ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်း

ဝၼ်းထိ 28/11/2016ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်းဝၼ်းထိ 27/11/2016 ၼႆႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး1,500 ၵေႃႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉပိူဝ်ႈတႃႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတီႈ ဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ယိုတ်ႈ လၢမ်းထိုင်လၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉယူႇတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေပဵၼ်ၽၢႆဢၼ်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉတူႈသီႇႁူၺ်ႇၼၼ်ႉႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ။ၽၢႆၼႆႉႁူမ်ႈဝႃႈမီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်ဢွင်ႈတီႈမႃးတင်ႈတႄႇပီ 2008 သေတႃႉယင်း ပႆႇလႆႈတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈ။ လွင်ႈ လႆႈၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းထူင်ႇထဵဝ်ႈမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈယွၼ်ႉဝႃႈပီၵၢႆပီဢွၼ်ၼႆႉၼမ်ႉ ၼွင်းႁိမ်းႁွမ်းမႄႈၼမ်ႉတူႈလၢႆ ပွၵ်ႈလၢႆ ၽဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆၼႆႉၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇ၊သဝိတ်ႉၸလႅၼ်ႊ၊ၵျိူဝ်ႇမၼ်ႊလႄႈၵျပၢၼ်ႇၶဝ်ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသေတေၶူင်ဢွၵ်ႇဢၢင်ႇၵဵပ်း ၼမ်ႉယၢဝ်း ထိုင် 60 ၵီႇလူဝ်ႇမေႇတိူဝ်ႇ၊တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈထူမ်ႈထိုင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈလုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး၊တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 650 ဢၼ်ယူႇတီႈတႃႈလူင်လႄႈၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇပႃးၸဵမ် သူၼ် မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢၵ်ႇဝၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတေၺႃး ၼမ်ႉထူမ်ႈပႅတ်ႈမူတ်း။

ဢွင်ႈတီႈတေသၢင်ႈၽၢႆလႄႈဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ မီးယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပဵၼ်တီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇပူၼ်ႉမႃးလၢႆလိူၼ်ၼႆႉသေ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/10/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 2,000 ပၢႆလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႈတၢင်းဢွၵ်ႇတႃႈလူင်လႄႈ ႁၢင်ႇၵႆ တႃႈလူင် 20 ၵီႇလူဝ်ႇမေႇတိူဝ်ႇၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ယိုတ်ႈလၢမ်းၽႄႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၽွင်းဝူင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ထိုင်ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႈလူင်ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉလႄႇၽၢတ်ႈၵႂႃႇၽၢတ်ႈမႃးသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ်ႁႄလႄႈယင်းပၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ်ယူႇဝႆႉၼိူဝ်လွႆသုင်သေပၵ်းတႃၸွမ်းတူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢင်ႈၽၢႆပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၵမ်းလဵဝ်ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ“လွင်ႈၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ပၼ် ႁႃယုင်ႈယၢင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈယဝ်ႉ။သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုပ်ႇၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆမႂ်ႇ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိုင်လွင်ႈၼႆႉတိုၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉၶိုၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈၼႆႉၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းႁၢႆႉလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ပိူင် လူင်မၼ်းၸုမ်း Stucky SA ၼႆႉထုၵ်ႇလီ ထွၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵွပ်ႈဝႃႈပၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈမိူင်းသဝိတ်ႉၸလႅၼ်ႇၵႅဝ် ၸွမ်းမိူၼ်ပဵၼ်“ၽူႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်း ယဵၼ်“ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးၾႅတ်ႉတရိူဝ်ႇဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄဢႃႇၼႃႇၼင်ႇ ႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပေႃးၸၢင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်၊ၵုမ်းၵမ်လႄႈၸတ်းၵၢၼ်ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝလႆႈႁင်း ၵူၺ်း ၶေႃၶေႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                  +95 (0)9-718-799-82

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                    +95 (0)9-262-108-062

PDF files: Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ