ငူၺ်ႇယီႇပလႄး တေတႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 23/11/2021

ငူၺ်ႇယီႇပလႄး တေတႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင် ၼမ်ႉတီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ တႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃး ၶၢဝ်းႁိုင်သေတႃႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢၼ်ပၵ်းတီႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၼၼ်ႉႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတေတႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ။

ငူၺ်ႇယီႇပလႄး တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉၼႆႉမႃးတင်ႈတႄႇ 2004 သေမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ၶုတ်းတီႈၼၼ်ႈထႅင်ႈသွင်တီႈ- 1 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်လႄႈ 2 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း။ ၵၢၼ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႆႈၼႃး သၢႆၼမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵွႆသေ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလႄႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈ သႂ်ယဝ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ 3000 ပၢႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇသေ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 2/1/2021 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေ ၵိုတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႃးၵုၼ်ၼၼ်ႉ သဵင်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021။ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းပၢႆလၢတ်ႈဝႃႈ တေ ဢမ်ႇသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းယႃႉလုထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/2/2021 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉ ၶွမ်ႊပ ၼီႊ ၶဝ်မႃးထူပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေလၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်း ၵၼ်မႃး ၼၼ်ႉတေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းယဝ်ႉလႄႈ တေသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တေႃႇပေႃးမူတ်းသဵင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတူၵ်းလူင်း လၢတ်ႈသင်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ။

ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းၼႃးၵုၼ်

တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး ငူၺ်ႇယီႇပလႄး သိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် တင်းသွင်တီႈ -တီႈၼမ်ႉမႃႉ လႄႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ် တီႈၼႃးၵုၼ် တီႈဢၼ်မီးလိၼ်တႅၵ်ႇၸတ်ႉၼိူဝ်ထၢင်ထၢၼ်ႇ တႂ်ႈ လိၼ်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လိၼ်တေၸၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူင်း။

ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးရူတ်ႉ/ၵႃးတေႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် 100 လမ်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈၼမ်ႉမႃႉ ၵႂႃႇၸူးႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ငူၺ်ႇယီႇပလႄး လႄႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်လိၼ် (ၽိလတ်ႉမြေႇ) ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တင်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ တၢင်ႇဢၼ် ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇၵိုတ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တႄႉဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းယင်ႉ။

 

ဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႃးၵုၼ်

လွင်ႈၶုတ်းယႃႉဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵေႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇတီႈထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼမ်ႉမႃႉ ဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊမၼ်းပဵၼ် မိၼ်းသူၺ်ႇလႂႃႇ ဢၼ်တၢင်တူဝ် ႁူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၸႂ်ႉၼမ်ႉမႃႉ ဢၢပ်ႇၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၼၼ်ႈမႃးၶုၼ်ႇ ဢူၼ် ၵမ်ႇလမ် ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/10/2021 ၼၼ်ႉၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ /ၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈတႄႇၶုတ်းၸၢမ်းတူၺ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၼၼ်ႉ ယူႇၶၢင်ႈၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ သၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ လႆႈဢိူဝ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တႃႇ မႃးတႄႇၶုတ်းတူၺ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/10/2021 ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ၵွၼ်း ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄ တၵ်ႉၵႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်တေတႄႇ ၶုတ်း ၸၢမ်း တူၺ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇႁၢမ်ႈလႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၶဝ်ပေႃးတူၵ်းလူင်းၸွမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼႃးၵုၼ်သဵင်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်တႄႇ ၸုပ်ႇၼမ်ႉၼွင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆးၼၼ်ႉဢွၵ်ႇသေ တေၶုတ်းတီႈၼၼ်ႈထႅင်ႈ။ ထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ထၢင်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းၼမ်ႉမႃႉ တီႈဢၼ်ၶဝ်ၶုတ်းတေႃႇပေႃးယဵၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၼွင်လူင် တင်ႈတႄႇပီ 2005 ထိုင် 2015။ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ် လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၶႂၢၵ်ႈၸူင်ႁူးတႂ်ႈလိၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၶဝ်ႈထူမ်ႈလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇလူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈထူမ်ပၼ်ယူႇသေတႃႉၼွင်ထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉမႃးထူမ်ပၼ်သေပွၵ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၼွင်လူင်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/11/2021 ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄတၵ်ႉၵႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး တေတႄႇၶုတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆ။

ၵုၼ်ႁူဝ်ၼႃးၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉဢွင်ႈတီႈလႅင်ႇၼမ်ႉ တႃႇၼႂ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉမႃႉ သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူလွမ်ႁၵ်ႉသႃ မႅတ်ႇပႅင်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇပႃႇထိူၼ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉ ၼႆႉ သေ ၽႂ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈယႃႉၵဝ်း ႁဵတ်းႁႆႈ တႅပ်းမႆႉ ယႃႉထိူၼ်ႇလူႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈသၢႆၼမ်ႉ ဢၼ် လႆ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉၼႆႉၵေႃႈ လေႃႇလဵင်ႉပၼ် ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၵႃႊသေ ပဵၼ်ဝႆႉ ပိုၼ်ႉ တီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ပိုင်ႈဢိင်ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉမႃးပၢၼ် သိုပ်ႇ ပၢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 2009 ၼၼ်ႉ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၶိုင်ႁႃလၢႆးၶုတ်းထၢၼ်ႇတီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼႆႉသေ ၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်း။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးသၢၼ်ၶတ်းၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2012 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် လၵ်ႉလွမ်ၶုတ်းတီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉသေ ၶုတ်းထၢၼ်ႇထိုင် မွၵ်ႈ 25 လမ်းရူတ်ႉ/ ၵႃး၊ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းလႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈမႃးႁၢမ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵိုတ်း။

ငူၺ်ႇယီႇပလႄး လွမ်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ/ ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉသေ သိုပ်ႇ တိုဝ် ၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်/ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေလုသုမ်း၊ တေ တုမ်ႉ တိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ဢၼ်တေယဵၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈယူင်ႉသၢင်ႈ ၾိင်ႈ တိုၼ်း သၽႃဝ ၸၢင်ႈလုၵွႆငၢႆႈၼၼ်ႉသင်။

ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ထွမ်ႇဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉသေ တေႃႉဢဝ်ၶိူင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈၵူၼ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်းမူတ်းမူတ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်ငူၺ်ႇယီႇပလႄး လူင်းၸွမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်း

မၢႆဝၼ်း 2.1.2021

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵုမ်ႇပၼီႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လမ် ငူၺ်ႇယီႇပလႄး (မေႃႇၼႃးၵုၼ်-ၵုင်းပဝ်း)

တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပီ 2021 ၼီႈ

တေႇပၢတ်ႈ(1)လိူၼ်တေႃႇထိုင်ပၢတ်ႈ(6)လိူၼ်သုတ်း

  • ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

(ၵ) ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႂ်းမိူင်းၼမ်ႉမႃႉ       (1000) သႅၼ်

(ၶ) ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဢိူင်ႇ                            (100) သႅၼ်

2             *ၶေႃႈမၵ်းမၢႆ*

  1. တေႇဢဝ်ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တေသိုပ်ႇၶုတ်းၵႂႃႇလီးငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

2             တီႈဢၼ်တေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႇပၢတ်ႈ(1)လိူၼ် တေႃႇထိုင်ပၢတ်ႈ(6)လိူၼ်သုတ်း ပီ 2021 ပဵၼ်တီႈဢၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼင်လိၼ်သူၼ် တီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ပဵၼ်တီႈ ဢၼ် လႆႈမၵ်းတတ်းၵၼ်ဝႆႉ တီႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

3             တီႈလိၼ်ဢၼ်တႅၵ်ႇ/ၸတ်ႉ/ၵူၼ်ႇ/လူႉၵွႆၼၼ်ႉ ၵုမ်ႇပၼီႇတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မႄးထူဝ်း/ ထူမ်ပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းပၢတ်ႈ (4) လိူၼ်သုတ်း 2021

4             တီႈၼႂ်းၵုၼ်ၵၢင် ဢၼ်လူဝ်ႇထူဝ်း/ထူမ်ပၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈမေးထူမ်ပၼ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းပၢတ်ႈ (4) လိူၼ် ပီ2021 သင်ဝႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် တေလႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈထူဝ်း/ထူမ် သၢင်ႉငိုၼ်း (1ႁဵင်သႅၼ်) လုၵ်ႉတီႈၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်မိူင်းၼမ်ႉမႃႉ တေၸၢင်ႈပိူၼ်ႈမႃး ထူဝ်း/ထူမ်ပၼ်။

5             တီႈၽၢႆဢၼ်ၸတ်ႉလႄႈ ဢၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းပၢတ်ႈ (4)လိူၼ်သုတ်း ပီ 2021 သင်ဝႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆ ငိုၼ်း (1ႁဵင်သႅၼ်)။

6             ၼႃႈတီႈဢၼ်ႁၢမ်ႈသီး ၼႃးလႄႈႁူဝ်ၼမ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈ ၶုတ်း/ၸူင်ဢဝ် သင်ဝႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ/လူႉၵွႆၵႂႃႇၸိုင် တေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်း (1မုၼ်ႇသႅၼ်)။

7             သင်ဝႃႈပၢတ်ႈ(6)လိူၼ် ပီ 2021 သုတ်းၵႂႃႇလႄႈ ၵုမ်ႇပၼီႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်း ၵုမ်ႇပၼီႇ ၶႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၶုတ်းထႅင်ႈၼႆ တေလႆႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈပီ (5 ႁဵင်သႅၼ်)။

8             ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း (1100) သႅၼ်ၼၼ်ႉပၢတ်ႈ 2 လိူၼ်သုတ်းတေမႃးဢၢပ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်း မိူင်းလီငၢမ်း။

လၢႆးမိုဝ်း ၸုမ်းၵုမ်ႇပၼီႇငူၺ်ႇယီႇပလႄး

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆးမိုဝ်း
1. ဢူးယီႇၶျႅၼ်း တၢင်တူဝ်လၢဝ်းပၢၼ်း
2. ၸၢႆးမွင်ႇ မၼ်ႇၼေႇၵျႃႇ
3. လုင်းၵျေႃႇၶၢႆႇ မိူင်းယႆ

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                +66: 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း        +66: 97-173-1530                        (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF Files:

Shan Burmese English

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ