သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်လႄႈၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉတၢႆ၊ ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၼႂ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 9/5/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်လႄႈၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉတၢႆ၊ ႁိူၼ်းယေးလုၵွႆၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၼႂ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

တင်ႈတႄႇမီးပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ (MDY-PDF) ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပၢင်ႇဢူႈလူင်-မိူင်းၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်သေ ယိုဝ်းလူင်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇ သဝ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉလုတၢႆ ပႃးတင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉတၢႆၸွမ်း၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ လုၵွႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း။ ၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈပႃး ၸွမ်း လုၵ်ႈမေးမၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈႁႃႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်။

ပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 5/4/2023 ၽွင်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်မႃးၸွမ်းတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်သေ ႁူပ်ႉ ၺႃး ၸုမ်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇပူဝ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမျႃႉဢေး ဢႃယု 14 လႄႈ ဢွၼ်ႇ ၸၢႆးၸၢႆးဝႃႇဝႃႇ ဝိၼ်း ဢႃယု 11 တၢႆထင်တီႈ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ဢဝ်တီႈယူႇတီႈဢွင်ႈၶုတ်းမိူင် ရတၼႃႇ တိင်ႇၵျီႇ ၼၼ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၺွင်ႇမွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွႆႈဢၼ်မီး ၼႂ်း သူၼ် ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၶၢႆတၢင်းၶၢႆ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းသေ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း ပႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/4/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်းမ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶူဝ် (ႁွင်ႇ)၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉ တိမတ်ႉ ဢဝ်ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ ဢိၼ်းမလႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်း ၵႂႃႇ ၸွမ်းၶဝ်ယဝ်ႉၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်း PDF။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/4/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 ၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမႃးတၢင်း ဢွင်ႈ ၶုတ်းမိူင် ရတၼႃႇ တိင်ႇၵျီႇသေ ၶဝ်ႈတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇပူဝ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးလုင်းၸၼ်ႇတိမႃႇ ဢႃ ယု 70 ၵေႃႉၼိုင်ႈလုတၢႆထင်တီႈ။

ဝၼ်းထိ 13/4/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း။ ထိုင်မိူဝ်ႈ လဵဝ် ယင်း ပႆႇမီးၽႂ်လႂ်ႁူႉဝႃႈ ၵႂႃႇမီးၵႃႈလႂ်။

ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်သိုပ်ႇလၢမ်းၸွမ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇပူဝ်ႇ၊ ၵုင်းၵျီး၊ လႄႈ ႁူဝ်ၶူဝ် ႁူမ်ႈပႃးတင်း လၢႆလၢႆ ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ ၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းထိ 6-20/4/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းလူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ 30 ပွၵ်ႈပၢႆ၊ ႁိူၼ်းယေး 9 လင်လုၵွႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီးလႄႈ လုၵွႆ 20 လင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ယဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶဝ်ႈၶႄႇ ဢၼ်ၵဵပ်းဝႆႉတႃႇၶၢႆမွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 20 လၢၼ်ႉၵျၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၾႆး မႆႈၸွမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/4/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇလၵ်းၵႂၢႆး (ၵလႃးၵွႆး) သေတိူဝ်ႉၺႃးဢူးၶျိတ်ႉသူၺ်ႇ ဢႃယု 52 တၢႆၸွမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/4/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းပွတ်းၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶၢႆး ဢိူင်ႇ ၵူင်းၵျီး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၾင် လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ဢွႆႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း။

ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်တၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးတင်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇပူဝ်ႇလႄႈ ႁူဝ်ၶၢႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ တၢၼ်ႇပူဝ်ႇ၊ ၵုင်းၵျီး၊ မၢၼ်ႈၽုၺ်း (ပၢၼ်ႉပူၺ်း)လႄႈ ၶိူဝ်းၼိမ်း (တူဝ်းပိၼ်ႇ) မွၵ်ႈ 4,000 လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈ ယူႇ ၸွမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်းမေးလႄႈ ပၢင်ႇဢူးလူင်၊ ၵမ်ႈၼမ်ၵႂႃႇ ယူႇၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း။ မၢင်ၸိူဝ်း ၵေႃႈ ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသွၼ်ႉႁူမ်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းၼွင်ၶဵဝ်
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသွၼ်ႉႁူမ်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းမႃး ႁူမ်ႈပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 147 ပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်း ဢွၵ်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 253၊ ၶလယ 258 ဢၼ်ယူႇပႃႈတီႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 101 ပႃႈတႂ်ႈတိူင်း သိုၵ်းပွတ်းၵၢင် ၵုမ်းၵမ်။

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်               +66: 94-728-6696    (Signal)        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်          +66 62 569 5220                            (မၢၼ်ႈ)

Download PDF files:Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ