ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၶီႇၵူမ်ႇဢုင်ထူမ်ဝၢၼ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းထုင်ႉတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး

ဝၼ်းထိ 24/8/2022

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၶီႇၵူမ်ႇဢုင်ထူမ်ဝၢၼ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းထုင်ႉတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/7/2022 ၼၼ်ႉယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶမ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ၊ လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 40 ၵီႊလူဝ်ႊမေႊတိူဝ်ႊသေ ၶီႈၵူမ်ႇလိၼ်မႃးထူမ်သိူဝ်ႇသႂ်ႇမူႇဝၢၼ်ႈ- ၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ်ၶီႈၵူမ်ႇလိၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်းၼိူဝ်လွႆၶမ်းၼၼ်ႉ လူင်းမႃးထူမ်သႂ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးၵူႈပီတင်ႈတႄႇဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမႃးၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းပီ 2007 ဢွင်ႈတီႈလႅင်ႇၼမ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈထၢင်ၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမေႇၶႂၢၵ်ႈၵႂၢင်ႈထိုင် 10 ၵီႊလူဝ်ႊမေႊတိူဝ်ႊ ၸွမ်းထုင်ႉသၼ်လွႆၶမ်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉၶွင် ၼႃႈတၢင်းတူၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈလိၼ်ဢၼ်လႆလူင်းမႃး ပႃးတင်းၵွင်ႉသၢၼ်ႊ သၢႆႊယႃႊၼၢႆႊ ၼႂ်းၼွင်ၶိုင်ၶမ်းၼၼ်ႉမႃးဢိုတ်းတၼ်ပႅတ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶမ်း ၵမ်းၵမ်းလႆႈၵူၼ်ႇပင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ်ယူႇ ယဝ်ႉ။

လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလုသုမ်းတီႈၼႃးႁႆးလူင်ပီၼႆႉ လႆႈဝႃႈလုယႂ်ႇသုမ်းလူင်လၢင်တေႉတေႉ။ ၶီႈလိၼ်လႆလုပ်ႇၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းၸဵတ်းႁိူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းၼၼ်ႉၵဝ်ႈႁိူၼ်းႁူပ်ႉၺႃးတၢင်းလုသုမ်းယႂ်ႇၼမ်တေႉတေႉ။ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵပ်းသၢၼ်ပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းထူပ်းၺႃး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်လူတ်ႉၸူင်/ၶုတ်း မႃးၵိူၵ်ႇၸူင်ဢွၵ်ႇၶီႈလိၼ်ၼၼ်ႉပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်တႄႉဢမ်ႇႁၼ်ၸွႆႈပႃး။

မိူဝ်ႈလၢႆပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၸွႆႈတီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၶီႈၵူမ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ၽွင်းတေ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။ တင်ႈတႄႇပီ 2019 မႃးမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းသွင်ႁိူၼ်း ၼႂ်းလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း 52 လင်ၼၼ်ႉၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း 150,000 ထိုင် 600,000 ဝၢတ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈ လင်ႁိူၼ်း (ၵၢၼ်သၢႆႈတႅၼ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သႅၼ်းႁိူၼ်းလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇသေပၼ် ဢမ်ႇပၼ်ပဵင်းၵၼ်တင်းမူတ်း)၊ ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇ/ပဵင်းပေႃးတႃႇသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်လႄႈႁဵတ်းႁိူၼ်းမႂ်ႇသင် ၵူၺ်းၵႃႈလီလိူဝ်ၺႃးၶီႈၵူမ်ႇၶီႈလိၼ် ထူမ်သႂ်ႇၵူႈပီၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၼမ်ႉၶီႈၵူမ်ႇ ၶီႈလိၼ်ဢၼ်လႆမႃးတီႈထၢင်ၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉ မႃးထူမ်ယႃႉလုပႅတ်ႈႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းမိူၼ် ဝၢၼ်ႈဝဵင်းမၢၵ်ႇၼေႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၶွင် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶဝ်လႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလုသုမ်းဝႃႈ မီးတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး 168 ဢေႊၵႃႊ ပၢႆလႆႈလုသုမ်း တင်းပိုၵ်းယဝ်ႉသေ တႃႇထႅင်ႈ 130 ဢေႊၵႃႊပၢႆ ၸိူဝ်းပဵၼ်တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး၊ သူၼ်လႄႈၼွင်ပႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ လႅင်ႇၼမ်ႉယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ႉသၢၼ်ႊ(မိူဝ်ႇ)ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈၼမ်ႉမေႃႇဢၼ်ယဵၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉသၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ သတ်းလႄႈပႃတၢႆမၢၵ်ႇမိူဝ်သေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၺႃးတၢင်းႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉသႂ်ႇ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်ဢၼ်ဢွၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/10/2015။ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်တႃႇလုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း၊ ၺႃးတဵၵ်းႁႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ပၼ်ၸွမ်းပီလႂ်ပီၼၼ်ႉမႃး။ ပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တေပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း 4 လၢၼ်ႉငိုၼ်းထႆးတီႈလုမ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၵႃႈလႆႈဢဝ်ဢၼ် ၼၼ်ႉမႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ် တေတူၵ်းမႅၼ်ႈမွၵ်ႈ ဢေႊၵႃႊလႂ် 10,000 ဝၢတ်ႇ တႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင်ၼႂ်းလွၵ်းၼႃးၶဝ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းမိူင်းလဵၼ်းၼႆႉ ၵူၺ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ဢၼ်လႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းသမ်ႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလႄႈၽူႈလူင်းတိုၼ်းၶဝ်ၵူၺ်း။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်ပၼ်ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းၼႆသေတႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊယႂ်ႇလူင်ၶဝ်တႄႉတိုၵ်ႉပဵၼ်တီႈၵၢႆးတႃၶဝ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉမီး 12 ဢၼ်သေ လႆႈဢႃယု ၶႂၢင်ႉၶုတ်း ထိုင် 11 ပီ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇတႄႉၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းမၼ်းယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉသေႁဵတ်း။ ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းႁိုဝ် ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်ယႃႉၶူဝ်းတိုၼ်းၼမ်ႉ လိၼ် ႁိၼ် ၾႃ သၽႃဝၼၼ်ႉၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်သင်။

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁိၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ/ထၢၼ်ႇႁိၼ်/ၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းတေႃႇပေႃးမီးလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊတိူဝ်ႊရိူဝ်ႊ ဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄဢႃႇၼႃႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ႁႄႉၵင်ႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၾႃ တီႈယူႇတီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးၽေးၶဵၼ်သင် မႃးယႃႉၵဝ်း ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼၼ်ႉမႃးယူႇဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇယင်ႉယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႊပရူႊဝႃႊရီႊ 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးၶူင်းၵၢၼ် ၶုတ်းမိူင်/ၶမ်း မႃးၽႂ်းၶၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးႁႃလၢႆးလႆႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိုင်ႉ ၵၢင်ႉႁဵတ်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇတေႉတေႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းထွမ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ပႃးတင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းဢွတ်ႊသတြေးယႃႊ Australian-led Locrian Precious Metals ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian လႆႈၶႂၢင်ႉၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ မီးပိုၼ်ႉတီႈ 456 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2020 သေလႆႈတႄႇၸၢမ်းၶုတ်းႁႃတူၺ်းယဝ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၽူႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ယႂ်ႇလူင်မၼ်းဢၼ်ပဵၼ် Myanmar Metals ၼၼ်ႉထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ။ Locrian ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းဢၢႆယွၼ်ႉတၢင်းႁဵတ်းႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉသေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ၶုတ်းမိူင်/ႁႄႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉယူႇ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သေလႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းလဵၼ်း

တၢမ်ၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်လုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇႁၵ်ႉသႃလႄႈမႅတ်ႇပႅင်းၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးၶွမ်ႊပၼီႊ 12 ဢၼ်လႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉတႃႇၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းလဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 11 ပီသေၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းဢႃယုမူတ်း 1 ပီသမ်ႉမီးၶွမ်ႊပၼီႊ 9 ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းၼႆႉ မီးၶွမ်ႊပၼီႊ 13 ဢၼ်လႆႈ (ထိုင်ၶွမ်ႊ ပၼီႊ 8 ဢၼ်) လႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉၼႂ်းၵၢင်ပီ 2020 သေတႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ 7 ဢၼ် (ထိုင် ၶွမ်ႊ ပၼီႊ 5 ဢၼ်) သမ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉၼႂ်းပီ 2021 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2021။ ၼႂ်းဝႂ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊလႂ်လႆႈဝႆႉပိုၼ်ႉတီႈ လွၵ်းၶုတ်း မၼ်း 20 ဢေႊၵႃႊယူႇယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်းလႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးၶွမ်ႊပၼီႊ Mayflower Mining Enterprises ဢၼ်ၽူႈၵေႃႇ တင်ႈပဵၼ် ၵျေႃႇဝိၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈမီး ၸိုဝ်ႈသဵင်ၼဝ်ႈသေ ပၵ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Mayflower Mining မီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင် (သီႇဢၼ်)၊ တင်းမူတ်းလႆႈၶႂၢင်ႉၼႂ်းလိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 2020။ ၶွမ်ႊ ပၼီႊ Mayflower Mining ၼႆႉၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈယွၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ၼႂ်းမႄႈ ၼမ်ႉပၢၼ်း ၼႂ်းတိူင်းတ ၼၢဝ်းသီ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊထႆး။

ၶွမ်ႊပၼီႊၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်ဢွၼ်တၢင်းမိူၼ်တီႈတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ၊ၵေႃႉဢၼ်တိုၼ်းဢဝ်ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းသေဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆၶမ်းလူင် ဢၼ်ယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 11 ပီ (ပႃးတင်း ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း) ၼႆႉမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ၵျေႃႇၽဵဝ်း။ တၢင်ႇမၢႆၽၢင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းပီ 2009 (ၽွင်းၸွမ်ႁၢၼ် ၵျေႃႇၽဵဝ်း တိုၵ်ႉႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ပီ 2008-2010) တေႃႇထိုင်ပီ 2018၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်မၼ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ၵျေႃႇၽဵဝ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶျႅမ်းပျီႉၵျေႃႇၽဵဝ်း။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ပဵၼ်ဢူးလေႃး တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃႇၶႃႇ မိူင်းလႃး ယၢမ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ထႅင်ႈၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇဝုၼ်းၼေႇ ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃးၼႂ်းပီ 2012 ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸေႃႇထုၼ်းမျိၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်မၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉတႄႉ  ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸေႃႇထုၼ်းမျိၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵူၺ်း။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢွင်ႇဝုၼ်းၼေႇ လႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉ ၶုတ်းၶမ်း 11 ပီ သွင်ဢၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶုတ်းၶမ်း ၼိူဝ်လွႆၶမ်း
ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်လႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းၶမ်းၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းလဵၼ်း
မၢႆဝႂ်ၶႂၢင်ႉ ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ တၢင်းလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း တင်ႈတႄႇ တေႃႇထိုင်
0004/2020 Ngwetaungmin Company 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 14.3.2020 13.3.2031
0005/2020 Ngwetaungmin Company 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 14.3.2020 13.3.2031
0071/2020 Hein Metta 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 18.6.2020 17.6.2031
0072/2020 Hein Metta 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 18.6.2020 17.6.2031
0039/2020 Shwe Lat Kaung 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 15.5.2020 14.5.2031
0084/2020 Mayflower Mining 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 3.7.2020 2.7.2031
0091/2020 Mayflower Mining 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 9.7.2020 8.7.2031
0092/2020 Naung Tone Naga 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 9.7.2020 8.7.2031
0093/2020 Mayflower Mining 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 23.7.2020 22.7.2031
0094/2020 Mayflower Mining 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 23.7.2020 22.7.2031
0104/2020 Lwe Kham Lone Mining Company 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 20.8.2020 19.8.2031
0103/2020 Sai Saik Pyo Ye 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 13.8.2020 12.8.2031
0108/2020 Lin Lyan Htat Mining 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 4.9.2020 3.9.2031
0053/2021 Aung Shwin Li 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 21.6.2021 20.6.2032
0056/2021 Aung Woon Nay Company 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 26.8.2021 25.8.2032
0057/2021 Aung Woon Nay Company 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 26.8.2021 25.8.2032
0047/2021 Loi Kham Lone Mining Company 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 2.6.2021 1.6.2032
0052/2021 Loi Kham Lone Mining Company 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 21.6.2021 20.6.2032
0058/2021 Shan East Lin Latt 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 7.10.2021 6.10.2032
0062/2021 Phyaung Phyu Pyaw Shwin 20 ဢေႊၵႃႊ 11 ပီ 26.10.2021 25.10.2032
ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းၶမ်းမူတ်းဢႃယု ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းလဵၼ်း
မၢႆဝႂ်ၶႂၢင်ႉ ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ တၢင်းလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း တင်ႈတႄႇ တေႃႇထိုင်
0306/2014 Waytay Company 20 ဢေႊၵႃႊ 1 ပီ 30.12.2018 31.5.2019
0072/2015 Mahatankhun 20 ဢေႊၵႃႊ 1 ပီ 12.3.2018 11.3.2019
0103/2015 Sanparami Company 20 ဢေႊၵႃႊ 1 ပီ 13.5.2017 12.5.2018
0104/2014 Sanparami Company 20 ဢေႊၵႃႊ 1 ပီ 13.5.2017 12.5.2018
0146/2015 Sai Saik Pyo Ye 20 ဢေႊၵႃႊ 1 ပီ 8.7.2017 7.7.2018
0065/2015 Tun Phye Thein San Company 20 ဢေႊၵႃႊ 1 ပီ 5.8.2018 31.5.2019
0087/2015 Sintmyint Myanmar Company 20 ဢေႊၵႃႊ 1 ပီ 23.9.2016 22.9.2017
0212/2015 Hongyonsein 20 ဢေႊၵႃႊ 1 ပီ 4.11.2016 3.11.2017
0072/2016 Tachileik Shwetaung 20 ဢေႊၵႃႊ 5 လိူၼ် 24.3.2016 23.3.2017
0002/2016 Tachileik Shwe Sin 20 ဢေႊၵႃႊ 5 လိူၼ် 6.1.2019 31.5.2019

 

ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတြေးယႃႊ သိုပ်ႇၶုတ်းႁႃၶမ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉသေတႃႉ

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Precious Metals လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းႁႃၶမ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈ ၶႂၢင် တႃႇ 112,730 ဢေႊၵႃႊ (456 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ) တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပႃးၸဵမ်ပိုၼ်ႉတီႈလွႆၶမ်း။ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉ ၶုတ်းၼၼ်ႉတိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တင်ႈတႄႇလိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 29, 2020 ထိုင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 28, 2025 ယူႇယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Precious Metals မိူင်းဢွတ်ႊသတြေးယႃႊ ပိူင်တိုၼ်းမၼ်းၵေႃႇတင်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႊၼႃႊတႃႊမိူဝ်ႈ ပီ 2011 ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Resources Inc., ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းမိူင်ႁႄႊ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၸိူင်ႉ ၼင်ႇ Oceana Gold လႄႈ Anglo American ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၶူၼ်ႉႁႃၶုတ်းမိူင်ႁႄႊ ၼႂ်းမိူင်း လၢဝ်း လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းဢွတ်ႊသတြေးယႃႊ ၶဝ်ၵေႃႉသိုပ်ႇယိပ်းၵမ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Precious Metals (ပဵၼ် Michael Bui Phin လႄႈ Lachlan Foy) ၶဝ်ယင်းပိုတ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ Valentis Services Ltd., ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ ၼၼ်ႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian လႄႈ Valentis ၸႂ်ႉလုမ်းလဵဝ်ၵၼ်သေ ပၵ်းဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/8/2020 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းမိူင်ႁႄႊ ဢွတ်ႊသတြေးယႃႊ Myanmar Metals (မိူဝ်ႈလဵဝ်လၢႆႈ ၸိုဝ်ႈပဵၼ် Mallee Resources) လႆႈပုၼ်ႈၼႂ်းႁုၼ်ႉ 51%  ၼႂ်းၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Precious Metals လႄႈလွင်ႈၸၢမ်း ၶုတ်းႁႃၶမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႊ ပရူႊဝႃႊရီႊ 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ Myanmar Metals လႆႈတႅပ်းတတ်းဢမ်ႇလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းၵၢၼ် ၶုတ်း မိူင်ႁႄ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၶုတ်းမိူင်ႁႄႈတီႈ မေႃႇငိုၼ်း /ပေႃႇတုၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ) သေ မိူဝ်ႈဝၼ်း ထိ 15/3/2021 ၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ် Locrian သေလႆႈၸႂ် တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေၸၢႆႇၶိုၼ်းငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ 390 ႁဵင်ဢၼ်ပဵၼ်ၵႃႈသိုဝ်ႉၶူင်းၵၢၼ်လႄႈ ပၼ်ၶိုၼ်း ငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းၶၢႆ တႃႇငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ 90 ႁဵင်” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ Myanmar Metals ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇသေတႃႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Precious Metals သမ်ႉတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇယူႇ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး၊ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိူဝ်ႉၼင်သင်သေ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႂ်းၾဵၵ်ႊပုၵ်ႊ Valentis Asia Facebook ၶဝ်ဢွၵ်ႇသူၼ်းႁူၺ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/2/2022 ၼၼ်ႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ “ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈၵပ်းသၢၼ် လူင် ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ် Locrian ပိူဝ်ႈတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ” တွၼ်ႈတႃႇ “ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တႃႇသိုပ်ႇ ႁဵတ်း ၵၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/12/2021 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၾဵၵ်ႊပုၵ်ႊ Valentis Asia Facebook ၶဝ်တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈ “ ၸုမ်းၵဵပ်း တူဝ်ယၢင်ႇတီႈလိၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းလႄႈ ပၢင်ႇမုင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း” ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/1/2022 ၼၼ်ႉသမ်ႉၶဝ်တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသေၼႄဝႃႈ “ၶူင်းၵၢၼ်လူလွမ်တူၺ်းၸွမ်းၶူဝ်းတိုၼ်း သၽႃ ဝ တႃႇၶူၼ်ႉႁႃၶမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸုမ်းၵဵပ်းတူဝ်ယၢင်ႇတီႈလိၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၽဵတ်ႉပုၵ်ႊ Valentis Asis ၶဝ်
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈလွင်ႈၸၢမ်းၶုတ်းႁႃၶမ်း Locrian ၶဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းပွတ်းဢွၵ်ႇ (တၢမ်ၼင်ႇ Myanmar Metals ASX ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ)

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      +66: 94 728 6696       (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ထႆး)           (SHRF)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                +66: 62 569 5220       (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)                         (SHRF)

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ                         +66: 82 868 8482      (မၢၼ်ႈ)                            (TSU)

 

ၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF >>>

Shan Burmese

English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ