သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်၊ ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 300 တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄပၢႆႈ ၽေးၼႂ်းမိူင်းယႆၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၺႃးၺွပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 09/2017

ဝၼ်းထိ 14/09/2017

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်၊ ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 300 တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄပၢႆႈ ၽေးၼႂ်းမိူင်းယႆၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၺႃးၺွပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 10/09/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ တပ်ႉ(325) ဢၼ် ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ မိူင်းယႆ တင်းၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ (18) ၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်မွၵ်ႈ (57) ၵေႃႉဢွၼ် ၵၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇၾႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။

ၽွင်းလႆႈယိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႅၵ်ႇၸွမ်းလွႆၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ဢၼ်မီး (50)လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ် ၵူၼ်း (300) ၼၼ်ႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁႄသေပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇၸွမ်းၵႃး (ရူတ်ႊ) 3 လမ်း ပႃးတင်းထေႃႈ (ထေႃႇ လႃႇၵျီႇ)။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႇမွၵ်ႈ (100) ပၢႆႈၵႂႃႇယင်ႉဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူၵ်ႇ (ဝၢၼ်ႈတႆး ဢၼ်လင်ႁိူၼ်း မီးမွၵ်ႈ 40 ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ) ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း တႃႇဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ တႃႇ 200 ၵေႃႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းသုမ်ႉသူၼ်ႁႆႈ။ဝၢၼ်ႈလွႆယွႆးၼႆႉ ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းယႆ ယၢၼ်ဝဵင်း မိူင်းယႆမွၵ်ႈ(20) လၵ်းယူႇၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 10/09/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (9) မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉသႂ်ႇ ၸၢႆး သၢင်ႇလႃႉ ၵေႃႉဢၼ်ၵႂႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈတီႈႁႆႈမၼ်းသေပွၵ်ႈမႃး တီႈၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း သေလွၼ်ႈဢဝ်သိူဝ်ႈမၼ်းမတ်ႉပေလင်ယဝ်ႉႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ၼႃႈတၢင်း ၸၢၼ်းလွႆယွႆး။ ၵႂႃႇႁိုင်မွၵ်ႈ 10 ၼႃးထီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈႁွႆးတိၼ်သိုၵ်းတႆးသေၸႂ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းထဵင်သုမ်ႉထဵင်ႁႆႈ လႄႈၵႂႃႇႁၼ်ၺႃးၸၢႆးသၢင်ႇၵျေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလၢၼ်ႇဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉႁႆႈ တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းထဵင်မၼ်းသေၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းဝႃႈ“ၸွင်ႇႁၼ် သိုၵ်းတႆး”ၼႆသေမၼ်းတွပ်ႇဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၼႆ။ယူႇႁိုင်မွၵ်ႈ 5 ၼႃးထီးသမ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တႃ မိုဝ်းထုပ်ႉသႂ်ႇ ၼႃႈတႃၾၢႆႇသၢႆႉ မၼ်းသမ်ႉပေႃးမၢၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ယဝ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈမႂ်းလႅၼ်ႁဝ်းႁႄႈဝႃႈဢမ်ႇမီးသိုၵ်းတႆးၼႆသေယိုဝ်းတွပ်ႇ။ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်း 3-4 ၵမ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းမွၵ်ႈ20 လုၵ်ႈ။ ယူႇယူႇသေယိုဝ်းပဵၼ်ၵမ်း ပဵၼ်ၵမ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆးဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၸၢႆးသၢင်ႇၵျေႃႇ တဵင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်သေ ႁွင်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇႁႆႈၵႂႃႇတၢင်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇပွင်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယူၼ်း။ မိူဝ်ႈၸမ်ထိုင်တၢင်းတူၵ်း ၼမ်ႉယူၼ်းယၢမ်း 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉသမ်ႉၵႂႃႇထူပ်းသႂ်ႇ ၸၢႆးသၢင်ႇၵွၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁေႃႈၵႂၢႆးမိူဝ်းႁိူၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်မၼ်းပႃးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈသေတိမတ်ႉဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ၊ ၵႂၢႆးတႄႉ ပွႆႇ မိူဝ်းႁိူၼ်းႁင်းၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူၵ်ႇၼိုင်ႈၶိုၼ်း။ ၸၢႆးသၢင်ႇလႃႉလႄႈၸၢႆးသၢင်ႇၵွၼ်းတႄႉဢဝ်ၼွၼ်းတၢင်ႇႁိူၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမတ်ႉသင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢႆးသၢင်ႇၵျေႃႇတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉဝႆႉတီႈသိုင်ႇဝူဝ်းႁိူၼ်းလုင်းသူၺ်ႇ ထဝ်ႈႁႆႈ ထဝ်ႈၼႃးဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူၵ်ႇ တင်ႈတႄႇ 7 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈတေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းထိ 11/09/2017။ ၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထိ 11/09/2017 ၼၼ်ႉလုင်းသူၺ်ႇ ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ် ယိုၼ်ယၼ်(ထွၵ်ႈထၢမ်ႇ) ဢဝ်ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉလႄႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆးဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ09/09/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမရ (325) ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈမိူင်းယႆ တင်း ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယႆၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်းသေ ၵႂႃႇၼွၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်းၼိုင်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼႃႈတေဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ။

သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇတိမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ

  1. ၸၢႆးသၢင်ႇလႃႉဢႃယု 29 ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းဢေႃး + ပႃႈၵျႃႇ ယူႇဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ။
  2. ၸၢႆးသၢင်ႇၵျေႃႇဢႃယု 36 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းထုၼ်း + ပႃႈၵူမ်းယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးလၢၼ်ႇဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ။
  3. ၸၢႆးသၢင်ႇၵွၼ်း ဢႃယု 32 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸၼ်ႇတႃႇ + ပႃႈမူၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပႃႇ ၵၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ 11/9/2017 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 147 ၼွင်ၵေႃႈၶၢႆးသိမ်ႇမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉလုၵ်ႉတၢင်း သွင်ၵႄးၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵုင်းမိုတ်ႈ (ဝၢၼ်ႈႁၢမ်း) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေဢဝ်ၵွင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်    +66: (0) 62-941-9600    (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅဝ်း          +66: (0) 94-643-4230    (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

PDF files: Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ