သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်၊ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 8/8/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်၊ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်လူင်းၵႃႈပဵၼ်လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်း -ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်သေႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်း ၶၢင် KIA လႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝူင်ႈ လိုၼ်းသုတ်းထိုင်ၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႊ 2023 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉလုတၢႆယဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႃလွၵ်းလၢႆးႁူမ်ႇတူမ်းပႅတ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ/လၵ်းထၢၼ် တၢင်းၽိတ်းၶဝ် ဢဝ်သိူဝ်ႈၶူဝ်း သိုၵ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသႂ်ႇပၼ်တီႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈတေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ သင်ပၼ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈၶဝ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇ။

ႁႃလၢႆးႁူမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၶဝ် ဢၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/7/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ။

ဝၼ်းထိ 24/7/2023 ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမႂ်ႇသုင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ သေတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမႆႈပဵၼ်ၾႆး။

ဝၼ်းထိ 25/7/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ။ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ပွႆႇလူင်းၼၼ်ႉတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူး ဢၢႆႈလၢဝ်း ဢႃယု 40 တၢႆ၊ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃမေးမၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 241 မွၵ်ႈ 10 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးႁိူၼ်းဢူးဢၢႆႈလၢဝ်း ထူပ်းႁၼ်ပေႃႈမၼ်းၸၢႆးဢၼ်တိုၵ်ႉပႂ်ႉၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉပေႃႈမၼ်းၸၢႆးသေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆဢူးဢၢႆႈလၢဝ်းၵႂႃႇ။ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢူးဢၢႆႈလၢဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆတီႈတပ်ႉၶလယ 241 ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈသင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/7/2023 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ တူးၸႃႇ (ဢႃယု 25) လႄႈ ပရႅၼ်ႊဢွင်ႇ (ဢႃယု 27) လုၵ်ႉတီႈ ၵျွင်းၶရိယၼ်ႊ ဝၢၼ်ႈတီမႃႉ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈသေ ၶီႇလူတ်ႉ/ၵႃး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၺႃးသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 569 (ယူႇပႃႈတႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 17 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵုမ်း ၵမ်) တိမတ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ်။ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉဢၼ်မီးၵႃႈ ၼၼ်ႈ ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းတၢႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ဢူးဢၢႆႈလၢဝ်း၊ တူးၸႃႇ လႄႈ ပရဵင်ႊဢွင်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢႆႇသေဢဝ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဢွၼ်းလၢႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/7/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ တူးၸႃႇ၊ ပရဵၼ်ႊဢွင်ႊလႄႈ ဢူးဢၢႆႈ လၢဝ်း (ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်သေတၢႆ) သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA သေလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထိ 31/7/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီမႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃတူးၸႃႇလႄႈ ပရႅၼ်ႊဢွင်ႊ သေထူပ်းႁၼ်သၢၵ်ႈ တူဝ်တၢႆဢၼ်ၾႆးမႆႈၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ပႃးတင်းသိူဝ်ႈၶူဝ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၶဝ် မၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ဢူးဢၢႆႈလၢဝ်း ၾင်ဝႆႉဢမ်ႇၵႆႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼႂ်းသိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA။

သိူဝ်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/7/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 တပ်ႉၼမ်ႉ ၽၵ်းၵႃ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလွႆၵုင်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈ တၢင်း တင်ႈတႄႇၵၢင်ဝၼ်းထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း။ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 9:45 ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇ လူင်ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၵုင်း လင် ၼိုင်ႈ သေ တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တေႃႇဢေး ဢၢႆႇ ဢႃ ယု 60 တၢႆ၊ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း တေႃႇဢေးဝၼ်း ဢႃယု 40 မၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈဢွၼ်ႇယိင်း လွႆႇပႃႉပႃႉဝိၼ်း ဢႃ ယု 15 ပီ။

ဝၼ်းထိ 29/7/2023 ဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵူတ်ႉၶၢႆ ၶလယ 242 ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈၼွင်ဢိူင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းႁူဝ်ၵႅၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ဢဝ်ပႃးတင်းၵူၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝတ်ႉ/ၵျွင်းမၢၼ်ႈၼွင်သေ ၵႂႃႇႁႅမ်ပႅတ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉ ၼိုင်ႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉၵႂႃႇၸွမ်း ၶဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းဢၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃး။

ပိူင်ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းသွင်တီႈၼႂ်းၶိုၼ်းလဵဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/7/2023 ၼၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 569 ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင် ဢိူင်ႇဢူႇ ယႃႇပုၼ်ႇ ၵွင်းလိၼ်ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သေဝၢင်းတပ်ႉၶဝ်ၼႂ်းသူၼ်ဢွႆႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း။ ဝၢၼ်ႈ သူၼ်လူင်ၼႆႉတင်ႈယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸႄႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။

ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်သေၽႄၵၼ် ပဵၼ်သွင်ၸုမ်း ၸုမ်းသွင်ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ႁိူၼ်း ဢၢႆႈ ၸၢႆး (ၸိုဝ်ႈပွမ်) မေးမၼ်းၸၢႆး ၼၢင်းလၢဝ် (ၸိုဝ်ႈပွမ်)။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈငႃဢၢႆႈၸၢႆးသေ ဢဝ်သေႃး မိုဝ်းထႅပ်းမိုဝ်းမၼ်းပႄလင်ယဝ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၸူးၼၢင်းလၢဝ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုပ်ႈလုပ်ႈၵမ်းၵမ်း ၸွမ်း ၼႃႈဢူၵ်းၼၢင်းလၢဝ်သေၵၼ်ႉၸၼ် မၼ်းၼၢင်း။ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈတင်းႁႆႈႁႆႈႁွင်ႉႁွင်ႉသေ တုၵ်း ယွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်း။ ၵွပ်ႈသဵင်ႁႆႈမၼ်းၸၢႆးႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇလုၵ်ႉ။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉဢၢႆႈၸၢႆး၊ ဢဝ်သေႃးမိုဝ်းမၼ်းဢွၵ်ႇသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ။ ၼၢင်းလၢဝ် ၼႆႉ ဢႃယု 20 ပီတိုၵ်ႉပႃးတွင်ႉလႆႈ 3 လိူၼ်။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်းၸၢႆးမွင်ႇ (ၸိုဝ်ႈပွမ်) လႄႈမေးမၼ်း ၼၢင်းထူၺ်း (ၸိုဝ်ႈပွမ်) ဢၼ်မီးႁိမ်းႁၢင်ဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်။ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸၢႆးမွင်ႇလႄႈလုၵ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈသွင် ၵေႃႉသေ လၢတ်ႈၸၢႆးမွင်ႇဝႃႈ “ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၵေႃႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႂ်းသေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ၊ ပေႃးမႂ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇႁိူၼ်း ႁဝ်းတေဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းမႂ်း” ၼႆ။ ၸၢႆးမွင်ႇၵေႃႈၵႃႈလႆႈဢဝ် လုၵ်ႈမၼ်းသွင်ၵေႃႉသေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၼၢင်းထူၺ်းသေ ၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ တေႃႇၶဝ်ပေႃးယဝ်ႉသေ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ။

ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇၼႄၸဝ်ႈသြႃႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း သေ ၸဝ်ႈသြႃႇၵေႃႈႁွင်ႉဢဝ်ႁူဝ်ၼႃႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမႃးတီႈဝတ်ႉ။ ႁူဝ်ၼႃႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈႁွင်ႉဢဝ်ၼၢင်းထူၺ်းလႄႈၼၢင်းလၢဝ်မႃးသေ ႁႂ်ႈၶဝ်ၸီႉၼႄဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၵေႃႉလႂ်ဢၼ် ၵၼ်ႉၸၼ် ၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉပႃႈၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ် တီႈဝတ်ႉ ၼၼ်ႉၼႃႈတေ ဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လွၵ်ႇငိုတ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးသူပၼ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉဢွၵ်ႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းဝၢၼ်ႈသူ ၵွႆၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆး ၼႂ်းမူႇၸႄႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/7/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ။

ဝၼ်းထိ 2/8/2023 ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 100 ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸႄႈမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်း ပလွင်ႈ TNLA ပႂ်ႉတိုၵ်းယိုဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်တႂ်ႈ ႁိမ်းဢွင်ႈၵႃႉၶၢႆ 105 လၵ်းသေ ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် လႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင်ဢၼ်ပၵ်းတီႈ 105 လၵ်းၼၼ်ႉတႄႇဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 105 လၵ်းသေ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်မွၵ်ႈ 20 လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈၵျွင်းၽြႃး ၶရိယၼ်ႊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/8/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈတီႈလွႆတေးမိူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၶ 7 ၽၢႆၽုၼ်လႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇတီႈလွႆတေးမိူင်း။

တင်ႈတႄႇၵၢင်ဝၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉ 105 ၼၼ်ႉယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸႄႈ လၢၼ်ႉ။ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းႁူၵ်းလင်ၵွႆလႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 9 ၶူပ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸႄႈလၢၼ်ႉတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 40 လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈ တီႈၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းလွႆတေးမိူင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈႁႃယူႇၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။

ဝၢၼ်ႈၸႄႈလၢၼ်ႉၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈမိူင်းလူင်ပၢၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်းလူင်လႄႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၼႂ်းပိုၼ်းတႆး ၸဝ်ႈၼၢင်းဢၼ်လႆႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၸဝ်ႈ ဢႃႇ ၼေႃႇရထႃႇ ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ၼႂ်းပိုၼ်းဝႃႈၵေႃႇတင်ႈႁေႃၶမ်းပူးၵမ်ႇ ၼႂ်းပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11။ ၶူဝ်း ၵိုၵ်း ပိုၼ်းမိူၼ်ၾႃၵမ်ႇပႅင်း ႁိၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းၸိုဝ်ႈ လိုဝ်း လင်ၼႂ်းပိုၼ်းတႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢဝ်းလူင် ၼႂ်းပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 14 ၼၼ်ႉယင်း တိုၵ်ႉ ၵိုတ်း ဝႆႉထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696      Signal  (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်      +66:98118 3767                     (မၢၼ်ႈ)

ၸၼ်ဢဝ် File PDF >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ