လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇတၵ်းလႆႈယႃႉပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းတွၼ်ႈၼိူဝ် (မိူင်းတူၼ်) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး

ဝၼ်းထိ 09/06/2015

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇတၵ်းလႆႈယႃႉပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းတွၼ်ႈၼိူဝ် (မိူင်းတူၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ ၶူင်းတွၼ်ႈ ၼိူဝ်  (မိူင်းတူၼ်) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈ China’s Three Gorges Corporation(ၶႄႇ), the Electricity Generating Authority of Thailand (ထႆး), Myanmar’s Ministry of Electric Power, International Group of Entrepreneurs (မၢၼ်ႈ) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆလူင်ဢၼ်သုင် 241 မဵတ်ႊၼႆႉတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 7000 မီႊၵႃႊဝတ်ႊသေၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ 90% တေဢဝ် သူင်ႇဢွၵ်ႇ ၶၢႆ ပၼ်မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းၶႄႇ။ၼမ်ႉတေယိုင်ႈၶိုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈသၢမ်ပုၼ်ႈၸွမ်း သၢႆၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေတေ လုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈ ႁူၺ်ႈ လွႆၵဵင်းၶမ်းဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းလႄႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ လိၼ်ႁိၼ်ၽႃပႃးၸဵမ်ၵုၼ်ဢွၼ်ႇၵုၼ်ဢိတ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်း မႄႈၼမ်ႉ ပၢင်သေတၢင်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈဝဵင်းဝႃႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆၼၼ်ႉပႃး။

တင်ႈတႄႇၸဝ်ႉပီ 2015 မႃးၼႆႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယိူဝ်ႊ) မိူင်းၶႄႇၶဝ် 60 ပၢႆမႃးဢဝ်တီႈယူႇ သဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉ၊ၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်းဢွင်ႈတီႈတေ ႁဵတ်း လႄႈၶုတ်းႁူး ၸူင်လွႆလိုၵ်ႉႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်းယူႇယဝ်ႉ။ဢွင်ႈတီႈတေ ႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈမၢၼ်ႈယႄးၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉပၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃသေႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 20 လၵ်းၼႆႉတိုၼ်းဝႃႈဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႆႉၶဵင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၶႅင်လႄႈ လိူဝ်သေ လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ၼၼ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်လႂ်ၶဝ်ႈၸမ်လႃးလႃး။

ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊသၼူဝ်ႊဝီႊမွင်ႊထဵၼ်ႊမိူင်းဢွတ်ႊသ်တေႊလီႊယိူဝ်ႊၼႆႉလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထတ်းသၢင်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တၢင်း သၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်လႄႈလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း EIA/SIA တွၼ်ႈတႃႇၽၢႆၼႆႉသေလုၵ်ႈၸုမ်း မၼ်း တႄႉ တႄႇလူင်းၶဝ်ႈႁႃၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2015 မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းယၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေဢဝ်ၽၢႆမႃးတတ်းပႅတ်ႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ်ၽႃ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းႁဝ်းၼႆႉမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇလႄႈမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်းၼႆႉၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

 1. ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇပိူင်လူင်မၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းလွပ်ႈႁူဝ်သိပ်းပီၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႆႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၵုၼ်လူင်ၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလႆႈၵိုတ်းဝႆႉ။

ၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼႆႉယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်မူႇယႂ်ႇၸုမ်းလူင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။ႁိမ်းႁွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢင်ႈၽၢႆလႄႈပိုၼ်ႉတီႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဢဝ်ပဵၼ်ဢၢင်ႇ ၵဵပ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈမီးသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယူႇဝႆႉတင်းၼမ်တင်း လၢႆ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ်ႉဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈ တီႈၽၢႆလၢႆလၢႆတပ်ႉမီးထိုင် 39 တပ်ႉ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၼ်ႇမႃး 20 ပီၼႆႉၵူၺ်း။ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈမီးလွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း တေႃႇၵၼ်သေတယင်းတိုၵ်ႉ မီး ပၢင်တိုၵ်းၽွင်းပူၼ်ႉ မႃးပႆႇႁိုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/06/2015 ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၼမ်ႉတေထူမ်ႈၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းလိုပ်ႈၶၢႆႉပႅတ်ႈၽွင်းၶဝ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵႂၢတ်ႇ လၢင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1996-1998 ဢၼ်ထူၺ်ႈပႃးႁိူၼ်း ပႃးယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၵၢင် 300,000 ပၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မူႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီး ယူႇၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇ ပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉသင်။

သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆယူႇၸိုင်မၼ်းတိုၼ်းတႅတ်ႈ တေႃးဝႃႈၶဝ်တိုၼ်း တေ သူင်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ၼႃ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတိုၼ်းတေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈတေသိုပ်ႇမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵေႃႈတေသိုပ်ႇပဵၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉၶိုၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉမုင်ႈၼႃႈတႃႇၶၢႆမႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းၸူးမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်းၵူၺ်းတႅၼ်းတီႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပိူင်မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇပႃႈတႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တေပဵၼ်လွင်ႈ ႁႂ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးဢေႃးၸႃႇဢမ်းၼၢတ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ပႃးၸဵမ် သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် EIA/SIA ၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC ၶဝ်ၼႆႉမၼ်းၶႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းမႃးဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ဢူၵ်း ဢၢႆယဝ်ႉၵွပ်ႈၶဝ် ယိူင်း ဢၢၼ်းတႃႇတွၵ်ႇၸုမ်ႈၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆမိူင်းတူၼ်လွင်ႈလဵဝ်လိူဝ် သေ မီးယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈလီ မီးၵၢင် ၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ လႄႈၶႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တေႉတေႉ ၼၼ်ႉယူႇ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွင်ႈပၼ်ၵႂၢမ်း မၼ်ႈဝႃႈတေၸတ်း “ပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းလီ” ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်တေမီး လွင်ႈ တုမ်ႉ တိူဝ်ႉၼႆသေတ SMEC ၶဝ်ၶိုၼ်းယႃႉပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸၼ်ႉ ၸႄႈ ဝဵင်းသေ သိုပ်ႇမီးပၢင်ၵုမ်ဢိုတ်းႁပ်း (ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽိူၺ်) ၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉတူဝ်ယၢင်ႇ မၼ်း ပဵၼ်တီႈလွႆလႅမ် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။လွင်ႈၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈၵူၼ်း မိူင်းတေ လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၽွင်း SMEC ၶဝ် ၸတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းတီႈမိူင်းတူၼ်ဝၼ်း ထိ 06/04/2015 လႄႈ ၼႃႈ SMEC  ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေ ၸတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈ ထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/04/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၸုမ်း SMEC ၶဝ်လူင်းႁဵတ်းၽိုၼ်ယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းတူၼ်ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2015 ယဝ်ႉၸုမ်း SMEC ၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇတတ်း ပႅတ်ႈ ၵၢၼ်မၼ်းၼႂ်းမိူင်းတူၼ်လႄႈထုၵ်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်း မိူင်း တူၼ်ၵွပ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမိူင်းတူၼ်ၵေႃႈသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလူင်းယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸုမ်း SMEC ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၽွၼ်းလီၽၢႆလႄႈ ပၼ်ၶွင်တွၼ်ႈဢိတ်း ဢွတ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်သူၼ်းႁူၺ်း ၶဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပၼ်ၶဝ် ၼႂ်းလွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်း မိူင်းမၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ်သင် ၸွမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈၼၼ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ် တေသၢင်ႈၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼႆႉလႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈဢၼ်တေသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း။ၸုမ်း SMEC ၶဝ် ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်း ယိုတ်းပႅတ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် EIA/SIA ၶဝ်လႄႈထွၼ် ဢဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊတင်းသဵင်ႈတင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈတင်းမူတ်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽၢႆမိူင်းတူၼ်။

ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး

 • ၸုမ်းသၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး (Shan Sapawa Environmental Organization)
 • ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (Shan Human Rights Foundation)
 • ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ (Shan Youth Power)
 • ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆး (Shan Farmers’ Network)
 • ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸၼ်ႉၸွမ် (ၸိုင်ႈထႆး) (Shan University Students (Thailand)
 • ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (Shan Women’s Action Network)
 • ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး (Shan State Development Foundation)
 • ၵေႃတႆး (Shan State Organization)
 • ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Shan Youth Organization)
 • ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Shan Youth Network Group)
 • ၵုၼ်ႁဵင် ၾွင်ႇၻေးသျိၼ်း(Kun Heng Foundation)
 • ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉ မိူင်းတူၼ်၊ ၼႃးၵွင်းမူး လႄႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ် (Mong Ton- Na Kawng Moo- Pong Pa Kham River Protection Group)
 • ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉ မိူင်းပၼ်ႇ (Mong Pan River Protection Group)
 • တုမ်းတူၼ်ႈတႆး (Toom Toan Tai)
 • ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (Worker Solidarity Association)
 • ၵေႃႊမတီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႆး (Shan Refugee Committee)

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                    +66 81 672 2031                        တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း၊ မၢၼ်ႈ

ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ                  +95 94 283 67849                      တႆး

ၼၢင်းသႅင်ႁွမ်                    +95 92 50 486 512                     တႆး၊ မၢၼ်ႈ

ဢဝ်ၾၢႆႊ PDF ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

Shan Burmese English Thai

ဢဝ်ၾႆၢႊ PDF ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုမ်ႉတွပ်ႇ

Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ