လုမ်းတြႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉ ဝၢႆးတဵၵ်းၸႂ်ႉယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 17/6/2022

လုမ်းတြႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉ ဝၢႆးတဵၵ်းၸႂ်ႉယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း

လုမ်းတြႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ဝၢႆးပေႃႉထုပ်ႉၶႃၸႂ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်းဝႃႈလႆႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇဝိုတ်ႉပွႆႇသႂ်ႇ တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ/ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2022။

ဢၢႆႈသႅင်မိူင်း ဢႃယု 24 ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ သေၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသီႇလိူၼ် ၼႃႈတေပၼ်တၢမ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/6/2022 ပႃႈတႂ်ႈပၵ်းပိူင်မတ်ႉတႃ 54 ဢၼ်ဝႃႈ လူၺ်ႈပၵ်းပိူင်ႁႄႉႁၢမ်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉလႄႈမတ်ႉတႃ 368 (1) ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈပၵ်းပိူင် တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်သၼ်လွႆတႆး (Shan Yoma) ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2022 ဝၼ်းၶွပ်ႇၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီၵၢႆ ဝၼ်းထိ 1/2/2021။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉ ထႅမ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈမေး ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ တဵၵ်းၶၢၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2022

ၽွင်းၵူၼ်းတိုၵ်ႉပႆၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ ယိပ်းတင်းပၢႆႉလႄႈ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ၸွမ်ပိဝ်) ယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇႁူၺ်ႇၼိုင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈပႃႈၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ သၼ်သၢႆးၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 12 တဵင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢွၼ် တူၵ်းၸႂ်ၽူင်ႉပၢႆႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်တႃႇ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း လူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်း ၼႂ်းပၢင်ၵူၼ်း ၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းတၢႆ 4 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပၢႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉၵမ်ႈၼမ်ယွၼ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈယိုဝ်းလူင် ၵႂႃႇ ၵူႈ ႁူးၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ (ယႄး) မၢၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈ လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်း ႁွမ်းၼၼ်ႉ ႁႃ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်လွမ် ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႈၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/2/2022 ၼၼ်ႉၵႂႃႇတိ မတ်ႉဢဝ် ဢၢႆႈသႅင်မိူင်းလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉၶဝ် ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ တီႈၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၽၢႆႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈၶဝ်။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၼႄဢၢႆႈသႅင်မိူင်းဝႃႈ မီး CCTV ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ႁၼ်မၼ်း ၸၢႆးတိုၵ်ႉၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽၢတ်ႈၵႂႃႇႁိမ်းဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆသေ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆး ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်းယဝ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း။ တၢမ်ၼင်ႇၵူၼ်းဢၼ်ၺႃး ၺွပ်းၸွမ်း မၼ်းၸၢႆး ၶၢဝ်းယၢမ်း လဵဝ်ၵၼ်သေ ၶိုၼ်းပွႆႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈတႄႉ ဢၢႆႈသႅင်မိူင်း ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉတေႃႇ ပေႃးလိုမ်း တူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ ဢၢႆႈသႅင်မိူင်းၺႃးပေႃႉထုပ်ႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ တေႃႇမၼ်းၸၢႆး ပေႃးလႆႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈၽိတ်း။ မၼ်းၸၢႆးၺႃးၶေႃႈမႂ်ႁဵတ်းၽိတ်းသေ လိုၼ်းသုတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/6/2022 ၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃး ၸႄႈ တွၼ်ႈတႃႈၶီႈ လဵၵ်း တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇမၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်။

ထႅတ်ႉဢွင်ႇလိၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 21 ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈၺႃးလုမ်းတြႃးၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပၼ်တၢမ်ႇလွင်ႈမီးၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 7 ပီ။

ဢၢႆႈသႅင်မိူင်းၼႆႉ လုၵ်ႉပၢင်သၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႉၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထမ်းမတႃးၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်း ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇပေႃးမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလီလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတင်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းတိုၵ်ႉၸွႆႈႁႃတၢင်းတၢင်ႇယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်မၼ်းၸၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉ (Progressive Wa Youth Network) ၶဝ်ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/6/2022 သေ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်းတြႃး ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆမၼ်းၸၢႆးၼႆႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းဝႃႉၶဝ်ႁႃႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၼႆႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဢၢႆႈသႅင်မိူင်းၼႆႉ ၽႂ်းၽႂ်းသေ ပွႆႇပၼ် မၼ်းၸၢႆးၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                     +66: 94-728-6696         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ                      +66: 88 680 4913         (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                +66 62 569 5220          (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ