ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ်၊ ဢဝ်တၢႆသွင်ၵေႃႉ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 27/2/2023

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ်၊ ဢဝ်တၢႆသွင်ၵေႃႉ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉၺႃးၶႃၸႂ်၊ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆလႄႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၺႃးသႂ်ႇတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၸုမ်းၵႅတ်ႇ ၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/2/2023။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 502 လႄႈၶမယ 505 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ1) ပႆတၢင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်တၢင်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၶဝ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸွမ်းၸုမ်း PDF ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ။

ဝတ်ႉဝႃး ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇလူင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ

ထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းမႃး ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၵျႅတ်ႉသၢမ်လမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸွမ်းထိူၼ်ႇဢၼ်ယူႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇဝတ်ႉ/ၵျွင်း ပႃးၸဵမ်ၸေႇတီႇၵွင်းမူးလုၵွႆယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်းမႃး ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်တင်း ထူဝ်ႈသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပၢႆႈၵႂႃႇၼႃႈ တၢင်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈသွၼ်ႈၽေး တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵိုတ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇပႂ်ႉလူလွမ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်သေ သွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးၸဵတ်းၵေႃႉၸွမ်းႁိူၼ်း ၶဝ်မတ်ႉမိုဝ်းၶဝ်သေဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆး ၸဵတ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢႃယုၶဝ် ယူႇၼႂ်းၵႄႈ 18-35။

ဝၼ်းထိ 11/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယႅၵ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဵတ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢႆၵုမ်ႇ သေၸႅတ်ႈထၢမ်ၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉသေ ထၢမ်လွင်ႈ PDF ယဝ်ႉဢဝ်တႃမိုဝ်းထုပ်ႉၶဝ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းမႃးသေ ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၸိူင်ႉၼၼ်ထႅင်ႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ မႃးသူင်ႇယဝ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸၢႆးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၸိူင်ႉၼၼ်ထႅင်ႈ သေ ဝၢႆးၶဝ်ဢဝ်မၼ်းၸၢႆးမႃးသူင်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းႁွင်ႉဢဝ် ဢၢႆးၸၢႆး ဢႃယု 24 ၵႂႃႇၵေႃႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ ဢမ်ႇႁၼ်မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထၢမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉႁူဝ်ၶမ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်း ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵျႅတ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ ၶိုၼ်းမႃးဢဝ် မၢၵ်ႇပွႆႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ထႅင်ႈ။ မၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၺႃးပႃးၸၢႆးဢွင်ႇ တဵင်း ဢႃယု 23 တၢႆ။

ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းမီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ (သႅင်ႇၶၢႆၶွင်) ၶွင်ၵႂႃႇသၢမ်ႁၢၼ်ႉ မႅၼ်ႈငိုၼ်း 20 သႅၼ် ပၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/2/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လွင်ႈ PDF ထႅင်ႈသေ ၶိုၼ်းပွႆႇၶဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶိုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သေၵေႃႉၵေႃႉၸွႆႈထႅမ် PDF ၸိုင်တေဢဝ်ၾႆး ၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇ သွၼ်ႈႁူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းသင် ဝႃႈဢမ်ႇပွၵ်ႈၸိုင် တေဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇ ၽဝ်ႁိူၼ်းၶဝ်ပႅတ်ႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 14/2/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသွၼ်ႉႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁူဝ်ၶူဝ်

ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 80 သေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်း 200 ပၢႆ ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉထၼု ယူႇ ၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တင်းသဵင်ႈတေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 552 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်ၶၢၼ်ဝၢၼ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၺူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ လႄႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇလၵ်းၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/2/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တင်းသဵင်ႈၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/2/2023 ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉဝႃႈ သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းတေ ဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇ ၽဝ်ပႅတ်ႈ တင်း ဝၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇဢၼ်မီးၸွမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေမၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ သွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

 

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်          +66 62 569 5220         (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ၸၼ်ဢဝ် PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ