ပဵၵ်ႉသမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမီးၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလႆၢ ၼၢင်းယိင်းယူႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလႆၢးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း

ဝၼ်းထိ 25/11/2015

ပဵၵ်ႉသမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမီးၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလႆၢ ၼၢင်းယိင်းယူႇ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸုၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ပႅတ်ႇလိူင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇ တင်ႈတႄႇလိူၼ် ဢေႊ ပရိူဝ်ႊ 2015 မႃး၊ တင်းမူတ်းပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယိုဝ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉပိုတ်ႇၼႄ ႁၢင်ႈ ၾၢင်လွင်ႈႁုၵ်ႉႁႆၢႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်လွတ်ႈႁၢမ်းတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း (ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပၼ်တၢမ်ႇၶဝ်)လႄႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်းသေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်း ယိုဝ်းၵေႃႈယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

လွင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇတႄႉၸင်ႇႁႃၵိူတ်ႇ/ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထိ 05/11/2015 ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ/ၵေးသီး။ မီးၼၢင်းယိင်းဢႃယု 32 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ် ပဵၼ်ၽုင် ၽွင်းၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈထုၵ်ႇမတ်ႉဝႆႉတႂ်ႈထဵင်ၼႃး (သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်း ၼိူဝ်ထဵင် ၼႃး)။ လွင်ႈၼႆႉၵိူတ်ႇ/ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈၽွင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈသွင်ၾၢႆႇ(တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ)ယဝ်ႉသေတႃႉ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း 20 တပ်ႉၵွင်၊ ပႃးတင်းၶိူင်ႈ ၵွင်ႈလူင်လႄႈၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁုပ်ႈယိုတ်းၵုမ်းၵမ်ၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 10,000 ပၢႆလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယႄး သေပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိူဝ်။

ၼႂ်းလိူင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၸဵတ်းလိူင်ႈတၢမ်ၼင်ႇဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၶေႃႈမုၼ်းမႃး ပဵၼ်ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼွၵ်ႈဝဵင်း (ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်း) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇ ပဵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉ သေၽိုတ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ဝႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈ ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်ႈတႄႇလိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊ ပိူဝ်ႊ 2011 ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈလၢႆး။

ၼႂ်းလိူင်ႈဢၼ်လႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်မႃးၼႆႉ ယင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸီႉၼႄလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၶဝ် မၼ်ႈ ၸႂ် လွင်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ဝႃႈသင်ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ မၢင်လိူင်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ် ပဵၼ်ၽုင်လႄႈ မၢင်လိူင်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ(ဢၼ်မီးၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း)သေ တႃႇလိူင်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉၶႃႈတၢႆ ပဵၼ်ၼႂ်းႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသွင်လိူင်ႈၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်သႂ်ႇၸႂ်ၶဝ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတူတ်ႈ(တၢမ်ႇ)တၢင်းၽိတ်း ၶဝ်တႄႉဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ႁူႉၸွမ်းဝႃႈပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈ လုမ်းတြႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း။ ၼႂ်းမၢင်လိူင်ႈၵေႃႈသိုၵ်းၶဝ် ဢဝ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ်ႁႂ်ႈလိူင်ႈလၢဝ်းမၼ်းတဵတ်ႇယဵၼ်ႁၢႆလၢႆ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉလိူင်ႈလၢဝ်း ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈဢၼ်ၽူႈႁဵတ်းၽိတ်း လွတ်ႈႁၢမ်းတၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈမေႃသွၼ်ၶၢင်သွင်ၵေႃႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢိုတ်းႁပ်းပႅတ်ႈလိူင်ႈလၢဝ်းသေ သိုပ်ႇႁူမ်ႇ ငမ်းၵႅတ်ႇၶႄဝႆႉပၼ် ၽူႈႁဵတ်းၽိတ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၶႃႈတၢႆ ၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႂ်းလိူင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵွႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ(ယႄး) ၶဝ်တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်း(ၸႅတ်ႈထၢမ်)ၵူၺ်း ၶဝ်ယင်းပၢႆ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸိူဝ်းတေဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းၶဝ်သေ တၢင်ႇထိုင်လုမ်းတြႃးပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။

ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁႂ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉသုတ်းဝႆၢးၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတၵ်းလႆႈတႄႇၵႄႈၶႆ တီႈၶူင်းသၢင်ႈဢၼ်တႄႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵိူတ်ႇ/ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈလၵ်းၼမ်း (ပေႃႊ လသီႊ) ၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ တင်း လွင်ႈသေႇယူင်းပူင်းၸႃႉ လွင်ႈပႅင်းၸင်းတေႃႇ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇယိပ်းၵမ်ဢမ်းၼၢတ်ႈ(ဢႃႇၼႃႇ)ဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း (လၵ်းမိူင်း)သေ ဢမ်ႇပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2014 ၼၼ်ႉၵေႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႆႈလူင်းလႆၢးမိုဝ်းၼႂ်းၽိုၼ် ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလႆၢၼၢင်းယိင်းသုတ်းဝႆၢးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း/လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း ပဵၼ်ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်(ပဵၼ်ပိူင်လူင် ယူႇတၢင်းလင်) ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပေႃးၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈ လၢဝ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႆႈငၢႆႈငႅမ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈတူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယင်း တိုၵ်ႉယဵၼ်သီႇသီႇယူႇ ပႃးတင်းမိူင်းဢင်းၵိတ်းယဝ်ႉ၊ လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်သၢႆငၢႆပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇမီးလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလႆၢထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်တူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁႂ်ႈ “ႁဵတ်းၸွမ်း တၢင်းလၢတ်ႈ” ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယုင်ႈ ယၢင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉတၵ်းလႆႈတႄႇသႄႉသွမ်းလွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ တၵ်းလႆႈႁႃလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၼေႇပျီႇတေႃႇထႅင်ႈၼႂ်းငိူၼ်ႈၶႆပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်း ယိုတ်း လွင်ႈၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်းလႄႈလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ (လိူၼ်ဢႄႊပရိူဝ်ႊ ထိုင် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2015)

ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ဢႃယု/သႅၼ်း ပၢၼ် ၼၢင်း ယိင်း ဢွင်ႈတီႈ (ၸႄႈဝဵင်း) ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ် ႁူဝ်ယွႆႈ လွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် လွင်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈ ထိုင်လုမ်း တြႃး
1 17/04/2015 ၶိုင်ဢၢင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် 14 လွႆလႅမ် (မွၵ်ႈၸၼ်ႉ ႁူဝ်ႁၢၼ် ႁူဝ်သိုၵ်း) ၸိုဝ်ႈ သြႃႇမိၼ်ႉ တဵင်း ၽူႈၵၼ်ႉၸၼ် ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ၼႂ်း ႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃႈမၼ်ႈ မၼ်းၼၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းႁိမ်း ႁွမ်း လႆႈငိၼ်း သဵင်မၼ်း ႁွင်ႉသေ တၼ်းၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ဝၼ်းထိ 22/04/2015 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း သူၼ် လႄႈ ပေႃႈ မႄႈ လုၵ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈတၢင်ႇႁႂ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈတီႈလွႆလႅမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုမ်း ၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းလွႆ လႅမ် ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ လိူင်ႈလၢဝ်း။
2 21/05/2015 ၵၼ်ႉၸၼ် ပဵၼ်ၽုင် 22 မိူင်းပဵင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ 333 ၵၼ်ႉၸၼ်ၽွင်း ဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်း သွၵ်ႈ ထိူၼ်ႇ သေ ထဝ်ႇႁွၼ်ႈၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၽူႈလႂ် ၽႂ်လႂ် ႁတ်း ဢဝ်လိူင်ႈ ၵႂႃႇ တၢင်ႇ လၢတ်ႈ
3 06/06/2015 ၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈတၢႆ ဢဝ်ပႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ 28 ႁူဝ်ပူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 249 တပ်ႉထႅဝ် ၵုင်းတိုင်း ၽႃလၢႆး ဢၼ်လႅၼ်ႁူဝ်ႉ တိတ်းၸပ်း ဝတ်ႉၵုင်း တိုင်း လိူင်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ တီႈႁွမ်း ႁွမ်းတပ်ႉ မၢၼ်ႈ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တင်း တပ်ႉ မၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 60 မဵတ်ႊၵူၺ်း။ ပဵၼ်ၽွင်း မၼ်း ၼၢင်း ဢဝ်ၶူဝ်း လူႇ မိူဝ်းလူႇ တၢၼ်း တီႈဝတ်ႉ သေၶိုၼ်း ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်း။ မီးလၵ်း ထၢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်း ၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼႆႉ လႅပ်ႈဢမ်ႇ ၵႃး ၵေႃႉလဵဝ် (လႅပ်ႈ မီးလၢႆၵေႃႉ) မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉ မၼ်းႁဵတ်း ၽိတ်း။ ၵူၺ်းဝႆၢး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်ၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ယဝ်ႉ၊ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်း ဢၼ်ယႂ်ႇ လိူဝ်မႃးတိ ၺွပ်း သိုၵ်းၵေႃႉဢၼ် ႁဵတ်း ၽိတ်းသေပၼ် တၢမ်ႇ ပေႃႉ ထုပ်ႉတေႃႇ ၼႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈလၢႆပီၼႆ ဢမ်ႇ လႆႈႁပ်ႉႁူႉ။ တိူင်း သိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈ တီး) မႃးပၼ်လႄႈၶဝ်ႈၶွင် တီႈၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်း ၼၢင်း ငိုၼ်း 5.3 လၢၼ်ႉ (5 လၢၼ်ႉ 3 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ) *
4 06/07/2015 ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ် 20 လၢႆးၶႃႈ ၸဵင်ႇမိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈ ၵွၼ်းတပ်ႉ ၶမယ 512 ၽူႈဢၢင်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ် ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ မၼ်း ၼၢင်း ပႃႈ ၼႃႈပေႃႈ မႄႈ မၼ်းၼၢင်းသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်း တႃႇႁူမ်ႈ ၵႃႇမ။ မႄႈမၼ်း ၼၢင်းပဵၼ် လူမ်း သေ ၸင်ႇပွႆႇ။ မွၵ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈမႃး ယိုဝ်းႁိမ်းႁိူၼ်း ၶဝ်မႄႈလုၵ်ႈထႅင်ႈ။ မႄႈမၼ်းၼၢင်း တႄႉ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇ ယူတ်း ယႃတီႈ ႁူင်းယႃ ၽူႈၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈ ၶိုင်ပၼ်တီႈ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်းၼၢင်းသေ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ယႃႇဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇ လၢတ်ႈၵႃႈလႂ်
5 08/08/2015 ၶိုင်ၵၼ်ႉ ၸၼ် ဢွၼ်ႇ ယိင်း ဢႃယု 15 ၶူဝ်လမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ တပ်ႉ ၶလယ 149။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးယွၼ်း တီႈသွင်ႇၾႆး ၶဝ် 4 ၵေႃႉၶိုင်ဢၢင်ႈ ၵၼ်ႉ ၸၼ် မၼ်းၼၢင်း ၽွင်း လုၵ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈ ၽၵ်းၵၢင်ၼႂ် ပေႃႈ မႄႈလႄႈၵူၼ်း ၶၢင်ႈ ႁိူၼ်း ငိၼ်း သဵင်ႁွင်ႉ သေမႃး ၸွႆႈ တၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ပေႃႈမႄႈ လႄႈပီႈ ၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢမ်ႇႁတ်း ဢဝ်လိူင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ လႂ်
6 24/08/2015 ၵၼ်ႉၸၼ် 32 တႃႈၶီႈ လဵၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉ 18 ၽူႈၵၼ်ႉၸၼ် ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉဢၼ်ယူႇၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ။ ၵၼ်ႉ ၸၼ် မၼ်းၼၢင်း တီႈသူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပူႇၵၢင်ႉ/ၵႄႇၸွႆႈၽူဝ် မၼ်းၼၢင်းဢဝ်လိူင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈတပ်ႉ မၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝႆၢးမၼ်းၼၢင်းၸီႉၼႄ လႆႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းၵေႃႉ လႂ်ယဝ်ႉ ၽူႈၵွၼ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈတပ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢဝ်မိုဝ်းပၢပ်း ၵႅမ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်း လႄႈ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉ ပႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသူင်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇ တီႈတပ်ႉမၼ်း မိူင်း ၽျၢၵ်ႈသေ ပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ၶဝ်ပၼ်တၢမ်ႇသင် မၼ်းထႅင်ႈ။ ၽူႈၵွၼ်း တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၶမ်း ဢဝ်ငိုၼ်းမႃးၸွႆႈ (ၵႃႈသေႁၢႆ)တီႈ မၼ်း ၼၢင်း 5,000 ဝၢတ်ႇ။
7 03/11/2015 ၵၼ်ႉၸၼ်ပဵၼ် ၽုင် 45 မိူင်းပၼ်ႇ ႁူဝ်ႁၢၼ်/ ႁူဝ် သိုၵ်း မိၼ်းၸူဝ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်း ၵူဝ်ႇၸႃႇၼေႇ တပ်ႉ 996 သွင်မၢၼ်ႈသွင် ၵေႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ် မၼ်းၼၢင်းၼႂ်း ႁိူၼ်း၊ ၽွင်းၽူဝ် မၼ်း ၼၢင်း မႃး ၸွႆႈၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶွၼ်ႉ ပေႃႉ ႁူဝ်မၼ်း ၸၢႆး လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈမိၼ်ႇႁူ ၶွၼ် ၶႂႃမၼ်းၸႆၢးသိၵ်ႇ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈလႄႈသွင်ၶႃ ပူႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးတပ်ႉ ၶဝ်သေဢဝ်ငိုၼ်း မၢၼ်ႈ 500,000 ၵျၢပ်ႈ  လႄႈမူသွင်တူဝ်သၢႆႈ တႅၼ်းပၼ်။ ၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉယင်းပၢႆ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈဝႃႈ တေ ပၼ် တၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်း သိုၵ်းၵေႃႉ ႁဵတ်းၽိတ်း သေဢဝ် သႂ်ႇၶွၵ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈယင်းပႆႇ ႁပ်ႉႁူႉထိုင်လွင်ႈပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇထိုင်ၵႃႈ လႂ်ၵႃႈလီႇယဝ်ႉ။
8 05/11/2015 ၵၼ်ႉၸၼ်ပဵၼ် ၽုင် 32 ၵႄႇသီႇ/ ၵေးသီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ မၼ်းၼၢင်းလႄႈ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်တူဝ် ဝႆႉတီႈ ထဵင်ၼႃး ၶဝ်။ ၵေႃႉ ပဵၼ် ၽူဝ်လႆႈ ထုၵ်ႇ မတ်ႉ ဝႆႉၼိူဝ် ထဵင်။ မၼ်းၼၢင်း သမ်ႉ လႆႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်တႂ်ႈ ထဵင်။ မႅၼ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင် သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၽွင်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းသေ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈမီးၽႂ်ၸွႆႈ တိတ်း တၢမ်းဢဝ် လိူင်ႈပၼ်

*မၢႆတွင်းသင်ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လႄႈၶႃႈတႆၢတီႈႁူဝ်ပူင်းၸိုင် ၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တၢမ်တီႈၼႆႈၶႃႈ http://shanhumanrights.org/shan/index.php/news-updates/185-2015-07-20-11-12-30

 

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝၼ်းထိ 26/08/2015

လိူင်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇ/ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈတီႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူး ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမၢၵ်ႈ 25 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ၼႃႈတၢင်း ဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ် ႄမႈၼမ်ႉၶွင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/11/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5:00 ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼၢင်းဝၼ်း (ၸိုဝ်ႈပွမ်) ဢႃယု 32 ၸၢဝ်းၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူး ၵႂႃႇၸႂ်းၼႃးၵေႃႉလဵဝ် ၽွင်းၽူဝ်မၼ်း ၼၢင်းဢဝ် ၸၢၵ်ႈၶိူင်ႈ တတ်းယႃႈၵႂႃႇသူင်ႇၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဝိၼ်းၼႆၢႇ ယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ်တီႈ သၢမ်ပူး ဢွၵ်ႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ လႄႈထူပ်းႁၼ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႉလဵဝ်သေ ဢဝ်မိတ်ႈငႃမၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉ ၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်း။

ဝႆၢးၼၼ်ႉ ၼၢင်းဝၼ်းၵေႃႈတင်းလႅၼ်ႈတင်းႁႆႈသေ မိူဝ်းၸူးဝၢၼ်ႈမၼ်းၼၢင်းလႄႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေဢၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းၶႆႈလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်း မၼ်းၸူးၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃသွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇၵေႃႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၸူးပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်သေ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူးႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ပၵ်းတီႈတပ်ႉသၢမ်ပူးၼၼ်ႉသေ ၽူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈႁွင်ႉမၼ်းၼၢင်းႁႂ်ႈမႃးၸူးတီႈတပ်ႉၶဝ်သေ ၸီႉၼႄ ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉ ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵေႃႉလႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းဝၼ်းၵေႃႈၵႂႃႇၸွမ်းၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸီႉၼႄၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်း ၼၼ်ႉပဵၼ်ဝိၼ်းၼႆၢႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မိုဝ်းပၢပ်းပၼ်ၵႅမ်ႈဝိၼ်း ၼႆၢႇသေ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉမၼ်းပႃႈၼႃႈမၼ်းၼၢင်းလႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈဝိၼ်းၼႆၢႇၼႆႉ တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ဝႆၢး ဝၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႂ်ၼိုင်ႈ ဝိၼ်းၼႆၢႇလႆႈထုၵ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇၸူးတီႈတပ်ႉၵဝ်ႇၶဝ် ငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 18 တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ၼၢင်းဝၼ်းလႄႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းတိုၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈတၢမ်ႇဝိၼ်းၼၢႆႇ ၼႆႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 27/08/2015 ၼၼ်ႉ ၶႃသွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၵႂႃႇတိူင်ႇပၢင်ႇယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်/ တၢင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ် မိူင်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၵေႃႈပၼ်ငိုၼ်းၶဝ် 3,000 ဝၢတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈၶဝ်ၶဝ်ႈထိုင်လွင်ႈတြႃးၽဵင်ႇပဵင်း။

ဝႆၢးၼၼ်ႉၼႂ်းဝူင်ႈထိသွင် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၸုမ်းၽၢႆႇၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇၸေႃႇ ဢေး ၵေႃႈတၢမ်တူဝ်မၼ်းမႃးၸူးတီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူးပႃးတင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းမႃးၸွမ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ မႃးၸွမ်း သၢမ်လေႃႉ။ မၼ်းၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ်ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလႄႈၼၢင်းဝၼ်းမႃးပႃႈၼႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ။ မၼ်းၵေႃႈ ထၢမ်ၼၢင်းဝၼ်းလႄႈၵူၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈဢီသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼၢင်းဝၼ်းလွမ်ၵူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈလွင်ႈလိူင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းယိုၼ်ႈပၼ်ၼၢင်းဝၼ်း 5,000 ဝၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇမီးလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူးဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈၼႃးႁင်းၵူၺ်းၵေႃႉ လဵဝ်။ ၸိူဝ်းၶဝ်လွမ်ၵူဝ်ဝႃႈ သင်ဝႃႈၽႂ်လႂ်လႆႈထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸီႉဢွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈၽႂ်လႂ်ၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူးၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ တပ်ႉၼႆႉယူႇပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 18 မိူင်းၽျၢၵ်ႈသေ မႃးပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉတီႈၼႆႈမွၵ်ႈ 9 ပီယဝ်ႉ။ တီႈတပ်ႉၶဝ်ပၵ်းသဝ်းၼႆႉ မီးႁိမ်းႁွမ်းဝတ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၵႆၢးတႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးသိုၵ်းမႃးပၵ်းသဝ်း ၸွမ်းႁိမ်း ႁွမ်း တီႈပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းယမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းၵႃႈၼႆႈ ၵႆႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် သေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉၼမ်ႉရူတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉမႃးပၼ်ၶဝ်ယူႇ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸႆၢးႁေႃသႅင်                               +66 (0) 62- 941-9600   (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း                          +66 (0)81-603-6655     (ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                                +66 (0) 94-638-6759   (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

Download PDF: Shan Burmese English Thai 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ