. ၼၢင်းမျႃႉၶိၼ်ႇ၊ 4. ၸၢႆးၺၢၼ်ႇ၊ 5. ၼၢင်းမျႃႉၸိင်း။လုင်းသၢင်ႇၽေႇၼႆႉဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၼိူဝ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

ထုင်ႉၼမ်ႉမ ၼႆႉပဵၼ်တီႈဢၼ်ဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်သေလိုဝ်းလင်ဝႆႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇတီႈ ၼမ်ႉမ ၼႆႉပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၶုတ်းထၢၼ်ႇတီႈၼမ်ႉမ မႃးတင်ႈတႄႇပီ 2004။ ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇယႂ်ႇလူင်ၼႆႉယူႇ တၢင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ် ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သူၼ်ႁႆႈၶိင်းၼႃး၊ ၼမ်ႉတီႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈလူမ်း ထူၺ်ႈၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယဝ်ႉ။ တင်ႈတႄႇပီ 2016 မႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉမ လုၵ်ႉသၢၼ် ၶတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမ သေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ တင်းမူတ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် မေႊ 2016 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၸူးပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၺႃး ၶႃႈတၢႆ၊ တိၺွပ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းယႆမၢႆတပ်ႉ 325 လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသွင် ၸုမ်း ႁႅင်းၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 100 ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၶူဝ်ၼၢင်းၾႃႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မႃး။ ၶူဝ်ၼၢင်းၾႃႉၼႆႉ ယူႇတၢင်းၸၢၼ်းၼႃးၵုၼ် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 4 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႊပရူႊဢႃႊရီႊ 2017 ၼၼ်ႉဢူးတဵင်းမိၼ်ႉ ၸုမ်းၶွမ်ႇပၼီႇမႃးထူပ်းလုင်း ၸၢမ်ႇၽေႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း သေလၢတ်ႈလွင်ႈ တေယွၼ်းၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇတီႈႁူဝ်ၼႃးၽႃႉဢၼ်ယူႇတၢင်း ဢွၵ်ႇၼႃးၵုၼ်သေ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 2 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊတၢမ်ဢၼ်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼႂ်းပီ 2016 ၵူၺ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ်။ ႁူဝ်ၼႃး ၾႃႉ ၼႆႉပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလႅင်ႇၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉၶၢႆး တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉမၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းၶုတ်းထၢၼ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼႆႉတင်ႈတႄႇပီ 2009 ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်း။

လွင်ႈလုင်းၸၢမ်ႇၽေႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵူဝ်ႁႄသေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးၽႂ်လႂ်မႃးႁတ်းသိုပ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတႅၼ်းၵႂႃႇ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽူႈၼမ်းတူင်ႇဝူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆႉသေ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမလႄႈ ဢဝ်သိုၵ်းမႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈထၢင်ထၢၼ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈသိုပ်ႇ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယုင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                           +66: (0) 62- 941-9600        (ဢင်းၵိတ်း၊တႆး)

ယိင်းလွၼ်ႉလႅင်း                   +66: (0) 63-838-9029         (ဢင်းၵိတ်း၊မၢၼ်ႈ)

PDF files:Shan Burmese English 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ