ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢႆမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၺႃးၽေးဢိုတ်ႇတၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 04/2017

ဝၼ်းထိ 25/05/2017

ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢႆမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၺႃးၽေးဢိုတ်ႇတၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်သွင်ဢၼ်တႅပ်းတတ်းတေသိုပ်ႇၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းၵေႃႈယဝ်ႉၼၼ်ႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢႆမႄႈၼမ်ႉတဵင်းဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၵႄးမႄႈ ၼမ်ႉၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈလူင်မႄႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ပိုင်ႈဢိင်ၼၼ်ႉၺႃး ၽေးဢိုတ်ႇတၼ်လႄႈဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်။

ၶွမ်ႊပၼီႊပျေႉဢွင်ႇႁိူင်း တင်းႁိူင်းမဵတ်ႉတႃႇသွင်ဢၼ်ၼႆႉလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ၶႂၢင်ႉ(ဢၼုယၢတ်ႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇ ပျီႇ တေႃႇပိူဝ်ႈတႃႇတႄႇၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပီ2014 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈလၵ်း။ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉပဵၼ်တီႈလႅင်ႇ သၢႆၼမ်ႉဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းမႄႈၼမ်ႉတဵင်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵိုင်သေ လႆ လူင်းသူႇ ၸူးၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ၼမ်ႉၸၢင်၊ၵဵင်းတွင်းလႄႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ လႆၶဝ်ႈသူႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈႁူႉထိုင်ၽေးႁၢႆႉၸႃႉဢၼ်တေမႃးယႃႉသၢႆၵႄးမႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉသေၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းတင်ႈတႄႇ လႆႈႁူႉငိၼ်းဝႃႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၶွမ်ႊပၼီႊ၊ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆးRCSS/SSAႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ပလိၵ်ႊႁၢၼ်/ယႄးလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈၵိုတ်းယိုတ်းၽႅၼ် ၵၢၼ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ2015 ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊသွင်ဢၼ် ၼႆႉ လႆႈၶႂၢင်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇထႅင်ႈတႃႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းလွၵ်းပိုၼ်ႉ တီႈတႃႇ200 ဢေႊၵႃႊဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉ။ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ2017 ၼႆႉၶဝ်တႄႇၶုတ်းယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉမီးယူႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇလွႆဢၼ်မီးႁွင်ႈမႄႈၼမ်ႉလၢႆလၢႆသၢႆၸိူင်ႉၼင်ႇၼမ်ႉႁူၺ်ႈသိမ်ႇ၊ၼမ်ႉႁူၺ်ႈမႃလႄႈၼမ်ႉၵုင်းလူမ်းဢၼ်လႆလေႃႇလူင်းၶဝ်ႈၸူးၼမ်ႉၶီႈၸင်သေလႆၶဝ်ႈသူႇမႄႈၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉၶီႈၸင်လႄႈတၢပ်ႈႁူၺ်ႈလွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႁဵတ်းသူၼ်တႅင်တဝ်ႈ၊တႅင်ႁွမ်၊မၢၵ်ႇၵဵင်၊မၢၵ်ႇၸွၵ်း၊ထူဝ်ႇလိၼ်လႄႈၶဝ်ႈၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ၼိုင်ႈပီမီးလၢႆးလႆႈလၢၼ်ႉပွင်း 150 ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထိူၼ်ႇပႃႇပႅၵ်ႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႈၵၼ်ဝႆႉဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈပွမ်ႈၼႆမႃးၸဵမ်လၢႆပီလၢႆပၢၼ်ယူႇ။ ပႃႇထိူၼ်ႇပႅၵ်ႇၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပိုင်ႈဢိင်ယႂ်ႇၼမ်မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႃၵိၼ်ၽၵ်းၶဵဝ်၊ ႁႃၵဵပ်းႁဵပ်းလႄႈၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်တၢင်ႇၸိူဝ်း။ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်းႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ပွမ်ႈၽႂ်တႅပ်းယႃႉပႃႇပႅၵ်ႇ၊ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးလူဝ်ႇၸႂ်ႉဢဝ်ႁဵတ်းပႅၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်းတႄႉလႆႈယူႇၵူၺ်း

ဢမ်ႇပၼ်ယႃႉယႂ်ႇယႃႉလူင်။တင်ႈတႄႇလိူၼ်ၾႅပ်ႊပရူႊဢႃႊရီႊပီၼႆႉမႃးၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးပွမ်ႈမႃးတႅပ်းမႆႉတၢင်းၵႂၢင်ႈပေႃးမီး 5 တိုင်ႇသေမႆႉဢၼ်ၶဝ်တႅပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဢဝ်ႁဵတ်းသုမ်ႉသေၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၶႆႈလႆႈၼၼ်ႉၼႂ်းၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လုၵ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ၶုတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတၢၼ်ႊပွင်းမၼ်းတေမီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသေဢဝ်ၵွင်ဝႆႉပေႃးပဵၼ်လွႆလူင်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈထူမ်သိူဝ်ႇဢိုတ်းတၼ်ပႅတ်ႈႁွင်ႈမႄႈၼမ်ႉဢၼ်လႆလေႃႇလဵင်ႉၼႃး

ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉၶီႈၸင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈသင်ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉတေလုပ်ႇတွင်ႈၶီႈၶူၺ်လိၼ်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉလူင်း ထူမ်ၼႂ်းၼႃးၶဝ်လႄႈယႃႉလုၶဝ်ႈၼႃးပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးပွၵ်.7မိူင်းၵိုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃ;ၼမ်ႉႁူၺ်ႈသိမ်ႇၼႆႉၶဝ်ၶုတ်းၶူၺ်လိၼ်ထူမ်ၽွင်ႈယဝ်ႉ။တၢင်းၶၢင်ႈမၼ်းၶူၺ်လိၼ်ၼမ်ၼႃႇတေယႃႉၼႃးႁဝ်းယဝ်ႉ။ၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းၵိၼ်မႃးသီႇႁႃႈပၢၼ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၸိူဝ်းႁဵတ်းၼႃးၸမ်ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၸွမ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းမိူင်းဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 50၊ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 40၊ဝၢၼ်ႈတီးဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 40၊ၵုင်းၸူင်ဢၼ် မီးလင်ႁိူၼ်း 20၊ဝဵင်းငိုၼ်းဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 70၊လွႆသဵဝ်ႈဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 40၊လွႆပူႇတဝ်ႉဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 80၊ၵုၼ်ပၼ်ႇဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 50 လႄႈဝၢၼ်ႈၵူၺ်ႈဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 30 ၸိူဝ်းၼႆႉၶၢႆႉမႃးယူႇ။ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ပွၵ်ႉ 7 ၽွင်း 1996-1997 ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁႄႉၵင်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ပဵၵ်ႉသမ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇလိုပ်ႈၶၢႆႉ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေတၶဝ်တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈၼႃးဢၼ်မီး ၸမ်ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်လႄႈယူႇၸမ်ပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈၼမ်ႉတေဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉၶူၺ်လိၼ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽေးတေႃႇပႃၼႂ်းၼမ်ႉလႄႈသတ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ပိုင်ႈမႄႈၼမ်ႉတဵင်းလႄႈမႄႈၼမ်ႉ တၢင်ႇသၢႆၸိူဝ်းလႆသူႇၸူ;ၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပိုင်ႈဢိင်မႄႈၼမ်ႉၼႆႉသေႁႃၵိၼ်ပူပႃၼႂ်းမၼ်းမႃးယူႇ။

မႄႈၼမ်ႉတဵင်း ဢၼ်လႆၽၢၼ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸိူဝ်းၵွင်ဝႆႉၼၼ်ႉပႆႇတေႃႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်သေတၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဢွၼ်လွမ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈရူတ်ႉ/ၵႃး 10 လေႃႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတေလတ်းၽၢၼ်ႇဝၢၼ်ႈၶဝ်သေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽုၼ်ႇမုၵ်ႉ-လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်၊သဵၼ်ႈတၢင်းလုၵွႆၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉပႆႇႁူႉ ဝႃႈထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေတေႃႉၵႂႃႇတၢင်းလႂ်၊ၵူၺ်းၵႃႈမီးၶၢဝ်ႇၵၢင်လၢႆဝႃႈတေတေႃႉၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွမ်ၵူဝ်ထိုင်လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တေမီးၽေးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈသၽႃႇဝၸိူဝ်းၼႆႉသေၽူႈၼမ်းတူင်ႇဝူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းပိူဝ်ႈတႃႇၶွၼ်ႈႁႅင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယႂ်ႇလူင်

တေႃႇၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/04/2017 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဢွၼ်တၢင်းတေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉဝၼ်းထိ 10/04/2017 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ်၊ဢဝ်ဢူတ်ႇသေႃႇၸွမ်းပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ၊ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၽုၺ်း၊ဢိူင်ႇဝဵင်းငိုၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းထိ 11/04/2017 မႃးၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ4,000 ပႃးၸဵမ် သင်ၶႃႇ၊ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လုင်း ၸၢႆးလူင်ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း)၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိင်းၸၢႆးၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း။ၸိူဝ်းၶဝ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇၼႂ်းဝဵင်း မိူင်းၵိုင်ဢွၼ်တၢင်းသေဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈႁေႃ ၸဝ်ႈ မိူင်းဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇလွႆသဵဝ်ႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇဢၼ် ယူႇႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။တီႈႁေႃၸဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇတိုဝ်ၶုတ်း၊ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်ၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဝႆၢးပၢင်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇယဝ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပႆၵႂႃႇၸူးဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ပဵၵ်ႉ သမ်ႉၾၢႆႇၽူႈၼမ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႂ်းပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်ၼႆသေတၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁွတ်ႈ ထိုင်တီႈဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸႂ်ႁၢဝ်ႈသေလႆႈယႃႉလုၶူဝ်းၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

05 25 2017 A mass protest by local residents on April 11 2017
ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သင်ၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်

ဝၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သွင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/04/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 5:30 ႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉတူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊပျေႉဢွင်ႇႁိူင်း တင်းႁိူင်းမဵတ်ႉတႃႇ 2 ၵေႃႉၼၢင်းႁၢၼ်ႇလႄႈလုင်းထုၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်းသင်ၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 50 ပႃးၸဵမ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလုင်းၸၢႆးလူင်၊ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ3 ၊ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇလုင်းတေႇဝိင်ႇတီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၵၢင်ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈတေၵိုတ်းယိုတ်း ပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တင်းမူတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ထိုင်ဝၼ်းထိ 13/05/2017 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတေႃႇသင်ၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း။တႅၼ်းတီႈတေဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉၶဝ်သမ်ႉလွမ်ႉႁူဝ်ႉၵင်ႈဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းၽၵ်းတူ/ၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇသေသိုပ်ႇၶုတ်း၊ယႃႉၵဝ်းၼမ်ႉၶီႈၸင်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

05 25 2017 Checkpoints set up by Coal mining companies 2
ၵဵတ်ႉဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်မႃးတင်ႈႁႄႉဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်/ႈဢွၵ်ႇ

လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇၶဝ်ဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇ သၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသိုပ်ႇသၢၼ် ၶတ်းမႃးဢမ်ႇ ထၢတ်ႇဢမ်ႇဝႆၢးတေႃႇၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်တေယႃႉၵဝ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၾိင်ႈတိုၼ်း သၽႃဝၼၼ်ႉၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်း တူၵ်းၸႂ်ဢၢမ်းဢေႃးၸွမ်းလူင်လၢင်တေႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႆႉ။ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉသိုပ်ႇႁိၵ်ႈႁွင်ႉတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်း ယင်ႉပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ယႃႉၶူဝ်းတိုၼ်း သၽႃႇဝၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း/ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇပေႃးမီး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈမီးလွၵ်းပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ၾႅတ်ႊၻိူဝ်ႊ ရိူဝ်ႊ) ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီးသုၼ်ႇလႆႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇပိုင်ႈဢိင် ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                        +66: (0) 62- 941-9600 (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅဝ်း                    +66: (0) 65-026-6104 (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း                +66: (0)93-297-7754 (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

PDF files: Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ