ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သၢၼ်ၶတ်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ လေႇယဵမ်ႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢၢၼ်းပၼ်ႁႅင်းသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သၢၼ်ၶတ်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ လေႇယဵမ်ႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢၢၼ်းပၼ်ႁႅင်းသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းထိ 24/11/2019

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေႁူပ်ႉထူပ်း လုင်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ မိူင်းတႆးလႄႈၸုမ်းမၼ်းဢၼ်ၶႂ်ႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပၼ်ႁႅင်းသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၼႆႉ မီးယူႇၼိူဝ်ၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈ တၢင်းၼိူဝ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၶႄႇ၊ သဝိတ်ႉၸလႅၼ်ႇ လႄႈၵျပၢၼ်ႇၶဝ်တိုၵ်ႉၶိုင်သၢင်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်သေတႃႉ။ သင်ဝႃႈၽၢႆၼႆႉသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းတေယိုင်ႈထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်းၸမ် 700 ပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းလႄႈတီႈလိၼ်ဢၼ်မီးငႂ်ႈၽုၼ်ႇလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်းၵမ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉမႃးလၢႆပွၵ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁဝ်း။ ဢၼ်ၽွင်းလူင်မႃးၼႆႉၵေႃႈမႃးပၼ်ႁႅင်းသၢင်ႈၽၢႆထႅင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉတေထူပ်းမၼ်းႁဵတ်းသင်?” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ယွၼ်ႉၼမ်ႉၸဵမ်းဝၢၼ် မၢၵ်ႇဝၢၼ် ဢၼ်ၽုၵ်ႇၸွမ်း သၽႃႇဝ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၵမ်ႈၼမ်မီးသူၼ်မၢၵ်ႇဝၢၼ်တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 2 ဢေႇၵႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလၢႆးလႆႈ 1,960,000 ၵျၢပ်ႈတေႃႇပီ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယႂ်ႇလူင် သၢမ်ဢၼ်ပႃးၸဵမ် ၽၢႆလူင် ဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 735 မီႇၵႃႇဝတ်ႉ တီႈယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တီႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၶွမ်ႇပၼီႇ SN Powerဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵေႃႉလူင်းတိုၼ်းၶိုင်သၢင်ႈ၊ ၽၢႆၼႆႉ မီးယူႇၼိူဝ်သၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇ (ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ) ၵျွၵ်ႉၵျႅၼ်ႉ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ဢွင်ႈသုၼ်ၵၢင် ဢိင်ႇသၼ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်းလူင် ၼႂ်း ပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈလီၵူဝ်လီၽၢၼ်ႈယွၼ်ႉႁႅင်းၼမ်ႉၼၵ်းဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၼဵၼ် ဢိင်ႇသၼ်ႇလႆႈ မိူၼ်ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း တီႈဢၼ်မီးဢိင်ႇသၼ်ႇ ႁႅင်းထိုင် 6.1 ရိၵ်ႉတိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး၊ ၸၢင်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁႅင်းၼမ်ႉၼၵ်း ၽၢႆသႆးယႃးပူရီး ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶွင် ဢၼ်ၸင်ႇႁႃယဝ်ႉတူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလီယုပ်းၽၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉမႄႈၼမ်ႉၶွင် တွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁႅင်ႈႁႅင်း ၵွပ်ႈၽၢႆ သႆးယႃးပူရီး ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်တီႈလီၾၢင်ႉတေႉတေႉ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼမ်ႉမႄႈယႂ်ႇလူင်မိူၼ်မႄႈၼမ်ႉၶွင်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈႁႅင်းသေယင်းလၢႆႈမႃးပဵၼ်သၢႆးၵေး ၼမ်ႉဢွၼ်ႇ ပေႃးၼၼ်မႄႈၼမ်ႉတူႈႁဝ်းလူး သမ်ႉတေပဵၼ်ႁိုဝ်?” ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                            +95 (0)9-453-1327-55

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                          +95 (0)9-262-108-062

PDF files:>>> တႆးမၢၼ်ႈဢင်းၵိတ်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ