လိၵ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး 26 ယိုၼ်ႈထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း

ဝၼ်းထိ17/08/2016
လိၵ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး 26 ယိုၼ်ႈထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း
ထိုင်

ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ႁဝ်းၶႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈပိုတ်ႇတၢင်းမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်လူင်ႁဝ်းၶႃႈထိုင်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်း ထိ 12/08/2016 ၼၼ်ႉဝႃႈတေသိုပ်ႇၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈ လီ သုတ်းပိူဝ်ႈတႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉပဵၼ်သၢႆလိူတ်ႈလမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇလူင်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း(ၸၢဝ်းၶိူဝ်း)ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇ၊မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းၶႄႇတႄႉတေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈယွၼ်ႉဢူတ်ႇၵဵၼ်ၼမ်ႉတေ လေႃႇလိုင်ႈယိုင်ႈၼွင်းသႂ်ႇၼၼ်ႉသင်။ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး၊ယၢင်းလႅင်၊ယၢင်း ၽိူၵ်ႇလႄႈမွၼ်းဢိၵ်ႇတင်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလၢႆပွတ်းလၢႆတွၼ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်းၵူႈတီႈတီႈ သိုပ်ႇသၢၼ်ၶတ်းယူႇဢမ်ႇယင်ႉဢမ်ႇလိုဝ်ႈ။

ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈတူၵ်ႇၸဝ်ႈဝႃႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသုၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီ၊ပဵၼ် တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉသေသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်တဵၵ်းတဵင်ႁဵတ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈလိူင်းတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိူဝ်ႈ တႃႇ ၵုမ်းၵမ်ဢဝ်ပိုၼ်ႉတီႈလႄႈၶူဝ်းၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတေသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈၼႆႉယူႇၸိုင်မိူၼ်တင်းပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇၽိုတ်ႉဢဝ်တီႈယူႇ၊ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေတၢင်းႁႆၢႉမိူၵ်ႈလိူင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇယူႇဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇဝႆၢး ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

လွင်ႈယူႇတီႈၾၢႆႇလဵဝ်သေတႅပ်းတတ်းတႃႇသိုပ်ႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းၼႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊၻိူဝ်ႊရိူဝ်ႊတေတႄႇၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇဝႆႉမဝ်ပႅတ်ႈသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း (ၸၢဝ်းၶိူဝ်း) ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ၽူႈႁူမ်ႈတႅပ်းတတ်းၼိူဝ်ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ယူႇသဝ်းသေပဵၼ်လွင်ႈၸီႉၸႅင်ႈၼႄဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဢၼ်ၼႆႉၸင်ႇႁႃယင်ႇၶဝ်ႈမႃးလၢႆဝူင်ႈၵွၼ်ႇၼႃႈတေဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇ “ပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီ ပၢင်လူင်” ၼႆႉၵူၺ်းသမ်ႉပေႃးပိုတ်ႇၾႆးၶဵဝ်ပၼ်တႃႇ သၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းယဝ်ႉလႄႈပဵၼ်တီႈလီၼၵ်းၸႂ်ၸွမ်းလူင်လၢင်တေႉတေႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၸီႉၸမ်ႈၼႄလွင်ႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉၵမ်ႈၼမ်ဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းၸိူဝ်းၼႆႉတေ သူင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် လွင်ႈဝႃႈတေသၢင်ႈၽၢႆပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈ ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆၼၼ်ႉတိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၽိတ်းၾူၼ်ယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉမွၵ်ႈ 90% ဢၼ် တေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈၽၢႆၵုၼ်လူင် 1,400 မီႊၵႃႊဝတ်ႊလႄႈၽၢႆၼွင်ၽႃ1,200 မီႊၵႃႊဝတ်ႊၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉတိုၼ်းဝႃႈ တေသူင်ႇဢွၵ်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇသေတႃႇၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း (ၸၢဝ်းၶိူဝ်း)ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈတႄႉတိုၼ်းတေလႆႈၺႃး လွင်ႈလုသုမ်းယႂ်ႇလူင်ဢၼ်တေ လီၵူဝ်လီၵၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းမႄးလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈတႃႇႁႂ်ႈၶူဝ်းၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝပေႃးတေသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇႁိုင် ယၢဝ်း ၶၢဝ်းၵႆမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၸဝ်ႈၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မီးလၵ်းၼမ်းၾႅတ်ႊၻိူဝ်ႊရိူဝ်ႊဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်း တႃႇ ၵူၼ်း ၵိုၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သုတ်းဝႆၢးလႆႈလႄႈလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်မိူင်း ႁိမ်းႁွမ်း ႁဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈမီးၶႂ်ႈ ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉတေသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈသေ …….

 1. ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉၸိုင်ႈတႆး (Action for Shan State Rivers)
 2. ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး (Shan State Farmers’ Network)
 3. ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးတႆး (Shan Farmers Network)
 4. ၸုမ်း သၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး (Shan Sapawa Environmental Organization)
 5. ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (Shan Human Rights Foundation)
 6. ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (Shan Women’s Action Network)
 7. ၵေႃႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး (Shan Students Union-Thailand)
 8. ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ (Shan Youth Power)
 9. မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Shan Youth Organizaztion)
 10. ၸုမ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ( Capacity Building for Youth)
 11. ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ (Lai Kha Youth Association)
 12. ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Shan Youth Network Group)
 13. ၵေႃတႆး
 14. ႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ  (Workers Solidarities Association)
 15. ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး
 16. ၵေႃႇမတီႇႁႄႉၵင်ႈတီႈလိၼ် ၾိင်ႈထုင်း ၼွင်ၸၢင်ႉ (Nong Zarng Customary Land Committee)
 17. တုမ်းတူၼ်ႈတႆး  (Toom Toan Tai)
 18. ၵေႃပူၵ်းပွင်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး
 19. မုၵ်ႉၸုမ်းပူၵ်းပွင်မူႇဝၢၼ်ႈလႄႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Community Action for Development Education)
 20. ၵေႃၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ (Mong Pan Youth Committee)
 21. ၵေႃႇမတီႇ ဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ (ပဵင်းလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး) Koong Jor Refugees Camp Committee
 22. ၵေႃႇမတီႇ သုၼ်ပၢႆႈၽေးဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ (Wan Paing Fah IDPs Camp Committee)
 23. မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး (Shan State Women’s Organisation)
 24. မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး (Shan State Youth Network Committee)
 25. ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵႃလိ) Tai Literature and Culture Association (KarLi)
 26. မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (ၵႃလိ) Tai Youth Organization (Karli)

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းၶမ်းမၢႆ        +95: (0) 97 904 137 28

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ်   +95: (0) 97-911-00443

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်       +66: (0) 81-6722-031

ယိင်းႁၢၼ်ၾႃႉ     +66: (0) 89 062 7848

PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ