သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၼႂ်းၵျွင်း၊ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးဢႃယု 52 ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 29/8/2019

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၼႂ်းၵျွင်း၊ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးဢႃယု 52 ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 18/8/2019 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 68 ယူႇၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းသေယိုဝ်းမၢၵ်ႇသေ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ သေ မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇလႄႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးၸဝ်ႈၼႃး ဢႃယု 52 ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ။

မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် လႆႈလတ်းၽၢတ်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 68 ၵေႃႈတႄႇယိုဝ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ယူႇႁိမ်း ႁွမ်း ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈ 5 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ၼႃႈတၢင်းတူၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လု ၵွႆ ၸွမ်းၽွင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၸွမ်းထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ် ထႅင်ႈ လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈႁႃတၢင်းပၢႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးၶဝ်။

ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 68 မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉဢၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇၵျီးဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇပၵ်း လိုဝ်ႈသဝ်းၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း တီႈဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ တႄႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇ 60 mm ၶဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ။

မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းႁိမ်း လုင်းဢေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 52 ၵေႃႉဢၼ်ၸွမ်းႁႃ လုၵ်ႈမေးမၼ်းၸွမ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝတ်ႉ/ၵျွင်း မွၵ်ႈ 200 မီႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၽူင်ႉ သႂ်ႇ တီႈ ၼႃႈဢူၵ်းမၼ်းသေ တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းႄတႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းၸုမ်း ၼိုင်ႈ မႃးဢဝ် ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈသေ လုမ်းလႃးပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်တီႈၼၼ်ႈ။

လုင်းဢေးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင် ၵိုတ်းဝႆႉၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းမေးမၼ်း ၼၢင်း ၵဵင်လႄႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၶဝ်သွင်ၵေႃႉဢၼ်ဢႃယုၸင်ႇႁႃလႆႈ 13 ၶူပ်ႇ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆး ၸၢမ်ႇ ပုၼ်ႉ (ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ယူႇတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵုင်းသႃႇ) လႄႈလုၵ်ႈယိင်းမၼ်း ၼၢင်းၸၢမ်ၺူဝ်ႇ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/8/2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉဢဝ် တင်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ဢုၵ်ႉၵထ)ၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇတၢင်းၶဝ်သေလၢတ်ႈတီႈၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပေႃးၶၢဝ်ႇ လိူင်ႈ မိူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇတႄႉ ႁဝ်းတေလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းသူထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈပိူင်ပဵၼ်ၶပ်ႉတၢမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ (ဝၼ်းထိ 17-19/8/2019)

ဝၼ်းထိ 17/8/2019

ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈပုင်ႇ (တီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ပၵ်းတပ်ႉၶဝ်) ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 4 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။ သဵင်ၵွင်ႈၵမ်ႉၵိုတ်း ၵမ်ႉယိုဝ်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၸူင် ၵမ်ႈၽွင်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းတႃႈပုင်ႇ။

ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မီးသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း တဵင်ႇၽိဝ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ဢၼ်ယူႇတၢင်း ႁွင်ႇသေယူႇၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ။ မီး ၵႂၢၼ်း ၾႆး ပဵဝ် ၾႆး လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈတီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ လႄႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မၢၵ်ႇ ၶီႈၼူ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးလႃႈသဵဝ်ႈ။

ဝၼ်းထိ 18/8/2019

ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၽၢတ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢၼ် ယူႇ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႇၵႆလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 11 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 68 ပၢၵ်ႇပၢႆ ႁွတ်ႈမႃးတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ (ယူႇတၢင်းတူၵ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး 3 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ) သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမၢၵ်ႇ ၶီႈၼူ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူသေယိုဝ်းမၢၵ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸိူင်း၊ ၵွင်းၽိဝ်၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ ၵုင်းသႃႇ လႄႈၵွင်းႁုင်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလုင်းလိုၼ်းလႄႈပႃႈၼု ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးလႄႈ ႁူဝ်ႉလုင်းဢွင်ႇ ပႃႈၺုၼ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းႁုင်းသေ လုလႅဝ်ၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉတၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၼ် တၢင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။

ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 မွၵ်ႈ 50 ဢၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇၵျီး လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ ၶီႈၼူသေမုင်ႈၼႃႈၸူးဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉပၵ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵုင်း သႃႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉ သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇ လိုဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းယူႇၸွမ်းၶဝ်။

ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ႁိူဝ်း မိၼ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ မိၼ်မႃးတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ သေ မႃးၸွမ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး။ ႁိူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ပႃႇမႆႉ ယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ သေ ႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 မီႊ တိူဝ်ႊ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ႁၢႆၵႂႃႇၵႅပ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 10 ၼႃးထီး ၶိုၼ်း လႆႈႁၼ်မိၼ်မႃးတီႈဢွင်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ သေ ပွႆႇ မၢၵ်ႇမွၵ်ႈသိပ်းလုၵ်ႈ။

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်မႃးႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18.8.2019

ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 400 ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸူင် ၸိူဝ်း တိုၵ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းၶူဝ်းလဵင်းသေပၢႆႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵုင်းသႃႇ။

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 6 ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉတေႃႉၶူဝ်းၶဝ်တၢင်ႇသႂ်ႇၼိူဝ် ထေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၵ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၵုင်းသႃႇ တႄႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇ 60 mm ၶဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူၵ်းလုၵ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈတႅၵ်ႇ မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇ။

မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းယၢၼ်ၵျွင်းၵုင်းသႃႇမွၵ်ႈ 200 မီႊတိူဝ်ႊသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉၺႃးသႂ်ႇ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 52 လုင်းဢေးၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈ။

လုင်းဢေး ပွၵ်ႈၼႃးမႃးႁႃလုၵ်ႈမေးတီႈႁိူၼ်းသေ ၽွင်း မၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၽႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇထၢမ်လုင်းတိင်း ၵူၼ်း ႁိမ်းႁိူၼ်းမၼ်း လွင်ႈလုၵ်ႈမေး မၼ်း။ လုင်းတိင်း လၢတ်ႈ မၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈမေးမၼ်းၵႂႃႇ မီးတီႈ ၵျွင်း ယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ လုင်းဢေး ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “လီယဝ်ႉပေႃးၼၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉၵဝ် ပဵၼ်ၽူႈပႂ်ႉဝၼ်း ၵဝ်တေ ၵႂႃႇပႂ်ႉဝၼ်း သေၵွၼ်ႇ ဝႃႈ ၼႆ”။ ၽွင်းလုင်းဢေးတေဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈ ၽၵ်းတူ လုင်းတိင်း ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ တီႈၵျွင်း သေယိုဝ်း မႃးတူၵ်းၼိူဝ်တၢင်း ယၢၼ်မၼ်းမွၵ်ႈ 5 ဝႃး။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ၸွမ်း ၼႃႈဢူၵ်း မၼ်းလႄႈမၼ်း လႆႈ တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်။ လုင်းတိင်းတႄႉ ၵၢမ်ႇလီသေ တၼ်း ပၢႆႈ ၶဝ်ႈႁိူၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်း ၺႃး။

တူဝ်တၢႆလုင်းဢေး

ၽွင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတၢင်ႇလုၵ်ႈမႃးတူၵ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပႃႈသႅင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၾႃႁိူၼ်းလႄႈ ႁဵၵ်ႇလဵၵ်းမုင်းၽွင်ႈ။

ႁိူၼ်းပႃႈသႅင် ဢၼ်လူႉၵွႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်

ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်မႃးတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ထႅင်ႈမွၵ်ႈ သိပ်းလုၵ်ႈၸွမ်းထိူၼ်ႇ ပႃႇမႆႉၼၼ်ႉ။

ဝၼ်းထိ 19/8/2019

ၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၼႂ်းဝတ်ႉၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ တႄႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ-ဝူဝ်းလူင်၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၼႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ(ဢုၵ်ႉၵထ) ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လုင်းဢွင်ႇလူႇ ၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်ထိုင်ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ-ဝူဝ်းလူင်။ ၽွင်းၶဝ်ထိုင်ၵႂႃႇ တီႈၼၼ်ႈ ၼၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းမီးၵၢၼ်တေလူဝ်ႇမိူဝ်းၶဝ်ႈလုမ်းၼႆယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းလၢတ်ႈတီႈမၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈလွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈဢုပ်ႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း 12 ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပရႁိတ) ၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလုင်းဢေး ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ ယဝ်ႉၶိုၼ်းလုမ်းလႃးလႄႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼႂ်းဝၼ်းထိ 20/8/2019 ယူႇယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                             +66: 63-389-5088

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း                       +66: 97-173-1530

PDF files:>>>  Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ