ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ UNIENGERGY ဢၼ်ႁႃလၢႆးသူၼ်းႁူၺ်းသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ UNIENGERGY ဢၼ်ႁႃလၢႆးသူၼ်းႁူၺ်းသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းထိ 10/10/2019

မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်မႆႉႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇUNIENGERGY ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၵိုတ်းလွင်ႈတေမႃးသူၼ်းႁူၺ်းတႃႇၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းယူႇၵေႃႈပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်လူင်းလဵပ်ႈႁဵတ်းထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် သၢင်ႈ ၽၢႆတႃႇႁႅင်းၾႆး 25 မီႇၵႃႇဝတ်ႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမၼႆသေ ၶွမ်ႇပၼီႇ UNIENGERGY ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် MOU ၼႂ်းၵႄႈၶွမ်ႇပၼီႇလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/8/2019 ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/10/2019 ၼၼ်ႉဢူးမျိၼ်ႉၸေႃႇၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇမႃးႁူပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈသေလၢတ်ႈၼႄဝႆႉဝႃႈပေႃးဝၼ်းထိ 10/10/2019 ၼႆႉၸုမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်တေလူင်းမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွင်ႈတေသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ။လိူဝ် ၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၶဝ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၶႂ်ႈႁူပ်ႉႁူပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

ၸၢႆးပီးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမလၢတ်ႈဝႃႈ “ယႃႇပေမႃးထူပ်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ႁဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ႁဝ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈထူပ်းသူလႄႈဢမ်ႇၶႂ်ႈဢုပ်ႇလွင်ႈၼႆႉၸွမ်းသူ။ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈသူသၢင်ႈၽၢႆ။ႁဝ်းၶႂ်ႈယူႇၵတ်း ၵတ်း ယဵၼ်ယဵၼ်ႁင်းႁဝ်းၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇပီႈ 2017 မႃးၶွပ်ႇပၼီႇလႆႈႁႃတၢင်းၶဝ်ႈႁႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတီႈၼမ်ႉမလႄႈၼမ်ႉပွင်ႈမႃးၶွႆႈၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉမႃးလၢႆလၢႆၵမ်း။

ၼႂ်းၸဝ်ႉပီၼႆႉမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၽေႇၽေႃႇဝႃႇရီႇၼၼ်ႉၵေႃႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇဢူးမျိၼ်ႉၸေႃႇႁႃတၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသၢႆးလႅင်ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သၢၼ် ၶတ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသေလၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း၊ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၽၢႆမႃးသၢင်ႈၼိူဝ် မႄႈ ၼမ်ႉႁဝ်းၵွပ်ႈဝႃႈဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ႁဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမၼႆႉမီးၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝမိူၼ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်တီႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်တေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉသေပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼၼ်ႉႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵင်ပၢႆလႆႈပိုတ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၼၼ်ႉမၢင်ၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈတၢႆဢဝ်ႁၢႆ လၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးဝီး                              +95 (0) 97 306 429

ၸၢႆးသႃႇလူႇ                       +95 (0) 94 272 51315

ၸၢႆးတဵင်းမျိၼ်ႉ                  +95 (0) 94 231 660 69

PDF files:>>>  Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ