သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ/ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၶႃၸႂ်၊ တိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ယႂ်ႇ တေႃႇ RCSS/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်းမႄးပွတ်းၸၢၼ်း

 

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 19/10/2020

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ/ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၶႃၸႂ်၊ တိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ယႂ်ႇ တေႃႇ RCSS/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်းမႄးပွတ်းၸၢၼ်း

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 30/9/2020 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်းလိၼ် လႄႈ တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်းမႄးပွတ်းၸၢၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ပႃးၸဵမ် လွင်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ တိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉယႃႉလႅဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵင်ပၢႆလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ 1) ၵျွၵ်းမႄး၊ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 101၊ လႄႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ၶဝ်ႈၸွႆႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တၢင်းၸၢၼ်း ဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4,500 ပၢႆလႆႈ ပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး သေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းပႃးၸဵမ် လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆးသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 45 ပီ၊ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉယႃႉလုၵွႆၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆးတင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်သွင်ၵေႃႉတင်းၶႃၸႂ်လႄႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 19 ႁၢႆလၢႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသေၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လွမ်ၵူဝ်တၢင်းပဵတ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၵၼ်။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ၵွပ်ႈဝႃႈ RCSS/SSA ၵေႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉယဝ်ႉသေ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇႁႃပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ပိူဝ်ႈႁႃတၢင်းၸွႆႈၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ19။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS /SSA ၼႂ်းထုင်ႉၵျွၵ်းမႄးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႂ်းပီၼႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသေ ပိုတ်ႇ တေႃႇ RCSS/SSA ၼၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၶႃၸႂ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15,000 လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/7/2020။

လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈတူၵ်းလူင်း NCA ၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇ RCSS /SSA တွပ်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းတူၵ်းလူင်း NCA ၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈတတ်းမၵ်းၼႃႈတီႈလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉယင်းပႆႇ လႆႈတူၵ်း လူင်းသင်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/10/2020 ၼၼ်ႉထိမ်းၽၢႆႇၶေႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လၢတ်ႈၵႅတ်ႇ လွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် “ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ” ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်တႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)-လႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်းၼႆ။ လွင်ႈ ၼႆႉလႅပ်ႈပဵၼ်ပိူင်လူင်တႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း- ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇၼႂ်းၵျွၵ်းမႄး ပႃးၸဵမ်လွင်ႈ ၶႂၢၵ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇ-မၢၼ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈသၢႆၾႆးၾႃႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၽႅၼ် ၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆ ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလူင်းထတ်းတႃႇသၢႆၾႆးၾႃႉႁႅင်း 230 ဝူတ်ႊၼၼ်ႉ တၢင်းယၢဝ်းမီး 75 ၵီႊလူဝ်ႊ မဵတ်ႊ တင်ႈတႄႇဢဝ်တီႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ထိုင်ၽၢႆၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းသီႇပေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉၸင်ႇႁႃမီးၵၢၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်း လိူၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႂ်းပီၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉယင်းမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 8/11/2020 ၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လိူၵ်ႈၼႂ်းၵျွၵ်းမႄး ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇတႆး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇ ၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ပႄႉတင်းသဵင်ႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃး (သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ သၽႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသၽႃးၸႄႈမိူင်း)။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/10/2020 ၼႆႉၵေႃႊမသိၼ်ႊ လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်း 12 ဢိူင်ႇၼႂ်းၵျွၵ်းမႄး ပႃးၸဵမ်သီႇဢိူင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးတၢင်းၸၢၼ်း-ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇပၢင်လေႃႉ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်လႄႈ ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်ၼႆႉလႄႈ တုၵ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပေႃး ၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉႁႂ်ႈမိပ်ႇဢီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈပူၼ်ႉ ပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းတင်းမူတ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးၸၢင်ႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈယၢင်ႈၸူးပိူင်ပိုင်း လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်လွၵ်းပိူင် ၾႅတ်ႊၻိူဝ်ႊရိူဝ်ႊသိူဝ်ႇပိုၼ်ႉၶိုင်သၢင်ႈတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။

ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵူတ်ႉလႅၼ်လႄႈ လွင်ႈၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း တႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽၢႆၼႆႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉလုၵွႆၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶၢင်ႈၶၢႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/10/2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 50 ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး တီႈဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇ ပိုင်ႈ ႁူမ်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ သေပၵ်း ပၢင်သဝ်းၶဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း။

သြႃႇမ ၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇလႄႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းတႄႉယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း ပႃးၸွမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် လုင်းၵျႃႇဢေး ဢႃယု 45 (ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းမွင်ႇႁိူင်းလႄႈပႃႈသိုဝ်ႉ) ၵွပ်ႈၶဝ်ၶႂ်ႈပႂ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်တီႈႁိူၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/10/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတၢပ်ႈလွႆတၢင်းၸၢၼ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းသေ ယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မၢၵ်ႇလူင်သွင်လုၵ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ၺႃးႁိူၼ်းၼၢင်းၶမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ လႄႈ လုင်း ၵျႃႇဢေးၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈႁူၽၢႆႇသၢႆႉ၊ တီႈဢႅင်ႈ၊ မိုဝ်း လႄႈၶႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇၼႂ်း ဝၢင်းႁိူၼ်းသေတိူဝ်ႉၺႃးရူတ်ႉ/ၵႃး။

ၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇတႄႉပႆႇႁတ်းၽၢတ်ႇႁိူၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇၾူၼ်းႁႃၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶၢင်ႈၶၢႆးသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇမႃးၸွႆႈတူၺ်း။ ၸဝ်ႈသြႃႇၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇဝၢင်းၵျွင်း ၵူၺ်းတေထၢမ်ၶဝ်တူၺ်းၵွၼ်ႇ ၼႆ။ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၵူၼ်းလူင်သၢမ်ၵေႃႉလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉၸင်ႇမႃးၸူးမၼ်းၼၢင်းသေ ၶဝ်ၶိုၼ်းၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း လုင်း ၵျႃႇ ဢေးယဝ်ႉ ဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းသေလၢင်ႉႁွႆးၸဵပ်းမၼ်း။ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၶိုၼ်းဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်းမႄး မိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 ၵၢင်ၶမ်ႈတႃႇယႃၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသွင်လုၵ်ႈဢၼ်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၢၵ်ႇႁဝ်း ပဵၼ်မၢၵ်ႇၵူၼ်းသူ RCSS/SSA ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်း 60 mm ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈၸႂ်ႉမႃးယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းဝၢႆးဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၺႃးသႂ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶဝ်ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းသေ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈပႅၼ်ႈၽႃႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႃႉလုၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃး သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသေသွၵ်ႈတဝ် ႁႃၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်။ ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်း(ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈၶဝ်ဢဝ်ထွၵ်ႇပႅတ်ႈမူတ်း။ ၽႃႈသိူဝ်ႇၶူဝ်း ၼွၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈထူၵ်းဢွၵ်ႇ ဢဝ်မႃးပႅတ်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈ။ ၶဝ် သွၵ်ႈတဝ်ၵူႈႁိူၼ်းသေ ယႃႉလုၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူႈ ႁိူၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လုင်းၵျႃႇဢေး ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၼိူဝ် ဢွၼ်း လၢႆႊ မိူဝ်ၵႂႃႇမူတ်း ယဝ်ႉၽၢႆႇထိမ်း ၶေႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/10/2020 သေၼႄးဝႃႈပဵၼ် သိုၵ်း တႆး RCSS /SSA ၵေႃႉယိုဝ်းၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆးၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈၶဝ်သေ မႃး တူင်ႉၼိုင်။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆးဢၼ်ႁၢင်ႇယၢၼ် 3,000 မေႊတိူဝ်ႊ၊ သိုၵ်း RCSS/ SSA ၶဝ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တူၵ်းသေတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ဢူးၵျႃႇဢေး ၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်း ႁိူၼ်း တေႃႇၶမ်းၼုမ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၺႃးတိမတ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/10/2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႂၢႆးတၢႆတူဝ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၶဝ်ၵေႃႈႁႃၵႅတ်ႇၵႂၢႆးၶဝ်မႃးမတ်ႉဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်တေလွတ်ႈၽေး။ ၵူၼ်ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ လုင်းၶႅၼ်လႄႈလုင်းယူင်ႇၵေႃႈ ႁႃ ၵႅတ်ႇၵႂၢႆးၶဝ်သေၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈငႃသႂ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ ႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈတီႈဢဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၶဝ်ယူႇဝႆႉႁိူၼ်းတၢင်း တူၵ်း ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးတိမတ်ႉၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈၼႄၶဝ်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉလႄႈပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းထမ်းမတႃး (ယူဝ်းယူဝ်း) ၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇၶဝ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ဝႃႈယႃႇႁဵတ်းသင်တီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်မတ်ႉမိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈပႄလင်သေမတ်ႉၵိုၵ်းသဝ်တႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းဝႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢမ်ႇလီသေလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၸၢင်ႈၵီႈၸိူၵ်ႈၶမ်ႈၼၼ်ႉသေလွတ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ၼႂ်းၵႄႈလပ်းသိင်ႇလူင် တင်းၶိုၼ်း သေ ၵႂႃႇၸူးထႅင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းမူတၢႆသွင်တူဝ်လႄႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၵူႈႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ႁိၼ်ငိုၼ်းၶမ်းၵေႃႈဢဝ်ငိုၼ်းမူတ်း။ ၶဝ်ႁၼ်ပပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈသေသမ်ႉႁၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းလႄႈထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ“ၽႂ် မႃးသွၼ်ဢင်းၵိတ်းပၼ်သူ? ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်းသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ် ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ ပေႃးၼၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇသူၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိူဝ်ႈၼေႃႈ?”ၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶုတ်းႁူးၸွမ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁဝ်း။ ၶဝ်ယူႇၸွမ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလႄႈတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းသေယိုဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်း ၶႃႈ မႆႈၸႂ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးႁဝ်းတေႉ။ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆႉမိူၼ်ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဝႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်ယူႇတီႈလႅၼ်ႁူဝ်ႉမႄႈၶႃႈ၊ ယူႇတီႈသိုင်ႇဝူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သေယိုဝ်း။ ၵမ်ႉသမ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတႂ်ႈႁိူၼ်းႁဝ်းသေယိုဝ်း။ ၶဝ်ယူႇႁိူၼ်း လႂ်ၵေႃႈ ယူႇ တီႈၼၼ်ႈသေယိုဝ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵူဝ်သေၸင်ႇပၢႆႈ ဢမ်ႇ တၼ်း ႁွင်ႉၽႂ်လႂ်။ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်မီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 35 လင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 4/10/2020 ၵိုတ်းဝႆႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸဵတ်းၵေႃႉ (ၽူႈၸၢႆးႁႃႈၵေႃႉလႄႈၽူႈ ယိင်း သွင်ၵေႃႉ) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈသေႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းၶဝ်။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈတဵၵ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၶဝ်ထႅင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 11/10/2020 ၽွင်းတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းလႄႈ လုင်းၸၢႆးၵူးတင်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၶဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်သေ ၵႂႃႇ လၢတ်ႈ တုၵ်း ယွၼ်းတီႈႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸုမ်းၶဝ်ၸူဝ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဵတ်းၵေႃႉၼၼ်ႉမႃးတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းလွႆ တေး (တွင်ႇထဵၵ်ႈ) တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ယူႇ ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 11/10/2020 မႃးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼႆႉႁၢမ်း ၵူၼ်းယူႇ ပႅတ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်း ၶွင်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသေ ယႃႉလုၵွႆၶူဝ်း ႁိူၼ်း ၶူဝ်းယေးၵူႈႁိူၼ်း၊ ထူင်ၶဝ်ႈၵေႃႈဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇထွၵ်ႇၶဝ်ႈမၼ်း ပႅတ်ႈ၊ ယႃႉ ၽၢၵ်ႈ ႁိူၼ်း၊ ဢဝ်ၽႃႈသိူဝ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ထိမ်ႈပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃတၢင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇ ႁိၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/10/2020 ၼၼ်ႉယူႇၵူၺ်း ၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။

သိုၵ်းဝၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆလၢႆဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ် ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/10/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:30 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွင်ႇဢူး ဢႃယု 19 ပီ ဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်း တိုၵ်ႉ တေၵႂႃႇပႂ်ႉသူၼ်ႁႆႈ မၼ်းၵႂႃႇထူပ်းသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇၼႃးၽိုင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ် မၼ်း သေ သွၵ်ႈတူၺ်းၸွမ်း ထူင်ၸွမ်းထွင်းမၼ်း။ ႁၼ်ၽူင်းမၼ်းသေဢဝ်ၸႅတ်ႈတူၺ်းၼႂ်းၽူင်းမၼ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်း သႂ်ႇၶူဝ်း သိုၵ်းတႆးသေထၢႆႇႁၢင်ႈဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၼႄးမၼ်းဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းတႆး။ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ၶႃႈၼုင်ႈၶူဝ်းမၼ်းသေပေႃႉပုင်ႇၵူၺ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇထွမ်ႇမၼ်း တိၼ်ပိၵ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၼႃႈ ၸွမ်းတူဝ်မၼ်း ၵမ်းလဵဝ်။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ် ၸၢႆး မွင်ႇဢူးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးတီႈႁိူၼ်းမၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၶူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈမူတ်း။ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵေႃႈဢဝ်ၵိၼ်ဢဝ်မႃးၸွမ်းၶဝ်။ ၶဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ၼွင်သိမ်ႇၼွၼ်းတီႈၼွင်သိမ်ႇၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၵႂႃႇထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈၸၢႆးမွင်ႇဢူးၼႆႉမၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသင်တီႈမၼ်း ႁဝ်းတေဢဝ်မၼ်းႁဵတ်းၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းႁဝ်းၵူၺ်း ၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းတပ်ႉၸုမ်းၼႆႉၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးမႃးၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုင်ႈ မႃး သွၵ်ႈတဝ်တီႈ ႁိူၼ်းမၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼွၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူးထႅင်ႈၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢဝ်ႇမၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/10/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးလွတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီးၽႂ်လႆႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမၼ်းဝႃႈတၢႆႁိုဝ်လိပ်း။

ၸၢႆးမွင်ႇဢူး ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်း ပၼ်ႇၸိၵ်ႉတ လႄႈပႃႈလႃႉသေး ဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆၾႆးၾႃႉ

သဵၼ်ႈသၢႆၾႆးၾႃႉ ဢၼ်တေႃႇၸွမ်းၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ထိုင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽႆၢၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉလတ်းၶၢမ်ႈ တၢင်းၸၢၼ်းဝဵၵ်းၵျွၵ်းမႄးသေ ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇသၢႆႁႅင်းၾႆး 230 ၵီႊလူဝ်ႊဝူတ်ႊ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ Resource and Environment Myanmar Company Ltd (REM) ၶဝ်တႄႇႁဵတ်းပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ Natural Current Energy Hydropower Co.Ltd. (NCEH) ၶဝ်ၵေႃႉႁပ်ႉၼႃႈတီႈ ပဵၼ်ၽူႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈၶူင်းၵၢၼ် ၽၢႆၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉတူႈ ႁႅင်းၾႆး 210 မေႊၵႃႊဝတ်ႊ ၼႆႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုင်သၢင်ႈႁဵတ်းၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝဵဝ်းသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 25 ၵီႊလူဝ်ႊမေႊတိူဝ်ႊ။ လွင်ႈၵၢၼ်လူင်းထတ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႇၽၢႆၼမ်ႉတူႈတႄႉတိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတင်ႈတႄႇပီ 2017 မႃး ၸုမ်း NCEH ၶဝ်လႆႈတီႇၽဵဝ်ႈထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉၸိူဝ်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ သၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူးဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽၢႆလႄႈသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ တႅၼ်းၽွင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၢင်း ၶမ်းဢေးလႆႈဢဝ်လွင်ႈၼႆႉဢုပ်ႇၼႂ်းသၽႃး တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း NCEH ၶဝ်သင်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼမ်ႉတူႈၼႆႉႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉၽၢႆၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၼမ်ႈမၼ်းယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 15 ၵီးလူဝ်ႊမဵတ်ႊ တွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်လႄႈတေထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈလီလု ဢၼ်မီး လင်ႁိူၼ်း 47 လင်လႄႈမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 212 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသီႇ ပေႃႉၸိူဝ်းယူႇတွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈၵေႃႈလွမ်ၵူဝ်မိူဝ်ႈၽွင်းၼမ်ႉၶိုၼ်ႈလူင်းသေ ၼမ်ႉတေၶိုၼ်ႈလူင်းႁႅင်းမိူဝ်ႈလႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈ လၢမ်း လႆႈလႄႈလိူဝ်ၼၼ်ႉတေဢိုတ်းတၼ်ပႅတ်ႈငႂ်ႈလိၼ်လီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သင်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈ ၼႆႈၵေႃႈလႆႈ https://shan.shanhumanrights.org/wp-content/uploads/0202/10/3-14-2020_Namtu_Dam-Shan.pdf

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ပိုင်ႈႁူမ်ႈသဝ်းတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢမ်ၶေႃႈမုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/10/2020

မၢႆၶပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈၽေး ႁူဝ်ၵူၼ်း
1 ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁၢႆးၵုၺ် 125
2 ဝတ်ႉ/ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း 718
3 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ဝတ်ႉ/ၵျွင်းလွႆတေး (တွင်ႇထဵၵ်ႈ) 646
4 ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶၢင်ႈၶၢႆး 74
5 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႅမ်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးဢေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်သိမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုင်ႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၼွင်သိမ်ႇ 452
6 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းထွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼွင်၊ ဝၢၼ်ႈတေႃလိူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၵုၼ်ႁႅၼ် 397
7 ဝၢၼ်ႈၼႃးသွင်း ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၼႃးသွင်း 170
8 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ႁူဝ်ၼမ်ႉ 386
9 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၵွင်းၶၢမ် 400
10 ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၵွင်းလၢင်း 286
11 ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၼွင်ၵႂၢင် 95
12 ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၵွင်းမူးၶၢၼ် 250
13 ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ဢုမ်ႇႁိတ်း 430
14 တႃႈလူင် ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ 100
ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 4,529

 

ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA ၼႂ်းထုင်ႉပွတ်းၸၢၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး (ဝၼ်းထိ 30/9/2020 – 10/10/2020)

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း
1 တပ်ႉၵွင်ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99
2 တပ်ႉၸုမ်းလူင် 101
တင်းၵဝ်ႈတပ်ႉၵွင်ပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း1 (ၸၵၶ1) ၵျွၵ်းမႄးတင်းမူတ်း-
1 ၶလယ 234 (သီႇပေႃႉ)၊
2 ၶလယ 243 (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)
3 ၶမယ 17 (ၼွင်ၶဵဝ်)
4 ၶမယ 501 (ၵျွၵ်းမႄး)
5 ၶမယ 502 (ၵျွၵ်းမႄး)
6 ၶမယ 503 (သီႇပေႃႉ)
7 ၶမယ 504 (ၼွင်ၶဵဝ်)
8 ၶမယ 505 (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)
9 ၶမယ 506 (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)
10 တပ်ႉၵွင်ႈလူင် 352 (ၵျွၵ်းမႄး)

ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းထိ 29/9/2020
သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်တင်ႈတႄႇလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊသဵင်ႈထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႊ ထူဝ်ႊ ပိူဝ်ႊသဵင်ႈ 2020
ဝၼ်းထိ 30/9/2020
ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 လုၵ်ႉတၢင်းၵျွၵ်းမႄးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးပဵင်း (မွၵ်ႈ 8 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ၸဵင်ႇ ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး) ၸႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၸုမ်း- ၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ႁုင်း သေထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉၶဝ်ႈတၢင်းၼွင်ပိင်ႇဢွၼ်ႇ။ ၶဝ်တႄႇပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၸွမ်း ယုမ်း ယွမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။
ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:15 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈပႃးၸဵမ်မၢၵ်ႇ 60 mm သႂ်ႇႁိမ်းဢွင်ႈတီႈ RCSS/SSA တီႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပဵင်း။
ဝၼ်းထိ 1/10/2020
ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 မူင်း ၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉထူဝ်ႈၸၢႆးၼၼ်ႇတိယ ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်လုၵ်ႉပၢင် လေႃႉၵႂႃႇ ၼမ်ႉၽၢတ်ႇ။
ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတႆး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ (တၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်း 10 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ)။
ဝၼ်းထိ 2/10/2020
ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇပၢင်တိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တီႈလွႆလႅမ် တၢင်းတူၵ်းၶၢင်ႈၶၢႆး တၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးမွၵ်ႈ 25 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 101 ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 70 ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉဝႃႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႉ တိုၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁၢႆးၵုၺ်။
ဝၼ်းထိ 3/10/2020
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 101၊ ၶမယ 115 လႄႈၶလယ 136 မွၵ်ႈ 300 ၸုၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းသေ တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း တၢင်းၸၢၼ်းၵျွၵ်းမႄး ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်း ၵျွၵ်း မႄးမွၵ်ႈ 30 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 4 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ႁႆႈ ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈပုင်ႇ ဝူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃးတေႃႉဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ပုင်ႇဝူဝ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းမေႃႇမႃ (တၢင်းတူၵ်း) ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပုင်ႇဝူဝ်းထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၸူး ဝၢၼ်ႈ ၶၢင်ႈၶၢႆး။
ဝၼ်းထိ 4/10/2020
ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆးလႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်
ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင် ၼႂ် ထိုင် ဝၢႆး ဝၼ်း 3 မူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းဢွၵ်ႇပုင်ႇဝူဝ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး လႄႈၼမ်ႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵူႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်သွင်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉသေၸႅတ်ႈထၢမ် ၵၢင်ၶိုၼ်း မႃး ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈလႆႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်ၸဵတ်းၵေႃႉ (ၸၢႆး 5 ယိင်း 2) ၸိူဝ်းပႂ်ႉလူ လွမ် သတ်းလဵင်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းၶဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 11/10/2020 တေႃႇထိုင်တႅၼ်းၽွင်းပႃႇႁူဝ်သိူဝ်သွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းလႄႈ လုင်းၸၢႆးၵူး တင်းၸုမ်း ၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇ လီပၢင်ၸႃႉ မႃးၸွႆႈပႃးၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။
ၶၢဝ်းယၢမ်း 12 မူင်း ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈမႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်း 3:30 ဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းဢွၵ်ႇပုင်ႇဝူဝ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်လႄႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃထူဝ်ႈ ပၼ်ၶဝ်ႁႃႈလမ်းတႃႇတေႃႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်ပွၵ်ႈၸူးတပ်ႉၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႃယွၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ လိူတ်ႈ ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။
ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး၊ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း။ မၢင်ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းတၢပ်ႈလွႆ တၢင်းၸၢၼ်းဝတ်ႉၶၢင်ႈၶၢႆးသေယိုဝ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး။ မၢၵ်ႇလူင်သွင်လုၵ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းသြႃႇမၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးလုင်းၵျႃႇဢေး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်။ မၢၵ်ႇလူင် ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇၶဝ်သေတိူဝ်ႉၺႃးရူတ်ႉ/ၵႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈသွင်လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းဢိူင်ႇမေႃႇမႃ ၶဝ်ႈမႃးတီႈပုင်ႇဝူဝ်း။
ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်သေယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း
ဝၼ်းထိ 5/10/2020
ၶၢဝ်းယၢမ်း 6-7 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းတႆးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ တၢင်းဢွၵ်ႇၵျွၵ်းမႄး ယၢၼ်မွၵ်ႈ 7 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ
ဝၼ်းထိ 6/10/2020
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈၼွင်ၶဵဝ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးလႅင် ဢိူင်ႇ ပၢင်တႅင်။
ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင် ၼႂ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၢၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇလႄႈ ယိၼ်ႇၵွႆးတွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ ၽေး ၸူးတီႈပုင်ႇဝူဝ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်း 2-5 မူင်းဝၢႆး ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ် တီႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတီႈၵုၼ်ႁႅၼ်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။သဵင်ၵွင်ႈသဵင် မၢၵ်ႇ မေႃး ပၼ်း ၸွမ်းတူၼ်းလွႆ။
10 ၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇပုင်ႇဝူဝ်းတင်းၶမ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႈၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇတၢင်းဢွၵ်ႇၵျွင်း ပုင်ႇ ဝူဝ်းသၢမ်လုၵ်ႈ။
ဝၼ်းထိ 7/10/2020
ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသိုၵ်းတႆးတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်။
10 မူင်းၵၢင် ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင် 352 ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵူင်း ၸဵင်ႇ ၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၽၢႆႇလဵဝ် တီႈၵွင်းၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈ ပျွင်ႇ ၶွင်း ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး။
12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းတႆးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်
သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းဝိၼ်မႃးၶျႃႉၶူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်သၢမ်လမ်း တီႈႁူဝ်လွႆၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်။ ႁိူဝ်းဝိၼ်ၼၼ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မႃးၶျႃႉ ၶူဝ်း ယဝ်ႉၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။ ႁိူဝ်းဝိၼ်းၼၼ်ႉလုၵ်ႉတင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃး။ ၽွင်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈ တၢင်း ၼိုင်ႈ သမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ႁႅင်းသိုၵ်း 200 ပၢႆ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ တၢင်းတွင်ႇၶျေႇတႅင်ႈ။
1 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႃးသွင်လမ်းပႃးတင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉ လၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။
2 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ႁိူဝ်းဝိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်လမ်းမႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းႁၢတ်ႇ (ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ယၢၼ်မွၵ်ႈ 8 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ) ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ တဝ်သွၵ်ႈႁႃသိုၵ်းတႆးသေယိုဝ်းလူင်း။ လွင်ႈ ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းႁၢတ်ႇ၊ ၵွင်းၶၢမ်၊ လူင်ၶၢႆး၊လႄႈၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ လႆႈပၢႆႈႁိူၼ်း ယေး။ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလုင်းပၢၼ်းသႃႇလႄႈလုင်းဢူတ်ႉတမ ဝၢၼ်ႈၵုင်းႁၢတ်ႇသေ လင်ႁိူၼ်း ၵွႆပႃး။ လုင်းၸၢမ်ႇသႃႇ ဢႃယု 45 ၺႃးၸၢၵ်ႇတီႈမိုဝ်းမၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၼႆႉယင်းတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶဝ်လႄႈ တေႃႉၵူၼ်းၸဵပ်းၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း။
ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၶဝ်ႈၸွမ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်း 5:15 သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႇၵႃးသီႇလမ်းသေ ပႆတင်ႈတႄႇတွင်ႇၶျေႇထိုင် ပုင်ႇ ဝူဝ်း
ဝၼ်းထိ 8/10/2020
ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉ ၼမ်ႉႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်။
11: 40 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ
12: 30 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈႁၢႆးၵုၺ်လႄႈၼႃးသွင်း
9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၽၢႆႇလဵဝ်သေယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း
ဝၼ်းထိ 9/10/2020
12: 15 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းသၼ်လွႆတေး (တွင်ႇထဵၵ်ႉ)
7 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင် 352 ထႅမ်ႁႅင်းၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ 60 mmၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း။မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်းသေတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းလုၵွႆလႄႈဢွင်ႈၵဵပ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) လုင်းတိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်းၵေႃႈၺႃးပႃး။ၼၢင်းမၼ်းၸိင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈႁူဝ်လႄႈၶႃမၼ်းၼၢင်း။မၼ်းၼၢင်းလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇမီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေၵေႃႉမိူဝ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။
ဝၼ်းထိ 10/10/2020
ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၽၢႆႇလဵဝ် လုၵ်ႉတီႈၵွင်းလွႆႁိမ်းပုင်ႇဝူဝ်းသေယိုဝ်း
12:25 ဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူၼ်းဝိၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃးလူင်းတီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင်တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်မႃးထႅမ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်               +66: 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း         +66: 97-173-1530                       (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF Files: 

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ