သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တဵၵ်းတဵင်ၸဝ်ႈၼႃးသၢမ်ၵေႃႉလႄႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းယဵၼ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ႁူဝ်ယွႆႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ဢႃယု ဝၢၼ်ႈတီႈယူႇ ႁွႆးၸဵပ်းယွၼ်ႉၺႃးပေႃႉ
1 လုင်းလႃႉဝိၼ်း 64 ၵိူတ်ႇတီႈၼမ်ႉတူႈသေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵုင်းပဝ်း ၺႃးပေႃႉတီႈသူပ်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဵဝ်ႈ လွၼ်ႇၼိုင်ႈသိၵ်ႈလႄႈလိူတ်ႈတဵမ် သူပ်း
2 ၸၢႆးၺုၼ်ႉ 25 ပွၵ်ႉပူႇတႃႇလႃႈသဵဝ်ႈသေၶၢႆႉမႃးတီႈၵုင်းပဝ်း ၺႃးပိတ်ႉတီႈႁူဝ်သေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူၽၢႆႇ ၶႂႃသိၵ်ႇ
3 ၸၢႆးထုၼ်း 16 ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ၺႃးမတ်ႉမိုဝ်းပႄလင်သေပေႃႉ ထုပ်ႉတီႈႁူဝ်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇ

ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်းၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်း 20 ပၢႆပႃးၸဵမ်ၸၢဝ်းၶၢင်၊လိသူး၊လႃးႁူႇလႄႈတႆးယူႇႁူမ်ႈၵၼ်။ၵုင်းပဝ်းၼႆႉယူႇတၢင်းၸဵင်ႇ ႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းယဵၼ်။ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉမီးၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉပႃးၸဵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

  1. ၸဝ်ႈၼႃးၺႃးယိုဝ်းၽွင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/11/2016 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 40 လႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 69 ယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃးထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

  ဝၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 69 မွၵ်ႈ 50 လုၵ်ႉတၢင်းသဵၼ်ႈဝီ မႃးၸူးမိူင်းပႃးတီႈဢၼ်မီးတပ်ႉၶဝ်ယူႇဝႆႉသေယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႈ။

  ဝၼ်းၼၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 3:30 ဝၢႆးဝၼ်းၸၢႆးဢၢႆႈသႆဢႃယု 40 လုၵ်ႉၼႂ်းထိူၼ်ႇသေပွၵ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉၺႃးသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸုၵ်းသေပႂ်ႉယၢမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၼ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းသေမၢၵ်ႇၵွင်ႈႁူၺ်ႇၼိုင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃလူင်မၼ်း။ပီႈၼွင်ႉမၼ်းလႆႈဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

  ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

  ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                 +66: (0) 62- 941-9600              (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး)

  ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း                          +66: (0) 63-838-9029              (ဢင်းၵိတ်း၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ