သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်း PNO ယိုဝ်းၵူၼ်းႁေႃးၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ၊ ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိမ်းမေႃႇ ထၢၼ်ႇႁိၼ်သီႇၵိပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 18/1/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်း PNO ယိုဝ်းၵူၼ်းႁေႃးၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ၊ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိမ်းမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်သီႇၵိပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/1/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ၊ ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိမ်းမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်သီႇၵိပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/1/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဢိူင်ႇလူင်ၶၢၼ် ဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်း ၼွင်ၸၢမ်ၵႃး ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းထိ 7/1/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းပျီႇတု ၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 50 တင်ႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း)-သီႇၵိပ်ႇ-ပၢင်လွင်း သေၼႄလွင်ႈ တၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ မီး ၸုမ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼႆႉ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တႄႇယိုဝ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇ ၵူႈ ႁူးၵူႈတၢင်း ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ (ပယႃး ၽျူႇ)ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈသီႇၵိပ်ႇမွၵ်ႈ 3 လၵ်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 30 ၼႃးထီး။

မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၢင်းသွင် ဢႃယု 40 ၽွင်းၵႅတ်ႇၼမ်ႉၶဝ်ႈၼႃး ဢၼ်မီး တၢင်း ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ မၢၵ်ႇ ၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃၸၢႆးဢေး(ၸိုဝ်ႈပွမ်) မၢတ်ႇၸဵပ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်း ဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ယႃ တူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃပၢင်လွင်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶုၼ်ႇ ထုၼ်း (ၸိုဝ်ႈပွမ်) ဢႃယု 35 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိၼ်ႇ မုၼ်းၶျူင်ႇ ဢိူင်ႇမူၺ်းပျိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁေႃႈၵႃးမၼ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း)-သီႇၵိပ်ႇ-ပၢင်လွင်း။ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈၵႃးဝႆး ဢမ်ႇတၼ်းၵိုတ်းၵႃးတီႈႁိမ်းၵဵတ်ႇ/လၢၼ်ႇၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးမၼ်းၸၢႆးလႄႈ တိူဝ်ႉပႃးတီႈပုမ်မၼ်းၸၢႆးသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢႆၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၺႃးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO ၶဝ်တဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇၼႄတၢင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ။

 

 

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶုၼ်ႇထုၼ်း ၼၼ်ႉပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၼ် လႆႈလုမ်းလႃးသင်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇၽဝ်တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ပၢင်လွင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/1/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO ၶဝ်သိုပ်ႇဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း)-သီႇၵိပ်ႇ-ပၢင်လွင်းဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလုၵ်ႉတီႈ ၶမယ 7 ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ၶမယ 511 တင်း ၶမယ 512 သီႇၵိပ်ႇ ၼၼ်ႉမႃး။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်            +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်          +66 62 569 5220         (မၢၼ်ႈ)

ၸၼ်ဢဝ် PDF files တီႈတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉ >>> Shan Burmese English

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ