ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ(278) တဵၵ်းၼင်ႈဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉၼႂ်းမိူင်းပဵင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 23/9/2019

ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ(278) တဵၵ်းၼင်ႈဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉၼႂ်းမိူင်းပဵင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ (278) တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း၊ တဵၵ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼင်ႈ လူင်း သေဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉၸွမ်းဢူၵ်း၊ ၸီႉၼႄးဝႃႈဢမ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သိုၵ်းတႆးဝႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/9/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢႆတပ်ႉၶလယ (278) ငဝ်ႈ တပ်ႉ မိူင်းသၢတ်ႇႁႅင်းသိုၵ်း(100)ပၢႆၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽေၵၼ်သွင် ၸုမ်းသေသွၵ်ႈႁႃသိုၵ်းတႆး။ၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၸုမ်း ၼိုင်ႈ သမ်ႉ ၵႂႃႇသွၵ်ႈၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ။ၸုမ်းဢၼ်သွၵ်ႈတဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉမႃးၶျႃႉ/ဝႆႉၶူဝ်းၶဝ်သေ ၶဝ်ၵႂႃႇ ထၢမ်ႁႃ လွင်ႈသိုၵ်းတႆးတီႈ လုင်းၸၼ်ႇတဝႃႈၸွင်ႇႁၼ်သိုၵ်းတႆး။လုင်းတွပ်ႇဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းဢမ်ႇ ႁၼ် ၸွမ်း။

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ6 မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈႁွႆးတီႈယူႇၵဝ်ႇသိုၵ်းတႆးတီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈသေၵပ်းၽူင်းၸူးၸုမ်းသိုၵ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၶဝ်ႁၼ်ႁွႆးသိုၵ်းတႆး။ႁဵတ်းၼၼ်သေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်း ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ႁွင်ႉဢဝ်လုင်းၸၼ်ႇတလႄႈလုင်း ၸၢႆးၸေႇယ ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၵႂႃႇၸူးတီႈယူႇၵဝ်ႇသိုၵ်းတႆးၼၼ်ႉ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်တီႈၼၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၸမ်ၸမ်ဝၢၼ်ႈသူၵူၺ်း ပဵၼ်သင်သူဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈသိုၵ်း တႆး မႃးယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ”

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်လမ်သေၸႂ်ႉၶႃသွင်ၵေႃႉၼင်ႈလူင်းယဝ်ႉတိၼ်ပိတ်ႉတီႈဢူၵ်း ၶႃသၢမ် သီႇၵမ်း လူမ်ႉ လူင်းၵႂႃႇ ၼိူဝ်လိၼ်။ၶိုၼ်းဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈတီႈႁူဝ်မႃႇ လုင်းၸၼ်ႇတ ယဝ်ႉၸႂ်ႉၶဝ်လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး သေသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမတ်ႉမိုဝ်းၶႃ ပေႈပိၵ်ႇၸွမ်းၵၼ်သေဢဝ်ၶဝ် မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈမႃးထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉႁွင်ႉႁွင်ႉႁႆႈႁႆႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ၶႃပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈၶၢဝ်း 8:30။

ၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၼ်းသိုပ်ႇယူႇတီႈဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈၼိုင်ႈၶိုၼ်းမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈၼွၼ်း ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်း ၵေႃႈ ၼွၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေထိုင်ဝၼ်းထိ 13/9/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၶဝ်ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်း ဝၢၼ်ႈ ပဵင်းသၢင်း ၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လုင်းၸၼ်ႇတ ဢႃယု 54 ပီမေးၼၢင်း ပဵၼ်ပႃႈၼၢင်းသႅင်လူႇယူႇဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈ။ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး။ဝၢႆးၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉယဝ်ႉဢူၵ်းၸဵပ်းထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇသေလႆႈႁႃယူတ်း ယႃ ပေႃႉထၢတ်ႈမၢၼ်ႇဝႆႉတီႈၵဵင်းတုင်။

ၸၢႆးၸေႇယ ဢႃယု 40 ပီမေးၼၢင်း ပဵၼ်ၼၢင်းၶမ်းယူႇဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈ ၼႃး။

ဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း (21) လင်ႁိူၼ်းႁူဝ်ၵူၼ်းမီး (80) ၵေႃႉ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တူင်ႉၼိုင်။ RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းသဵင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ15/10/2015။လွင်ႈၼႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝၢႆးတူဝ် တႅၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းတူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈတူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/9/2019 တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/8/2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈထိုင်ဝၼ်းထိ 21/9/2019 ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၼႃႈလိၼ်တိူင်းသိုၵ်းႁႃႈတိူင်းဢၼ်ပႃးတင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                         +66: (0) 63-389-5088

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း                   +66 (0) 97-173-1530

Download PDF:ShanBurmeseEnglish

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ