သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းလၢႆတီႈ၊ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆ ယွၼ်ႉၵႂၢမ်းသင်ႇပႃႈၼိူဝ် ၼႂ်းႁူဝ်ပူင်းဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း RCSS/SSA ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 7/2017

ဝၼ်းထိ 04/08/2017

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းလၢႆတီႈ၊ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆ ယွၼ်ႉၵႂၢမ်းသင်ႇပႃႈၼိူဝ် ၼႂ်းႁူဝ်ပူင်းဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း RCSS/SSA ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ

ၽွင်းၵၢင်လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 16-30/07/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈဢေႇသုတ်းဢမ်ႇယွမ်း ပႅတ်ႇ တပ်ႉၵွင် သွၵ်ႈတဝ်လတ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ တိမတ်ႉလႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းၼမ် ပိူဝ်ႈပၼ်တၢမ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/07/2017။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ယင်းပႆႇႁူႉထိုင်ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်း ၵေႃႉပႃးတင်းဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈၵႂႃႇမီးၵႃႈလႂ်ၵႃႈလီ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းထိ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃး လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၸဵပ်းယွၼ်ႉ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်
ႁႅင်းသိုၵ်း မၢႆတပ်ႉ ပႃႈတႂ်ႈၵႂၢမ်းသင်ႇ
16/07/2017 ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ တိၼ် ပိတ်ႉ၊ ၵေႃႉလႆႈ ၶဝ်ႈႁူင်းယႃ ယွၼ်ႉၸဵပ်းႁႅင်း ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပဵင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ မိူင်းပဵင်း 100 ၶမရ 508 တပ်ႉၸုမ်းလူင် 55 (ပၵ်းတပ်ႉ တီႈပထူး)
ၶမရ 423 ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 7 (ပၵ်းတပ်ႉ တီႈသီသႅင်)
18/07/2017 ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 12 ပီ 1 ၵေႃႉ တိၺွပ်း၊ ႁၢႆလၢႆ ႁိမ်း ၶူၵ်ႉလဝ်း လႄႈၶူဝ်တွင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး 100 ၶမရ 424 ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 7
18/07/2017 ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ တိၼ် ပိတ်ႉ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၼႄတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ 60 ၶမရ 508 တပ်ႉၸုမ်းလူင် 55
ၶမရ 509 တပ်ႉၸုမ်းလူင် 55
19-21/07/ 2017 ၸၢႆး 17 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ တင်း ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လႄႈၽူႈမၢႆ ပႃးၸဵမ် ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၵုမ်းၶင်ၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း၊ ၸႅတ်ႈ ထၢမ်၊ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ဢဝ်တႃမိုဝ်း ထုပ်ႉ၊ သူၼ်ႈၵွင်ႈ ထုပ်ႉ၊ ဢဝ်မိတ်ႈ ၶိတ်ႇ၊ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉတိုၵ်ႉႁၢႆဝႆႉ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ 100 ၶလရ 225 တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (ၵဵင်းတုင်)
ၶလရ 249 တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး)
29-30/07/ 2017 ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ တိၺွပ်း ၵုမ်းၶင်၊ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ႁိမ်းႁႆႈၶၢႆး ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉပႃၶီး 50 ၶမရ 421 ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 7
ၶမရ 423 ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 7
ၶမရ 425 ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 7

 

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 249 ၼႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်း RCSS/SSA ႁိမ်း ႁႆႈၶၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/07/2017 သေၼၼ်ႉဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတီႈဢေႇသုတ်းဢမ်ႇယွမ်း7 တပ်ႉၵွင်သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ။တီႈတေႉမၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးRCSS/SSAၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် လူင်းလၢႆး မိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်းNCAယဝ်ႉလႄႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃတၢင်းၵႄႈ လိတ်ႈၼိူဝ်ၽိူၼ်တီႈၶွမ်ႊမတီႊပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းတႆးဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉတႃႇပၵ်းတႃတူၺ်းငဝ်း လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵၢၼ်ၸိသင်ႇလၢႆတီႈတင်းၼမ်ၼၼ်ႉၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈ။လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ဢၼ်မီးလၢႆတပ်ႉၵွင်ၼၼ်ႉမၢင်ပွၵ်ႈမိူၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်သေဢဝ်ၶေႃႈသင်ႇတီႈၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်တႃႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ် ၸဵင်ႇတင်းသွင်ၼၼ်ႉ သွၵ်ႈ တဝ် တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 19 ၵေႃႉႁူမ်ႈပႃးၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းဝတ်ႉ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ။

လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်းNCAဢၼ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလွင်ႈတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။လွင်ႈပိုတ်ႇတၢင်းပၼ်ႁႂ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၼႄၼမ်ႉၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ်လႄႈဝႆႉမဝ်သၢင်းၽႅပ်ႉၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းNCAဢိၵ်ႇတင်းၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းပိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ။လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတၵ်း လႆႈပိုတ်ႇၽိူၺ်ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေတူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉထုၵ်ႇလႆႈမိပ်ႇငႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတေသုတ်းဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁပ်ႉၼႃႈၵၢၼ်လူင်UNတႃႇၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေႁႃၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈမိူၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ႉႁႄႉၵင်ႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းသၢင်ႈ လႄႈပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁတ်းသိုပ်ႇပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်ပဵၵ်ႉသမ်ႉၼၢင်းယၢင်ႊႁီႊလီႊတူဝ်တႅၼ်းUNၾၢႆႇတိတ်းတၢမ်းငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ(ၽွင်းဝၼ်းထိ09/07/2017ထိုင်ဝၼ်းထိ21/07/2017) ၼၼ်ႉၵေႃႈတိုၼ်းပိုတ်ႇၼႄၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီး  ၽႂ်လႂ်ဢဝ်လိူင်ႈၶဝ်လႆႈၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်းၸဵတ်းၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ပႆႇႁူႉႁၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸွမ်းပိူင်လူင် မၼ်းဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု12ၼၼ်ႉသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽႂ်းၽႂ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီး ၶေႃႈ ၼွင်ႇမတ်ႉသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ၊ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃယွၼ်ႉၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ16/07/2017ၶၢဝ်းယၢမ်း9မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၸၢႆးဢုတ်ႉတလလႄႈၸၢႆးသုၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၼိူဝ်ႉမူ တီႈၾၢႆႇတူၵ်းၶူဝ်လူင် ၼမ်ႉဢႅတ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်း၊ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝၼ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ၶၢႆၼိူဝ်ႉမူလႄႈၸင်ႇဝၢႆႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းဢုတ်ႉတလဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်းၶိုၼ်း။

ၽွင်းဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 508 ပထူးလႄႈၶမရ 423 သီသႅင် (သီႇသႅင်ႇ) ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇ သၢႆသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢႆးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶလရ 249 တပ်ႉၽႃလၢႆး လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/07/2017 ပူၼ်ႉမႃးတီႈႁႆႈၶၢႆးဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး (ႁႆႈၶၢႆးၼႆႉယူႇၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်းၵႆဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်း 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပေႃးၶီႇရူတ်ႉ)ၸႄႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းႁၢင်ႇၵႆ ႁူဝ်ပူင်း 17 လၵ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶဝ်ၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ။ၽွင်းၼၼ်ႉၸၢႆးဢုတ်ႉတလၵေႃႉဢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵိုတ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ် သေၼၢၼ်း လူင်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇလၢၵ်ႈမၼ်းလူင်းရူတ်ႉသေပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸွမ်းႁူဝ်ၾၢႆႇ သၢႆႉ၊တႃၾၢႆႇသၢႆႉ၊ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းလႄႈ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇလိူတ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈသေ မဝ်းလိုမ်းတူဝ် ၵႂႃႇမွၵ်ႈႁႃႈ ၼႃးထီး။

ၸၢႆးဢုတ်ႉတရ ၽွင်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ႁူဝ်ပူင်း

ၸၢႆးသုသမ်ႉၺႃးတိၼ်လႄႈတႃမိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းႁူဝ် ၸွမ်း ၼႃႈ ၸွမ်းတူဝ် မွၵ်ႈ (5) ၵမ်း။ ဝၢႆးၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်း ၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႃႈ “သူပဵၼ်ၽူႈၸွပ်ႇႁႃႉ ပဵၼ်သင်သူ ႁၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉ သူဝၢႆႇႁူဝ်ရူတ်ႉသူပွၵ်ႈၶိုၼ်းတေၵႂႃႇၵေႃႈသူဢမ်ႇၵႂႃႇပူၼ်ႉပူၼ်ႉ?”။သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢဝ်ၶူဝ်းၸွမ်းတူဝ်ၸၢႆးသုၵႂႃႇ ၾူင်း (1) လုၵ်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်း 130,000 ပျႃး လႄႈငိုၼ်း 70,000 ပျႃး ဢိၵ်ႇတင်း ဝႅၼ်ငိုၼ်းၼိုင်ႈၵူႈ၊ တႅင်းၵႃးသွင်မဵတ်ႉ၊ ငိုၼ်းထႆး 10 ဝၢတ်ႇ၊ မိတ်ႈၼိုင်ႈ မၢၵ်ႈ၊ ထူင်ပႃးၼိုင်ႈလုၵ်ႈ။

ႁဵတ်းၼၼ်သေၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးထၢမ်ဝႃႈပဵၼ်သင်ၼႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉတွပ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၶဝ်ဝႃႈ ၸၢႆးဢုတ်ႉတလႁိမ်ဢဝ်ၵွင်ႈၶႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶႃသွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ယူႇၼၼ်ႉ ၸၢႆး ၶိူဝ်း သမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၼႃးမၼ်း ဢၢင်ႈမႃး သိုဝ်ႉၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈထႆ မၼ်းတီႈၽႃလၢႆး သမ်ႉမႃးၺႃးသႂ်ႇၶဝ်သေ မၼ်းၵေႃႈ ၺႃးၸွမ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၺႃးတႃမိုဝ်းထုပ်ႉသႂ်ႇႁူဝ် မၼ်း (2)ၵမ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼွင်ပႃၽၢႆႇတူၵ်းၶူဝ်လူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇ (2) ၵမ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဝႃႈပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်းယဝ်ႉ သူတေဢမ်ႇလႆႈမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၼႆ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူဝ်းယဝ်ႉ ၸၢႆးသု ၸင်ႇတၢင်ႇဢဝ်ၸၢႆးဢုတ်ႉတလ မိူဝ်းတီႈႁွင်ႈပၼ်ယႃ (သေးၶၢၼ်း) ဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်း။ ယွၼ်ႉၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မေႃယႃတီႈမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈမိူဝ်းပေႃႉထၢတ်ႈ မၢၼ်ႇတီႈႁူင်းယႃႁူဝ်ပူင်း။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ႁူဝ်ၶမ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 ပီႈၶူၺ်ၸၢႆးဢုတ်ႉတလ ၸင်ႇဢဝ်ၵႃး မၼ်းၵႂႃႇ သူင်ႇထိုင်တီႈႁူင်းယႃႁူဝ်ပူင်း ထိုင်တီႈၼၼ်ႈမွၵ်ႈ 11:00 မူင်းၸမ်ၸမ်။ ထိုင်ႁူင်းယႃယဝ်ႉမေႃယႃ ၶဝ်ဢဝ်မၼ်း ၵႂႃႇပေႃႉထၢတ်ႈမၢၼ်ႇၵမ်းလဵဝ်။ မၼ်းၸၢႆးလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ထိုင်ဝၼ်းထိ 19/07/2017 သေၼႂ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉၵၢင် ၼႂ် မီးၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း (ၸယၽ) ႁူဝ်ပူင်း 5 ၵေႃႉ မႃးထၢမ်ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ။ ၸုမ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်သႂ်ႇၵႃးၵႂႃႇပႃး တင်းမေးမၼ်းၸၢႆး မိူဝ်ႈၶၢဝ်း 9:00 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ၼႂ် တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းတူၼ်ႈတီး သေ လႆႈယူတ်းယႃ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 21/7/2017 ၸင်ႇၶိုၼ်းလူင်းႁူင်းယႃမိူဝ်းယူႇတီႈႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈယူႇတီႈ ႁူင်းယႃ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉတႄႉမၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈယူတ်းယႃသင် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸွႆႈ တႃႇၶဝ်ႈ ၽၵ်းဢႃးႁၢၼ်တၢင်းၵိၼ် လိူဝ်သေၸူၵ်းထွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိုဝ်ႉၸၢႆႇ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸၢႆးသုၼၼ်ႉတႄႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/07/2017 ၼၼ်ႉ ပိဝ်ႇႁႃႇမူးတပ်ႉ (423) ႁွင်ႉမၼ်း လႄႈ ၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၵႂႃႇထူပ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ၽႃလၢႆး။ ၶဝ်ပၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်း ၽူင်းတေႉဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ၵႂႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈၶိုၼ်း၊ ၵူၺ်းၶဝ်ပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈၽူင်းၼၼ်ႉတႅၼ်းတၢင် 130,000 ပျႃး၊ တၢင်ႇၸိူဝ်းတႄႉဢမ်ႇပႃးသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းယွမ်းတၢင်းၽိတ်းတၢင်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းတေႉ ႁဝ်းတွင်းပၢၼ်ႇတၢင်ၶဝ်ယဝ်ႉ သူယႃႇပေ တၢင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼိူဝ် ဢိၼ်ႇ ထၼႅတ်ႉထႅင်ႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ

  1. ၸၢႆးဢုတ်ႉတလ ဢႃႇယု 39 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပုင်ႇၺႃႉ + ပႃႈၼုမ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း။ ၵူပ်ႉၵူႈၸွမ်းၼၢင်းၽိတ်ႈသေ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ်သွင်ၵေႃႉ- လုၵ်ႈၸၢႆးဢႃႇယု 11 ပီ လုၵ်ႈယိင်းဢႃႇယု 7 ပီ။ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ
  2. ၸၢႆးသုဢႃႇယု 31 ပီ လုၵ်ႈ လုင်းၺႃႇၸိင်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးလူင် ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းပဵင်း၊ မၼ်းၸၢႆးတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၸဵပ်းၼမ် လႄႈထိုင်ႁူင်းယႃႁူဝ်ပူင်းသေၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း။
  3. ၸၢႆးၶိူဝ်း ဢႃယု 23 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသၢင်ႇလဵၵ်း ယူႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း။

 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉၼႄသဵၼ်ႈတၢင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/07/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12 မူင်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 508 လႄႈ 509 (လုၵ်ႉတၢင်း ၵဵင်း ၶမ်း၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇမႃး) ၶၢမ်ႈၼမ်ႉဢႅတ်ႇၼႃႈတၢင်းတူၵ်းၸူးတၢင်းဢွၵ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း။တီႈၼၼ်ႈဢမ်ႇမီးၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၵွပ်ႈၼၼ်မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈလုၺ်းၶၢမ်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈလႄႈၵိုတ်းဝႆႉၾၢႆႇပုၼ်ႉတၢင်းတူၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းလုင်း ၸိင်ႇၵ လႃး ဢၼ်မီးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉ သေပေႃႉထုပ်ႉလႄႈ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉမွၵ်ႈ 8 ၵမ်း သေ ထၢမ်ထိုင်လွင်ႈသိုၵ်းတႆး ၸွင်ႇသိုၵ်းတႆးမီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇတင်းထၢမ်ထိုင် ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းၵႂႃႇၼႄၶူဝ် ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၶဝ်တိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢၢႆႈၵလႃးၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတႃမိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉသၢမ်ၵမ်းသေ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးလိုၼ်း ၵေႃႉဢၼ် ၺႃးတႃမိုဝ်းလႄႈတိၼ်ပိတ်ႉ 9 ၵမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၼႆႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇ သူင်ႇၵႂႃႇၼႄၶူဝ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ။ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉယဝ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးသူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပွႆႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း5:00 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ယၼ်ႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ

  1. လုင်းၸိင်ႇၵလႃး ဢႃယု 45 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း
  2. ဢၢႆႈၵလႃး ဢႃယု 33 ပဵၼ်လုၵ်ႈၶူၺ် လုင်းမၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း
  3. ၸၢႆးလိုၼ်း ဢႃယု 32 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသႃႇ လႄႈပႃႈလႃႉသူၺ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉႁူမ်ႈပႃးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈၽူႈမၢႆ ၺႃးတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်၊ ပေႃႉထုပ်ႉတီႈဝတ်ႉ 3 ဝၼ်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းပႆႇပွႆႇလႄႈပႆႇႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶဝ်ဝႃႈမီးၵႃႈလႂ် ပဵၼ်ႁိုဝ် ပဵၼ်ႁႃ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/07/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4:00 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ တပ်ႉ 225 မိူင်းတူၼ် လႄႈၶလရတပ်ႉ249ၽႃလၢႆးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ100သွၵ်ႈတဝ်ႁႃသိုၵ်းတႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 120 ၵူႈႁိူၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉ (ၵူၼ်းၸၢႆး 17 ၵေႃႉလႄႈၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ) ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်၊ မတ်ႉမိုဝ်းပေလင်သေဢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၸုတုမ်ၵၼ်တီႈၼႂ်းသႃလႃး ဝတ်ႉၼမ်ႉၶူၵ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။

ၽွင်းတိုၵ်ႉၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၼႃႈဝၢင်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၵမ်းၵေႃႉၵေႃႉၵူႈဝၼ်းသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁႃလွင်ႈသိုၵ်းတႆး။ ၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႃႈ သိုၵ်းတႆးၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်သူဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ဢမ်ႇပွင်ႇႁဝ်း?

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်တင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်/ၶဝ်ႈၸႂ်လီလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။တွပ်ႇပၼ်ၶဝ်ၵေႃႈၺႃးပေႃႉဢမ်ႇ တွပ်ႇၵေႃႈၺႃးပေႃႉယဝ်ႉ။သင်တွပ်ႇၵႂၢမ်းတႆးၶႅၼ်းၺႃးၼမ်။မၢင်ၸိူဝ်းၺႃးသူၼ်ႈၵွင်ႈထုပ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၸွမ်းတူဝ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၺႃးမိတ်ႈၶိတ်ႇၸွမ်းႁူဝ် ၸွမ်းၼႃႈလိူတ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးပၼ်ႇတၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈၺႃးတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်လႄႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉပႃး။မၼ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉလႄႈ ဢဝ်မိတ်ႈၶိတ်ႇၸွမ်းၼႃႈ။ၸၢႆးထူးငူၺ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းႁူဝ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢဝ်ႁူၶႂ်ႈဢိုဝ်ႈ (ဢမ်ႇပေႃးငိၼ်းလီ)ပႅတ်ႈ၊မိုဝ်းၾၢႆႇသၢႆႉၵေႃႈယွၼ်ႉၺႃးသူၼ်ႈၵွင်ႈပေႃႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း လႄႈ ဢဝ်ၶတ်းသေဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈၸၢင်ႈယူၵ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၺႃးတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၸွမ်းလႄႈၺႃးတႃမိုဝ်းထုပ်ႉၸွမ်းၼႃႈလၢႆလၢႆၵမ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၵုမ်းၶင်ၼၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတၢင်းႁိူၼ်းမႃးသူင်ႇပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉၶဝ်ၶဝ်ႈၸမ်ၶဝ်လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ်ဢဝ်။

ၼႂ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၵုမ်းၶင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/07/2017 ၼၼ်ႉ 16 ၵေႃႉ ၵူၺ်း ၵႃႈ ၸၢႆးၵူဝ်ႇ၊ ၸၢႆးဢေႃးၼႃႉလႄႈၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ တႄႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပွႆႇပၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းၶဝ်ၵိုၵ်းမႆႉပေ လင်သေ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၽွင်းၶဝ်ဢွၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉဝၼ်းထိ21/07/2017ၼၼ်ႉသ ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵျီႇ တေႃႇ လႄႈပႃႇဢေႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၶဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၶဝ်တေႉတေႉ။

ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈၸၢႆးပၼ်ႇတလႄႈၽူႈမၢႆမၼ်းၸၢႆးဝိရိယဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်လႄႈပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/07/2017 ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵျီႇတေႃႇ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ သေပွႆႇၶဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

သၢႆမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်တီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉတၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

 

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ဢႃယု ပေႃႈမႄႈ ဝၢၼ်ႈ

 

လွင်ႈၵုမ်းၶင်
1 ၸၢႆးပၼ်ႇတ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ဢူၵ်ႉၵထ) ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ 33 လုင်း ၸၼ်ႇတိမႃႇ + ပႃႈငူၺ်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-22/07/2017 (ၵုမ်းၶင် တီႈသႃလႃး (ၸလွပ်ႈ) ၼႂ်းဝတ်ႉ 3 ၶိုၼ်း လႄႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ 1 ၶိုၼ်း)
2 ၸၢႆးဝိရိယ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ 33 လုင်း ဝႃႇလိင်ႇတ + ပႃႈမွၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-22/07/2017 (ၵုမ်းၶင် တီႈသႃလႃး (ၸလွပ်ႈ) ၼႂ်းဝတ်ႉ 3 ၶိုၼ်း လႄႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ 1 ၶိုၼ်း)
3 လုင်းထၢၵ်ႈထုၼ်း 62 လုင်းၵၼ်ႇၼ ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
4 လုင်းၵျေႃႇ (ၵၢင်ႉၵဝ်ႇ) 60 လုင်းပၢင်ႇ ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
5 လုင်းထုၼ်းသႃႇ 53 ပူႇဢုမ်ႇ ပႃႈမျႃႉ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
6 ၸၢႆးထူးငူၺ်ႇ 40 ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
7 ၸၢႆးဢိင်ႇတႃႇ 39 လုင်းမူး ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
8 ၸၢႆးမွင်ႇ 20 လုင်းဝိသ ပႃႈတွင်း ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
9 ပႃႈသႅင်မႂ်ႇ 42 လုင်းလဵၵ်ႉ ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
10 ၼၢင်းပွၼ် 22 လုင်းလူႇ ပႃႈမျႃႉၼု ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
11 ၸၢႆးလိင်ႇၵမ်ႇ 20 လုင်း သြႃႇၵျေႃႇ

ပႃႈငိုၼ်း

ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
12 ၸၢႆးၼၼ်ႇတီႇ 35 လုင်းမေႇထႃႇ + ပႃႈလႃႉ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
13 ၸၢႆးဢေႃး 40 လုင်းၸၢႆး ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
14 လုင်းပုင်ႇၺ 44 လုင်းၺူဝ်ႇ ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
15 လုင်းၵႅင်း 45 ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
16 ၸၢႆးလၢဝ်းလီး 22 ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017
17 ၸၢႆးၵူဝ်ႇ 35 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017 ၵုမ်းၶင် တီႈသႃလႃး (ၸလွပ်ႈ) ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ ပႆႇႁူႉၶၢဝ်ႇ ငၢဝ်း ငဝ်းလၢႆးၶဝ်
18 ၸၢႆးဢေႃးၼ 40 လုင်းဢေႃး + ပႃႈလႃႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017 ၵုမ်းၶင် တီႈသႃလႃး (ၸလွပ်ႈ) ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ ပႆႇႁူႉၶၢဝ်ႇ ငၢဝ်း ငဝ်းလၢႆးၶဝ်
19 ၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ 28 လုင်းလူႇ + ပႃႈမျႃႉၼု ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဝၼ်းထိ 18-21/07/2017 ၵုမ်းၶင် တီႈသႃလႃး (ၸလွပ်ႈ) ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ ပႆႇႁူႉၶၢဝ်ႇ ငၢဝ်း ငဝ်းလၢႆးၶဝ်

 

မၢႆတွင်း– လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 249 မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း(ဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵဵပ်းႁွမ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ) ပႃးၸွမ်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ပဵၼ်မူႇသေဢဝ်တၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 28 တီႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇ ႁူဝ်ပူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/06/2015။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း၊ပေႃႉထုပ်ႉ၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးလီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/07/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈလုင်းပႃႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၵႆႇတီႈ ထဵင်ႁႆႈ မၼ်းႁိမ်းမႆႉၼိမ်ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းမီးတၢင်းႁွင်ႇႁႆႈၶၢႆးဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီးသေထူပ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 421 (ဢၼ်ပၵ်းတီႈၽၢႆၶုၼ်ႇ)၊ ၶမရ 423 ၶမရ 425(ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ)။တီႈၼႆႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/07/2017 ၼၼ်ႉသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းဝႃႈတေၵႂႃႇလႂ်၊ၽႂ်သမ်ႉပၼ်ၶႂၢင်ႉမႃး။ လုင်းပႃႉၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉၽႂ်လႂ် ၵွပ်ႈဝႃႈမႃးႁႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  ၶိုၼ်းလၢတ်ႈ မၼ်းဝႃႈသင်ဝႃႈႁဝ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ တႅၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈသူၼႆႉထႅင်ႈၸိုင်ဝၢၼ်ႈသူၼႆႉတၵ်းလႆႈထူပ်း ၺႃးတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းလုင်းပႃႉ ဝႆႉတီႈႁႆႈမၼ်းၼ ၼ်ႉၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေဢမ်ႇပၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၵိၼ် ၼမ်ႉသင်။ထိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ မႃးမေးမၼ်းပႃႈ ၼၢင်းလႅင်ႁူႉၶၢဝ်ႇလွင်ႈၽူဝ်မၼ်းၺႃးတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်သေၵႂႃႇႁႃၽူဝ်မၼ်းဢၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈတိုၵ်ႉၵုမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈ ၼႄသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းယူႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆးၼႆႉၼႆ သေၶဝ် ၸင်ႇၶိုၼ်း ပွႆႇပၼ် မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ30/07/2017ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ9မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸၢႆးဝၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇႁႆႈမၼ်းမၼ်းဢၼ်မီးႁိမ်းမႆႉၼိမ်တႃႇပွႆႇၵႂၢႆး ဢၼ်မၼ်းလဵင်ႉၼၼ်ႉသေထူပ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ421/423လႄႈ42။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ထူင်ယၢင်သုပ်းႁူဝ်မၼ်း သေပေႃႉထုပ်ႉလၢႆလၢႆၵမ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ထူင်ယၢင်သုပ်းႁူဝ်မၼ်းသေဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇပွႆႇ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ30/07/2017ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ10မူင်းၵၢင်ၼႂ်လုင်းသူၺ်ႇ(ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးလီ)ၵူၼ်းပႂ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶမရ425ၺွပ်းသေပေႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉယိုဝ်းတၢႆတီႈမႆႉၼိမ်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ01/08/2017 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝႆႉၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉမိူဝ်းလုမ်းလႃးတီႈဝၢၼ်ႈ။ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၼၼ်ႉပွႆႇဝႆႉယူႇၸိူင်ႉၼၼ်ပႆႇမီးၽႂ် ႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်းၵႂႃႇဢဝ်သေဝၼ်းထိ 02/08/2017 ၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် (ၵူဝ်ႇၸႃး) ပၼ် မၼ်းတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁႆႈၶၢႆးယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ

  1. လုင်းပႃႉဢႃယု 48 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းပၼ်ႇတလႄႈပႃႈလွတ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆးဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး၊တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၼၢင်းလႅင်
  2. ၸၢႆးဝၼ်းဢႃယု 30 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၵျေႃႇလႄႈပႃႈမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆးဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး
  3. လုင်းသူၺ်ႇဢႃယု 45 တီႈယူႇလႄႈပေႃႈမႄႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ

တွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း                  +66: (0) 81-603-6655 (ထႆး၊တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးႁေႃသႅင်             +66: (0) 62- 941-9600 (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅဝ်း                    +66: (0) 65-026-6104 (မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း)

PDF files: Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ