ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလႃးႁူႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉယွၼ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းပဵင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 25/7/2019

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလႃးႁူႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉယွၼ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းပဵင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/7/2019 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႃးႁူႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 579 ပေႃႉထုပ်ႉၽွင်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်းဢိူင်ႇမိူင်းလႅင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဝၼ်းၼၼ်ႉယၢမ်း 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၸႃႇပေႃႉဢႃယု 32 ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉ/ရၢၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေၺႃးသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 579 မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉႁွင်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းၸၢႆးလွင်ႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်၊ထၢင်ႇမၼ်းၸၢႆးသိုဝ်ႉပၼ်သိုၵ်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တႃမိုဝ်းထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆးၸဵတ်းၵမ်းၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်း “မႂ်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ပၼ်သိုၵ်းတႆးႁႃႉ?”

မၼ်းၸၢႆးတွပ်ႇဝႃႈ “ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈၶႃႈသိုဝ်ႉတႃႇၶႃႈၵိၼ်ၵူၺ်း။ၶႃႈတေၵႂႃႇဝၢၵ်ႇမႆႉ(မႆႉပဝ်း)ၼႂ်းထိူၼ်ႇတႃႇႁႃယႃႁၢၵ်ႈမႆႉႁၢၵ်ႈတွၵ်ႇမႃးၶၢႆ” ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းၸၢႆးႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေၶိုၼ်းပွႆႇမၼ်းၸၢႆး။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 579 ၼႆႉပၵ်းတပ်ႉတီႈမိူင်းသၢတ်ႇယူႇပႃႈတႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်းမၢႆ14၊ယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉတီႈၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်းၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်း 30 လင်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆးလႄႈလႃးႁူႇယူႇၸွမ်းၵၼ်။ၸႃႇပေႃႉၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸႃႇႁေႉလႄႈပႃႈၼႃႇႁေႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းပဵင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13-15/7/2019 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 554 ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းတုမ်းၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်သၢႆးဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေၵႂႃႇဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/7/2019 ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၵႂႃႇလၵ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇၽိတ်ႉလႄႈၽၵ်းၵၢတ်ႇတင်းပဵတ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 15,000 ၵျၢပ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ်လုင်းၵျွင်းၽူဝ်းမႃႉလႄႈပႃႈၵျွင်းဝူဝ်းၸိင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်သၢႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/7/2019 ယၢမ်း 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်သၢႆးသေၵႂႃႇလၵ်ႉဢဝ်ပဵတ်းပူႇလၢႆးသႂ်သႅင်လႄႈပႃႈလၢႆးသႂ်လူႇသၢမ်တူဝ်မႅၼ်ႈငိုၼ်း 30,000 ၵျၢပ်ႈ။

ဝၼ်းထိ 15/7/2019 ယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၵႂႃႇလၵ်ႉဢဝ်ၵိၼ်ပဵတ်းလုင်းၵျွင်းၽူဝ်းမႃႉလႄႈပႃႈၵျွင်းဝူဝ်းၸိင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်သၢႆးသၢမ်တူဝ်မႅၼ်ႈငိုၼ်း 24,000 ၵျၢပ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေၵႆႉၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူဝ်းလၵ်ႉဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်      +66: 63-389-5088

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း+66: 97-173-1530

Download PDF Files:

English Burmese Shan

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ