လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၼွင်ၽႃၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၼွင်ၽႃၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးဝၼ်းထိ 23/08/2016

ၶေႃႈမုၼ်းပိုၼ်းပိူင်ႈလင်ၽၢႆၼွင်ၽႃ

ဢွင်ႈတီႈ- ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းၵႄႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈႁူဝ်ပၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

တၢင်းသုင်- 90မဵတ်ႊ

ႁႅင်းၾႆး- 1,200 မီႊၵႃႊဝတ်ႊ (တႃႇ 90% တေသူင်ႇဢွၵ်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇ)

သႅၼ်းဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉ-31.28 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ (တၢင်းယၢဝ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉယိုင်ႈ 110 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ)

ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်းႁူမ်ႈပုၼ်ႈ- Hydrochina Corporation (China – state-owned) ႁႆႊတရူဝ်ႊၶျႆႊၼႃႊၶူဝ်ႊပေႃႊရေႊသျိၼ်ႊ (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်)

International Group of Entrepreneurs (Burma) ၸုမ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း (မၢၼ်ႈ)

လူင်းလႆၢးမိုဝ်းMOU- လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2009 (ၼႂ်းပၢၼ် လီႊၸိၼ်ႊပိၼ်ႊတေပဵၼ်မႃးၸွမ်ၸိုင်ႈၶႄႇ)

လူင်းလၢႆးမိုဝ်း MOA- လိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျ 2014

လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝ(ESIA) တႄႉၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC မိူင်းဢေႃႊသ်တြေးရီႊယႃႊတိုၵ်ႉလူင်းႁဵတ်းသၢင်ႈသေတေယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2016။

လွင်ႈမႆႈၸႂ်ယႂ်ႇလူင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၼွင်ၽႃႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽႆၢၵူႈဢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းဢၼ်လႆလူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသေပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈလူင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။လွင်ႈတေဢဝ်သင်မႃးတတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈဢူတ်ႇၵဵၼ်ၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်မၼ်းဢၼ်လႆလူင်းၼၼ်ႉတိုၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယႂ်ႇလူင်လၢင်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵမ်ႈၼမ်တႄႉတေလၢတ်ႈဝႃႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉမီးတၢင်းပႆၢၸိုင်ႈမိူင်းပုၼ်ႉသေၽႆၢတေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၵၼ်ယူႇ။ပိူင်လူင်မၼ်းၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉမီးယူႇတီႈ”လိုၵ်ႉၵႆ”ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆၵူၼ်းမိူင်းယင်းဢမ်ႇပေႃးႁူႉထိုင်။ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၼႄလွင်ႈမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၼွင်ၽႃၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

  1. သူၼ်းၾႆးပၢင်တိုၵ်း

ၽၢႆၼွင်ၽႃၼႆႉမီးယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ဢွင်ႈတီႈၽၢႆၼႃႈတၢင်းတူၵ်းလႄႈပိုၼ်ႉတီႈၶူင်းၵၢၼ်ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉ၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပျီႇတုၸိတ်ႉမၼ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇပႃးၸဵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း KIA တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉပိူဝ်ႈတႃႇၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လႄႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတိုၼ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/10/2015 ၼၼ်ႉသင်။

ပိုၼ်ႉတီႈသၢင်ႈၽၢႆၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇတေႃႇၸူးပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA ဢၼ်မီးႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၵုမ်းၵမ်သေၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA။ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႃႈလိၼ်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်မႃးၼႆႉတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA လႄႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ၵွပ်ႈဝႃႈပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းဝၵုမ်းၵမ်သေပၼ်ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝတၢမ်ၼႂ်းပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးၼမ်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈၸိသင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းဝ UWSA ၶဝ်ထွၼ်တပ်ႉထွၼ်သိုၵ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမီး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးယူႇ၊ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းဝ UWSA ဢမ်ႇယွမ်းလႄႈယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတင်း သွင်ၾႆၢႇ မီးၵၢၼ်တင်ႈတပ်ႉတေႃႇၵၼ်သေယင်းထိုင်မီးၵၢၼ်တွၵ်ႉတႅၵ်ႉၵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၵျုၼ်ႊ 2015။

သင်ဝႃႈၽၢႆၼွင်ၽႃတႄႇသၢင်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းတေၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽၢႆလႄႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ။လွင်ႈၼႆႉတိုၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်း တေသိုပ်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉလွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇမၢၼ်ႈယူႇတီႈၾၢႆႇလဵဝ်သေတႅပ်းတတ်းပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းဢိၵ်ႇပႃးၽၢႆၼွင်ၽႃပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်းဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းယူႇၵေႃႈယဝ်ႉၼၼ်ႉတိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၶႂၢင်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢၼ်မီးတေႃႇလွင်ႈငမ်း ယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ပိူင်လူင်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၼႆႉၵေႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ယႃႉၵဝ်းၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝၵိၼ်ႁူဝ်တေႃႇၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း(ၸၢဝ်းၶိူဝ်း)ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵွပ်ႈၼၼ်လွင်ႈၶၢႆၼမ်ႉၶူင်းၸူးၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၵွၼ်ႇၼႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽေဢႃႇၼႃႇ ၾႅတ်ႊ ၻိူဝ်ႊရိူဝ်ႊတေတႄႇၼႆႉတိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ပိူဝ်ႉသႂ်ႇၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈမီး ၵၢင်ၸႂ်တႃႇႁပ်ႉ ႁွင်း လွင်ႈ ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း (ၸၢဝ်းၶိူဝ်း)ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈပဵၼ်သၢႆငႆၢဢမ်ႇလီတႃႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈလူဝ်ႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈတိုၼ်းၽိတ်းၾူၼ်ယူႇၵွပ်ႈဝႃႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉၵမ်ႈၼမ်ဢၼ်တေလႆႈတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ၽၢႆႁႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတိုၼ်းတေသူင်ႇဢွၵ်ႇၸူးမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ႁႅင်းၾႆးၾႃႉၽႆၢၼွင်ၽႃ 1,200 မီႊၵႃႊဝတ်ႊၼႆႉတႃႇ 90 % တိုၼ်းတေသူင်ႇဢွၵ်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇသေၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉၵူၺ်းတေလႆႈၺႃးၽွၼ်းႁႆၢႉလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

လွၵ်းတွၼ်ႈၶႄႇၼႂ်းၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸူမ်းတွၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉထုၵ်ႇလႆႈထတ်းသၢင်ႈယူႇ။ပွႆႇႁႂ်ႈၽၢႆသူၼ်းၾႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊ၼႆႉတႄႉတိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၶႄႇၶဝ်ႈၸိမ်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈယႃႉၵဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၶႄႇဝႃႈၶႄႇၵမ်ႉထႅမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶႄႇမိပ်ႇဢီးသိုၵ်းဝ UWSA ႁႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉၽၢႆၼွင်ၽႃပဵၵ်ႉသမ်ႉတေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈထတ်းသၢင်ႈ။မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းဝ UWSA လႄႈၽွင်းတႅၼ်း/တႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတေႃႇသူႈၵၼ်၊ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉယင်းသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇတၢင်ႇၸုမ်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း၊သူၼ်းၾႆးၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

ၽေးၶဵၼ်ၽၢႆတႅၵ်ႇၵွပ်ႈဢိင်ႇသၼ်ႇ(ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ)

ၸႄႈတွၼ်ႈယူႊၼၼ်ႊၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇၼမ်တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။လွင်ႈဢၼ်သၢႆမႄႈၼမ်ႉၶူင်း/ၼုလႆၸွမ်းသဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇမႄႈၼမ်ႉၼုၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းယဝ်ႉဢၼ်လူင် ပွင် ၸိုင်ႈၶႄႇလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်မၼ်းတႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။တၢမ်ၼင်ႇၽူႈလူင်ႉၾၢႆႇ လွင်ႈဢိင်ႇသၼ်ႇၶႄႇၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈၼမ်ႉၼၵ်းၼမ်ႉၼႂ်းဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉဢၼ်ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇၼၼ်ႉၸၢင်ႈပဵၼ်ၼဵၼ်ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢိင်ႇသၼ်ႇ(ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ) ၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးသဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇ။ ၽၢႆၼွင်ၽႃၼႆႉမီးယူႇႁိမ်းၸမ်သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇၼမ်ႉပွင်ႈသေဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းသမ်ႉတေၶႂၢၵ်ႈတေႃႇထိုင်သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇၼမ်ႉတိင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊလႄႈဢေႃႊၵၢတ်ႊၼႆႉၵူၺ်းဢိင်ႇသၼ်ႇတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇသၢမ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းသဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇၼမ်ႉတိင်ၼၼ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇတွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈၽၢႆၼွင်ၽႃတိုၼ်းလႆႈၵူဝ်ၽၢႆတႅၵ်ႇလႄႈလွင်ႈလုသုမ်းသၢႆၸႂ်ဢိၵ်ႇ တင်းၶူဝ်းၶွင်သင်ဝႃႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွႆႇၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်။

ယင်းမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၵုၼ်လူင်ဢၼ်မီးႁႅင်းၾႆး1,400 မီႊၵႃႊဝတ်ႊ၊Chinese Hanenergy ၶွမ်ႊပၼီႊႁႅၼ်ႊဢႅၼ်ႊၼိူဝ်ႊၵျီႊၶႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းသေမီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇၼမ်ႉတိင်။သင်ဝႃႈဢိင်ႇသၼ်ႇႁႂ်ႈၽႆၢၵုၼ်လူင်တႅၵ်ႇၸိုင်ဝဵင်းၵုၼ်လူင်ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸၢၼ်းၽၢႆဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၼၼ်ႉတိုၼ်းတေၵွႆတင်းမူတ်းယွၼ်ႉၵဵၼ်ၼမ်ႉလူင်တေပုင်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

08 23 2016 fault line
ၽႅၼ်ႇတီႈ ဢိင်ႇသၼ်ႇယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ NTf= သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇၼမ်ႉတိင် ဢၼ်ယူႇ ႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆၼွင်ၽႃလႄႈ NPf=သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ

ၽေးၶဵၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈ

ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉၽၢႆၼွင်ၽႃတေယၢဝ်း 110 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊထိုင်သူပ်းပၢၵ်ႇမႄႈၼမ်ႉတိင်။ပေႃးၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ/ၾူၼ်ၼႆၼမ်ႉပေႃးၼွင်းပေႃးထူမ်ႈယူႇယဝ်ႉ၊လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႆႈၼႃး လႆၢႁဵင်ဢေႊ ၵႃႊသေဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလုသုမ်းၸွမ်း။သင်ဝႃႈသၢင်ႈၽၢႆၼွင်ၽႃၸိုင်ၵၢၼ်ၶၢင်ႇၼမ်ႉၸွမ်းၼမ်ႉတိင်ၵေႃႈတေလူတ်းလူင်းထႅင်ႈပွင်ႇဝႃႈတေမီးလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁႅင်းလႄႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၾၼ်းဢိၵ်ႇတင်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းႁူၺ်ႈၼမ်ႉတိင်လုၵွႆ။

လွင်ႈၼမ်ႉၼွင်းတၢင်းၼိူဝ်ၽၢႆၼၼ်ႉတေလူဝ်ႇႁႂ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွႆႇၼမ်ႉလူင်းတၢင်းတႂ်ႈၽၢႆၼမ်လႄႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ESIA ၶွင် SMEC တႃႇၽၢႆၼွင်ၽႃ

မိူဝ်ႈပီ 2015  ၼၼ်ႉ SMEC ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းႁဵတ်း ESIA တႃႇၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းဢၼ်မီးႁႅင်းၾႆး 7000 မီႊၵႃႊဝတ်ႊၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ/ၸၢၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ SMEC ၶဝ်တႃႇလူင်းႁဵတ်း ESIA လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေငိူင်ႉဝႄႈလွတ်ႈလႆႈလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ SMEC ၶဝ်လူင်းႁဵတ်း ESIA တႃႇၽၢႆၼွင်ၽႃ လပ်ႉလပ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ၶဝ်ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယႂ်ႇလူင်မိူၼ်တီႈဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်း တူၼ်ႈတီးပိူဝ်ႈတႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇႁဵတ်း ESIA ဢၼ်မၼ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၼင်ႇ ESIA တီႈမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶဝ်မွၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႇ”ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း” ၼႂ်းဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇၵုၼ်လူင်လႄႈႁူဝ်ပၢင်ႇ သေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းပၢင်ၵုမ်ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႈတိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄတၢင်းမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်ၶဝ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆတီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။တီႈၼႂ်းႁူဝ်ပၢင်ႇတႄႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ်တိုၼ်းလၢတ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၵွပ်ႈဝႃႈၵူဝ်ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈဝႅပ်ႊသႆၢႊဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၽၢႆၼွင်ၽႃ (naopha.com) ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ”ဢွင်ႇမၢၼ်”ထိုင်တီႈၼႆသေလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ”ႁႂ်ႈသၢင်ႈၽၢႆၽႂ်းၽႂ်း” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တေႃႇမႃးမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/08/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း9 ဢိူင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းမွၵ်ႈ 250 ႁူမ်ႈတင်းၽွင်းတႅၼ်း/ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တၢင်ႉယၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/08/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၼ်ႉၽူႈၼမ်းမွၵ်ႈ 60 ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ၵုၼ်လူင်၊တၢင်ႉယၢၼ်း၊လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈသႅၼ်ဝီပႃးၸဵမ်ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သၢမ်ၵေႃႉၸတ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆ ၼွင်ၽႃထႅင်ႈ။

08 23 2016 250 from nine village tracts protested against dams
ၵူၼ်းမိူင်း 250 ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၵဝ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼွင်ၽႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/08/2016
08 23 2016 60 community leaders protested against dams
ၵူၼ်းမိူင်း 60 ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈသႅၼ်ဝီ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ် ၶတ်းၽၢႆၼွင်ၽႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/08/2016

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်       +66 81-6722-031        +95 92 6436 2973

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း +66 81-630-6655

ၸၢႆးႁေႃသႅင်       +66 62- 941-9600

ဢဝ်ၾၢႆႊ PDF ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၼွင်ၽႃ Shan|BurmeseEnglishThai

ဢဝ်ၾႆၢႊ  PDF ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ် ShanBurmeseEnglishThai


[1] Eleven media, “Hydropower essential: govt”  http://www.elevenmyanmar.com/politics/5655

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ