သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆတီႈဢႄႇသုတ်း 33 ၵေႃႉၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လႄႈ ၽၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 23/3/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆတီႈဢႄႇသုတ်း 33 ၵေႃႉၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လႄႈ ၽၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းလႄႈၽၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တင်ႈတႄႇတူၼ်ႈပီ 2023 မႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဢႄႇသုတ်းမၼ်း 33 ၵေႃႉ ပႃးတင်း ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း 21 ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/3/2023 သေၵူၼ်းမိူင်း ပႅတ်ႇၵေႃႉသမ်ႉလုတၢႆ ယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း။

ၼွၵ်ႈသေၸႂ်ႉလၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင်ပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပႃႈတႂ်ႈ တိူင်း သိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်လႄႈလၢႆလၢႆတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွင်သေၽဝ်ႁိူၼ်း 150 လင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 66 လႄႈတပ်ႉၶမယ 518 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 2 ဢၼ်ယူႇပႃႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိူင်းၸူးပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းသေယိုဝ်းလူင်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်လႄႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း ၸွမ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/1/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 55 ဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈဝႃးရီးသူးပလၢႆး တၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းပၢႆးၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး။ မၢၵ်ႇ လူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းဢူးလဵဝ်ပၼ်ႊ ဢႃယု 66 ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 သေ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈတၢႆထင်တီႈ။

ဝၼ်းထိ 10/1/2023 ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်သွၵ်ႈတဝ်တၢင်းတူၵ်းၼွင်ၽၢႆၶုၼ်လႄႈၸုမ်း PDF ၽၢႆၶုၼ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇလၢမ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/1/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း 15 ၼႃးထီး ၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင်ဢၼ်ပၵ်း တီႈၽၢႆၶုၼ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၸွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသွင်ႇ တၢင်းတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃးၼၢင်းယိင်းဢႃယု 33 ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉတေႃႇမူႇလိၼ်းတၢႆသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/1/2023 ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်း PDF ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး။ မၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၺွင်ႇဝႆးသေ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး။

ၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ် ၾႅပ်ႊပရူႊဝႃႊရီႊသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းမိူင်းပၢႆးလႄႈၽၢႆၶုၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုပ်ႇ လၢမ်းၽႄႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/2/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈဝႃႊရီႊၵူႊ ဢိူင်ႇရီႊလူင်ႊရီႊၵၢၼ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်။ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၵျွင်းၽြႃးၶရိယၼ်ႇ လုၵွႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/2/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈဢူၺ်းလီမၼ်းပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် သေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNDF) တင်းၸုမ်း PDF တီႈဝၢၼ်ႈ ၵေႃမႆႉသၢင်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း။ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉယူႇၸွမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5,000 ပၢႆၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း၊ဝၢၼ်ႈလူင်ပႅၼ်ႈ၊ဝၢၼ်ႈၸလူင်ႇၸၢၼ်း၊ဝၢၼ်ႈၸလူင်ႇႁွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေႃႉ ႁူမ်ႈ ၸွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း။ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈဢႄႇၵူၺ်းယူႇဝႆႉ ပႂ်ႉလူ လွမ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/2/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 7 ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၽၢႆၽုၼ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၸလူင်ႇ ၸၢၼ်း၊ ၸလူင်ႇႁွင်ႇလႄႈ ၵေႃမႆႉသၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း။ မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃးၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 46 ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈတၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/2/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 40 လႄႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉ ၼိုင်ႈဢႃယု 8 ပီ ဢၼ်တိုၵ်ႉပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶွင်းဢီႉ တၢင်းတူၵ်းၽၢႆၶုၼ် ၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 7 ယိုဝ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင် ၶမ်ႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶွင်းဢီႉ။ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၺႃးသႂ်ႇၼုမ်ႇ ၸၢႆးသွင် ပီႈၼွင်ႉ ဢႃယု 19 လႄႈ 15 တၢႆ။

ဝၼ်းထိ 27/2/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း ၸႄႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးထႅင်ႈသီႇၵေႃႉၵေႃႈႁၢႆလၢႆဝႆႉ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွင်တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/3/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 66 လႄႈ 77 ပႃးတင်းဢူၺ်းလီ ၶဝ်ဢၼ် ပဵၼ်ပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၸုမ်း PDF ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သွင်းပျႂင်း၊ ၵေႃမႆႉသၢင်း၊လူင်ပႅၼ်ႈ၊ၸလူင်ႇၸၢၼ်း၊ ၸလူင်ႇႁွင်ႇ၊ ၼမ်ႉၼဵင်ႈလႄႈပၢင်လူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင် လွင်း။ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းလႄႈၵွင်ႈလူင်သေ ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းယူႇသဝ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၼဵင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ပၢႆႈယူႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထိ 9-11/3/2023 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 ပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈၵုင်းၽြႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇ လူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃး ဢူးဢေးၵူဝ်ႇ ဢႃယု 60 ၵေႃႉဢၼ် တိုၵ်ႉပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇ သဝ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈတၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၵုင်းၽြႃးၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇၵူႈႁူး ၵူႈ တၢင်းသေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈထႅင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 66 လႄႈ ၶမယ 518 ႁွင်ႉဢဝ်သင်ၶႃႇ သၢမ်ပႃးလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 18 ၵေႃႉၸိူဝ်းတိုၵ်ႉပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇတီႈတိုၵ်းၼႂ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၼမ်ႉ ၼဵင်ႈၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးသေ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈတင်းမူတ်း။ ဝၢႆးသေၶႃႈတၢႆသင်ၶႃႇ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢႆႇ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူဝ်တၢႆသင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႃႈ ၶဝ်လႆႈၶႃႈႁႅမ်ၸုမ်း PDF ၼႆ ယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်

ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၼဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢၼ်မီး 350 လင် ၼၼ်ႉ ၽဝ်ပႅတ်ႈ 150 လင်။

ဝၼ်းထိ 12/3/2023 ၸုမ်း KNDF လႄႈၸုမ်းႁူမ်ႈ PDF ၶဝ်ၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈသေ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ် တၢႆသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃႈဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၼမ်ႉၼဵင်ႈ။ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၼႆႉမီးသင်ၶႃႇ 6 တူၼ်/ပႃး၊သၢမ် ပႃးၺႃးၶႃႈတၢႆသေ သၢမ်ပႃး သမ်ႉတိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 12/3/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလေႇထုၼ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 66 လုၵ်ႉတၢင်းၽၢႆၶုၼ်သေ သွၵ်ႈတဝ်မႃးၸူးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ ၵူၺ်းၵႃႈထဝ်ႈၸၢႆး ဢူးလႃႉၺဵမ်း ဢႃယု 78 လႄႈထဝ်ႈယိင်းတေႃႇမူးလူး ဢႃယု 81 ပႃးတင်းဢွၼ်ႇၸၢႆး မွင်ႇၵျေႃႇထူး ဢႃယု 15 (မၼ်းၸၢႆး ပၢႆႈမႃး ၸူးပေႃႈမႄႈမၼ်း) ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆထဝ်ႈၸၢႆး ထဝ်ႈ ယိင်းၼၼ်ႉၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်။

မိူဝ်ႈပႆႇထိုင်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းဢွၵ်ႇမိူင်းပၢႆးမီး 2,500 ၵေႃႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈပၢႆႈၽေးလူင်ၵႂႃႇၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်းထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတင်းဢူၺ်းလီမၼ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO လႄႈၸုမ်း PDF တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပဵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းလႄႈၽၢႆၶုၼ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၸူဝ်းၵၼ်ပၢႆႈၽေးႁႃပိုင်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၸူဝ်းၵၼ်ပၢႆႈၽေးႁႃပိုင်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်          +66: 98 118 3767         (မၢၼ်ႈ)

ၸၼ်ဢဝ် Files PDF: Shan Burmese English

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ