သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတၢင်းလိၼ်လႄႈၵၢင်ႁၢဝ်တႃႇႁုပ်ႈယိုတ်းလွႆလူင်လမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ၊ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ၵေႃႉလႆႈပၢႆႈႁိူၼ်းယေး 700

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 20/3/2019

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတၢင်းလိၼ်လႄႈၵၢင်ႁၢဝ်တႃႇႁုပ်ႈယိုတ်းလွႆလူင်လမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ၊ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ၵေႃႉလႆႈပၢႆႈႁိူၼ်းယေး 700

ၽွင်းဝၼ်းထိ 9-10/3/2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 400 ပၢႆပႃးတင်းၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း (ႁိူဝ်းမိၼ် မႅင်းမီႈ/helicopter) သွင်လမ်းလႄႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တပ်ႉလမ်ႇလွင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈလွႆပၢင်ၶႃးဢၼ်မီးတၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉပွတ်းၸၢၼ်း၊ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ၊မၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 700 လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်း ယေးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။

ထဝ်ႈၸၢႆးဢႃယု 67 ၵေႃႉၼိုင်ႈၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသေလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/3/2019 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇလိၵ်ႈပၼ်သိုၵ်းတႆးတီႈၼိူဝ်လွႆပၢင်ၶႃး။ ထဝ်ႈၸၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ် ၵႂႃႇၸွမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းထိ 10/3/2019 သမ်ႉထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇပီ ၵူၺ်ႈ (Rocket) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သေယိုဝ်းလူင်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်း ၽၵ်းယူႇ။

ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးလႄႈထႅင်ႈၵဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် တင်းမူတ်း မွၵ်ႈ 700 လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းၵႄႇသီႇ/ၵေးသီးသေပိုင်ႈႁူမ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ။

လွႆပၢင်ၶႃးၼႆႉသုင်လႄႈမုင်ႈႁၼ်လႆႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵေးသီးတင်းမိူင်းၵိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တိုၼ်း ပဵၼ်ၶေႃႈသင်ႇပႃႈၼိူဝ်သင်ႇလူင်းပိူဝ်ႈတႃႇႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်လွႆၼႆယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသီႇ တပ်ႉၵွင် လႄႈတင်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈတိုၵ်းၸွမ်း။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၼႂ်းၽွင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇ လိူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/12/2018 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တိူင်းသိုၵ်းႁႃႈတိူင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် တိူင်း သိုၵ်း တင်းသီႇတိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝၢႆးတူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉသွင်ဝူင်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 25/2/2019 ၼၼ်ႉသေမီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ပႃးဝႃႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵူႈလိူၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

  1. 1.ထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းယွၼ်ႉၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ ၵႂႃႇသူင်ႇ လိၵ်ႈပၼ်သိုၵ်းတႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃးတင်းၶလယ 23 သီႇပေႃႉ၊ ၶမယ 17 ဝၢၼ်ႈလီႈ၊ ၶမယ 325 မိူင်းယႆ လႄႈၶလယ 67 ႁူဝ်ယႃႉ လုၵ်ႉမႃးလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆပၢင် ၶႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/3/2019 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 80 လုၵ်ႉတၢင်းၵေးသီး ၶီႇထေႃႈသီႇ လမ်းမႃးယင်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်တီး ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 32 လင် ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇပၢင်ၶႃး။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 9/3/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇ သူင်ႇလိၵ်ႈပၼ်သိုၵ်းတႆးတီႈၼိူဝ်လွႆပၢင်ၶႃး- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် လုင်းသႃႇ ဢႃယု 67 ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်တီးလႄႈလုင်းမွင်ႇဢႃယု 50 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး။

 

လုင်းမွင်ႇ

ၽွင်းၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ၵေႃႉတိုၵ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇလိၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇ ၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈလုင်းသႃႇတၢႆထင် တီႈ ၵမ်းလဵဝ်သေ လုင်းမွင်ႇ တႄႉ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း တီႈတိၼ်လႄႈၵုမ်ႇၽၢႆႇသၢႆႉယၢမ်းလဵဝ် တႄႉ ယူတ်း ယႃ ဝႆႉတီႈ ႁူင်း ယႃ ၵေးသီး။

ပေႃးသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း ပႃႇ တီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼိူဝ်လွႆပၢင်ၶႃးၵမ်း လဵဝ်။

လုင်းသႃႇၼႆႉတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းပႃႈၸၢမ်ႇသေ မီးလုၵ်ႈယိင်း ႁူမ်ႈ ၵၼ်သၢမ်ၵေႃႉ။

ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈသႂ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ႁိူၼ်း လင် ၼိုင်ႈၵွႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/3/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း (ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ) သိုၵ်း မၢၼ်ႈ သွင်လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉ ၸၢင် မႃး မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈယိုဝ်းလွႆပၢင်ၶႃး။

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင်းသႂ်ႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 37 လင်။ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းလုင်း ၸၢမ်ႇသႅင် ဢၼ်ၼၢႆးၸင်ႈဢႃယု 50 ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ႁဵတ်းၽၵ်း ယူႇၼႂ်းမၼ်း။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇဢူၵ်းၾၢႆႇ သၢႆႉ မၼ်း ၼၢင်း။

ၼၢႆးၸင်ႈ

လုင်းၸၢမ်ႇသႅင်ၵေႃႈ တၼ်းၼႅတ်ႈၸၼ်ဢဝ် ၼၢႆးၸင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်း ၾႆး တေ လုၵ်ႉမႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၢႆးၸင်ႈလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ယႃတူဝ်ႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉၶႅၼ်းမႃးဢိတ်းဢိတ်း။

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းၵၢဝ်ႁၢဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးဢိူင်ႇမိူင်းတုင်လႄႈ ထႅင်ႈၵဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ယူႇႁိမ်း ႁွမ်း မိူၼ် 1.ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတပ်ႉ 2. ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိမ် 3.ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၶႃး 4. ဝၢၼ်ႈ​​မေႃႇ 5.ဝၢၼ်ႈၵုၼ်တီး 6.ၼႂ်း ဝဵင်း 7.ဝၢၼ်ႈႁွမ်ႈ 8. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႂၢႆး 9. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 700 လႆႈၶၢႆႉ ပၢႆႈၸူး ၵေးသီး သေၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵွင်ဢုတ်ႇ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းလွႆပေႃယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 16/3/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၼွၵ်ႈသေဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးဢၼ်ယင်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                   +66: 62- 941-9600             (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း              +66: 97- 173-1530             (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

PDF files:>>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ