သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း တိူဝ်ႉၺႃး ၼၢင်းယိင်းသီႇၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 28/9/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း တိူဝ်ႉၺႃး ၼၢင်းယိင်းသီႇၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA  တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 17/9/2023 ထိုင် ဝၼ်း ထိ 25/9/ 2023 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းသီႇၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆလင် လုၵွႆပႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/9/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ တၢင်းၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢၼ်မီးတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ။

ဝၼ်းထိ 18/9/2023 ဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉ မ) 99 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 40 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ တီႈလွႆၸၢၼ်းသႃႇ လႄႈ ၶူးဝဵင်း သၢႆၼွၵ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းပျီႇတု ၸိတ်ႉ မျဵဝ်ႉမ၊ ၵွင်းၶႃးလႄႈ ပျီႇတုၸိတ်ႉ ပဵင်းသႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်လွႆတေးမိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်း ဢွၵ်ႇဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸေႈလၢၼ်ႉ တီႈဢၼ်သိုၵ်းပလွင်ႈဢဝ်တီႈ ယူႇဝႆႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းပလွင်ႈ ယူႇတီႈၼၼ်ႈသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ လွႆ ၸၢၼ်းသႃႇ တႄႇဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈၵၢင် ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ။ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆလင် လုၵွႆသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃး ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃလူင် ၽၢႆႇၶႂႃမၼ်းၼၢင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပိုင်ႈႁူမ်ႈဝတ်ႉဝႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/9/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးသိုၵ်းပလွင်ႈ ယူႇသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ယူႇတီႈလွႆၸၢၼ်းသႃႇ တႄႇဢဝ်ၵွင်ႈ လူင်ၶဝ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ။ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်လင် လုၵွႆလႄႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇ တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်း ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ၼၢင်းလိၼ်း လႄႈၼၢင်းသွႆႉ တင်းဢွၼ်ႇယိင်း သၢဝ် ဢႃယု 17 ၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉၼၢင်းဢီႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႈ။

ဝၼ်းထိ 20/9/2023 ၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇၵၼ် ယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇ လူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉ/ၵျွင်းၽြႃးသူးတွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈလႄႈဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉ လႄႈတိူဝ်ႉပႃးဝတ်ႉထႅင်ႈ။ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ၼႂ်းမူႇၸေႈ ၸင်ႇမႃးႁပ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉၵႂႃႇယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/9/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇမွၵ်ႈ 10 ၵမ်းသေသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈႁၢၼ်ႇ ဢိူင်ႇမေႃႈတွင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဢေႇသုတ်း 5 လင်လႆႈ လုလႅဝ်ၸွမ်း။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 700 ပၢၵ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၵတ်း၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ လႄႈဝၢၼ်ႈ ဝဵင်း ၼၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၸမ်ႉ၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈ ၼိမ်၊ ဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ ဝတ်ႉၵွင်းတၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိူဝ် မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႊ မႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပိုင်ႈႁူမ်ႈဝတ်ႉဝႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66 947 286 696           Signal  (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်      +66  981 183 767         (မၢၼ်ႈ)

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ