သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း

12/11/2015

မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈဝၼ်းထိ 08/11/2015 ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်း မိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈသေပွၵ်ႈႁႆႈၼႃးၼႂ်းမိူင်းၼွင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း/ၵၢင်။မီးၼၢင်းယိင်းဢႃယုယႂ်ႇ 55 ပီၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 15ပီလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႉႁုင်းၶမ်းဢိူင်ႇဝဵင်းၵဝ်ႇဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇမိူင်းၼွင် မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၵႂႃႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဝ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈႁႆႈ ၼႃးယွၼ်ႉထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢတ်ႇ။ ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ/ဢၼုယၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈသေသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 4:00 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈယွၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 3:30 ဝႆၢးဝၼ်းၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုၵ်ႉၼႂ်းႁႆႈ ၼႃးၽႂ်မၼ်းသေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈယူႇ တီႈတပ်ႉၶဝ်သေဢွၵ်ႇမႃးသွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းႁၢတ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႈတႅင်ႉဢႃယု 55 လႄႈၸၢႆး ၶမ်းပၢင်ႇဢႃယု 15 ပီၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈၶေႃးသေမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း။

ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈၶဝ်ႈဢုမ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းသေဢၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈမီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်မႃးသေႁွင်ႉသႅၼ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ယႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၸမ် ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမီး သိုၵ်းတႆးယူႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၵႃႈလႆႈပႂ်ႉတေႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ မႆႉႁုင်းၶမ်း မႃးလၢတ်ႈမႃးယွၼ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ တင်းႁိုင် သေၸင်ႇၵွႆႈလႆႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူတ်းယႃ  ႁူင်းယႃ။ ထိုင်မွၵ်ႈ 6:30 ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵွၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇၶႂၢင်းပၼ်ႁႂ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉသႂ်ႇ ၼႂ်း ထူဝ်ႈ (ထေႃႇလႃႇၵျီႇ) သေသူင်ႇၵႂႃႇၸူးႁူင်း ယႃမိူင်းၼွင်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈယွၼ်ႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၼွင်ဢမ်ႇမီးမေႃယႃၶဝ်ယူႇဝႆႉၵေႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈသေ ႁူင်း ယႃမိူင်းၼွင်ဢမ်ႇႁပ်ႉယူတ်းယႃၶဝ်လႄႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇ ႁူင်းယႃလွႆလႅမ်ဢၼ်မီးၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ လုၵ်ႉမိူင်း ၼွင် ၵႂႃႇ 90 လၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထိုင်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေသိုပ်ႇဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ သိုၵ်းၶဝ်တီႈ ဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဢၼ်မီးၶၢဝ်းတၢင်းၵႆထႅင်ႈ 90 လၵ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ၵေႃႉလုၵ်ႉမိူင်းၼွင်ၵႂႃႇႁူင်းယႃလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵႂႃႇၸွမ်း 5 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း ဢုမ်ႇ ပဝ်းၼၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈၶဝ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းမူတ်းၽႂ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼႆသေဢမ်ႇ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇၸွမ်း သေၵေႃႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၶိူဝ်းတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီး ၽႂ်လႂ်ႁပ်ႉ ႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း တေႉတေႉၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႈတႅင်ႉၼႆႉပဵၼ်မႄႈမၢႆႈသေမီးလုၵ်ႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ။ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇသမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆလိုၼ်းသုတ်းၶွင်လုင်းဢႃႇ ၸေႇယ လႄႈပႃႈထူၺ်း။ မၼ်းၸၢႆးမီးပီႈၼၢင်းသွင်ၵေႃႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈတပ်ႉဝဵင်းၵဝ်ႇၼၼ်ႉမီးမွၵ်ႈ 100 ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 66 ဢၼ်လုၵ်ႉၶူဝ်လမ်မႃး (သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ဝဵင်းၵဝ်ႇၶဝ်ပၼ်ႇပုတ်ႈလႆၢႈၵၼ်)။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတီႈၼႆႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇ တိုၵ်းပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 06/10/2015 ၼၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/10/ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉဝဵင်းၵဝ်ႇၼႆႉပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈ တၢင်းသေ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈမူၺ်ႇ တေႃႇလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၽွင်းလႅၼ်ႈႁႃတၢင်းပၢႆႈ မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸႆၢးႁေႃသႅင်                  +66 (0) 62- 941-9600   (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                   +66 (0) 94-638-6759   (မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ