ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈထၢတ်ႈႁူဝ်လိုင်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်

ဝၼ်းထိ 5/3/2020

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈထၢတ်ႈႁူဝ်လိုင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵႃလီႉ-ၵုၼ်ႁဵင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးတီႈၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်းယွၼ်းသူးႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်းလႆလူင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇသေသိုပ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီတီႈထၢတ်ႈႁူဝ်လိုင်း (ႁူဝ်လိင်း) ႁႂ်ႈယူႇၵိုၵ်းပိုၼ်းႁိုင်ယၢဝ်းၶၢဝ်းၵႆ။ ၼႆႉပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းႁၵ်ႉသႃမႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တူၵ်း မႅၼ်ႈၺႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 14 လိူၼ် မၢတ်ႉၶျ် ၵူႈပီ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉတေဢွၼ်ၵၼ်ၶီႇႁိူဝ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇဝႆႈထၢတ်ႈႁူဝ်လိုင်း (ႁူဝ်လိင်း) ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵေႃး ၸႃႇ 666 ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 700 ပီပၢႆသေမီးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ယွၼ်ႉဢူငဝ်းဢၼ်ပိုတ်ႇ/ဢိုတ်းၽၵ်းတူႁင်းၵူၺ်းၼႂ်း ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းလၢႆးၼပ်ႉပီလိူၼ်ဝၼ်းတႆးဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် (လိူၼ်လုမ်ႈ ၾႃႉ/ၵလႃး) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၸိူဝ်းၶဝ် တေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီတီႈထၢတ်ႈႁူဝ်လိုင်းသေယွၼ်းသူးဝႆႈသႃႁႂ်ႈထၢတ်ႈႁူဝ်လိုင်းသိုပ်ႇမီးယူႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ႁိုင်ႁိုင် ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်သေ တေၸႅၵ်ႇပႃးဝႂ်ပိဝ်တီႈၵူၼ်း ၽူႈၸိူဝ်း မႃးႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီဢၼ် လုၵ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး ၵူႈပွတ်းၵူႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ပႃးၸဵမ်ၵုၼ်ဢွၼ်ႇၵုၼ်ဢိတ်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင် ဢၼ်မီးႁဵင်ၵုၼ် ၶိုၼ်းတၢင်ႇ ၸိုဝ်ႈပၼ်ဝဵင်းဝႃႈ “ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်” ၼႆၼၼ်ႉတေၺႃးၼမ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ထူမ်ႈပႅတ်ႈမူတ်း။ထၢတ်ႈ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈႁူဝ်လိုင်းဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃးႁိုင်ၼၢၼ်းလၢႆပၢၵ်ႇပီ ၼၼ်ႉၵေႃႈၸၢင်ႈ ၸူမ်ယူႇ တႂ်ႈၼမ်ႉပႃး။

ၼၢင်းၸဵင်ၶမ်း ၽူႈႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၵႃႈၼႆႈပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူး ပၼ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းလူင်မိူင်းတႆးႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းပေႃးတေလႆလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းဢမ်ႇ ထၢတ်ႇသေသိုပ်ႇၸိုမ်ႉၸုမ်ႉပၼ် တီႈလိၼ်တီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉႁဝ်း ပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ၶွမ်ႊပၼီႊ EGAT မိူင်းထႆးလႄႈၶွမ်ႊပၼီႊၽၢႆသၢမ်ၾႃ (China’s Three Gorges Corporation) ၶႄႇၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းတိုၼ်း။ၽၢႆယႂ်ႇလူင်ႁူၺ်ႇၼႆႉတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 7,000 မေႊၵႃႊဝတ်ႊသေ ၾႆးၵမ်ႈၼမ်တေဢဝ်သူင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၶၢႆပႅတ်ႈၶူဝ်းတိုၼ်းၵႃႈ ၶၼ်ယႂ်ႇမိူၼ်မႄႈၼမ်ႉႁဝ်း”၊ၽွင်းယၢမ်းၾိင်ႈၾႃႉ (ရႃႇသီႇဢုတု) ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇၼႆႉႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁၵ်ႉသႃ သိမ်းပႅင်း ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝႁဝ်းယဝ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယႃႉၵဝ်းၵွႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး          +95 942 837 5113                (ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ              +95 978 175 2576               (ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ)

ၼၢင်းလႃႉယဵၼ်ႇ            +95 925 319 0536                (ၽၢႆႇတႆး)

ၼၢင်းၸဵင်ၶမ်း               +95 944 447 0883                (ၽၢႆႇတႆး)

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                   +95 926 436 2973               (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း             +66 816 036 655                  (ထႆး ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                  +66 947 286 696                  (တႆး ဢင်းၵိတ်း)

PDF files: >>  Shan Burmese Thai English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ