ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵေႃႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၵဵဝ်ႇၵပ်းဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈဝႃႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတႆးပၢႆႈၽေး

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵေႃႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၵဵဝ်ႇၵပ်းဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈဝႃႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတႆးပၢႆႈၽေး

ဝၼ်းထိ 31/10/2017

ဢူးၸေႃႇထေးၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလၢတ်ႈၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆဢၼ်ဝႃႈသုၼ် ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈလွင်ႈၶိုၼ်းမႄးလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၸွႆႈ ထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးဢၼ်ၺႃးၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်တတ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉသင်ဝႃႈယိုၼ်ႈ ယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိူင်ႈၼႆႉၵေႃႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး Shan State Refugee Committee (Thai Border) ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်/ ငမ်းငဝ်းၼႂ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၸွင်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်ဢၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ/သိုဝ်ႈယူဝ်း-ယူဝ်ၶႄး ၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈၶႂ်ႈဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းသေဢဝ်ႁူမ်ႇငမ်း ႁႄႉပႅတ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယႆၢႉၶၢႆႉပၢႆႈယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်း (IDPs) ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းလိုပ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈယႂ်ႇလူင်ၽွင်းပီ 1996-1998 ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 300,000 ပၢႆၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ၊ၶႃႈႁႅမ်လႄႈၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 1,400 ဝၢၼ်ႈပၢႆၽွင်း ပူၼ်ႉမႃးသၢဝ်းပီၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈထုၵ်ႇပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်၊ တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး တီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ။

ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈလီၵူဝ်လီၵၢၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းယွၼ်ႉလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းၶၢင်။လွင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးႁၢႆႉၵျၢမ်းပႄႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ဢဝ် တၢင်းၽိတ်းၶဝ်သင်ၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ဢၼ် တေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးသေဢမ်သဵင်/ ဢမ်ႇတူၵ်ႇဢမ်ႇတၵ်ႉလွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ပႄႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉမိူၼ်တင်းဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း/ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ တႄႉ။

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး (လႅၼ်လိၼ်ထႆး) လႄႈပဵၼ်တင်းႁူဝ် ၼႃႈပၢင် သဝ်းၵုင်းၵျေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်တေႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈလွင်ႈၵိုတ်း ယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”။သင်ဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၸိုင်တႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေ ပွၵ်ႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉပႆႇပဵၼ်လႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး The SSRC (TB) ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉပိူဝ်ႈတႃႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈတေႃႇၶဝ်ပေႃးၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်လွတ်ႈၽေးလီလႄႈမီးသရေႇၼႃႈတႃၸွမ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2017 ၼႆႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ၸွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၺႃးၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်တတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

  1. လုင်းၸၢႆးလႅင်း+ 66 (0) 86 188 9827
  2. လုင်းၸၢႆးပဵင်း+66

ၶဝ်ႈတူၺ်းၽိုၼ်ၵေႃႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး (လႅၼ်လိၼ်ထႆး) ယိုၼ်ႈယွၼ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉထိုင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/08/2017 တီႈhttp://bit.ly/2zZUpRE

PDF files: Shan Burmese English Thai 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ