သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပႅတ်ႇၵေႃႉ၊ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သၢမ်ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ သိပ်းသီႇၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းပၢႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 12/10/2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပႅတ်ႇၵေႃႉ၊ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သၢမ်ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ သိပ်းသီႇၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းပၢႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆပႅတ်ႇၵေႃႉ၊ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သၢမ်ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈတီႈဢေႇသုတ်းမၼ်းသိပ်းသီႇၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/9/2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 66 (တပ်ႉမ) ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 100 လုၵ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈဝႃရီးပလၢႆႊ ဢၼ်မီးတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်း သေၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မီးပၢင် တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၸွမ်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇတီႈပွႆးၵူင်း ပွၵ်ႉ 1၊ 2 လႄႈ ပွၵ်ႉ 3 ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်း ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်း။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႂ်းပွၵ်ႉပွႆးၵူင်း ပွၵ်ႉ 3 သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၼီပၢႆႈၵႂႃႇ ပိုင်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းသိုင်ႇဢွင်ႈၵဵပ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ)။ ဝၼ်းၼၼ်ႉဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း တူၵ်းသႂ်ႇတီႈၵူဝ်ႇတွင်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုပႃႈတႂ်ႈ 10 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း လိူတ်ႈတူၵ်းၼမ်သေ လႆႈလုတၢႆ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉႁဵတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသွင် ၵေႃႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းၸွမ်း။

ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢမ်းထိုင်ဝၼ်းထိ 13/9/2022သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဢဝ်တီႈယူႇ ယူႇတီႈၵျွင်းၽြႃးၼၢႆးၶၢဝ် (မေႇတေႃႇပယႃး) ၼၼ်ႉလႆႈထွႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်း တပ်ႉယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းပၢႆးလႄႈလွႆၵေႃႇဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်မွၵ်ႈ 30 လုၵ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉတူၵ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉပွႆးၵူင်း ပွၵ်ႉ 1 လႄႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းမိူင်းပၢႆးသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 20 လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 15-16/9/2022 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းပၢႆးဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၼႂ်းဝဵင်းသေ ဝၼ်းထိ 16/9/2022 ၼၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၺႃးၵူၼ်း မိူင်း 4 ၵေႃႉ လႆႈလုတၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉသွင်ၵေႃႉပဵၼ်ဢွၼ်ႇယိင်းသွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉဢႃယုမွၵ်ႈ 7 ၶူပ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 သွင်ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းပိုင်ႈႁူမ်ႈ ယူႇတီႈ ဝတ်ႉမူၺ်ႇ တေႃႇ ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ သိပ်းၵေႃႉပၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/9/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းသွင်ငႃးသေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇတီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ၊ၸႂ်ႉဝတ်ႉမိူၼ်ပဵၼ်တပ်ႉၶဝ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတိုၵ်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ်ၼႂ်းဝဵင်း။ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမွၵ်ႈ 100 ပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇဝႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇမႃးတၢင်းလႂ်၊ ဢဝ်ၶဝ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ် ၽွင်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း PDF။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈဝတ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 26/9/2022 တေႃႇၶဝ်ပေႃးထွၼ်တပ်ႉၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်းဢၼ်ၸၢင်ႈႁႃတၢင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇလွတ်ႈ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ပၢႆ ၼႂ်းပွၵ်ႉပွႆးၵူင်း ပွၵ်ႉ 1 ပွၵ်ႉ 2 လႄႈပွၵ်ႉ 3 မိူင်းပၢႆးလုၵွႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈ ယူႇၼႂ်းဝဵင်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပၵ်းတပ်ႉဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ တီႈလွႆသႅတ်ႉတေႃႇယႃႇ ဢၼ်မီးတၢင်းတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းပၢႆးသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵူႈၶၢဝ်း ယၢမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                     +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                +66 62 569 5220         (မၢၼ်ႈ)

လူတ်ႇဢဝ်ၽၢႆႇ PDF >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ