သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ယိုဝ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆသၢမ်ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸဵတ်းၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သၢႆမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပဵၼ်ၸၢဝ်းၼႃးတင်းမူတ်း) ဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇယု ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇသႂ်ႇ
 1 လုင်းၸိၵ်ႉတ 70 ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇတူဝ်မၼ်းၶႃသွင်ၶႂၼ်ပုတ်းၶၢတ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ
 2 ၸၢႆးဢၢႆႈဝုၼ်း 30 မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းၸိၵ်ႉတၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈမိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးသွင်ၶွၼ်
 3 ၸၢႆးဢၢႆႈယူင်ႇ 30 မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးပုမ်မၼ်းၸၢႆးတၢႆထင်တီႈ

သၢႆမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆး/ယိင်း ဢႃႇယု ပေႃႈမႄႈ ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး
1 ဢေးလႅင်း ယိင်း 20 လုင်းဢွင်ႇပႃႈဢွင်ႇ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၼၢင်း
2 ၼၢင်းၶိၼ်ႇ တၢၼ်းၼု (မေးၼၢင်း ၸၢႆးဢၢႆႈဝုၼ်း ၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တိုၵ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ သေတၢႆ) ယိင်း 35 လုင်းပေႉၼၢႆးၵၢၼ်း မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၶႃသွင်ၶွၼ် ဝၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊  လႆႈတႅပ်း ၶႃပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/01/2017၊ပႃးတွင်ႉလႆႈ 8 လိူၼ်လႄႈမီးလုၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ သေ မိူဝ်ႈ လဵဝ်ပဵၼ်မႄႈမၢႆႈ ၵႂႃႇပႅတ်ႈ

1.ၼၢင်းမွၼ်း 14 ပီ

2.ၸၢႆးသႅင် 12 ပီ

3.ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် 10 ပီ

4. ၼၢင်းဢေးၽွင် 9 ပီ

5. ၸၢႆးၵွၼ်းငိုၼ်း 6 ပီ

6. ၼၢင်းမူၺ်လၢဝ် 1 ပီ

ၼႃႈႁိူၼ်း မၼ်းၼၢင်းလႆႈမႆႈ ၸႂ်လူင်လၢင်

3 ၸၢႆးၵွၼ်းငိုၼ်း ၸၢႆး 5 လုၵ်ႈၸၢႆးဝုၼ်း

ၼၢင်းၶိၼ်ႇတၢၼ်းၼု

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁူဝ်မႃႇ ၾၢႆႇၶႂႃ
4 ၸၢႆးဢၢႆႈဢွင်ႇ ၸၢႆး 37 လုင်းၵၢတ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတိၼ်လႄႈမိုဝ်းၾၢႆႇၶႂႃ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႅၼ်းမႃး ဢိတ်း ဢိတ်း
5. ၸဝ်ႈၸၢင်း ပုင်ၺ သင်ၶ ၸဝ်ႈ 26 လုင်းၸၢင်းမၼ်ႈပႃႈၸၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇလႄႈၶႃလူင် လႆႈယင်ႉယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ
6. ၸဝ်ႈၸၢင်း ၶေမိၼ်တ သင်ၶ ၸဝ်ႈ 33 လုင်းၸၢင်းသူၺ်ႇပႃႈၸၢင်းမဢေး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၵွင်းလင် 5 တီႈ လႆႈယင်ႉယူတ်း ယႃ တီႈႁူင်း ယႃၶိုၼ်းၼိုင်ႈ
7 ၸဝ်ႈၸၢင်း ၵႃလိင်တ သင်ၶ ၸဝ်ႈ 37 လုင်းၸၢင်းသူၺ်ႇထုၼ်းပႃႈၸၢင်းၼီး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတီႈမိုဝ်းၾၢႆႇသၢႆႉ လူင်းႁူင်းယႃမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/01/2017

 

သၢႆမၢႆႁိူၼ်းလႄႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းလုလႅဝ်ယွၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင် ႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်း ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းလုလႅဝ် မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း
1 ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မီးၸဝ်ႈၸၢင်း 3 တူၼ် /ပႃး ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 16 တူၼ် /ပႃး ၵျွင်းသုင်းသွမ်းသွင်လင်၊ ထၢင်ၼမ်ႉ 2 ထၢင်၊ႁူင်းႁုင်မိုဝ်ႉ လႄႈ ႁူဝ်ႉ ဢုတ်ႉ 200 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ
2 လုင်းၸိၵ်ႉတ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း လႄႈၶူဝ်း ႁိူၼ်း၊လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း၊ ဝူဝ်းသွင်တူဝ်တၢႆၼိုင်ႈတူဝ် ၸဵပ်းၼိုင်ႈတူဝ်

ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ 250 တိၼ်း၊

ၸၢၵ်ႈသီၶဝ်ႈၼိုင်ႈလင်

တေမႅၼ်ႈငိုၼ်း8,285,000 ၵျၢပ်ႈ
3 ၸၢႆးမွင်ႇဢေး မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 60  သႅၼ်
4 ပႃႈဢေးၼေႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 50 သႅၼ်
5 ပႃႈဢေးမုင်း မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း၊ သွင်ႇၾႆး 50 သႅၼ်
6 ပႃႈဢေးၼီႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 30 သႅၼ်
7 ၸၢႆးဢၢႆႈဝုၼ်း မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 8 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း၊ၵူၼ်းတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ 30 သႅၼ်
8 ၸၢႆးဢၢႆႈပ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 30 သႅၼ်
9 လုင်းဢွင်ႇၵျေႃႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 8 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း၊ သွင်ႇၾႆး 20 သႅၼ်
10 ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၽၵ်းတူႁိူၼ်း၊ ၽၵ်းတူပွင်ႇ 600,000 ၵျၢပ်ႈ
11 ပီႈဝိၼ်း မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 500,000 ၵျၢပ်ႈ
12 လုင်းပီး မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈ
13 ၸၢႆးသႅင်ၶၢၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 7 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈ
14 ၸၢႆးသၢင်ႇပီး မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 8 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈ
15 ၸၢႆးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း၊ ၽၵ်းတူပွင်ႇ 200,000 ၵျၢပ်ႈ
16 လုင်းၸိင်ႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 7 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 200,000 ၵျၢပ်ႈ
17 လုင်းၸၼ်ႇတေႃး မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 1 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၽၵ်းတူပွင်ႇ 100,000 ၵျၢပ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                +66: (0) 62- 941-9600             (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး)

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း            +66: (0) 63-838-9029           (ဢင်းၵိတ်း၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ