လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈသၢႆလွတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊၶႄႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ သိပ်းၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း သိပ်းသီႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 23/1/2024

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈသၢႆလွတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊၶႄႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ သိပ်းၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း သိပ်းသီႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထိ 19/12/2023 ထိုင်ဝၼ်းထိ 11/1/2024 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 10 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇတိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်းမႄး လႄႈၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းလႄႈမၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတူၵ်းႁိမ်းႁွမ်းသၢႆလွတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၵျႅတ်ႊၶႄႇ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈလုတၢႆလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်း ဢိၵ်ႇတင်းၸွမ်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁႄႉၵင်ႈၵႅတ်ႇၶႄလႆႈသိုၵ်းတဢၢင်း/ပလွင်ႈ TNLA ဢၼ်ၶဝ်ႈယိုတ်းဢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/12/2023 ၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/12/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 324 ယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵေႃႉလႆႈလုတၢႆ လႄႈတိူဝ်ႉၺႃး ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၽြႃးမူႇသလိမ်ႇ လင် 1 တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ 5 လင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/12/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းထႅင်ႈသေ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 19 ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်း၊ ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ 3 ထႅင်ႈလႄႈတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉတၢႆ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/12/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းသိုပ်ႇမူႇဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသၢႆလွတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယိူင်းမၢႆသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/12/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလီႈ ဢၼ်ယူႇ တၢင်းတူၵ်းတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊ ႁၢင်ႇၵႆ 200 မႄႊတိူဝ်ႊ သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လုတၢႆလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးဝတ်ႉ/ၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈလုၵွႆပႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/1/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းမႃးပွႆႇၼိူဝ်မၢၼ်ႈသႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵွႆ 12 လင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/1/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4:30 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼိူဝ်မၢၼ်ႈလီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 13 လင်လုၵွႆ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄဢမ်ႇႁတ်းယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉၼႂ်းၼမ်ႉတူႈလုတၢႆ ၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈၼိုင်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/1/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈၸၢမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 35 ပီ တၢႆယွၼ်ႉ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၽွင်းတိုၵ်ႉပၢႆႈသေႃႉႁူမ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ သေဝၼ်းၼၼ်ႉၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈတီး ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတင်းလုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇမၼ်းဢၼ်ဢႃယုၸင်ႇႁႃလႆႈ 3 ၶူပ်ႇလႄႈ 12 ၶူပ်ႇတၢႆၽွင်းတိုၵ်ႉပၢႆႈမႅပ်းမၢၵ်ႇယူႇၼႂ်းလုၵ်းပၢႆႈမၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉလုၵ်းထၢင်ပၢႆႈမၢၵ်ႇၵူၼ်ႇလူင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၶီႈရူတ်ႊၶိူင်ႈ (သႆႇၵေႇ) သေပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတေၵႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈၽေးတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾင်ဝႆႉႁိမ်းတပ်ႉၶဝ်ၼႂ်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸွမ်းသၢႆတေႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၵျႅတ်ႊၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထိ 19/1/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵျွတ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်း ၸဵင်ႇ ႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ႁိူၼ်းယေး 20 လင်လုၵွႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/12/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်မီး တၢင်းႁွင်ႇၵျွၵ်းမႄးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ 10 လင်။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ/တဢၢင်း (TNLA) ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/12/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 23 ယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ဢၼ်မီးတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတပ်ႉတီႈၶူဝ်သီႇပေႃႉ တၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈယိုဝ်းၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ ဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းဝဵင်း ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 5 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ။ မၢၵ်ႇ လူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈႁိမ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ ဢၼ်ပၼ်တီႈသေႃႉႁူမ်ႈပၢႆႈ ၽေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းမႃးၼွၼ်းၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ တင်ႈတႄႇပၢင်တိုၵ်းၼႂ်း ၵႄႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမႃးၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅပ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမႃးတၢင်းၵႆ 7 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊပၢႆ ၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၵျႅတ်ႊ ၼၼ်ႉ သေၵႂႃႇတူၵ်းၸမ်တေႃႈၵျႅတ်ႊမွၵ်ႈ 700 မႄႊတိူဝ်ႊၵူၺ်း။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၢင် တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင် ၽွင်းၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/1/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼိူဝ်လႄႈ ၵုင်းၸၢင်ႈ လဵၵ်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 6 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ သေ တိူဝ်ႉၺႃးဝတ်ႉ/ၵျွင်းပၢင်ၼိူဝ်လုၵွႆ။ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼိူဝ်ၼႆႉ ယူႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊ ယူႇႁၢင်ႇမွၵ်ႈ 200 မႄႊတိူဝ်ႊ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်း တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းလွၵ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ယႃႇႁႂ်ႈမႃးတိုၵ်းၶဝ် တီႈတပ်ႉၶမယ 503 လႄႈ 504 ဢၼ်မီးႁိမ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉယင်းၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးႁိမ်း တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊ ၼႂ်းသီႇပေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/1/2024 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆးမၼ်း သေၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾင်ဝႆႉ တၢင်းတူၵ်းတၢင်းလူင်ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈတေႈမႃး (ယူႇ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ) တေၵႂႃႇၸူးၶူဝ် တႃႈတေႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်း မီးတၢင်းတူၵ်းတၢင်းႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 300 မႄႊတိူဝ်ႊသေ ယူႇႁိမ်း ၸမ်ပၢင်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉတူႈဢၼ်ၶႄႇယူႇပႃႈလင်ၵမ်ႉၸွႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/1/2024 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူင်ႈၸၢင်ႉ (ဢၼ်မီးတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ) ဢႃယု 63 ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆးသေ ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾင်ဝႆႉႁိမ်းတပ်ႉၶလယ 23 ၶဝ် ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊ မွၵ်ႈ 700 မႄႊတိူဝ်ႊ။

ဝၼ်းထိ 11/1/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈမၢၵ်ႇတီး ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 20 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်း လိူဝ်ႇ-မူႇၸႄႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇတူၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈ တူင်းသေႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉလႆႈလု တၢႆ (ၸၢႆး 1 ယိင်း 1 လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် 4 ၶူပ်ႇ) ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ 5 လင်။ ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈမၢၵ်ႇတီး ၼႆႉယူႇ တၢင်း ဢွၵ်ႇတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊ ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 600 မႄႊတိူဝ်ႊ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၸွမ်းသၢႆ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊ ၼႆႉယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဢၼ်သိုပ်ႇတၢမ်လၢမ်းၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵျႅတ်ႊၼႆႉ သိုပ်ႇပၼ်တၢင်းၵူဝ်ႁႄ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွင်ႈတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢင်ႈတႅၵ်ႇသေယဵၼ်းပဵၼ်ၽေးယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလုသုမ်းလူင်လၢင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၶူဝ်းၶွင်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ/သုမ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ဢဝ်ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်း၊ ၾင်မၢၵ်ႇလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းလၢႆၸႄႈဝဵင်း

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်လုသုမ်း
1 22.12.2023 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပွၵ်ႉ 3 ၼမ်ႉတူႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း ၽွင်းၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈတေ ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈ ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းတီႈ ၸၢႆး 1 (ဢႃ ယုမွၵ်ႈ 40)
2 23.12.2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 324 ယူႇတီႈ တပ်ႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၵႃႈဝႃႈ ၵႃႈပဵၼ် ၸၢႆး 2 (ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 လႄႈ-50) ယိင်း 1 (ဢႃယု 35)လႄႈဢွၼ်ႇ ယိင်း 1 ( ဢႃယု17) ဝတ်ႉ/ၵျွင်း မူႇ လသိမ်ႇ လင် 1 ၵွႆ ႁိူၼ်းယေး 5 လင်လုၵွႆပႃး
3 25.12.2023 ဝၢၼ်ႈၼႃးလဵၼ်း ၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် မွၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး 2 လင်မႆႈပဵၼ်ၽဝ်ႇ
4 25.12.2023 ပွၵ်ႉ 3, ၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ Y12 ပွႆႇမၢၵ်ႇၶၢဝ်း ယၢမ်း မွၵ်ႈ 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 2 men (ဢႃယုမွၵ်ႈ40))
5 25.12.2023 ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈဝဵင်း ယိင်း 1 (ဢႃယု 19)
6 29.12.2023 မၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 ဝၢႆးဝၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင် ယိင်း 1 (ဢႃယု ) ဝတ်ႉ/ၵျွင်း လင် 1
7 29.12.2023 ပွၵ်ႉ 5၊ ပၢင်ႁတ်း၊ ၼမ်ႉတူႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်း ယၢမ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၸၢႆး 2  (ဢႃယုမွၵ်ႈ 30)
8 2.1.2024 ပွၵ်ႉ 3, ၼမ်ႉတူႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းပႆတၢင်းၸမ် တပ်ႉ မၢၼ်ႈ ၶမယ 324 ၸၢႆး 1 (ဢႃယုမွၵ်ႈ 25)
9 4.1.2024 မၢၼ်ႈတီး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ်၊ ၼမ်ႉတူႈ လုၵ်းပႅပ်ႉမၢၵ်ႇ ၵူၼ်ႇ လူင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉ ပၢႆႈ ၽေး သိုၵ်း ယူႇၼႂ်းလုၵ်း ပႅပ်ႉမၢၵ်ႇ ယၢမ်းတဵင်ႈ ၶိုၼ်း ၸၢႆး 1 (ဢႃယုမွၵ်ႈ40) လႄႈဢွၼ်ႇယိင်း 2 (ဢႃယု 3 လႄႈ 12)
10 4.1.2024 မၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈသေႃႉႁူမ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ သေတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈသုင် ၸၢႆး 1

(ဢႃယုမွၵ်ႈ 35)

11 5.1.2024 မၢၼ်ႈသႃႇ၊ ၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈ မိၼ် တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်း ယၢမ်းမွၵ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း သင် ႁိူၼ်း 12 လင် လုၵွႆ
12 10.1.2024 မၢၼ်ႈလီႈ၊ ၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 4:30 မူင်း၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း သင် ႁူင်းႁဵၼ်းလင် 1 လႄႈႁိူၼ်းယေး 13 လုၵွႆ

ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်လုသုမ်း
1 28.12.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ သီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်း 10 လုၵ်ႈသေတူၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းပၢင် သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈ ၽေးဢၼ် မီးၵူၼ်း ယူႇ မွၵ်ႈ 200 သႃလႃးလင် 1 လႄႈတိုၵ်းဝတ်ႉ /ၵျွင်းလုၵွႆ
2 3.1.2024 ၸမ်ဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ သီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆး ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 28)
3 9.1.2024 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၸၢင်ႉ သီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆး ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 63)
4 10.1.2024 ပၢင်ႇၼိူဝ်လႄႈ ၵုၼ်ၸၢင်ႈလဵၵ်း သီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းပၢင်ႇ ၼိူဝ်လုၵွႆ

 

ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ၵျွၵ်းမႄး

ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင်လုသုမ်း
1 19.12.2023 ဝၢၼ်ႈ ႁူးၵျွတ်ႈ ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင် ယိင်း 2 လႄႈၸၢႆး 1 ႁိူၼ်းယေး လုၵွႆ 20 လင်
2 31.12.2023 မိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇယၢမ်း 7 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ 10 လင်
3 11.1.2024 ဝၢၼ်ႈတူင်းသေႇ ၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ် ဢုမ်ႈမၢၵ်ႇတီးသေယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယိင်း 1 (ဢႃယု မွၵ်ႈ 30) လႄႈ ၸၢႆး 1 (ဢႃယုမွၵ်ႈ 30) တင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (ဢႃယုမွၵ်ႈ 4 ၶူပ်ႇ)

ႁိူၼ်းယေး 5 လင် လုၵွႆ

 

တွင်ႈထၢမ်

 

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      66 99 246 5673/  +66 94 728 6696      Signal  (တႆး, ဢင်းၵိတ်း)

 

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                 66 99 289 6080                                          Signal (မၢၼ်ႈ)

Download PDF files >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ