လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၸီႈၸမ်ႈၼႄလွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇ-မၢၼ်ႈ (CMEC) မီးၽေးၶဵၼ်

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 11/4/2024

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၸီႈၸမ်ႈၼႄလွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇ-မၢၼ်ႈ (CMEC) မီးၽေးၶဵၼ်

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လႄႈၵွင်ႈလူင်တိုၵ်းၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းႁႃႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉၸီႉၸမ်ႈၼႄၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ လွင်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇ-မၢၼ်ႈ (China Myanmar Economic Corridor) ၼၼ်ႉမီးၽေးၶဵၼ်။

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ/လိၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်လႄႈၵွင်ႈလူင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်လႄႈလႃႈသဵဝ်ႈတင်ႈတႄႇပၢင်တိုၵ်း 1027 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/10/2023 တေႃႇထိုင်ၵၢၼ်ၵိုတ်း ယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/1/2024 ၼၼ်ႉ ၸီႉၸမ်ႈၼႄ ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတင်ႈၸႂ် တိုၵ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မူႇၸေႈ-သႅၼ်ဝီ-လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ-ၼမ်ႉၾႃႈ/ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႇ၊ သွင်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈ သူႇမိူင်းၶႄႇ။

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလုတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈဢႄႇသုတ်း 180 ၵေႃႉလႄႈ ႁႂ်ႈ ႁိူၼ်း/တိုၵ်းလုၵွႆ 300 ပၢႆၼႂ်းမိုဝ်ႉၼႂ်းဝဵင်းလႄႈမူႇဝၢၼ်ႈၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆၼႆႉ ၼႂ်းႁႃႈၸႄႈဝဵင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်သေ မၢင်ၸိူဝ်းယင်းပႆႇႁတ်း ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယွၼ်ႉလွမ်ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈထႅင်ႈၵူႈၶၢဝ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်း သိုပ်ႇၵုမ်းၵမ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈမူႇၸေႈ သေ ယင်းသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ပွတ်း တွၼ်ႈ သၢႆတၢင်းလူင်မူႇၸေႈ-သႅၼ်ဝီၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယင်းတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢၼ်ၾင်ဝႆႉၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇၽၵ်း တူလႅၼ်လိၼ်ၼမ်ႉၾႃႈ/ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ ဝၼ်းထိ 11/3/2024 ၼႆသေတႃႉ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်သူႇၸူးလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တီႈဢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/3/2024။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်သဵင်ႈမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ် မႅင်းမီႈသိုပ်ႇထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇၸေႈလႄႈလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ။

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇၼႆႉ လွင်ႈတေသိုပ်ႇၶိုင်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းတႃႇပူၵ်းပွင် သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇမၢၼ်ႈ CMEC ၼၼ်ႉတိုၼ်းမီးၽေးၶဵၼ်၊ ပိူင်လူင်မၼ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် သဵၼ်ႈ တၢင်း လူတ်ႉၾႆး တၢင်းဝႆးသုင် မူႇၸေႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢၼ်လႅၼ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်းၶၢဝ်ႇၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတေၵူႈယိမ်ငိုၼ်း 8.9 ႁဵင် လၢၼ်ႉ တေႃႊလႃႊ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ တီႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇတေမႃးၶိုင်ၵေႃႇသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်၊ ၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလုသုမ်း/ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉဢၼ်မီး ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ပလွင်ႈလႄႈရၶႅင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ ဝဵင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးလႄႈမိူင်းၵူဝ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတႄႇပိုတ်ႇ ပၢင်တိုၵ်း 1027။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ် 105 ဢွင်ႈတီႈၵႃႉၶၢႆ ၼၼ်ႉသေဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းတွပ်ႇၶိုၼ်းၵႃႈ ဝႃႈၵႃႈ ပဵၼ်ၸူးတီႈပၢင်ႇသၢႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵွႆ 5 လင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/10/2023 (မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ တူၵ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼႂ်းဝဵင်းဝၼ်ႊတိင်ႊ) သေမီးၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/11/2023။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉဢၼ်ႁႃတၢင်းတႄႇၶဝ်ႈယိုတ်း ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/11/2023၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႃတၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈယိုတ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈပၢင်ႇသၢႆး ယဝ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/11/2023၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်း လီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉၶဝ်သိုပ်ႇၵုမ်းၵမ်ပၢင်ႇသၢႆးဝႆႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်။

ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်တေၶဝ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵူဝ်း။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 4 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသျိၼ်ႊၵျိူၵ်ႊ ဢၼ် ယူႇႁိမ်းၸမ်ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/11/2023 ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉၶဝ် ၶဝ်ႈ ယိုတ်း ၵုမ်းၵမ်မိူင်းၵူဝ်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထိ 16/11/2023 ၼၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ တႄႇပိုတ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်း တီႈ ဢွင်ႈၵႃႉၶၢႆ 105 လၵ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းလႄႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းတုမ်ႉတွပ်ႇ ၶိုၼ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃးတင်းတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႈ။ ၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းထိ 19/11/2023 ထိုင် 11/12/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလုတၢႆ 15 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈယိင်းၵေႃႉ 1 ၵေႃႈၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/11/2023 ၽွင်းၶဝ်ႁႃတၢင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပၢင်တိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်း။ လိုၼ်းသုတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/12/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်လမ်းလိုပ်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢွၵ်ႇတပ်ႉၶဝ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်းၼၼ်ႉသေ ယိုတ်းၵုမ်းၵမ် ဢွင်ႈတီႈၵႃႉၶၢႆ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း မူႇၸႄႈ-လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ 105 လၵ်းၺႃးႁုပ်ႈယိုတ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈမူႇၸႄႈသိုပ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈဢွင်ႈတီႈတပ်ႉၵဝ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/12/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈမူႇၸေႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်းသေ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉတၢႆလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဢၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ တီႈဢေႇ သုတ်းမၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယိင်း 1 ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ၽွင်းၵႂႃႇႁႆႈသူၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ၽိုၼ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းမူႇၸေႈ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ် ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2024။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုတၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း လုသုမ်းၶူဝ်းၶွင် ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ဝၼ်းထိ 30/10/2023 ထိုင် 30/12/2023
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်း မိူင်းလုသုမ်း
1 30.10.2023 ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 105 ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်း     ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း 5 လင် လုလႅဝ်
2 1.11.2023 ပွၵ်ႉ 8 ဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၼိူဝ် ႁိူၼ်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 23)   ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင် 1
3 1.11.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူမ် လုၵ်းပၢႆႈမႅပ်းၵူၼ်ႇ လူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃ ယု 45) လႄႈ 1 ဢွၼ်ႇၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 12)    
4 4.11.2023 ဝၢၼ်ႈသျိၼ်ႊ ၵျိုၵ်ႊ ႁိမ်းဝဵင်း မိူင်းၵူဝ်း တၢႆယွၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်း ယၢမ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ (2 ၵေႃႉ ဢႃယုပႃႈတႂ်ႈ 10, ၵေႃႉ 1 ဢႃယု မွၵ်ႈ 30) ယိင်း 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု 5 လႄႈ 30)   ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင်
5 16.11.2023 ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းမိူင်း ၵူဝ်း တၢႆယွၼ်ႉလဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်း ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃး ၽွင်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ(ဢႃယု 12, 13 လႄႈ 14)    
6 19.11.2023 ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တၢႆယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းမႃး သႂ်ႇႁိူၼ်း ၶၢဝ်း ယၢမ်း 3:30 မူင်းဝၢႆး ဝၼ်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 21)   ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 1 လင်
7 20.11.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်း တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ် 105 လၵ်း ၼၼ်ႉ သေ ဢဝ် ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်း ၶၢဝ်း ယၢမ်းမွၵ်ႈ 2:30 ဝၢႆး ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 80)    
8 27.11.2023 ဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်း တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ၶၢဝ်း ယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆး ဝၼ်း ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ (ဢႃယု 7, 10, 18) ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 16) လႄႈယိင်း 1 ၵေႃႉ(ဢႃယု 38) ႁိူၼ်းလင် 1 လႄႈ  ၶွၵ်ႈဝူဝ်း 1 လင်
9 28.11.2023 ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႈ တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 30)   ႁိူၼ်း 1 လင်
10 28.11.2023 ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႈ တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 30)   ႁိူၼ်း 1 လင်
11 28.11.2023 ဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ တေပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 26)    
12 28.11.2023 ဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ တေပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ တၢႆတီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 24)    
13 30.11.2023 ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 36)    
14 2.12.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူမ် တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ ယၢမ်း 7 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 3 လိူၼ်) ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 32)  
15 2.12.2023 ဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်း တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 20)   ႁိူၼ်းၵူၼ်း 10 လင်
16 2.12.2023 ဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်း တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ မၢၵ်ႇ လူင်းၽွင်းတိုၵ်ႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁႃ တၢင်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၽွင်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ(ဢႃယုမွၵ်ႈ 20)    
17 11.12.2023 ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈယူႇၼိူဝ် ၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်းမီႈ သေယိုဝ်းလူင်း ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ် ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 54)    
18 11.12.2023 ဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်း တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၽွင်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 50) ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ တီႈဢေႇ သုတ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်း 10 လင်
19 26.12.2023 ဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်း ၶူင်ႇ/ၵႂၢင်းမၢၵ်ႇၼင်မူႇၸေႈသေ ဢဝ် ၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ယိုဝ်း ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈ တၢင်း ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ တီႈဢေႇသုတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း 5 လင်
20 30.12.2023 ပွၵ်ႉၵွင်းမူးလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် မႅင်းမီႈသေဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်း ၽွင်း တေဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းဝၢႆး ဝၼ်း   ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 40)  
  ႁူမ်ႈ တၢႆ 29 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ တီႈဢေႇသုတ်း ႁိူၼ်း လႄႈ တိုၵ်း 38 လင် လုၵွႆ

ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ/မၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ဝၼ်းထိ 23/12/2023 ထိုင် 30/1/2024
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း
1 23.12.2023 ပွၵ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်/ႁႆႈ ယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 45)
2 11.1.2024 ပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း   ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 40)
3 14.1.2024 ဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈမႆႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇၼိူဝ်လွႆ   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 42)
4 15.1.2024 ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈတီႈ /ၸဝ်ႈမိူင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႃ တႅပ်းမႆႉၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 44)
5 16.1.2024 ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈသေ ၺႃးသႂ်ႇ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်   ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု45)
6 21.1.2024 ဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈမႆႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼိူဝ်လွႆ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 31)
7 29.1.2024 ဝၢၼ်ႈသၼ်းသႃႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁႃတႅပ်းၽိုၼ်း ၼိူဝ်လွႆ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 37)
8 30.1.2024 ဝၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းတႅပ်းမႆႉသေ ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်း   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 50)
  ႁူမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လႄႈၵွင်ႈဢွၼ်ႇယိုဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈ လုတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 1027

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/10/2023 ၼၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ သမ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉတၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉလႄႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလုၵွႆ 5 လင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/10/2023 ၼၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉ ၶၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ၊ ၵူၺ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆတေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 20/12/2023။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈၼိုင်ႈ လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ တႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၶဝ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၵႃႈလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်လႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉတၢႆလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈယင်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းၸီးလႄႈဢိူင်ႇတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၼႂ်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႃႈတၢင်း ဢွၵ်ႇ တီႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉၶဝ် တိုၵ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉယူႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 5,000 လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးတူဝ်ၵဝ်ႇသေ ပၢႆႈသေႃႉႁူမ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးတီႈၵိူဝ်းယမ်ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/11/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼၼ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵႃႈဝႃႈ ၵႃႈပဵၼ်ၸွမ်းသၢႆ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႈ-သႅၼ်ဝီ။ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁိတ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ တၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/11/2023 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇၼၢႆး/တၵ်ႉၵၼၢႆး ဢၼ်ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇသေႁၢင်ႇၵႆၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ 20 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတီႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇၼၢႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆလၢႆလၢႆလင်။

ၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းထိ 18/11/2023 ထိုင် 10/12/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယူႇတီႈ တပ်ႉၶဝ်သေသိုပ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လႄႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇ ၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ-မူႇၸေႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉတၢႆယဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 15 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉဢၼ်ယူႇတီႈႁူင်းသဝ်း/ပေႃႇတႃႇသွင်ႇ) ၼႂ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တင်ႈၸႂ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉတၢႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ သွင် ၵေႃႉဢၼ်ပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽွင်းဝၼ်းထိ 15-19/12/2023 ၵေႃႈၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/12/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း/ပလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်း ဝဵင်ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းထိ 20/12/2023 ထိုင်ဝၼ်းထိ 3/1/2024 သမ်ႉယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင် လႄႈၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်းဝဵင်းလႄႈဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁွပ်ႈဝဵင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉတၢႆ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းထိ 7/1/2024 သိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ်ႈယိုတ်းၵုမ်းၵမ်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 15 လင်လုၵွႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် ပဵၼ်ထႅင်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/12/2023။ ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈမွၵ်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ သိုၵ်းၶၢင်ၶဝ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈတပ်ႉမၢၼ်ႈၶလယ 123 မိူဝ်ႈဝၼ်း ထိ 24/1/2024 သေ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ။ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းၵမ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃမွၵ်ႈ 2,000 လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵပ်း သၢၼ် လႄႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဢၼ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈပၼ်ၶေႃႈ မုၼ်း ၶၢဝ်ႇသၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉလႆႈလုတၢႆလႄႈၵူၼ်းမိူင်း 20 လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 500 လင်လႆႈလုၵွႆ ပႃး ၸဵမ်လွင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဢေႇသုတ်း မၼ်း 25 လင်ၺႃး ၾႆးမႆႈ ပဵၼ်ၽဝ်ႇ ၼၼ်ႉပၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ မၢၵ်ႇလူင်း လႄႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝၼ်းထိ 27/10/2023 ထိုင်ဝၼ်းထိ 7/1/2024
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်း မိူင်းလုသုမ်း  
1 27.10.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 123 ယူႇတီႈတပ်ႉ ၶဝ် သေဢဝ်ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်း ၶၢဝ်း ယၢမ်း ၵၢင် 5 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယိင်း 2 ၵေႃႉ (ဢႃ ယု 33 လႄႈ 7) ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ လႄႈ ယိင်း 2 ၵေႃႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း 5 လင် လုၵွႆ  
2 30.10.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယိုဝ်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်း ႁူဝ် ၶမ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ လၢၼ်ႉ/သႅင်ႇၶၢႆပူႉ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢႃ ယု 18 လႄႈ 20) တင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 20)   လၢၼ်ႉ/သႅင်ႇၶၢႆပူႉဢၼ် 1 ၵွႆ  
3 1.11.2023 ဝၢၼ်ႈယီႇယၼ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 123 ယိုဝ်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း 3:35 တူၵ်း သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 66)   ႁိူၼ်း 1 လင်  
4 2.11.2023 ဝၢၼ်ႈၵႃလႅင် မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း 2 မူင်းဝၢႆး ဝၼ်းလူင်းတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သူၼ်ႁႆႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 50)   ႁိူၼ် 3 လင်  
5 5.11.2023 မၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇ တီႈ ပၢပ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်း ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေ ယိုဝ်း   ယိင်း 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု 80 လႄႈ 39) ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 10 လိူၼ်) ႁိူၼ်း 1 လင်  
6 6.11.2023 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်း တီႈၼမ်ႉ ၽၵ်းၵႃ ဢဝ်ၵွင်ႈ လူင်ၶဝ် ယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမီး ပၢင်တိုၵ်း သင်။ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းႁိမ်းသူၼ်ႁႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းသေ ထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 60)      
7 12.11.2023 ဝၢၼ်ႈမေႃႇႁိတ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ယိုဝ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီး ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 35) လႄႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 36)    
8 13.11.2023 ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇၼၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်းမီႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု မွၵ်ႈ 40) ႁိူၼ်း 3 လင်  
9 18.11.2023 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 ၼမ်ႉၽၵ်း ၵႃ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း သင် ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 80)   ႁိူၼ်း 1 လင်  
10 29.11.2023 ဝၢၼ်ႈတူင်ႈသိမ်ႇလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်း 1 လင် ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 35), ယိင်း 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု 32 လႄႈ 7) ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 2) ႁိူၼ်း 1 လင်  
11 30.11.203 ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ၊ ပွၵ်ႉ 1 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 123 ၼမ်ႉၽၵ်း ၵႃ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈတိူဝ်ႉၺႃးႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လင် 1   ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ (ဢႃယု 11, 12, 13 လႄႈ 14) ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 12) ႁိူၼ်း 2 လင်  
12 5.12.2023 ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း တႃႈမိူင်းငႅၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 40) ယိင်း 1 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း 5 လင်  
13 10.12.2023 ၵၢင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 10) ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ လႄႈ ယိင်း 2 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း 4 လင်  
14 10.12.2023 ဝၢၼ်ႈလွႆသႅင် မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်း ၼႂ်းပၢင် သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉယိင်း 1 ၵေႃႉ    
15 10.12.2023 ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈမၢဝ်း၊ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶလယ 123 တပ်ႉၼမ်ႉ ၽၵ်းၵႃ   ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း 3 လင်  
16 15.12.2023 ပွၵ်ႉ 2, ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး2 ဢၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ႁိူၼ်းတၢႆ ၽွင်းၶၢဝ်း ယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင် ၶမ်ႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 30)      
17 19.12.2023 ပွၵ်ႉ 2, ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႆ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း   ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 25)    
18 20.12.2023 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၸၢင်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 55)    
19 21.12.2023 ဝၢၼ်ႈလွႆပျီႉသုသီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 25) ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 24) ႁိူၼ်း 4 လင်  
20 1.1.2024 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶူၵ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ယိင်း 4 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း 1 လင်  
21 2.1.2024 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႉၶၢႆ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း   ယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း 3 လင်  
21 2.1.2024 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ဢိုတ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈ ၽေး ပၢင်တိုၵ်းသေ သွၼ်ႈတူဝ်ဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈယူႇၼိူဝ် ၶိူင်ႈ မိၼ်သေ ပွႆႇလူင်း ၽွင်းၶၢဝ်း ယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်   ယိင်း 1 ၵေႃႉ    
22 2.1.2024 ပွၵ်ႉ 5, ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 လႄႈ 30)   ႁိူၼ်း 8 လင်  
23 3.1.2024 ပွၵ်ႉ 8 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇလူင်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု 22 လႄႈ 29)   ႁိူၼ်း 2 လင်  
24 7.1.2024 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ     ႁိူၼ်း 15 လင်  
ႁူမ်ႈ တၢႆ 23 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 37 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း/တိုၵ်း 63 လင်လုၵွႆ  

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလုသုမ်း/မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝၼ်းထိ22-24/12/2023
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း
1 10.11.2023 မၢၼ်ႈၼွင်ရၢၼ်ႊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးၸိူၵ်ႈမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉ ၽွင်း ၵႂႃႇ တီႈႁေႃၸဝ်ႈ မိူင်း   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 36)
2

 

22.12.2023 ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈထၢၼ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 30)
3 24.12.2023 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸေႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၾင်လိၼ်ဝႆႉ ၶၢဝ်း ယၢမ်း 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 18)
ႁူမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လႄႈၵွင်ႈဢွၼ်ႇယိုဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈ လုတၢႆ/မၢတ်ႇၸဵပ်း/သုမ်းၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတၢင်းၶွႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၸူးလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆလမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႃႇၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ် တင်ႈ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း 1027 ယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/10/2023 ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပိုင်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 16 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တၢင်း ၸၢၼ်းမႄႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇတႄႇဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႄႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်း ႁွမ်းပႃးၸဵမ် ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶမ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်း ထိ 28/10/2023 ၼၼ်ႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 50 လင်ပၢႆလုၵွႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းထိ 29/10/2023 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉၶဝ် ၶဝ်ႈယိုတ်းလႆႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇပႃးတပ်ႉ မၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်း ပႃးၸဵမ်ၸၵၶ 16။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်လႄႈၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်းမီႈ ယိုဝ်းလူင်းၸူးၼႂ်းဝဵင်းလႄႈဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈ ၽေး တင်းၼမ်။ ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉ ၸၵၶ 16 မႃးတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း လႄႈဝၢၼ်ႈ တႅင်ႇယႅတ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 လင် ပဵၼ်ၽဝ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶမ်းဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလုၵွႆ
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶမ်း

ၽွင်းၸိူင်ႉၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇတႄႇဢဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမွၵ်ႈ 3,000 ၵေႃႉဢၼ်ပိုင်ႈႁူမ်ႈဝႆႉယူႇတီႈဝတ်ႉ ၵျွင်းၶမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ တေႃႇၼႃႈတပ်ႉၸၵၶ 16 ၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉၶႄတူဝ်–ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်၊ ၸႅတ်ႈတူၺ်းၼႂ်းၾူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸူးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 16 ဢၼ်ယိုဝ်း လူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉမႃးတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃၵမ်းသိုဝ်ႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းထိ 28 ထိုင် 31 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းၼႂ်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵျွင်းၶမ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ပူၼ်ႉ လႄႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈယူတ်းယႃၶိုတ်းတၼ်း။

တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊသဵင်ႈထိုင် ဝူင်ႈထူၼ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်းဝဵင်းပႃးၸဵမ်ဝၢၼ်ႈႁိမ်း ႁွမ်း။ ဝၼ်းထိ 7/1/2024 မႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉၸင်ႇႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈတပ်ႉမၢၼ်ႈၸၵၶ 16 လႄႈ လၢႆလၢႆတပ်ႉၸိူဝ်းမီးတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးလုတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇတိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၽွင်း ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 17 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 27 လႄႈႁိူၼ်း/တိုၵ်းလုၵွႆ 165 လင်ပၢႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်လႄႈၵွင်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝၼ်းထိ 28/10/2023 ထိုင် 3/1/2024
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်လု သုမ်း/ၵွႆ
1 28.10.2023 ပွၵ်ႉ 1, ဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ် ယိုဝ်းမႃး   ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု 40, လႄႈပႃႈတႂ်ႈ 10) ႁိူၼ်း 6 လင်  
2 28.10.2023 ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ၊ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး တီႈ ၵျွင်းၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ယိုဝ်းမႃးတီႈပၢင် သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 60)   ႁိူၼ်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 50 လင်  
3 29.10.2023 ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ၊ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး တီႈ ၵျွင်းၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ယိုဝ်းမႃးတီႈပၢင် သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 54)    
4 29.10.2023 ဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်း     ႁိူၼ်း 20 လင်  
5 31.10.2023 ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ၊ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး တီႈ ၵျွင်းၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ယိုဝ်းမႃးတီႈပၢင် သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 30)      
6 1.11.2023 ပွၵ်ႉ 3 တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၽွင်းတိုၵ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ယိင်း 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု 52, 24)   ႁိူၼ်း 1 လင်  
7 4.11.2023 မၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း ၽွင်းပွၵ်ႈ ႁိူၼ်း တေမိူဝ်းဢဝ် သိူဝ်ႈၶူဝ်း ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 30) ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 36), ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 8)    
8 4.11.2023 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇ မၢၵ်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်း မီႈ 4 လမ်း ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ၸႅတ်ႊ 2 လမ်း တင်းဝၼ်း     တီႈဢေႇသုတ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်း 50 လင်  
9 5.11.2023 ပွၵ်ႉ 3 မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၽွင်းသႂ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉ ၶိူင်ႈ   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ    
10 21.11.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ တၢႆယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇ လူင်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 33)   ႁိူၼ်း 10 လင်  
11 30.11.2023 ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ဢိူင်ႇၵုင်းၺွင်ႇ တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် မႃးတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်း လပ်း ယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်း ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု 54 လႄႈ 28), ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 53) ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 7), ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 2) ႁိူၼ်း 1 လင်  
12 4.12.2023 ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵျွင်းၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် မႃးတူၵ်းၼႂ်း ပၢင် သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 60) ယိင်း 2 ၵေႃႉ    
13 10.12.2023 ပွၵ်ႉ 1,

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 14)   ႁိူၼ်း 10 လင်  
14 18.12.2023 ဝၢၼ်ႈပဵင်းႁုင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 14)   ဝတ်ႉ/ၵျွင်း လုၵွႆ  
15 23.12.2023 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း 15 လင်  
16 2.1.2024 ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း   ၸၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း 1 လင်  
17 3.1.2024 ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၵျွင်းၶမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းႁေႃ ၻရူၼ်ႊ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးမွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင် ဝၼ်းတဵင်ႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ ( ဢႃယု 16) ၵူၼ်းမူင်း 8 ၵေႃႉ    
ႁူမ်ႈ တၢႆ 17 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 27 ၵေႃႉ တီႈဢေႇ သုတ်းႁိူၼ်း/တိုၵ်း 165 လင်  

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလုတၢႆ/ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်လုလႅဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႊ/ယႄး တီႈ ၼမ်ႉၾႃႈ/ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/10/2023 လႄႈ သိုပ်ႇၶဝ်ႈ တိုၵ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ-ၼမ်ႉၾႃႈ/ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ။

ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/10/2023 မၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇလူင်းတၢင်းၶိူင်ႈမိၼ်တူၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၶၢင်ႈတၢင်းၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၵဝ်ႇ ၼိူဝ်မႄႈ ၼမ်ႉ ၶူင်း၊ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆလႄႈ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလုၵွႆ။ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵွႆယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၽွင်ႈ။ ဝၼ်းထိ 31/10/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶၢမ် ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၵေႃႉ 1 တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၶူဝ်လူင်ၵုၼ်လူင်မႂ်ႇၼႆႉ ၶႄႇၸွႆႈၵၢၼ်ငိုၼ်းသေၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း၊ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2023၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇတႄႉၸၼ်ၶပ်ႉမၢႆဝႆႉၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 1027 လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ။

ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်

ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်လု သုမ်း/ၵွႆ
1 30.10.2023 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် တၢႆယွၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 30 ပၢႆ)   ႁိူၼ်း 1 လင်
2 31.10.2023 ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶၢမ် တၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ ၽွင်းယူႇၼႂ်းလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 13)   လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း1 ဢၼ်
ႁူမ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ   တိုၵ်း 2 လင်

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလုတၢႆ/ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်လုလႅဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထိ 27/10/2023 မီးပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈ ၼွင်ႉတီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႊ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸေႈ တီႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ လႄႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-မိူင်းယေႃ ဢၼ်ယူႇတၢင်း ဢွၵ်ႇဝဵင်း။ ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇလၢမ်းၽႄႈၸူးဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇလႄႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ပႃးၸဵမ်ဢိူင်ႇမိူင်း ၵႅတ်ႈ ႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတင်းၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ မၢၵ်ႇလႄႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉၶဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈလႄႈမိူင်းယေႃ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သေ ၵိုတ်းၵၢၼ်လေႃႇတိုၵ်းမၼ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း လႄႈသိုပ်ႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတေႃႇထိုင်ၸဝ်ႉလိူၼ် ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2024။ တင်ႈ တႄႇဝၼ်းထိ 27/10/2023 ထိုင် ဝၼ်းထိ 7/1/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇ မၼ်းလႄႈတပ်ႉမၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၵ်ႇလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ 18 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး/တိုၵ်း 40 လင်လုၵွႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းလႃလီ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 3/11/2023 ထိုင် 16/12/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 7 ၵေႃႉၸိူဝ်းဢွၵ်ႇပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇလူတ်ႉ ၶိူင်ႈ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈလႄႈ 6 ၵေႃႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် သေႁႃသင်သိင်ၼႂ်းၵူၺ်ယုၵ်းယၢၵ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 3။

တင်ႈတႄႇ တႄႇမီးပၢင်တိုၵ်း 1027 တေႃႇထိုင်ပေႃးမီးၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 11/1/2024 ၼၼ်ႉမီး ၵူၼ်းမိူင်း 20,000 ပၢႆၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းလႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပိုင်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်း ဝတ်ႉ/ၵျွင်း/ ၵျွင်းၽြႃးၶရိယၼ်ႊ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းယဝ်ႉၵူၺ်းၵိုတ်းမွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉၵူၺ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်လႄႈၵွင်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 27/10/2023 ထိုင် 7/1/2024
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်လု သုမ်း/ၵွႆ  
1 27.10.2023 ပွၵ်ႉ 5, ဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ၽွင်း လႆႈယိၼ်း သဵင်ၵွင်ႈ လူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 ၵၢင်ၶိုၼ်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 68)      
2 3.11.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းဢွၵ်ႇ တၢင်းလုၵ်ႉမိူင်းယႆ ၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢဝ်း ယၢမ်းမွၵ်ႈ 4-5 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 26)      
3 4.11.2023 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် မႃးတူၵ်းၼႂ်းသွင်ႇ ၾႆး၊ ၼၢင်းၵေႃႉတၢႆ ၼၼ်ႉပဵၼ်မႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢၼ် ဢႃယုၸင်ႇ ႁႃလႆႈ  2 လိူၼ် ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 38)   ႁိူၼ်း 1 လင်  
4 9.11.2023 ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈ မွၼ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း သင်သေ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ဢဝ် ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တဵင်ႈ   ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု မွၵ်ႈ 30) ႁိူၼ်း 1 လင်  
5 9.11.2023 ဝၢၼ်ႈဝဵင်းထၢၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢၼ် ယိုဝ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းတိုၵ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယိင်း 3 ၵေႃႉ (ဢႃယု 12, 40 လႄႈ 60)   တိုၵ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်း 1 လင် လႄႈ ႁိူၼ်း 4 လင်  
6 14.11.2023 ပွၵ်ႉ 5, ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ပၵ်းတပ်ႉ ႁိမ်းႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ 6 ၼၼ်ႉယိုဝ်း ၶီႇ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု 20-30)      
7 15.11.2023 ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈ မိၼ် တိုၵ်းပွႆႇ မၢၵ်ႇတူၵ်းႁိမ်းထဵင်ႁႆႈ ယၢမ်း 3 မူင်းဝၢႆး ဝၼ်း၊ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉ တၢႆၵမ်းလဵဝ် ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းသေလႆႈလု သဵင်ႈ ၽွင်းယူတ်း ယႃတူဝ်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ယိင်း 2 ၵေႃႉ (ဢႃယု 40 လႄႈ 50)   သုမ်ႉထဵင် ႁႆႈ 1 လင်  
8 16.11.2023 ပွၵ်ႉ 3 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းႁႃ သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းၵူၺ်း ယုၵ်းယၢၵ်းၽွင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း။ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃး ၶႅမ်ႉ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 40)      
9 18.11.2023 ပွၵ်ႉ 1 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 38)      
10 23.11.2023 မၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတၢႆ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 41)      
11 30.11.203 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် မႃးတူၵ်း ၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဢမ်ႇမီးပၢင် တိုၵ်းသင် ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 27)      
12 2.12.2023 ဝၢၼ်ႈလူင် တူၺ် ဢိူင်ႇမိူင်း ယေႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇ မၢၵ်ႇ 500 ပွင်ႊ လူင်း၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း သင် ယိင်း 2 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း 11 လင်  
13 12.12.2023 ပွၵ်ႉ 4 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင် ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 40)      
14 16.12.2023 ပွၵ်ႉ 12 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၶၢမ်ႈ ၶူဝ် A.D. ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 44)      
15 21.12.2023 ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း 2 လင် ၽွင်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း သင်   ယိင်း 2 ၵေႃႉ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 30), ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု ပႃႈတႂ်ႈ 10) ႁိူၼ်း 2 လင်  
16 23.12.2023 ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢတ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽွင်းလုၵ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 50)    
17 29.12.2023 ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ယိုဝ်း ယၢမ်း 11 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 33)      
18 5.1.2024 ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ မၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႉ တၢင်း တိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇ ႁွင်ႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇမႃး၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဢမ်ႇမီးပၢင် တိုၵ်း သင်ၶၢဝ်း ၼၼ်ႉ     ႁိူၼ်း 2 လင် ၾႆးမႆႈ  
19 7.1.2024 ဝၢၼ်ႈမိူင်းယေႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈၼၢင်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ   ႁိူၼ်း 20  
    ႁူမ်ႈ   တၢႆ 24 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ ႁိူၼ်း/တိုၵ်း 43 လင်  

ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 6-13/12/2023
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း
1 6.12.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵႅၼ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶမယ 507 ဢၼ်ၾင်ဝႆႉ ႁိမ်း တပ်ႉၶဝ် ၽွင်းၵႂႃႇႁႃ ၽိုင်ႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု 18)
2 13.12.2023 ဝၢၼ်ႈတွင်ၼဝ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင် လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇ တႅပ်းမႆႉ ၼိူဝ်လွႆ   ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ (ဢႃယု22)
ႁူမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                     66 99 246 5673/  +66 94 728 6696      Signal  (တႆး, ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                 66 99 289 6080                                    Signal (မၢၼ်ႈ)

Download PDF files >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ