တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႄႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၽၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႄႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၽၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ဝၼ်းထိ 5/12/2018

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႄႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၶဝ်ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈပိူဝ်ႈ တႃႇႁိၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈၽၢႆၵဵင်းတွင်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵွပ်ႈဝႃႈတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်လႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သေတေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သိုပ်ႇယိုတ်ႈယၢဝ်းၶၢဝ်းၵႆ။

ၽၢႆတင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈသေပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တႄႇသၢင်ႈမိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼဢၽ၊ၽွင်းတေတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်းသေပဵၼ်ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းသီႇပေႃႉပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယင်း တိုၵ်ႉပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းယူႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ၵမ်းၵမ်းလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၽၢႆ ယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈယူႇသေတႃႉဢၼ်တင်းၽၢႆႇတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးသၽႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် ႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇဢၼ်သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ“လုၵ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းလိူတ်ႇမႆႈလၢႆႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ႁႅင်ႈႁႅတ်ႇ”ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၶူၼ်ႉဢွၵ်ႇသေထတ်းသၢင်ႈၼႄပၼ်ႁႃယုင်ႈယၢင်ႈယွၼ်ႉၽၢႆ ၼိူဝ် ၼမ်ႉတဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်သပ်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉၸီႉၸႅင်ႈၼႄလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းလိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၽွင်းပီ 1996-1998 ဢၼ်ပႃးၸွမ်းလွင်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်း ယိင်း၊ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊လိုပ်ႈႁေႃႈႁႂ်ႈႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းပၢၵ်ႈတၢင်း ပၼ် ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၶဝ်လႄႈသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆၵဵင်းတွင်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉပၢႆၵွင်ႈသေယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2009 တီႈပႃႈၼိူဝ်ၼမ်ႉ တူၵ်းတၢတ်ႇလူင်ၵဵင်းတွင်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းႁၢင်ႈလီတၢတ်ႇလူင်လုႁၢႆလႄႈယႃႉလုပႃးတိုင်းပႃယူႇယဝ်ႉ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးယွၼ်ႉၾၢႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈ (ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယိူဝ်ႊ) ၶဝ်ၽိတ်ႈၽၢတ်ႈလႄႈၽၢႆ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢိတ်ႇၼမ်ႉပဵၼ်ၾႆးဢိတ်းဢွၼ်ႇဢွတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း။ၽၢႆၵဵင်းတွင်းတွၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼႆႉၵေႃႈတိုၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈလူင်လၢင်၊ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင်ၸိူဝ်းယူႇ တွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼၢႆးလႄႈ လၢင်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေၺႃးလွင်ႈပၼ်ႁႃပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႄႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉတဵင်းတင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉမီးပိုၼ်းၶိုၵ်ႉၶၢႆးလႄႈၾိင်ႈထုင်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉဝႆႉတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵွင်း မူး ၵဝ်ႇၵႄႇၸိူဝ်းၼႆႉတိုၼ်းမီးၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတင်းသွင်ဢၼ်သေၵဵင်းတွင်းၼႆႉပဵၼ်တီႈၵိူတ်ႇၸၢႆး ႁၢၼ် ၼႂ်းၸိူင်းတၢင်းႁၵ်ႉတႆး “ၶုၼ်သၢမ်လေႃးၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်ၸုမ်းသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ“ မႄႈၼမ်ႉႁဝ်းၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ်သၢႆလိူတ်ႈ လူင်ဢၼ်လႆလေႃႇလဵင်ႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းမႃးၼပ်ႉလၢႆႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈထုၵ်ႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ဢဝ်ႁဵတ်းၽၢႆ လႄႈၶၢႆပႅတ်ႈ။ၼႆႉတိုၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈသၢင်ႈၽၢႆၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတင်းမူတ်းလႄႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ ၽၢႆယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်တင်းၽၢႆၵဵင်းတွင်းတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ ဝႆႉၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈၽူႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၶဝ်ယႃႇႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်းႁူမ်ႈပုၼ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၵၢၼ် သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈလႄႈမႄႈၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ၵျိူဝ်ႊ မၼီႊ၊ၼေႃႊဝူၺ်ႊ၊ၵျပၢၼ်ႊလႄႈၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶဝ်ႈတူၺ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း“လုၵ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းလိူတ်ႇမႆႈလၢႆႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ႁႅင်ႈႁႅတ်ႇ” လႆႈတီႈၼႆႈ ၶႃႈ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                 +95 926-436- 2973

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း             +95 926- 210- 8062

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး               +95 997 -187- 9982

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                 +66 62- 941-9600

PDF files:>>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ