ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈ 400 ပၢႆတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈ 400 ပၢႆတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၼ်းထိ 22/03/2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/03/2017 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသၢပ်ႇထုင်ႉမႄႈၼမ်ႉတူႈ 400 ပၢႆၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇ မႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေတုၵ်းယွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇမႅတ်ႇပႅင်းထိင်းသိမ်း၊ၵႅတ်ႇၵင်ႈမႄႈ ၼမ်ႉၶူဝ်း တိုၼ်းသၽႃဝလႄႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

ဝၼ်းထိ 21/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ်တေႃႇထိုင် 11 မူင်းၸမ်တဵင်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတူႈ20 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊တႃႈတေႈ၊တူၼ်ႈၵႃႈ၊ဝဵင်းၵဝ်ႇ၊ၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇ၊ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ၸၢင်ႈလဵၵ်း၊တူၼ်ႈတီး၊ပဵင်းသၢႆး၊ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး၊ဝၢင်ၵိူဝ်၊ဝၢၼ်ႈၵွင်း-ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊တိုင်းၶႄႈတိုင်းၸၢမ်၊ၵွင်းပဵင်း၊ၼႃးၶၢႆး၊ဝၢၼ်ႈႁၢႆး၊ႁူဝ်မေႃႇ၊ၼႃးၵိဝ်ႇ၊ပၢင်ၼိူဝ်လႄႈၵုင်းယၢင်ဢိၵ်ႇတင်းပႃႇတီႇ ၵၢၼ် မိူင်းတႆး (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈ တႃႈတေႈ ၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇပိူဝ်ႈၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၶႄ မႄႈၼမ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျ။

မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉယၢမ်းလဵဝ်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်တေသၢင်ႈၽၢႆပၢၼ်ႈၼမ်ႉၼိူဝ်မၼ်းၽၢႆမႂ်ႇသီႇၽၢႆ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ယူင်ႉသၢင်ႈပိူင်ပဵၼ်တူဝ်မီးၸႂ်လႄႈ ၸိူဝ်ႉ ၽၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆၸိူဝ်း ပိုင်ႈဢိင်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၽၢႆၼမ်ႉတူႈၼႆႉပဵၵ်ႉသမ်ႉယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃယုင်ႈ ယၢင်ႈ သိုၵ်း သိူဝ်သေတၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆဢၼ်မုင်ႈၼႃႈၽႂ်းၶၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်ၽၢႆ ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇ၊ၵျူဝ်ႇမၢၼ်ႇ၊သဝိတ်ႇၸလႅၼ်ႇလႄႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇႁူမ်ႈလူင်း တိုၼ်းလၢင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ပဵၼ်သၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၸိုင်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင်ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 650 ပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း၊ၸေႇတီႇၵွင်းမူးလႄႈႁႆႈၼႃးတီႈလိၼ် ဢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုင်ႈဢိင်ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉလႆလတ်းယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇ (ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ) ၵျွၵ်ႉၵျႅၼ်ႉဢၼ်သၼ်ႇၶွၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းသုတ်းမိူဝ်ႈပီ 1912 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သဵၼ်ႈသၢႆဢၼ်ပဵၼ်ၵႅၼ်ၵၢင်မၼ်းသမ်ႉ လတ်းတႂ်ႈ ၼွင်ၶဵဝ်ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတီႈဢၼ်မိူင်းၼေႃႇဝူၺ်းၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တေ သၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 700 မေႇၵဝတ်ႊၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ဢၼ်တေၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈလႄႈပဵၼ်ပႃး ၽူႈႁူမ်ႈၸတ်းပၢင် ယွၼ်းသူး ပၼ်မႄႈၼမ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇလႆႈထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃး။လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇၶပ်းၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ် ၶတ်းၼႆႉသင်” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ယွၼ်းသူး ပၼ်မႄႈ ၼမ်ႉတူႈႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈတေယူႇၶၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းသေႁူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေး ၶဵၼ်ဢၼ်တေမႃးယႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းတေၸုၵ်းမၼ်ႈၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း၊တေႁဵတ်း သၢင်ႈၸွမ်းသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေႁူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                              +95 (0)9-718-799-82

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                             +95 (0)9-262-108-062

PDF files: Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ