သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈပဵၼ်လွင်ႈထၢင်ႇၸႅင်ႈဝႃႈၼၢင်းယိင်းမီး ၽေး ၶဵၼ်ၼမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 23/04/2018

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈပဵၼ်လွင်ႈထၢင်ႇၸႅင်ႈဝႃႈၼၢင်းယိင်းမီး ၽေး ၶဵၼ်ၼမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 သေဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇႁူၼႂ်းမိူင်း ၽျၢၵ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/04/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈထၢင်ႇၸႅင်ႈၼႄဝႃႈၼၢင်း ယိင်း မီးၽေးၶဵၼ်ၼမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ်ႉၶဝ်လွမ်ႉ ႁွပ်ႈဝႆႉမီးပႃးၸဵမ်တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 18၊ၶလရ 329၊ၶလရ 330၊တပ်ႉၵႃး ၵၢပ်ႇလဵၵ်း၊တပ်ႉၵမ်ႉထႅမ်လႄႈတပ်ႉႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢႆ 1 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်မႃးတင်ႈတႄႇပီ 2012 ယဝ်ႉသေတႃႉယင်းပႆႇမီးၵၢၼ်လူတ်းထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသင်။

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ6,000၊မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 1,000 ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉႁွပ်ႈဝဵင်းဝႆႉ။ၵွပ်ႈမီးသိုၵ်းတင်းၼမ်ယူႇဢိူမ်ႈသဝ်းၸမ်ဝႆႉလႄႈၵႆႉၵႆႉပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ပိူင်လူင် မၼ်း ၼၢင်းယိင်းလႆႈလွမ်ၵူဝ်ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈၶႂၢင်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းတေႃႇသိုၵ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း။မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းႁိမ်းႁွမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ် ၼၼ်ႉထုၵ်ႇဢဝ်သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈသေဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်း ၽိတ်းသင်မၼ်းထႅင်ႈ။

လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/04/2018 ၼႆႉၵေႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆလွင်ႈဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉႁၢမ်းတၢင်းၽိတ်းထႅင်ႈယူႇ။လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းသေပဵၼ်တီႈႁိမ်းၸမ်ပၢင်မၢၵ်ႇၵွပ်ႊၾ် လႄႈၸမ်တပ်ႉဢၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်းၼႂ်းတပ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဝၢႆးပဵၼ်လိူင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ယႄးၶဝ်တိမတ်ႉမၼ်း ႁိမ်းဢွင်ႈ တီႈပဵၼ်ၼၼ်ႉသေမိုဝ်းမၼ်းလႄႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းမၼ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉၼုၵ်းလိူတ်ႈဝႆႉပႃးတင်းပီႇႁူၵေႃႉၺႃးၵၼ်ႉ ၸၼ်သေတိုၼ်းပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈယႃႉလုပႅတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢင်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉတိုၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်းတင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉသေလွင်ႈၼႆႉတၵ်းတေလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵွပ်ႈၼၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁၼ်လီၸွမ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယုင်ႈယၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဢၼ်လူင်း ၸိုဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆလမ် (Blacklists) ၵွပ်ႈ“ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈမီးလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ဢမ်ႇၼၼ်တိုၼ်းမီးၼႃႈတီႈတႃႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉထုၵ်ႇလႆႈမိပ်ႇငႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆးတႃႇၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆပဵၼ်ပၵ်းပဵၼ်ပိူင်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈ ၼႃႈ သိုၵ်းသေပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတၵ်းလႆႈၵိုတ်းပႃး။လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းလႆႈပႃးၸွမ်းလွင်ႈႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပိူင်လူင်မၼ်းလွင်ႈယႃႉၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၶူင်းၵၢၼ်သေပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပၢင်တိုၵ်းလႄႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိူင်လူင်မၼ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Access Asia Mining မိူင်းဢွတ်ႊသ်တြေးယႃႊဢၼ်ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶုတ်းၶမ်းထုင်ႉမိူင်းၽျၢၵ်ႈတႃႇ 150,000 ဢေႊၵႃႊၼၼ်ႉၵိုတ်းယိုတ်းသေထွၼ်ဢဝ်ၶူင်းၵၢၼ်မၼ်းဢွၵ်ႇ၊ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ဢမ်ႇၼၼ်တိုၼ်းပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉ ပႅၼ် ပဵၼ်ပၵ်းပဵၼ်ပိူင်ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၸုမ်းၽူႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈၶဝ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/03/2018 (http://accessasiamining.com/pdf/shareholders/AAM_Shareholder%20Update%20020318.pdf) ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႆႉဝႃႈၶွမ်ႊပၼီႊတိုၵ်ႉပႂ်ႉၶေႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းတႃႇၶူင်းၵၢၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။လိူဝ်ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ပိူၼ်ႈၵမ်းၵမ်းထၢမ်ႁဝ်းလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၼ်ႁႃၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊတေႃႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁဝ်းယူႇ။ပၼ်ႁႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်း တူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁၼ်ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႆယူႇၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇ မႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈသင်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်းဝၼ်းဝၼ်းသင်ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေႁဝ်းဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသင်တီႈၼၼ်ႈ”။ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးၶႂ်ႈၸီႉၸမ်ႈ ၼႄ ဝႃႈမၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉလူင် မိူၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၸဵမ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆ ပဵၼ်ပၵ်း ပဵၼ်ပိူင်၊တေႃႇၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ၊ဢၼ်တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Access Asia Mining ၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်ထိ 02/04/2018

ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 73 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်သေဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ႁူဝ်လႄႈႁူယဝ်ႉ ဢဝ်ပီႇႁူမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽၵ်းတီႈၼႃးဢၼ်မီးၸမ်ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 02/04/2018။

ဝၼ်းၼၼ်ႉမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 7:30 ၵၢင်ၼႂ်ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇႁႃၵဵပ်းၽၵ်းတီႈသူၼ်ၼႃးတၢင်းတူၵ်းႁိူၼ်းဢၼ်ၵႆႁိူၼ်းမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်း။ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း9:30 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႃးႁူႇၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈၸၢႆးတိပ်ႉယီႈၽၢႆႇၽွင်းငမ်း (ဢုပ်ႉၶျူၵ်ႉယေးမူး) ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွင်ႈဝႃႈမီးၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၼွၼ်းၵူဝ်ႈလိူတ်ႈဝႆႉၼိူဝ်လိၼ်တီႈၼႃးသေဢမ်ႇမီးသိၼ်ႈ၊မီးႁိမ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွပ်ႊၾ်တၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ။

ၸၢႆးတိပ်ႉယီႈၵေႃႈၵႂႃႇတူၺ်းၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၸဵပ်းယူႇၼၼ်ႉသေလႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈ။မၼ်းၼၢင်းၼင်ႈၶွင်ႇယွင်ႇဝႆႉဢမ်ႇမီးသိၼ်ႈတူဝ်ၶိင်းၵေႃႈၵူဝ်ႈလိူတ်ႈ။ႁူၺႃးမိတ်ႈပၢတ်ႇလႄႈတီႈႁူဝ်မၼ်းမီးႁွႆးၾႃႉ မိတ်ႈသၢမ်ႁွႆး။မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၼႄၸၢႆးတိပ်ႉယီႈဝႃႈၺႃးပိူၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉ။ၸၢႆးတိပ်ႉယီႈၵေႃႈ ၼႅတ်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းယႄးသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉသမ်ႉၼႅတ်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈႁိူၼ်းပႃႈ ၵွင်ၵႅဝ်ႈ။ၸၢႆးတိပ်ႉယီႈတင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယႄးသွင်ၵေႃႉၵေႃႈၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေၽႅဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈပဵၼ် ၼၼ်ႉလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းမႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈမိူဝ်ႈၶၢဝ်း 11:00 မူင်း တွၼ်ႈ ၼႂ်။မေႃယႃတီႈႁူင်းယႃလၢတ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းဝႃႈၵွပ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ၼႃႇလႄႈထုၵ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇ တီႈ ႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢမ်ႇၼၼ် တီႈၵဵင်းတုင်။လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵေႃႈလိူၵ်ႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်သေဢဝ်တူဝ် မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇထိုင်ႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်မိူဝ်ႈ 1:00 ဝၢႆးဝၼ်း။မၼ်းၼၢင်းလူဝ်ႇလိူတ်ႈၵူၺ်းၵႃႈတီႈႁူင်းယႃ သမ်ႉ ဢမ်ႇမီးလိူတ်ႈပဵင်းပေႃး။ဝၢႆးၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းလၢတ်ႈၼႄၸၢႆးတိပ်ႉယီႈလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ယႄးၶဝ် ယဝ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်သေႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢဝ်ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းတီႈၵဵင်းတုင်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 မူင်းၸမ်ၶမ်ႈသေလႆႈၵႂႃႇသႂၢင်းလိူတ်ႈၵႃႈၼၼ်ႈ။

ၽွင်းၼႂ်းၵႄႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယႄးၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းႁႃၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉသေၵႂႃႇႁၼ်သႂ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၶူဝ်း သိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼေႇမဵဝ်းတူႇဢႃယု 25 တႂ်ႈထဵင်ၼႃးႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးဢၼ် ဢမ်ႇပေႃးၵႆတီႈပဵၼ်လိူင်ႈၽွင်း 11:30 မူင်းၶိုင်ႈတွၼ်ႈၼႂ်။သိူဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈၵူဝ်ႈလိူတ်ႈဝႆႉလႄႈထူပ်းႁၼ် ပီႇႁူဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈမၼ်း။မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢႆ 1 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ။ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၶဝ်တိၺွပ်းမၼ်းသေဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႄးမိူင်းၽျၢၵ်ႈယဝ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်လွင်ႈတၢင်း တီႈမၼ်း။ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢႆ 1 ၼၼ်ႉၵေႃႈမႃးတီႈႁူင်းယႄးသေၸႅတ်ႈ ထၢမ်မၼ်းယဝ်ႉဢဝ် တူဝ်မၼ်း ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင် တီႈတပ်ႉႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢႆ 1 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5:30 မူင်းၶိုင်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉမိူဝ်ႈ 5:00 တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းသွင်ၵေႃႉတီႈတပ်ႉႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢႆ 1 လႄႈၸၢႆး တိပ်ႉယီႈၵႂႃႇတီႈလုင်းၸၢႆးသႅင်ၽူဝ်ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈသေလၢတ်ႈတီႈမၼ်းဝႃႈယႃႇပေမႆႈၸႂ်လွင်ႈၵႃႈယူတ်းယႃ သင်။တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတင်းမူတ်းလႄႈသင်ဝႃႈမၼ်းတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်း လႃးပၼ်ပႃးတင်းမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉတေဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးသိုၵ်း။မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီး လွင်ႈၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးသင်ၵွပ်ႈဝႃႈတိုၵ်ႉပႂ်ႉပႃးၵွင်ၵႅဝ်ႈႁူႉတူဝ်လီလီယူႇ။ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈၶႅၼ်းမႃးဢိတ်းဢွတ်းသေၶိုၼ်းဢဝ်မႃးယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢႆ1 မိူင်းၽျၢၵ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/04/2018 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပီႇႁူပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈဢၼ်ၺႃးမိတ်ႈပၢတ်ႇထိူဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉမႅၼ်ႈငိုၼ်း 150,000 ၵျၢပ်ႈ။ပီႇႁူဢၼ်ထူပ်း ႁၼ်ၼၼ်ႉတႄႉတိုၵ်ႉဢဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႄးပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ) ၸွမ်းၾႃႉမိတ်ႈဢၼ် ဢဝ်ပၢတ်ႇထိူဝ်ႁူမၼ်းၼၢင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                   +66: 62- 941-9600      (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း              +66: 81-603-6655      (ထႆး၊တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း            +66: 97- 143-1530      (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးသႅင်တႆး                   +66: 81- 474-5604      (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files:>>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ