ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ပၢႆတိၺွပ်းၼၢင်းမေးၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 28/8/2023

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ပၢႆတိၺွပ်းၼၢင်းမေးၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/8/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၽူဝ်မေးၼႂ်းႁႆႈၼႃးၶဝ် ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶွင်းဢီႉ ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ယိုဝ်းၽူဝ်မၼ်းတၢႆၵမ်းလဵဝ်သေ မေးမၼ်းၺႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ တိၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇ။

ၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢႃယု 31 လႄႈ ၼၢင်းမေးမၼ်းဢႃယု 28 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသူၼ် ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ် တႃႇၽုၵ်ႇၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇ/ၶႄႇ တီႈသူၼ်ၶဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၶွင်းဢီႉလႄႈဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈတေႃႇ/သႅတ်ႉတေႃႇ။ ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ်ဢၼ်မီးတီႈလွႆၵုင်းၽြႃး/ပယႃးၵူင်း ဢၼ်ၶဝ်ၸင်ႇႁႃမႃးပၵ်း ယူႇၼႂ်းပီ 2022 ၼၼ်ႉလူင်းမႃးၸူးၶဝ် ဢမ်ႇထၢမ်လွင်ႈတၢင်းသင်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ။

ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈႁူၵ်းလုၵ်ႈသေတၢႆထင်တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၶဝ်၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းမေးတႄႉ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈႁူဝ်မႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ တင်းၼၢင်းမေး မၼ်းဢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ၵုင်းၽြႃး။

ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလႄႈၼၢင်းယိင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢၼ်ၶဝ်တိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း 3,500,000 ၵျၢပ်ႈ။ ဝၢႆးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ် ပၼ်ငိုၼ်းဢၼ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/8/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵွၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇတေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် တၢႆလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဢၼ်ၶဝ်တိၺွပ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း။

ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ် ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၸႃႉသေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်း သူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66  94 728 6696      Signal  (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်      +66 98 118 3767                   (မၢၼ်ႈ)

ၸၼ်ဢဝ် Pdf Files >>> Shan Burmese English

 

 

 

 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ