လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလႄႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၼွင်ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း6,000 ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉ ပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်း

ဝၼ်းထိ 20/11/2015

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလႆၢးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလႄႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၼွင်ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း6,000 ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉ ပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်း

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလႄႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်းမိူင်းၼွင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်/ ၸၢၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09-12/11/2015 ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းသုတ်းသၼ်လႄႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသႄႉ သွမ်း ႁၢဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ လွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလႄႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၸူးတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းၶွၼ်ႈ ၼမ်ၼႂ်း ဝဵင်း မိူင်းၼွင်ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း6,000  သေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလုလႅဝ်၊ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းတိုၼ်း ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ ၶေႃႈ ၵႂၢမ်း/ၵႂၢမ်းမႆၢဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်း (war crime) သေထိုင်တီႈတူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်တၵ်းလႆႈသႄႉ သွမ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူင်းၼွင်ၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွင်းငမ်းသေမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်တပ်ႉလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉႁူမ်ႈပႃးတင်းငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 2 ဢၼ်မီးတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူင်းၼွင်ၼႆႉယူႇတၢင်းၸၢၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဝၢၼ်ႈႁႆးသေယူႇႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။ ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈ လိၼ်ဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵုမ်းၵမ်ၽွင်းငမ်းဝႆႉၼႆႉလႆႈထုၵ်ႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တေႃႇႁၢဝ်ႉႁႅင်းတင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 06/10/2015 ၼၼ်ႉမႃးပဵၵ်ႉသမ်ႉပႃႇတီႇ မႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းထိ 09/11/ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇလႄႈၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇမိူင်းၼွင်ၼၼ်ႉယူႇ။မီးၵူၼ်းမိူင်း 200 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေႃႉႁႃတီႈပိုင်ႈႁူမ်ႈသေယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်း ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼႂ်းမိူင်း ၼွင်ဝတ်ႉ ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႄႇပိုတ်းယိုဝ်းမိူင်းၼွင် ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 09/11/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉငဝ်ႈ ငုၼ်း ၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 2 ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼွင်ႁူမ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်လႅင်ဢၼ် ယူႇ တၢင်းတူၵ်းဝဵင်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 10/11/2015 သေမီးပႃးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇယိုဝ်းၸွမ်းၽွင်ႈ၊လွင်ႈၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 လႄႈပွၵ်ႉ 4 ပႃးတင်းဝၢၼ်ႈ ၼႃး လိၼ်လႅင်လုၵွႆၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီလႄႈဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႅပ်းၸွမ်းႁူး လုၵ်းလိၼ်တီႈပႆၢႈမၢၵ်ႇဢၼ်ၶုတ်းဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်း မွၵ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း 08:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 10/11/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈလႄႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (ၵျႅတ်ႊ) မိၼ် ၽၢတ်ႈၼိူဝ်ဝဵင်းမိူင်းၼွင်သေပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၸူးဝဵင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ တိုၵ်းမၢင်ၸိူဝ်းလုၵွႆ၊ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းႁိူၼ်း မၼ်းၼၢင်း။

မၢၵ်ႇၽၢင်း ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပွႆႇလူင်း ဝၼ်းထိ 10/11/2015 ထူပ်းႁၼ်ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မိူင်းၼွင်

ဝႆၢးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇယဝ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၶဝ်ႈပတ်းပူလူမေးလွင်ႈလုသုမ်းလႄႈသွၵ်ႈႁႃ သိုၵ်း တႆး။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၶႆႈလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉၽၵ်းတူသေတဵၵ်းၸႂ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ၼင်ႈလူင်း ပႃးၸဵမ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈတေၶႃႈတၢႆၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူႈၵေႃႉသင်ၶဝ်ထူပ်းႁၼ်သိုၵ်းတႆးပၢႆႈမႅပ်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈလႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်သေၸႅတ်ႈထၢမ်လွင်ႈသိုၵ်းတႆးၶဝ်ယူႇၵႃႈလႂ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။လုင်းၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉၵေႃႉၵႂႃႇပၢင်ၸႃႉ ပိူၼ်ႈၼႂ်း ပွၵ်ႉ 1 သေပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼႂ်းဝၼ်းထိ 10/11/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ တိၺွပ်းဢဝ်မၼ်း တီႈႁိူၼ်းသေဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ပႃးတင်းၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ၊ဢဝ်ၵႂႃႇၸူးတပ်ႉၶဝ်တီႈ တပ်ႉ 286 ဢၼ်မီး တၢင်းတူၵ်းဝဵင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတွင်ႈထၢမ်ၶဝ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႃႈၸွင်ႇၶဝ်ဢဝ်သိုၵ်းသိုၵ်းတႆးသိူင်ႇဝႆႉ၊ ၸွင်ႇႁဵတ်းၶဝ်ႈ ၽၵ်းလဵင်ႉသိုၵ်းတႆး ၼႆၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေၶိုၼ်းပွႆႇၶဝ်ၶိုၼ်း။

လွင်ႈလုလႅဝ်ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်မႃးတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းလႄႈၾႆးမႆႈပႃးယွင်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပႃႈငႅမ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/11/2015 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်း မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်းထိ 12/11/2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 2 သေဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႄႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းပွၵ်ႉ 4 လုၵွႆပႃး။ ယွၼ်ႉလွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇပႃးၸဵမ်လွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 12/11/2015 ၼၼ်ႉသေ လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼွင်တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ၵေႃႈၵမ်ႈ ၼမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးမီးငိုၼ်းတွင်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၵႂႃႇပိုင်ႈ ႁူမ်ႈ ၽူၺ်းၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉမိင်ႇၵလႃႇယၼ်ႇဢွင်ႇပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈလွတ်ႈၽေးတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။တီႈဝတ်ႉမိင်ႇၵလႃႇယၼ်ႇ ဢွင်ႇ ၵေႃႈပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈမႆၢၾၢင် သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းလွမ်ၵူဝ်ထႅင်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 12/11/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇဝႃႈၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်၊ၵွပ်ႈဝႃႈၶိုၼ်း ၼႆႉ သိုၵ်း တႆးတေမႃးယိုဝ်းႁဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇမိူင်းၼွင်လႄႈ တတ်းပႃးလႅင်းၾူၼ်ႊထႅင်ႈ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈသေတႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁႂ်ႈၵႂႃႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃးပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်းလႄႈဢဝ်တၢင်းတုၵ်ႉၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉပိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ။

ထဝ်ႈယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးမႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈလႆၢးၶႃႈ

တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃးၼႂ်းမိူင်းၼွင်ၼႆႉမီးလွင်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်။ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်မွၵ်ႈသွင်ပုၼ်ႈသၢမ်ပုၼ်ႈဢၼ်မီး 6,000  ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈႁႃတီႈပိုင်ႈႁူမ်ႈၽူၺ်းၸွမ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း ယူႇ ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမီးလွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း၊ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၸူးဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉသေၵူၼ်းပႆၢႈၽေးၵမ်ႈၼမ်ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၽႂ်မၼ်း။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသႄႉသွမ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ် လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈလုသုမ်း ယႂ်ႇ လူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈသႄႉသွမ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေႁႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇလၢတ်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၼႄလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်းၼႆႉယူႇ။

တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ဢၼ်ပၢႆႈၽေး

  1. ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 75 ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ပွၵ်ႉ 1 ဢၼ်ပႆၢႈမႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး (တွင်ႈထၢမ်ဝၼ်းထိ 18/11/2015)

“ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ။ႁဝ်းဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ လႄႈဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈသင်၊ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မၢၵ်ႇၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆႁဝ်းၶႃႈပေႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈယဝ်ႉမၼ်းၼမ်ၼႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵူဝ်ၼႃႇသေၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁႃတၢင်းပၢႆႈၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵႂင်ၵႂင်ၵႃးၵႃးဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ယဝ်ႉၽွင်းၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ၵၢင်ၼႂ်/ဝၼ်းသမ်ႉဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႃးပွႆႇမိူင်းၼွင်။ ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်သေပွႆႇ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်သိပ်းမၼ်းယဝ်ႉ”။

  1. ၼၢင်းယိင်းမိူင်းၼွင်ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပွၵ်ႉ 3 ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊မိူဝ်ႈလဵဝ်ပိုင်ႈႁူမ်ႈၽူၺ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ (တွင်ႈထၢမ်ဝၼ်းထိ 13/11/2015)

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်သေယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတိၵ်းတိၵ်း။ၶဝ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႃးမွၵ်ႈသၢမ်လမ်းသေပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ၼႂ်းဝဵင်း။ ၵူၼ်းမီးၵႃႈလႂ်ၵေႃႈၶဝ်ပွႆႇၵႃႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵူဝ်တေႉတေႉ။ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁဝ်း။

ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်မႃးတူၺ်းမႃးၸွႆႈသင်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယင်းဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉၽၵ်းတူသေၶဝ်ႈမိူဝ်းသွၵ်ႈႁႃ သိုၵ်းတႆးၼႂ်း ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈသိုၵ်းတႆးယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းသူၼႆ။ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉႁွင်း(ဢမၶၢမ်ႇ)ဝႃႈဢမ်ႇမီး တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီး သိုၵ်းတႆး ၼႆဢေႃႈ။ သူၶႂ်ႈသွၵ်ႈၵေႃႈသွၵ်ႈလႃႈၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆဢေႃႈ။ၵမ်းၼၼ်ႉၶဝ်ၵေႃႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ လူင်းသေထၢမ်ဝႃႈၸွင်ႇသိုၵ်း တႆးမီးၼႂ်းႁိူၼ်းသူ?။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီး။ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈပေႃးဝႃႈမီး သိုၵ်းတႆးႁဝ်းတေဢဝ်သူတၢႆတင်းႁိူၼ်း ၼႆဝႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈဢေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်ပေႃးဝႃႈ မီးၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈၶၢမ်ႇတၢႆတင်းႁိူၼ်းၼႆသေၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ မိူဝ်းသွၵ်ႈႁႃသိုၵ်းတႆး ၼႂ်း ႁိူၼ်းဢမ်ႇႁၼ်သင်လႄႈၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းလူင်းႁိူၼ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ။

ၶဝ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢေႃႈ။ႁဵတ်းတႄႉၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၵွပ်ႈဝႃႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ႁႆႈတိၵ်းတိၵ်း ၶွင် ၸင်ႇႁႃလႆႈသိပ်းလိူၼ်ၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။

ဝႆၢးႁဝ်းၶႃႈပႆၢႈယဝ်ႉ (ဝၼ်းထိ 10/11/2015) ၼႂ်းမိူင်းၼွင်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼွၼ်း တီႈဝတ်ႉမိင်ႇၵလႃႇယၼ်ႇဢွင်ႇ။တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈ မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇ တိၼ်ႇ)  ၵူႈၶမ်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ။

ႁူဝ်ယွႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈလုသုမ်းလႄႈလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလႄႈဢဝ် ႁိူဝ်း မိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၼွင် (ဝၼ်းထိ 09-12/11/2015)

ဝၼ်းထိလႄႈၶၢဝ်းယၢမ်း လွင်ႈတၢင်းလႄႈလွင်ႈလုသုမ်း ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈလုသုမ်း ဢွင်ႈတီႈ ၾၢင်ႁၢင်လုၵွႆ
09/11/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 ၵၢင်ၶိုၼ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း လုင်းဝိၼ်းၼႆၢႇပႃႈထူၺ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်လႅင်ၽၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းၼွင် ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ
09/11/2015 တဵင်ႈၶိုၼ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း လုင်းၵႃႇၵ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ထူဝ်ႈလႄႈၸၢၵ်ႇထႆၼႃး လုၵွႆ
10/11/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း၊ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈပႃး ပႃႈၶမ်းဢိင်ႇ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ၊ၽၵ်းတူပွင်ႇ ၵွႆ၊သႆၢၾႆးၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေပဵၼ်ၾႆးလုၵ်ႉ
10/11/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း လုင်းၸေႃႇမိၼ်းပႃႈမွၼ်း ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ
10/11/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ လုင်းသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃႈသႅပ်ႉ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ
10/11/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ႁူင်းႁဵၼ်းလုၵွႆ
10/11/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ မေႃသွၼ်ယဵၼ်ႇယဵၼ်ႇၼု ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းမိူင်းၼွင် မီးလွင်ႈလုသုမ်း (တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇပႃး)
12/11/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ပႃႈငႅမ်ႇ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆၾႆးမႆႈယွင်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ
ပႆႇႁူႉဝၼ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း လုင်းၵျေႃႇႁၢၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ

 

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸႆၢးႁေႃသႅင်                    +66 (0) 62- 941-9600   (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း                +66 (0)81-603-6655     (ထႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                     +66 (0) 94-638-6759   (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ