ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸူမ်းၸွမ်းလွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Engie ထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် – တိုၵ်းသူၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇတၢင်ႇဢၼ်ထွၼ်ၸွမ်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး

ဝၼ်းထိ 11/2/2019

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸူမ်းၸွမ်းလွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Engie ထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် – တိုၵ်းသူၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇတၢင်ႇဢၼ်ထွၼ်ၸွမ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းလွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇEngie ၶွင်ၾရင်ႇသဵတ်ႇ ဢၼ်လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်သေ တိုၵ်းသူၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇလွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

ၶၢဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ (Burma Campaign UK) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဢင်းၵိတ်း လႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၶွမ်ႇပၼီႇEngie မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/1/2019 မႃး။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈၵိင်ႇၽႄၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇလႄႇမႄႇယိူဝ်ႇ (Lahmeyer) ၶွင်ၵျိူဝ်ႇမၼီႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ(Burma Campaign UK) ၶဝ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်။ ယွၼ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပုၼ်ႈလူင်းတိုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးလွင်ႈၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸင်ႇသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈပၼ် ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉEngie ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇၽိူၺ်ၼႄ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းဝႃႈယွၼ်ႉသင် ၵူၺ်းၵႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်ဢမ်ႇလီၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်းၵမ်းလႆႈသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ တီႈၾင်ႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇလူင်းသေ ၼႄသၢႆငၢႆဝႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢမ်ႇလႆႈတမ်းၸႂ်ဝႃႈတေမၼ်ႈၵိုမ်းၵႅၼ်ႇၶႅင်ၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဝၢၼ်ႈဢၼ်တေၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈပႅတ်ႈတင်းပိုၵ်း သင်ဝႃႈသၢင်ႈၽၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇပေႉယႂ်ႇလူင်တႃႇႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ”။ “ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇတၢင်ႇဢၼ် ယိူင်ႈၸွမ်းEngie ဢၼ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/12/2018 ဝၢႆးၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တေၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈမိူၼ်- လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ၊ ၵျပၢၼ်ႇ၊ ၵျိူဝ်ႇမၼီႇ၊ သဝိတ်ႉၸိူဝ်ႇလႅၼ်ႇလႄႈ ၼေႃႇဝူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၵိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၽႅၼ်ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆတင်းသီႇဢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈဢၼ်ႁပ်ႉဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်လိူဝ်သေလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇႁပ်ႉလိၵ်ႈၼၼ်ႉ။

ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သီႇပေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၸူမ်းၸွမ်းဢၼ် Engie ၶဝ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼၼ်ႉယူႇ။ “ၽၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်သူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈသႂ်/ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတွပ်ႇထဵင်ၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ပူၼ်ႉမႃး လွင်ႈတေသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၽိူမ်ႉငိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉ မီး 501 ၶႅပ်းသေ သဵင်သၢၼ်ၶတ်းသမ်ႉမီး 28 ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇပေႉသဵင်ၼမ်လႆႈ။ ၽွင်းတိုၵ်ႉဢဝ်လိူင်ႈမၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတွပ်ႇထဵင်ၵၼ်ယူႇၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းၼၢႆႇ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႈ ယင်းပၢႆတူၵ်ႇပႃး ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းယူးရူပ်ႉ  ပိူင်လူင်မၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Lahmeyer ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း Engie/ Tractabel  ဢၼ်ပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆသေႊပဵၼ်ႊ သေႊၼမ်ႉၼွႆႉ ၽၢႆဢၼ်တႅၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2018 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၸွမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉသင်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ မီးၶွမ်ႇပၼီႇ မိူင်းသဝိတ်ႉၸိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ (Switzerland’s Stucky SA) ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ (France’s IPGRB) ၊ ၶႄႇ (China’s Yunnan Machinery Import and Export Co. Ltd.)၊ Zhejiang Orient Engineering; လႄႈ ၵျပၢၼ်ႇ (Japan’s Toshiba) ဢိၵ်ႇတင်းၶွမ်ႇပၼီႇ High Tech Concrete Technology Co Ltd. ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                                           +95 997 -187- 9982

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်                  +95 9-262-108-062

ၼၢင်းၸၢမ်ဢိၼ်း / တႅၼ်းၽွင်း                          +95 9-784-291-299

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                             +66 62- 941-9600

PDF files: >>> Shan Burmese English

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ