ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတြေးယႃႊသိုပ်ႇၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ပီၵေႃးၸႃႇ 1382၊ လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၽတ်း၊ ပီတႆး 2115 ၼီႈ

ဝၼ်းထိ 1/4/2021

ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတြေးယႃႊသိုပ်ႇၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/3/2021 ဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူတ်ႈလႆၼွင်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ (ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ) ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ Australian-led Access Resources Asia (ARA) မိူင်းဢွတ်ႊသတြေး ယႃႊၶဝ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇပိူဝ်ႈသိုပ်ႇၶူၼ်ႉႁႃ ၶမ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ARA ၶဝ်တႄႇၶူၼ်ႉႁႃၼၼ်ႉတၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 547 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊသီႇၼႃႈၽဵင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၶဝ်တင်းမူတ်း 1,800 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊသီႇၼႃႈၽဵင်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။လွင်ႈ တေၶုတ်းၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လူင်ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းၵွပ်ႈဝႃႈတေႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်း ပဵၼ်လႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလုသုမ်းတင်းၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢၼ်မီးႁူၺ်ႈ လွႆ၊ႁႆႈၼႃး လႄႈ လႅင်ႇသၢႆၼမ်ႉတင်းၼမ်ပိူင်လူင်မၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

မိူဝ်ႈပီ 2017 လႄႈ 2018 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသေတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈ ARA ၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်၊ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်မႃး။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/11/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝမိူင်းမၢၼ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉ ယုင်းပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ ARA တႃႇၶူၼ်ႉႁႃၶမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/1/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ၵႂႃႇလေႇယဵမ်ႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ သေႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းတေပိုတ်ႇလုမ်းၽႄ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/1/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ၵၢင်ႉၵႄႇပေႃႈႁႆႈမႄႈၼႃးၼႂ်း 13 ဢိူင်ႇလႄႈ 3 ပွၵ်ႉလႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်မီး ၵူၼ်းမိူင်း 3,883 ၵေႃႉႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ သင်သေ ဢမ်ႇၵႃးမိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢႆႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေသိုပ်ႇ ၶိုင်လူင်းတိုၼ်း မၼ်းယူႇ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Access Asia Mining Pte Ltd (ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈလူင်ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA သေပၵ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ) ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းယုင်ႈယၢင်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်းမၼ်းၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈသေတိုၵ်းသူၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ Access Asia Mining (AAM) ၶဝ်ၵိုတ်းပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းႁႃၶမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၼၼ်တီႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ။

တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ၶဝ် လႆႈ သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸုမ်း Business and Human Rights Resource Centre မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ14/5/2018 ၼၼ်ႉ သေ လၢတ်ႈဝႃႈ “ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သင်။လွင်ႈ ၼႆႉႁဝ်းတိုၼ်းႁတ်းလၢတ်ႈပုတ်းၶၢတ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း။ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ႁဝ်းတိုၼ်းႁၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၸၢင်ႈၶုတ်းမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵၢင်းၽေးၶဵၼ်သေၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈႁပ်ႉတွၼ်ႈႁဝ်းလီ။ႁဝ်း တိုၼ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်း၊မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ဝႃႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းယင်းပႆႇ တႄႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢမ်ႇၼၼ်မီးၶူင်းၵၢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလွင်ႈလႆႈ ၸွႆႈႁႄႉ ၵင်ႈပၼ်သင်” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉတိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႃႈ ARA/AAM ၶဝ်“ၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ”ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ပိူင်လူင် မၼ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ/ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေမိူဝ်ႈ လဵဝ်တႄႉဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်ယဝ်ႉလွင်ႈဝႃႈၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတႄႇၶိုင် ႁဵတ်း သၢင်ႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း။ ARA/AAM ၶဝ်တိုၼ်းမီးလွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ ယႄးၶဝ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇၸိုင်ႈ မိူင်းပႃးတင်းလွင်ႈသိုပ်ႇၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ၼႆႉပဵၵ်ႉသမ်ႉ လူင်းတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊသေတႃႉ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် မၼ်း တႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းၸၢဝ်း ဢွတ်ႊသတြေးယႃႊ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ် (ၵျေႇၺႃႇ/ ၶူဝ်ႊသၼႃႊ) ၸိူင်ႉၼင်ႇ “လၵ်းပိူင်ပႃႈလင် ယင်းမီးၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈပၢႆးၸၢၵ်ႈတင်းၼမ်” ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီ ၶႆႈၸႂ်ဝႃႈလွင်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၽေးၶဵၼ်ၼမ် လိူဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်တေလႆႈ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ARA/AAM ၵိုတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ် လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်းၵမ်းလဵဝ်။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်းႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်လူင်း တိုၼ်း လၢင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႃႇပေႃးမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻိူဝ်ႊရိူဝ်ႊ တီႊ မူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပေႃးၸၢင်ႈမီး သုၼ်ႇလႆႈ ႁႄႉၵင်ႈ ၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ် ၽႃၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ် ဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ၶဝ်ၶိုင်ၸၢမ်းၶုတ်းႁႃၶမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ဝၼ်းထိ 26/1/2015 ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ
ဝၼ်းထိ 13/10/2015 ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM လူင်းမၢႆၽၢင်ၵိင်ႇၽႄမၼ်းဢၼ်ပဵၼ် Access Resources Asia Co. Ltd ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်
လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2017 ၽူႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လႆႈတႄႇ“ၶၵ်ႉၵၢၼ် ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉဝႆႉ ၼႂ်း မိူင်း တႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇသေ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 2 လိူၼ် လႄႈတေလႄႇ ယဵမ်ႈ တူၺ်းၵူႈဝၢၼ်ႈ” ပိူဝ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၵၢၼ်ၶုတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်း ပႃးၸဵမ် လွင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈမီးၸႂ် လွမ်ၵူဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ”
ဝၼ်းထိ 10/9/2017 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၵ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈ ၵိုတ်း ပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA။
ဝၼ်းထိ 14/5/2018 ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၸုမ်း Business and Human Rights Resource Centre လၢတ်ႈဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ ပွၵ်ႈလႄႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်မၼ်းသမ်ႉပဵၼ်လၢႆးၸတ်းၵၢၼ် ဢွတ်ႊသတြေးယႃႊလႄႈ ႁဝ်းတိုၼ်းမီး လၵ်းၸဵင်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉသုတ်း ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ၊ပိူဝ်ႈတႃႇတေ သိုပ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇဝၢႆးလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ၵူၺ်း  ဝႃႈၼႆ။
လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2018 ၽူႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ၶဝ်ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈၶႂၢင်း ပၼ် တႃႇ ၸၢမ်းၶုတ်းႁႃၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး။
ဝၼ်းထိ 13/9/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 3,300 ၵေႃႉပၢႆသေသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈ ၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ARA ဢၼ်တေ ၸၢမ်း ၶုတ်း ၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း
ဝၼ်းထိ 26/11/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ မိူင်း မၢၼ်ႈပၢၼ် လူင် ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ ARA ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႃႇၸၢမ်းၶုတ်း ၶူၼ်ႉ ႁႃၶမ်းၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉလဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လႄႈၵဵင်း တုင်တႃႇ 141,904.628 ဢေႊၵႃႊ (547.2802 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊ တိူဝ်ႊသီႇၼႃႈၽဵင်ႇ)

တၢမ်ၶပ်ႉမၢႆပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

1.     ၶၢဝ်းယၢမ်းၶူၼ်ႉႁႃ                      26.11.2020 ထိုင် 25.11.2021

2.     ၵၢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းႁႃ                        26.11.2021 ထိုင် 25.11.2022

3.     ဢၼ်ၸၢင်ႈလူင်းမိုဝ်းပဵၼ်လႆႈ     26.11.2022 ထိုင် 25.11.2023

ဝၼ်းထိ 7/12/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇမိူင်ႁႄႈ သူင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ၶႂၢင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၸူး ၶွမ်ႊ ပၼီႊ ARA ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းတူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၶႂၢင်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈသင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်း သၢင်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၸိုင် ငိုၼ်းၵႃႈဢၼ် ပၼ်ဝႆႉလူင်ႈ ၼႃႈၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းတေႁုပ်ႈ ယိုတ်း ဢဝ်သေဝႂ်ၶႂၢင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈတေၶိုၼ်းႁုပ်ႈ ယိုတ်း ယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆ။
ဝၼ်းထိ 6/1/2021 ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ARA ၶဝ်လူင်းလႄႇမိူင်းၽျၢၵ်ႈသေႁူပ်ႉထူပ်း တင်းၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ မၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈတေပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄ။
ဝၼ်းထိ 24/1/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊ ပၼီႊ ARA ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း၊ မီးၵူၼ်းမိူင်း 3,883 ၵေႃႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း။
ဝၼ်းထိ 1/2/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ /ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း
ဝၼ်းထိ 19/2/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၺႃးတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း
ဝၼ်းထိ 8/3/2021 ၵူဝ်ႇမျႅတ်ႉတူႇလႃႉ (ဢမ်ႇၼၼ် ၵျေႃႇမျႅတ်ႉတူႇ) ၽၢႆႇၼႃႈလိၼ်မိူင်း လုၵ်ႉတီႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇ ဢူဝ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း။

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်               +66: 94-728-6696                     (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း        +66: 97-173-1530                       (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ