သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 5/4/2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/3/2022 ဝၢႆးမၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈယူႇၼၼ်ႉၵိုတ်းသေပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆယွၼ်ႉႁွႆးၸဵပ်းမၼ်း။

လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းဢဝ် တႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵျွၵ်းမႄး ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးလုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၶဝ်လႆႈလုၵွႆၽွင်ႈ။

ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ၊ ၸၢႆးပီး ဢႃယု 43 လႄႈလၢၼ်မၼ်း ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ဢႃယု 28 ၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈသေၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 9 ဝၢႆးသိုဝ်ႉၾူၼ်းယဝ်ႉတီႈပွၵ်ႉ 6 ၼႂ်းဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး။ ဝၢႆးသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်/ၶဝ်ႈၽၵ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈ ၼွင် ပိင်သေႁူပ်ႉၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ ႁႄႉၶဝ်ၵိုတ်း တီႈၾႆးၶဵဝ်/ ၾႆးလႅင်ပွၵ်ႉ 6 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ၵေႃႉႁေႃႈရူတ်ႊၶိူင်ႈသေ ၸၢႆးပီးၼင်ႈသွၼ်ႉတၢင်းလင်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၶဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉတဵၵ်းဢီးယဝ်ႈလူင်းၸူးလိၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉၶဝ်လၢႆလၢႆၵမ်း ၸွမ်းႁူဝ်ၸွမ်းၼႃႈဢူၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်ၶဝ်သွင်ၵေႃႉပေႃးလိုမ်းတူဝ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈၵႃးသိုၵ်းၶဝ်သေ ဢဝ်ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႊ/ယႄးၶဝ်လႄႈ ဢဝ်တူဝ်ၸၢႆး ပီးၵႂႃႇႁူင်းယႃၵျွၵ်းမႄး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းႁေႃႈရူတ်ႊ ၶိူင်ႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႄးၶဝ်။

ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်း ၸူး ပလိၵ်ႊ/ယႄးၶဝ်သေ လၢတ်ႈ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၸၢႆးပီးလႆႈတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉၼႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႊ/ယႄး ၶဝ်ၸင်ႇၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး၊ ဢဝ်သေႃးရူတ်ႊၶိူင်ႈ ပၼ်မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလႆႈယဝ်ႉၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ဢမ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုင်းမၼ်းၸၢႆး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇၾူင်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း မႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလုင်း မၼ်းတီႈႁူင်းယႃ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးပီး

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 30/3/2022 မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးတီႈပုင်ႇဝူဝ်းၸင်ႇမႃး တီႈႁူင်းယႃ။ ၶဝ်လႆႈပၼ်ၵႃႈၽႃႇတတ်းတႃႇ 54,000 ၵျၢပ်ႈ သေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မိူဝ်းၽဝ်/ၾင် တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵျႂၵ်းမႄး မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။

ၵႃႈလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ/ပၢင်ၸႃႉ (မႃႇသႃႇ) ၼၼ်ႉတူၵ်းမႅၼ်ႈ 500,000 ၵျၢပ်ႈပၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ် သၢႆႈတႅၼ်းသင်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး၊ လွင်ႈပၢင်ၸႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်သင်။ ၸၢႆးပီးၼႆႉ ပဵၼ်ပေႃႈမၢႆႈသေ ယူႇၸွမ်းပီႈၼၢင်းမၼ်းဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆး မီးပီႈၼၢင်းႁႃႈၵေႃႉလႄႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉလဵၵ်ႉ၊ ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း။ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဢွင်ႈမႄး ရူတ်ႊ/ ၵႃး ၼႂ်းၵျွၵ်းမႄး။

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူးလၢတ်ႈၼႄ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းလွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ “ ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉႁဝ်းၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈ သေဢွၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူင်းမႃး။ ၽွင်းႁဝ်းတိုၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႊ ၽၢတ်ႈတီႈလုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၵေႃႈသိုပ်ႇႁေႃႈ ရူတ်ႊၶိူင်ႈႁဝ်းယူႇ။ ႁဝ်းႁေႃႈရူတ်ႊၶိူင်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၽၵ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။ ၽွင်းႁဝ်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈႁူပ်ႉၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း။ ၶဝ်ႁႄႉႁဝ်းၵိုတ်းသေပေႃႉထုပ်ႉဢဝ် တိၼ်ပိတ်ႉႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ၺႃးၺွပ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းမၼ်းၸၢႆး 45,000 ၵျၢပ်ႈလႄႈ မၢႆၽၢင် (မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) ဢၼ်မီးၼႂ်းဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၸၢႆး။ ငိုၼ်းၸၢႆးပီးဢၼ်ပႃးၵိုၵ်းတူဝ်တႃႇ မႄးပဵၼ်ႇမၢႆၽၢင်မႂ်ႇ 700,000 ၵျၢပ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်။ မၼ်းၸၢႆးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်သေ သိုပ်ႇၾူင်းႁွင်ႉလၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းမႃးတေပဵၼ်ႇမၢႆၽၢင်မႂ်ႇ။ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထိ 29/3/2022 ၼၼ်ႉသေ မႃးၸူးဝဵင်းၵျွၵ်း မႄး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/3/2022 ဝၢႆးလုမ်းလႃး/ၾင်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးပီးယဝ်ႉ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်း ၵႂႃႇၸူးႁူင်းပလိၵ်ႊ/ယႄးၶဝ်သေ ယွၼ်းၶိုၼ်းမၢႆၽၢင်ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူးလႄႈငိုၼ်းဢၼ် ၶဝ်ႁုပ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇ။ ယႄးၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ငိုၼ်းသင်သေပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယႄးၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လူတ်ႊၶိူင်ႈ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ဢူး ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ယွၼ်ႉႁွႆးၸဵပ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးတူဝ်လႄႈပၢႆးၸႂ်ပႃး ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 3/2/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ် ပေႃႉထုပ်ႉ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉမၼ်းထိုင်တၢႆၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူၼ်လွင်ႈၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢၼ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ၽိတ်း ၼႄးဝႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈလႄႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႆယဝ်ႉ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈၶဝ် “တိၺွပ်းမတ်ႉၺႃးၵူၼ်းၽိတ်း” ၼႆသေတႃႉ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးယင်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သင်သေလွင်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ                  +66: 88 680 4913        (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files:

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ